ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

*************

 

 

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” ЈАЊА

Расписује


ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање директора јавне установе основне школе “Меша
Селимовић” Јања

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:
1. Општи услови:
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
- да је старији од 18 година.
2. Посебни услови:
- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18 и 84/19).
- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена. 
3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

Потребна документација 
Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Увјерење о држављанству, 
- Диплому о завршеној стручној спреми,
- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,
- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,
- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
Јавна установа Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељинска 250., 76316 Јања, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Меша Селимовић” Јања у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана