ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************

****************************

МДиДОЈЧ ГРУПА ДОО

Др Младена Стојановића 26

78000 Бањалука

Контакт телефон 065/235-304

                                    064/43-244-32

 

МДиДОЈЧ ГРУПА д.о.о.

ОГЛАШАВА

потребу за радницима

 

 

1. КБ тесар,   2 извршиоца

2. КБ столар, 1 извршилац

 

За обје позиције, потребно је да кандидати имају радно искуство. Све додатне информације на горе наведене телефоне.

Оглас остаје отворен, 10 дана од дана објаве.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СЛУШАЊА И ГОВОРА “БАЊАЛУКА

Ул. Јована Рашковића бр.28

78000 Бањалука

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме како слиједи:

 

1. Рачуновођа центра – на неодређено вријеме, 1 извршилац –  50% норме;

За радно мјесто под редним бројем један тражи се лице са радним искуством и одговарајућом лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

 

II Општи и посебни услови:

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 102. став  (4) и 124.  став (3) Закона о средњем образовању и васпитању  и услове предвиђене Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 108. Закона о средњем образовању и васпитању  и члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном најмање првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом.

2. Овјерена копија одговарајуће лиценце у складу са законом којим се уређује област рачуноводства (Лиценца за обављање професионалне стручне активности у звању сертификованог рачуновође),

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 22.4.2021. године (четвртак) у 11 часова у просторијама Јавне установе “Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора” у улици Јована Рашковића, број 28 у Бањалуци обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

IV Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

V Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

VI Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

VII Пријаве слати на адресу центра  са назнаком “За конкурс - рачуновођа”. 

***

ЈП  “AQUANA” ДОО

Алеја Св. Саве бр. 80

Бањалука                                                                          

Расписује:

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Дипломирани економиста - Руководилац службе за финансије и рачуноводство на неодређено вријеме  ................................ 1 извршилац

 

У радни однос за упражњено радно мјесто прима се лице са радним искуством

 

Испуњеност општих услова кандидат доказује достављањем сљедеће документације

- да посједује општу здравствену способност за рад;

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од 18 година;

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која га чине неподобним за обављање послова односно да се против њега не води кривични поступак;

 

Испуњеност посебних услова кандидат доказује достављањем сљедеће документације

- висока стручна спрема (ВСС) - дипломирани економиста

- посједовање одговарајућих сертификата или лиценци за рад у рачуноводству

- најмање три (3) године  искуства у струци, након стицања дипломе ВСС

 Уз пријаву за јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- увјерење о општој здравственој способности (не старије од три мјесеца/доставља изабрани кандидат);                    

- увјерење о држављанству                                                           

- извод из матичне књиге рођених

- овјерену копију дипломе о завршеној школи;

- увјерење о радном стажу-искуству; биографија о кретању у служби;                                                                                            

- увјерење надлежног органа о некажњавању да се против кандидата не води  кривични поступак (оригинал или овјерена копија, не старије од 6 мјесеци)

 

Рок за подношење пријава са свом потребном документацијом  је 8 дана од дана објављивања

Пријаве се достављају лично или препоручено путем поште на адресу Јавно предузеће “AQUANA” водени парк д.о.о. Бањалука, Алеја Светог Саве бр. 80, са назнаком “Комисија за избор руководиоца”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог

и најтежих облика привредног криминала

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бањалука

расписује 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Назив радног мјеста

 

Тужилачки асистент – дактилограф ..........……...1 ( један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 

Услови за заснивање радног односа

 

1. Општи услови:

 

- да је држављанин БиХ

-  да је пунољетан

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак.

 

2. Посебни услови

 

-  средња стручна спрема (IV степен)

-  шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

-  познавање рада на рачунару

-  вјештина слијепог куцања са свих десет прстију.

        

Потребни документи

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи:

 

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- диплому о стручној спреми

- увјерење да се против њега не води кривични  поступак (не старије од 6 мјесеци).

- доказ о радном искуству

 

Приложени документи треба да буду оригинали или овјерене копије.

 

Кандидат који буде изабран дужан је у року од 7 дана од дана пријема одлуке о избору доставити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци).

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или поштом на адресу Републичко јавно тужилаштво, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бањалука

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и практична провјера знања за обављање наведених послова.

О датуму и мјесту обављања интервјуа и практичне провјере знања кандидати ће бити обавијештени накнадно, писаним путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа За уже научне области:

1. Хумана генетика – 1 извршилац

2. Хирургија* – 3 извршиоца

3. Патологија* – 1 извршилац

4. Општа физика – 1 извршилац

5. Спортске и рехабилитационе науке (наставни предмети: Плесови; Ритмичка гимнастика; Групни фитнес програми; Групни фитнес модели; Основне кретне структуре) – 1 извршилац

6. Спортске и рехабилитационе науке (наставни предмети: Антропомоторика 1 и 2; Основе антропомоторике; Основе кондиционе припреме; Управљање кинезиолошким трасформацијама) – 1 извршилац

7. Спортске и рехабилитационе науке (наставни предмети: Статистика у спорту; Кинезиометрија и дипломски рад; Методологија истраживања у спорту; Методологија истраживања) – 1 извршилац

8. Спортске и рехабилитационе науке (наставни предмети: Основе менаџмента са менаџментом у спорту; Менаџмент спортских такмичења; Менаџмент спортских организација; Стратегијско и оперативно планирање у спорту; Спортски туризам; Лидерство у спорту; Систем организације модерног спорта; Истраживања у менаџменту у спорту; Улога менаџмента спорта у развоју туризма) – 1 извршилац

9. Српска књижевност и култура с компаратистиком и теоријом књижевности  – 1 извршилац

10. Општа педагогија - 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1. Графика – 1 извршилац;

 

II За избор сарадника:

IIа За уже научне области:

1. Механика и теорија конструкција  - 1 извршилац

2. Инфектологија* - 1 извршилац

3. Орална хирургија* - 1 извршилац

4. Социјална медицина* - 1 извршилац

5. Физичка географија - 1 извршилац

6. Безбједносне науке - 1 извршилац

 

IIб За уже умјетничко-научне области:

1. Умјетничко - теоријске дисциплине - 1 извршилац;

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању и чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске, број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора, магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 82. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању РС  а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничко - научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничко-научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 83. Закона о високом образовању РС као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 

Напомена:

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “2. Хирургија* – 3 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-  За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “3. Патологија* – 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “1. Механика и теорија конструкција – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Инфектологија* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “3. Орална хирургија* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “4. Социјална медицина* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :

         

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке Iб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 1., 2. и 3. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 4. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 5., 6., 7. и 8. Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројем 9. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 10. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 2, 3. и 4. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 6. Факултету безбједносних наука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бањалука.

***

“НОВА ДИПО” ДОО

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, ГРАДИШКА

 

 

На основу члана  17. Одлуке о оснивању  “Нова ДИПО” д.о.о. , директор Друштва расписује

 

 

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

 

1. Технички директор - на одређено вријеме 3 мјесеца (пробни рад) -------- 1 извршилац (са могућношћу заснивања сталног радног односа).

2. Руководилац одржавања - одређено вријеме 3 мјесеца (пробни рад) --- -1 извршилац   (са могућношћу заснивања сталног радног односа)                                                                                                

 

Право  учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове

 

- ВСС - дипл. инжињер  машинства - смјер дрвопрерађивачки .                                                                                                                                                                           

- Добро познавање  MC Office,

- Активно знање енглеског језика,

- Радно искуство од 3 год. на истим или сличним пословима,

- Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

 

Право  учешћа под 2. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове

 

- ВСС - дипл. инжењер  машинства.                                                                                                                                                                           

- Добро познавање MC Office,,

- Активно знање енглеског језика,

- Радно искуство од 3 год. на истим или сличним пословима,

- Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

 

Нудимо:

- Стимулативна примања

- Обезбијеђени трошкови превоза

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и  фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити  интервју.

Своје пријаве можете слати на Е-mail: novadipo@teol.net   или на адресу “Нова ДИПО” д.о.о. Г. Подградци 78 405.

***

 ТРГОВИНСКА РАДЊА” ПЦ СЕРВИС” С.П.

ЗОРАН БРУИЋ ГРАДИШКА

 

Адреса/ сједиште послодавца:

Видовданска бб; тел. 065/966-811

 

Врста дјелатности послодавца:

 услуга

 

ОГЛАС

за пријем  у радни однос на позицију:

Техничар рачунарства

 

Броја извршилаца: 1

 

Рад на: неодређено/ одређено

 Одређено вријеме

 

Мјесто рада/регија: Градишка

 

Опис радног мјеста:

Сервисирање рачунара, монтажа видео-надзора

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане законом и посебне услове:

 ССС - техничар рачунарства и сродна занимања.

Енглески језик-  разумијевање

          

 

Датум истека огласа: до попуне радног мјеста.

***

СП “КЛАС” ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1

 ГЛАМОЧАНИ ЛАКТАШИ

 

ОГЛАС

- Потребни радници за рад у производњи кора за питу

Опис посла - припрема тијеста

Потребна 2 извршиоца

Услови - средња стручна спрема

Све остале инфор. на адреси Тараса Шевченка 1 - Гламочани

и на бр.тел.051/584-164 или 066/521-111

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” ЧЕЛИНАЦ

Видовданска бр.5

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Медицинска сестра - техничар у Тиму службе породичне медицине,  1..............извршилац на неодређено вријеме

 

2. Општи услови:

 -  Да је држављанин РС, БиХ,

 -  Да је здравствено способан,

 - Да није осуђиван за кривична дјела и

 - Да је пунољетан.

 

Посебни услови: 

 

             - Завршена ССС – Медицинска школа,

             -  Положен стручни испит и

             -  Доедукација из породичне медицине (институционална организована едукација и интерне едукације у ЈЗУ Дома здравља “Свети Врачеви” Челинац и у другим јавним здравственим установама)     

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) сљедеће документе:            

                  -  Увјерење о држављанству РС, БиХ,

                  -  Извод из матичне књиге рођених,

                  -  Увјерење о некажњавању,

                  -  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

                  -  Свједочанство о завршеној ССС - Медицинска школа, 

                  -  Увјерење о положеном стручном испиту,

                  -  Љекарско увјерење о здравственој способности,

                  -  Увјерење о завршеној доедукацији из породичне медицине.

            Оригинална документа и то, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о некажњавању, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско увјерење не смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.

 

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                                     

        Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за

        пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања

        огласа.

 

        Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас

         Српске “ и на Бироу рада Челинац.

          

        Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити

        путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви”

         78240 Челинац, улица Видовданска бр. 5.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” ЧЕЛИНАЦ

Видовданска бр.5

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

                                                  ОГЛАС

                                               за пријем радника

 

1. Медицинска сестра - техничар у Служби хитне медицинске помоћи,  1........... извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

                       

Општи услови:

- Да је држављанин РС, БиХ,

- Да је здравствено способан,

- Да није осуђиван за кривична дјела и

- Да је пунољетан.

 

Посебни услови: 

- Завршена ССС – медицинска школа,

- Едукација - базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне

                реанимације (базична реанимација) и

-  Положен стручни испит,

     

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) сљедеће документе: 

          

                  -  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

                  -  Извод из матичне књиге рођених,

                  -  Увјерење о некажњавању,

                  -  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

                  -  Свједочанство о завршеној ССС – медицинска школа, 

                  -  Увјерење о положеном стручном испиту,

                  -  Љекарско увјерење о здравственој способности,

                  -  Увјерење о завршеној едукацију - базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) .

            Оригинална документа и то, Ивод из матичне књиге рођених, Увјерење о некажњавању, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско увјерење не смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.

 

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                                     

        Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за   пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања   огласа.

 

        Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас  Српске” и на Бироу рада Челинац.

          

        Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити  путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви”   78240 Челинац, улица Видовданска бр. 5.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” ПОТОЧАНИ

 

расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/ професор српског језика, непуна норма, 14 часова, 1 извршилац, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и контак телефоном), на којој треба написати и е-mail адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте (да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању, имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе: ЈУ Основна школа

 “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 20.4.2021. (уторак) године у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 13 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак, 16.4.2021. године.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН” КОТОР ВАРОШ

Ул. Јована Рашковића бб

Тел : 051/784-500

Е-mail: kvaros.dz@gmail.com

Директор Установе  на основу указане потребе, објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

1. Медицинска сестра – техничар, у Служби хитне медицинске помоћи,

на неодређено вријеме .................................……….. 1  извршилац.

 2. Хигијеничар –

на неодређено вријеме .................................................  1 извршилац.

 

II Опис послова:

Опис послова под редним бројем 1.:

Медицинска сестра – техничар:

Врши израду и спровођење планова обуке, обавља послове своје стручне оспособљености у амбуланти, стану корисника, другом мјесту у заједници, здравствени одгој и здравствено-промотивне мјере, посматрања и потребна мјерења (крвни притисак, температуру, антрометријске мјере итд.), дијагностичке процедуре (узимање материјала за лабораторију, основне лабораторијске анализе, функционална мјерења итд.), терапијске процедуре, одржавање хигијене средстава рада и радних површина, у складу са прописима, води податке за трајну медицинску документацију, текуће податке, припрема и доставља индивидуалне, збирне и периодичне извјештаје; ради и друге послове који су у складу са психофизичким способностима, прати прописе који се односе на дјелокруг рада – радно мјесто и исте примјењује, стручно се усавршава у струци у складу са потреба радног мјеста, и преноси знања и радна искуства на друге раднике, благовремено и квалитетно обавља послове који су у домену послова и радних задатака радног мјеста, брине се о одлагању и чувању документације, материјално одговора за коришћење, одржавање и чување средстава рада, обавља и друге послове по налогу директора коме одговара за свој рад.

Опис послова под редним бројем 2.:

Хигијеничар:

Врши чишћење, прање и спремање просторија, дезинфекција просторија, предмета и прибора, одстрањивање смећа, обезбјеђивање потребних залиха робе, требовање и чување материјала за чишћење и одржавање чистоће; врши прање лабораторијског посуђа, паковање опраног посуђа те врши припрему истог за стерилизацију, разврставање стерилизованог посуђа према намјени;  врши сакупљање и дезинфекцију зараженог материјала;  врши одабир и селекцију рубља прије и послије прања, слагање, класирање, сортирање, мање крпљење и пеглање рубља, машинско прање рубља; одговоран је за благовремено и квалитетно обављање послова који су у домену његовог радног мјеста; брине се о одлагању и чувању документације; материјално је одговоран за коришћење, одржавање и чување средстава рада; обавља и друге послове по налогу директора коме је одговоран за свој рад.

 

III Општи услови:

- да је лице држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је лице старије од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

 

IV Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. За радно мјесто под тачком 1. поред општих услова прописаних законом кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- ССС, средња медицинска школа, општи смјер - медицински техничар;

-  Положен стручни испит  за звање медицински техничар.

1.1.   Бодовање за радно мјесто под тачком 1. вршиће се на сљедећи начин:

а)   Бодовање успјеха током редовног школовања за радно мјесто под тачком 1. вршиће се на сљедећи начин:

-   за одличан успјех ………………………………………5 бодова

-   за врло добар успјех ………………………………...4 бода

-  за  добар успјех ……………………………………...3 бода

-  за  довољан успјех …………………………………2 бода

 

б.)   Бодовање интервјуа ………………………………………….од 1,00 до 5,00 бодова

2. За радно мјесто под тачком 2. поред општих услова прописаних законом кандидат треба да испуњава и посебне услове:

          - НК – завршена осмогодишња школа.

2.1.   Бодовање за радно мјесто под тачком 2. вршиће се на сљедећи начин:

а.)   Бодовање интервјуа ………………………………………….од 1,00 до 5,00 бодова

Уз пријаву (пријава се пише у слободној форми са назнаком за јавни оглас, пријавом на једно од горе наведених радних мјеста  и личним подацима кандидата) на оглас сви кандидати су дужни доставити (доказе о испуњености општих и посебних услова) у оригиналу или овјереној фотокопији, сљедеће документе:

а)Кандидати та радно мјесто под таком 1. дужни су уз пријаву доставити:

- Увјерење из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству РС-БиХ

- Диплома о завршеној средњој медицинској школи и свејдочанства од И до IV разреда

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Доказ о општој здравственој способности, доставити након избора кандидата од стране Комисије, по обавјештењу.

б) Кандидати та радно мјесто под таком 1. дужни су уз пријаву доставити:

          - Увјерење из матичне књиге рођених,

          - Увјерење о држављанству РС-БиХ

          - Свједочанство о завршеној основној школи

              - Доказ о општој здравственој способности, доставити након избора кандидата од стране Комисије, по обавјештењу.

 

Пријаве се подносе на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Пантелејмон” Котор Варош, Јована Рашковића  бб, 78220 Котор Варош, са назнаком: пријава на конкурс.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа у дневном листу “Глас Српске”, огласној табли Дома здравља, порталу општине Котор Варош и на Бироу рада Котор Варош. Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног огласа, обавиће се интервју о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

Напомена за кандидате: Сви кандидати који буду позвани на интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЈЕЗЕРО

Вука Караџића бб, 70 206 Језеро,

 тел: 050/290-010;

е-mail: os102@skolers.org

 

директор школе расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Педагог – 50 % радног времена, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из члана 104. Закона о основном васпитању и образовању

I Општи услови за пријем кандидата:

 -  да је држављанин РС и БиХ (Увјерење о држављанству),

-  да је пунољетан (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

         

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци,  

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење надлежног органа о статусу члана породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније 3 (три) дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 22.4.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.     

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве на интервју и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Пријаве слати на адресу ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Језеро, улица Вука Караџића бб, 70206 Општина Језеро, у року 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана