ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 6.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*********

******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БАЊАЛУКА

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

1. Казнено-поправни завод Бањалука расписује јавни конкурс за пријем 5 (пет) приправника са средњом стручном спремом, а како слиједи:

 

1.1. Служба обезбјеђења:

- полицајац-приправник ......................................................... 5 извршилаца,

 

 

2. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за пријем приправника из тачке 1. јавног конкурса морају да испуњавају опште и посебне услове, и то:

 

а) Општи услови:

- да је држављанин РС односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- да испуњава друге услове утврђене законом или другим прописима

 

Посебни услови:

- да није старији од 27 година,

- ССС, IV степен,

- да испуњава здравствене и психофизичке услове и

- познавање рада на рачунару.

 

3. Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, као доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци),

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи (не старије од три мјесеца),

- диплому о школској спреми (оригинал или овјерену копију не старију од шест мјесеци),

- изјаву овјерену од надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- изјаву овјерену од надлежног органа да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

- љекарско увјерење о радној способности.

 

4. Провјеру психофизичких способности кандидата за пријем приправника из тачке 1. јавног конкурса извршиће Комисија коју именује директор Установе.

 

5. Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана рачунајући од дана објаве.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адреси: Казнено-поправни завод Бањалука, ул. Благоја Паровића 139б, за назнаком за "конкурс".

 

У пријави на конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном пријава ће се сматрати непотпуном.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање о чему ће се доставити писмена обавијест.

 

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава, резултата психофизичких провјера и усменог разговора (интервјуа), а о чему ће кандидати који испуњавају формалне услове бити благовремено обавијештени.

 

6. Јавни конкурс ће се објавити путем "ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у дневном листу "Глас Српске" и на web порталу Завода: www.zzzrs.net ".

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

 Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бањалука

објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

Пореска управа Републике Српске врши пријем 1 (једног) приправника, који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука.

 

 

Општи услови за пријем приправника:

- да је држављанин РС или БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

 

Посебни услови за пријем приправника:

- завршен правни факултет или други факултет правног смјера.

 

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу: Пореска управа - Трг Републике Српске бр. 8, Бањалука, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријава се подноси на обрасцу "Пријава на јавни конкурс" који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу јавног конкурса који је објављен на интернет странице Пореске управе.

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

- копију дипломе о завршеној школској спреми

          Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

10.12.2019. године (уторак) у 9 сати.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

 

Изабрани кандидати су, прије ступања на рад, дужни доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерење о држављанству БиХ или Републике Српске,

- родни лист,

- љекарско увјерење,

- увјерење о неосуђиваности и

- радну књижицу.

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

          Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

          Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

***

КРАЈИНА КЛАС ДОО

ПРЕСНАЧЕ ББ, БАЊАЛУКА

 

Због проширења производње и отварања нових производних погона расписује се

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

Радник у пекарској и посластичарској производњи (м/ж) ........................ 10 извршилаца

Очекујемо:

• Посвећеност раду,

• Тимски дух,

• Поштивање радних процедура и правила.

Вашу пријаву са контакт телефоном пошаљите путем и-мејл: natasa.radulj@krajinaklas.com или се јавите на број телефона: 066/711-976 радним даном од 8 до 16 сати.

Будите дио успјешног тима!

Локација: Дебељаци

***

"ШУКИ" СП

МИЛОША ОБИЛИЋА 43, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-674-064

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

1. Радница за производњу кора за питу и тјестенину

 

Услови:

- радница на пословима - производња кора за питу и тјестенину,

- потребно је да се лице води на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске,

- од НК до средње стручне спреме.

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на контакте послодавца.

Оглас траје до 15.11.2019.

***

Агенција за односе с јавношћу и маркетинг „Prime Communications " расписује

 

КОНКУРС

за:

 

- Приправника (м/ж)

 

Из категорије дјеце погинулих бораца ВРС

Извршилаца 4

 

Потребне квалификације су:

• Категорија дјеце погинулих бораца ВРС

• ВСС:       

Дипломирани политолог-политиколог

Дипломирани журналиста

Дипломирани психолог

Професор енглеског

Дипломирани економиста/менаџер

• Пожељно знање енглеског језика у говору и писму

• Добро познавање рада на рачунару у MS Officе окружењу

• Возачка дозвола Б категорије

 

Од свих кандидата очекујемо:

• Мотивисаност да флексибилно прихватају изазове модерног пословања

• Спремност на учење и даље усавршавање уз рад

• Високи степен савјесности и преданости послу

• Организованост, комуникативност, тимски рад

• Систематичност и аналитичност

 

Приправнике подстичемо на усавршавање и рад на својим вјештинама уз стручно менторство. Са свим приправницима се склапа уговор о раду. Током приправничког стажа, приправнике, у складу са показаним способностима и афинитетима усмјеравамо на радна мјеста у различитим секторима Агенције.

Оглас је отворен до 20.11.2019.

CV са фотографијом и мотивационим писмом доставити на и-мејл:

nina.pejakovic@prime.ba или поштом на адресу: Николе Тесле 11, 78 000 Бањалука.

****

"OMINCOM" ДОО

Бањалука

Грчка бр. 5

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Монтер грејне и расхладне технике....................................2 извршиоца

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- познавање варења цијеви за централно гријање

 - возачка дозвола "Б" категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omicom.ba или лично доставити на адресу: "OMICOM" д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

 

"OMNICOM" ДОО

Бањалука

Грчка бр. 5

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

- Фригоматичар – монтажер и сервисер клима уређаја .........2  извршиоца

 

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- познавање варења цијеви фреонске инсталације

- возачка дозвола "Б" категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omicom.ba или лично доставити на адресу: "OMICOM" д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

"ЛПГ ПЕТРОЛ"с.п

Ул. Градина - Драгочај бб

78000 БАЊАЛУКА

 расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

 - Радник на достави плина у боцама за домаћинство… 1 извршилац

 

 

Услови:

- возачки испит најмање Б категорије

 

 Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон:

065/955-074

 

 

Оглас остаје отворен до 11.11.2019. године.

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ        

објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

- Судски асистент - дактилограф - 1 (један) извршилац, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до три мјесеца

 

 I

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса.

 

                                                           II

 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. IV степен стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

 - друга стручна спрема IV степена и звање дактилографа прве "А" или "Б" класе или

 - III степен стручне спреме, занимање дактилокоресподент,

2. радно искуство 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима и

3. познавање рада на рачунару.

 

III

 

Сви кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

 

1. за тачку 1. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

2. за тачку 2.– доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

3. за тачку 3. – доказ: увјерење о општој здравственој способности доставља кандидат након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран,

4. за тачку 4. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду",

5. за тачку 5.– доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса".

                                                                                     

IV

 

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

за тачку 1. - доказ: фотокопија дипломе о завршеном IV степену стручне спреме управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар;или фотокопије дипломе друге стручне спреме ИВ степена и увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве "А" или "Б" класе; или фотокопија дипломе о завршеном III степену стручне спреме, занимање дактилокоресподент,

 

за тачку 2. - доказ: фотокопија увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од стране послодавца, тј. овлашћеног руководиоца органа,

за тачку 3. - доказ: фотокопија увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару.

 

                                                           V

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

 

VI

 

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање у складу са актима Суда и улазни интервју са кандидатима који на обављеном тестирању испуне услове прописане поменутим актима, а о времену и мјесту одржавања писменог тестирања, односно улазног интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата, коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова, на коначно одлучивање.

 

VIII

 

Након проведеног поступка по овом конкурсу, коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

 

IX

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве "А" или "Б" класе за лица са другом стручном спремом IV степена, гдје је потребно звање дактилографа прве "А" или "Б" класе,

5. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од послодавца, односно овлашћеног руководиоца,

6. увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

7. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

X

 

Радни однос са изабраним кандидатом заснива се на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три) мјесеца.

 

XI

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" и на њеб страници суда

њњњ. окрузнисуд-бл.цом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 12.

***

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                               

 објављује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

- Радник на одржавању чистоће - 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до три мјесеца

 

 

I

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

 

II

 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. завршена осмогодишња школа и

2. најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

III

 

Сви кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

 

- за тачку 1. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

- за тачку 2.– доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

- за тачку 3. – доказ: увјерење о општој здравственој способности доставља кандидат након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран,

- за тачку 4. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду",

- за тачку 5.– доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса".

                                                                                     

                                                         

IV

 

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

- за тачку 1. - доказ: фотокопија свједочанства - дипломе о завршеној стручној спреми,

- за тачку 2. - доказ: фотокопија увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од стране послодавца, тј. овлашћеног руководиоца органа.

 

 

V

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

 

VI

 

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, а о времену и мјесту одржавања тог интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. свједочанства - дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од послодавца, односно овлашћеног руководиоца,

5. увјерења да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

VIII

 

Радни однос са изабраним кандидатом заснива се на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три) мјесеца.

 

IX

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" и на њеб страници суда

 њњњ. окрузнисуд-бл.цом. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, улица Краља Петра I Карађорђевића број 12.

***

 

УР "РОДОС КОД РАЋЕ"

КЛАШНИЦЕ

 

 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

 

Потребан нам је један кувар на пословима спремања готових јела и осталог из наше понуде.

Услов је да има двије године радног искуства на пословима готових јела.

 Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Оглас остаје отворен 15 дана!

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ХОЛАНДИЈА", СЛАТИНА

Николаја Велимировића 9, Слатина 78253;

Тел: директор: 051/587-155, педагог-психолог: 051/587-157;

секретар-рачуновођа: 051/587-156; факс: 051/587-156;

и-мејл: os056@skolers.org;

www.osholandija.com

 

директор школе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник географије за рад у ПО у Бошковићима, 4 часа седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске 2019/20. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом 1 извршилац

 

 

Кандидати који се пријављују на конкурс морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешће на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1) да је држављанин РС или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом становања и бројем телефона) потребно је доставити документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму утврђеним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју предвиђен Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/2018 и 26/19), Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), дана, 19.11.2019. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Холандија" у Слатини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са документацијом и контакт телефоном доставити поштом на адресу школе ЈУ Основна школа "Холандија" Слатина, улица Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина.

 

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска бр. 5

Тел.051/551-044, 551-015

Факс: 051/555-260,

 и-мејл: dzcelinac@teol.net

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Медицинска сестра – техничар у Тиму породичне медицине 6.

у Јошавки на неодређено вријеме ........... 1 извршилац

 

Општи услови:

- Да је држављанин РС, БиХ,

- Да је здравствено способан,

- Да није осуђиван за кривична дјела,

- Да је пунољетан

 

Посебни услови:

 

 - Завршена ССС – Медицинска школа

 - Доедукација из породичне медицине или дипломирани медицинар

 здравствене његе (180 или 240 ECTS бодова).

 - Положен стручни испит

 

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) сљедеће документе:

 

 - Увјерење о држављанству РС, БиХ,

 - Извод из матичне књиге рођених,

 - Увјерење о некажњавању,

 - Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

 - Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа или

 дипломирани медицинар здравствене његе (180 или 240 ECTS

 бодова)

 - Увјерење о положеном стручном испиту

 - Љекарско увјерење о здравственој способности.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

 

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети Врачеви" 78240 Челинац, улица Видовданска бр. 5 са назнаком "Пријава на оглас".

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

Карађорђева бр.1, Прњавор,

тел/ +387 51 655-434-и

тел/факс: +387 51 660-194

 

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

објављеног дана, 30.10.2019. године, у "Гласу Српске"

 

Исправка се односи на:

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју дана, 12.11.2019. године, у просторијама вртића, са почетком у 9 часова.

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ

 

расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.12.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и контак телефоном), на којој треба написати и и-мејл адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте (да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе: ЈУ Основна школа

 "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 19.11.2019. године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 14 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе у петак, 15.11.2019. године.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

Босна и Херцеговина

Република Српска

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

адреса: Симе Шолаје 91,

телефон /факс: +387 (0)50/ 213 - 501,

 е-пошта: ss21@skolers.org

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор математике - приправник, 1 извршилац, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020 године, 16 часова.

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто професора математике обавиће се дана, 18.11.2019. године, понедељак, у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Школу или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија Мркоњић Град

Улица Симе Шолаје број 91

70 260 Мркоњић Град

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НИКОЛА МАЧКИЋ" ДОЊА ПРЕВИЈА

Доња Превија бб 79287 Превија,

 тел. 050/460-010, 460-011,

е-mail:ос048@skolers.org

 

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

 

 

1. Наставник хемије, 4 часа редовне наставе (на одређено вријеме до повратка раднице са боловања);

 

На радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом .

 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву кандидати достављају сљедећу документацију:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа прибавља за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа прибавља за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

Поред документације из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (кандидат који их није положио током студија),

9. Увјерење о положеном стручном испиту,

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не  постоје подаци о просјеку оцјена,

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ,

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске или статусу ратног војног инвалида или статусу борца уколико се ради о кандидату из наведених категорија.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће одржани 20.11.2019. године (сриједа) у 12 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју , а ако се кандидат не појави сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу послодавца.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ "НИКОЛА ТЕСЛА"

КОТОР ВАРОШ

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Исправка конкурса објављеног у дневним новинама "Глас Српске" од 30.10.2019. године, поништава се тачка 7 наведеног конкурса.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана