ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

СТУДИО ЗА ЊЕГУ ЛИЦА И ТИЈЕЛА |ALLURE" – Делић Данијела с.п.

В Козарске бригаде 4

78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

 

ТЕРАПЕУТ – МАСЕР(ж) ...................................................... 1 извршилац

У обзир долазе кандидати који имају завршену школу за физиотерапеутског техничара или кандидати који имају цертификат за масера.

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на следећи број телефона: 065/678-682.

Конкурс је отворен до 22.12.2022.године.

***

НЕСТРО ПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА

ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.83А

78000 Бања Лука

Расписује

О Г Л А С

 

Главни специјалиста за заштиту на раду, индустријску безбједност и еколошку заштиту Бања Лука,  1 ..................  извршилац

Услови за заснивање радног односа:

 1. Општи услови који су прописани законом.

 

 1. Посебни услови:
 • VII степен стручне спреме, (инжењери са високом стручном спремом за заштиту на раду, индустријске безбједности и еколошку заштиту), дипломирани инжењери електротехнике, технолози, других техничких струка;
 • За обављање послова заштите на раду, неопходно посједовати лиценцу издату након одговарајуће обуке и положеног стручног испита у складу са условима Закона о заштити на раду;
 • Радно искуство 3 године у области заштите на раду индустријске безбједности и заштите животне средине;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Додатно образовање представља предност.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 • Копија дипломе
 • Лиценца
 • Биографија са радним искуством (ЦВ) ;

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Конкурс је отворен 14 дана од дана објављивања.

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Документи се достављају лично, електронски или на адресу:

„ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. XIII 37а, (са назнаком пријава на Конкурс-Главни специјалиста за заштиту на раду, индустријску безбједност и заштиту животне средине).

Телефон: 051/242-812; 051/242-826

е-mail: [email protected]

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „Пољопривредна школа" Бања Лука

78000 Бања Лука

  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. наставник физике, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31. 8. 2023. године, непуна наставна норма (8 часова редовне наставе - приправник.

 

Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведне у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон, адреса, кратка биографија и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

2. диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

5. увјерење о држављанству,

6. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства

личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 15. 12. 2022. године у 13.30 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком „Пријава на конкурс" и навести редни број  радног мјеста на које се кандидат пријављује.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ФИС ДОО БАЊА ЛУКА"

Ул.Бранка Поповића бб

78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Привредно друштво Фис доо, ПЈ Фис Бања Лука, расписује натјечај за пријем у радни однос, потребно више извршитеља.

Позиција: ТРГОВАЦ/ КАСИР

 

Опис посла:

•        Благајнички послови – наплата и издавање рачуна купцима

•        Рад с купцима

•        Пружање информација о производима

•        Брига о асортиману

Запосленима нудимо:

•        Стимулативна примања

•        Могућност рада у великој компанији

•        Континуирано професионално усавршавање и додатне едукације

•        Могућност напредовања

•        Варијабилно награђивање овисно о продајним резултатима и индивидуалном ангажману

 

Ваше пријаве можете слати путем електронске поште на адресу : [email protected] или лично на инфо пулт продајног центра Фис у Бања Луци.

***

ЈУ Основна школа" Доситеј Обрадовић"

Ул.Мирка Ковачевића бр.27

78000 Бања Лука

 

расписује

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор/наставник физичког и здравственог васпитања – непуна норма 5 часова редовне наставе – на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.

 

 

За горе наведено радно мјесто, траже се лица са положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном просецу.

 

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које изда цертификована здравствена установа а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца; 
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

         

Са кандидатима који су  конкурисали за радно мјесто под редним бројем 1. доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 14.12.2022 године у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање.

         

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за наведена радна мјеста, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.

***

ЈУ ОШ „Бранко Радичевић"

Ул.Булевар војводе Степе Степановића бр.116

78000 Бања Лука

 

расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну слободног радног мјеста

 

 1. Наставник физичког и здравственог васпитања - непуна норма (15 часова редовне наставе и 1 час секције) на одређено вријеме до повратка радника са боловања - један извршилац  - лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног

односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 1. дана 15.12.2022. године у 12.30  часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ОШ „ МИЛУТИН БОЈИЋ"

ПОТКОЗАРЈЕ - БАЊА ЛУКА

расписује:

К О Н К У Р С

за попуну  радних мјеста

1.Професор /наставник музичке културе  на одређено вријеме до 31.08.2023. године , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 10  часова - 1 извршилац.

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача .Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи; ;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2. кандидати су дужни назначити у пријави да ли конкуришу на једно или оба радна мјеста.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 14.12.2022. године (сриједа) са почетком у 11,30 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ЈУ ОШ „Војислав Илић''

78 206 Крупа на Врбасу бб, Бањалука

 

 

расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник техничког образовања, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2023. године, 4 часа редовне наставе седмично, од тога 2 часа у централној школи Крупа н/В и 2 часа у подручној школи Бочац лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.
 2. Наставник физике, 1 извршилац на одређено радно вријеме (до повратка директора на то радно мјесто), 12 часова редовне наставе седмично, од тога 6 часова у централној школи Крупа н/В и 6 часова у подручној школи Бочац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;
 3. Наставник математике, 1 извршилац на одређено радно вријеме (до повратка радника са неплаћеног одсуства), 12 часова редовне наставе седмично, у подручној школи Бочац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114 и 115. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области:

* За радно мјесто под бројем 1:

- професор техничког образовања или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је техничко образовање самосталан или равноправан предмет;

- професор физике и основа технике,

- професор технике и информатике,

- професор технике,

- професор технике и машинства,

- наставник техничког образовања и

- наставник који има завршену педагошку академију, група техничко образовање са другим наставним предметом.

* За радно мјест под редним бројем 2:

- професор физике,

- дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета,

- дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета

- наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

* За радно мјесто под бројем 3:

- професор математике,

- професор математике и информатике,

- професор математике и информатике за основну школу,

- дипломирани математичар са положеном педагошком групом предмета,

- наставник који има завршену педагошку академију, група математика са другим наставним предметом.

 

 1. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ;
 4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 15.12..2022. године (четвртак) у просторијама централне школе у Крупи на Врбасу обавиће се тестирање и интервју у 8 часова за радно мјесто под редним бројем 1, у 9 часова за радно мјесто под редним бројем 2. а у 10 часова за радно мјесто под редним бројем 3.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Уколико на буде пријављених кандидата са радним искуством, у обзир ће се узимати и пријаве кандидата без радног искуства.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс". 

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

БАЊА ЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

 

 

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну  радног мјеста

1. Наставник/професор српског језика - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања,  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, непуна норма ( 12 часова редовне наставе) - 1 извршилац.

2. Наставник/професор математике и основа информатике – на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу , пуна норма ( 16 часова математике и 2 часа информатике редовне наставе) - 1 извршилац.

3. Водитељ продуженог боравка – на одређено вријеме до 30.06.2023. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу, пуна норма- 1 извршилац.

4. Наставник/професор музичке културе – на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу, пуна норма – 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи  .

Право учешћа на Конкурсу под редним бројем  1., 2., 3., и 4.  имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци,као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа)

6.  Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

 • овјерену  фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто под редним бројем 1. ,тестирање  ће се обавити 14.12.2022.године са почетком у 09,00 часова, а интервју у 10,00 часова  у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под редним бројем 2., тестирање ће се обавити 14.12. 2022. године са почетком у 11,30 часова, а интервју у 12,30 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под редним бројем 3. , тестирање ће се обавити 13.12.2022. године са почетком у 09,00 часова, а интервју у 10,00 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто под редним бројем 4., тестирање ће се обавити 13.12.2022. године са почетком у 11,30 часова, а интервју у 12,30 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ЈУ ОШ „Младен Стојановић"

Лакташи, Карађорђева 105

тел.: 051/535-517, е-mail: [email protected]

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи

 

 

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад је одговора школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III- Мандат

Директор Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи се бира на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају  услове конкурса за именовање директора , у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

На приједлог министра Влада именује за директора  једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпиатању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

 

1. Општи услови:

 

- да је држављанин БиХ/РС,

 

- да је старији од 18 година и

 

- да има општу здравствену способност за рад,

 

 

2. Посебни услови:

 

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и оставрених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

2.да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник  на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3. да није осуђиван правоснажном  пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 198. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

Радни стаж остварен на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150. став 2.тачка 2. Закона о основном васпиатању и образовању.

Поред општих и посебних услова за директора школе не може бити изабрано лице на који се односи члан ИЏ став 1.Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V – Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат  запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и  оствареним резултатима у раду,

11.Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и  Херцеговине,

 

Документи којима се доказују испуњавање општих и посебних услова достављају се у оргиналу или овјереној фото-копији.

Достављена документација се неће враћати кандидатима.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се достављају лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа „Младен Стојановић" Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи са назнаком „Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Младен Стојановић" Лакташи.-

-не отварати".

 

VII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ

Видовднска бр. 5

78240 Челинац

О  Г  Л   А   С

за пријем радника

 

 1. Медицинска сестра–техничар у Тиму-3, Службе породичне медицине,  1 ......... извршилац на неодређено.

 

 1. ОПШТИ УСЛОВИ:

                  -    Да је држављанин РС, БиХ,

 • Да је здравствено способан,
 • Да није осуђиван за кривична дјела и
 • Да је пунољетан.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

 

             - Завршена  ССС - Медицинска школа,

             -  Положен стручни испит и

             -  Доедукација из породичне медицине (институционална организована  едукација и интерне едукације у ЈЗУ Дома здравља „Свети Врачеви" Челинац и у другим јавним здравственим установама).     

Уз пријаву на Оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) следеће документе: 

          

                  -  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

                  -  Извод из матичне књиге рођених,

                  -  Увјерење о некажњавању,

                  -  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

                  -  Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа, 

                  -  Увјерење о положеном стручном испиту,

                  -  Љекарско увјерење о здравственој способности,

                  -  Увјерење о завршеној доедукацији из породичне медицине.

            Оригинална документа и то, Ивод из матичне књиге рођених, Увјерење о не  кажњаваљу, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско увјерењене смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.

 

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                                      

        Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за  пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

 

        Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске " и на Бироу рада Челинац.

          

        Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити   путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети Врачеви  78240 Челинац, Улица Видовднска бр. 5.

***

ОСНОВНИ СУД

ПРЊАВОР

Београдска број 6

78430 Прњавор

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

1. Предсједник Основног суда у Прњавору расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Конкурс) у Основном суду у Прњавору на одређено вријеме, и то:

 

- Судијски приправник – волонтер  …………………………… 1 извршилац

Приправник – волонтер се прима на период од 2 (двије) године.

 

2. Опис послова

Судијски приправник – волонтер обавља приправничку праксу у суду ради стицања услова за полагање правосудног испита, под надзором предсједника суда и судије, води дневник рада у који свакодневно уводи податке о пословима на којима је радио, те обавља и друге послове по наредби предсједника суда и судије.

 

3. Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

-    да је држављанин РС или БиХ,

-    да је старији од 18 година,

-    да има општу здравствену способност,

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу.

 

4. Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

-    завршен Правни факултет – VII степен стручне спреме, без радног искуства,

-    оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената.

 

5. Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс са кратком биографијом кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

5.1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

-   фото-копију личне карте или пасоша,

- фото-копију увјерења о држављанству РС односно БиХ,

-   изјаву да кандидат:

    а)   није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу.

  

 5.2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копију:

-    дипломе или увјерење о завршеном Правном факултету, са потврдом о положеним испитима,

-    доказ о познавању рада на рачунару.

 

Документацију која није тражена овим конкурсом није потребно достављати.

 

6. Усмени интервју

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Комисија за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Комисија) обавиће усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, писменим путем.

 

7. Избор кандидата

Изабрани кандидат након спроведеног Конкурса, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова Конкурса у оригиналу или овјереној фото-копији те овјерену изјаву о испуњавању услова из поглавља 5. као и доказ о општој здравственој способности.

 

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

8. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса.

 

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове Конкурса, одбациће се закључком.

 

Пријаве се могу доставити лично у Пријемну канцеларију Основног суда у Прњавору или путем поште на адресу: Основни суд у Прњавору, ул. Београдска број 6, 78430 Прњавор, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс.

 

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

 

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама „Глас Српске".

***

ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град

Јована Рашковића бб

70260 Мркоњић Град

 

 

ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град, директор ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

1 .  Назив радног мјеста:

 

 • медицине ......................................... 1 извршилац, на неодређено вријеме
 • медицине .................................... 1 извршилац, на одређено вријеме,  до 5 година, одн. до повратка радника са специјализације

 

2. Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

      1. завршен медицински факултет

      2. положен стручни испит

      3. посједовање важеће лиценце за рад

      4. најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на пословима доктора медицине

      5. познавање рада на рачунару

      6. посједовање возачке дозволе „Б" категорије

     

3. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању услова, и то:

 1. диплома о завршеном медицинском факултету;
 2. увјерење о положеном стручном испиту;
 3. копија лиценце за рад
 4. извод из матичне књиге рођених  и  извод из матичне књиге вјенчаних (уколико је дошло до промјене презимена);
 5. увјерење о држављанству;
 6. доказ о радном искуству (копија радне књижице);
 7. увјерење да се против њега не води кривични поступак;
 8. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора преко 6 (шест) мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова доктора медицине.

Изабрани кандидат ће бити дужан доставити и љекарско увјерење.

 Сва документа морају бити оригинали или овјерене копије, не старија од 6 мјесеци. 

 

4. Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично на протокол у Дом здравља Мркоњић Град или на адресу : ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град, Ул. Јована Рашковића бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за пријем радника у радни однос".

Са свим кандидатима који испуњавају услове, биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у обзир.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу Глас Српске.

***

ЈУ ОШ „ Петар Кочић " Мркоњић Град

Симе Шолаје 89

70 260 Мркоњић Град

 

ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Мркоњић Град расписује:

 

ПОНОВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста

Наставник музичке културе – 6 часова, на одређено вријеме до краја наставе у школској 2022/2023. години, лице са радним искуством и положеним стручним испитом- 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и посебне услове предвиђене  чланом 54.став 1. тачка 1) и 2),чланом 114. 115.став 1. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.
Пријем у радни однос извршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.
Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс:
1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
Увјерења из тачке 4. и 5. за изабране кандидате  Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом и контак телефоном)  поред документације којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:
-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области и или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а према члану 54.став 1. тачка 1) и 2) Закона о основном васпитању и образовању,
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о:врсти посла,степену стручне спреме и дужини оствареног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом)
 -Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
-Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ " Петар Кочић " Мркоњић Град, дана 14.12.2022. године, са почетком у 10,00 часова. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана јавног објављивања, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Кочић " Симе Шолаје 89, 70 260 Мркоњић Град са назнаком „за конкурс"
***

ЈУ ОШ Свети Сава" Котор Варош

Светосавска 2

78 220 Котор Варош

 

        На основу члана 125 Закона о основном васпитању и образовању директор школе расписује

 

 КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 Наставник математике, непуна норма (16 часова), на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством - 1 извршилац.

 

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став (5) Закона о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса дана 13.12.2022. године у 13.00 часова  у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу:  ЈУ Основна школа „Свети Сава", Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана