ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 30.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

*************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВА ВШ

"КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ" БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр.29

78000 Бањалука

 

 КОНКУРС

 за  примање у радни однос  наставника, предавача и асистената:

 

- Доктор наука или магистар биохемије

- Доктор наука или магистар права

- Доктор наука или магистар физичке културе

- Доктор наука или магистар технолог

- Доктор наука или магистар дерматолог

- Доктор наука или  магистар ликовне културе

- Доктор наука или магистар хемије

Кандидати  су уз пријаву на конкурс дужни доставити сљедећу документацију:

овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области на коју се врши избор, односно основне студије 240 ECTS бодова или магистарске за асистента;

извод из матичне књиге рођених;

доказ о избору у звање (ако је раније биран);

кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Колеџ задржава право да контактира само оне кандидате који уђу у ужи избор без обавезе за повратном информацијом о неиспуњавању услова.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити лично у студентску службу на адресу др Младена Стојановића 29, Бањалука.

***

 

Х&Г ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Алексе Дундића бр.8

78000 Бањалука

расписује

 

 ОГЛАС

  на одређено вријеме

 

1. Помоћни радник .............................................. 5 извршилаца

 

Мјесто рада: Бањалука

Општи и посебни услови:

По могућности возачка дозвола Б категорије

 

Опис посла:

- Помоћни радник на извођењу електро инсталације

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на hig@teol.net  или hig.doo.bl@gmail.com  

Или контакт телефон:065/514-911

Оглас отворен до 22.12.2019.

***

Х&Г ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Алексе Дундића бр.8

78000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

на одређено вријеме

 

1. Електро инсталатер .............................................. 5 извршилаца

 

Мјесто рада: Бањалука

Општи и посебни услови:

По могућности возачка дозвола Б категорије

 

Опис посла:

- електро инсталатер по могућности са искуством

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на hig@teol.net  или hig.doo.bl@gmail.com  

Или контакт телефон:065/514-911

Оглас отворен до 22.12.2019

***

Агенција за односе с јавношћу и маркетинг "Prime Communications"

расписује

  КОНКУРС ЗА:

 

- Приправника (м/ж)

Из категорије дјеце погинулих бораца ВРС

Извршилаца 4

Бањалука, Источно Сарајево

 

 

Потребне квалификације су:

•  Категорија дјеце погинулих бораца ВРС

• ВСС:          

Дипломирани политолог-политиколог

Дипломирани журналиста

Дипломирани психолог

Професор енглеског

Дипломирани економиста/менаџер

•   Активно знање енглеског језика у говору и писму

•   Добро познавање рада на рачунару у МS Office окружењу

•   Возачка дозвола Б категорије

 

Од свих кандидата очекујемо:

•     Мотивисаност да флексибилно прихватају изазове модерног пословања

•     Спремност на учење и даље усавршавање уз рад

•     Високи степен савјесности и преданости послу

•     Организованост, комуникативност, тимски рад

•     Систематичност и аналитичност

 

Приправнике подстичемо на усавршавање и рад на својим вјештинама уз стручно менторство. Са свим приправницима се склапа уговор о раду. Током приправничког стажа, приправнике, у складу са показаним способностима и афинитетима усмјеравамо на радна мјеста у различитим секторима Агенције.

Оглас је отворен до 20.11.2019.

 

CV са фотографијом и мотивационим писмом доставити на е-mail:

Nina.pejakovic@prime.ba  или поштом на адресу: Николе Тесле 11, 78 000 Бањалука

www.prime.ba  

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

 БРОНЗАНИ МАЈДАН,

Бронзани Мајдан бб

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/професор информатике и техничког образовања – 10 часова на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства – један извршилац - лице без радног искуства - приправник

              Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105, 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

              Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 13.11.2019. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "за конкурс".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

 

расписује

КОНКУРС

                         

1.1. Сарадник за послове протокола – Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове, 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: прима и заводи у прописане евиденције поднеске странака и друга акта упућена у ПЦ, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, води архиву ПЦ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), ИВ степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

1.2. Сарадник за административне послове  – Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: води евиденцију о запосленима у ПЦ и припадајућим ПЈ, ажурира и чува персонална досијеа запослених и прати електронску евиденцију запослених, израђује нацрте увјерења о чињеницама из персоналних евиденција (радном стажу, платама итд.), подноси захтјеве за рефундацију накнаде у случају привремене неспособности за рад запослених у ПЦ, обавља и друге послове по налогу непосредних руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), ИВ степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

1.3. Сарадник на телефонској централи – Сектор за заједничке послове, Одјељење за правне и опште послове у Сједишту Пореске управе, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ССС.

Опис послова: обавља послове примања и преусмјеравања позива по локалима, слање позива, а по окончању радног времена преусмјерава позиве на портирницу, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема - III степен, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

1.4. Сарадник за административне послове – Подручни центар Добој, Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: прима предмете од других организационих јединица ПУРС и других органа, исте заводи у интерну књигу и дистрибуира их до крајњих извршилаца послије сигнирања од стране непосредног руководиоца, уноси захтјеве за поврат и прекњижавање у апликацију, води уписник управних поступака и друге евиденције везане за рад Одјељења, води уписник предмета принудне наплате и друге евиденције везане за рад Одјељења, предаје предмете у архиву, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), ИВ степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

1.5. Систем инжењер– Сједиште Пореске управе, Сектор за информационе технологије, Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС.

Опис послова: носилац је послова на планирању и пројектовању примјене електронских сервиса који су усмјерени на пружање услуга грађанима (еУправа), као и планирању и пројектовању мјера заштите, врши комплетан надзор и даје подршку свим учесницима у процесу регистровања, креирања, слања, пријема и обраде фискалних рачуна, прати трендове у развоју сервиса електронског пословања и предлаже и имплементира оптималне заштитне мјере од губитка информација или њиховог неовлашћеног мијењања/коришћења, прати међународне стандарде везане за безбједност електронских сервиса, предлаже процедуре којима се повећава доступност сервиса, предлаже процедуре чувања података у систему електронског пословања, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен, носилац је послова пројектовања локалних рачунарских мрежа у складу са модерним технологијама, дефинише пројектне задатке и идејне пројекте за реконструкцију постојеће ИТ инфраструктуре или за инсталирање нове, поставља захтјеве у погледу спецификације радова и потребне пасивне и активне опреме за реализацију локалних рачунарских мрежа, одговоран је за конфигурисање активне мрежне опреме, брине се о примјени стандарда при пројектовању и реализацији ИТ инфраструктуре, води радове на изградњи ИТ инфраструктуре, прати квалитет радова и рокове њиховог извршења, води рачуна о пројектној и техничкој документацији ИТ инфраструктуре ПУРС, учествује у планирању и спровођењу безбједносне политике на нивоу ИТ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

1.6. Виши/ развојни програмер– Сједиште Пореске управе, Сектор за информационе технологије, Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења, 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС.

Опис послова: анализира податке о пореским обавезама, евиденцијама тих обавеза на основу података са фискалних уређаја, подацима о пријављеним непокретностима на основу којих креира одговарајуће извјештаје, примјењује и одржава статистичке алате који ће се користити за процјену вриједности непокретности, као и ризичности контроле пореских обвезника, на основу службених забиљешки врши корекције које се не могу одрадити аутоматски, а тичу се финансијских показатеља извјештаја са фискалних уређаја, података са пријава непокретности и друге корекције које одступају од стандардизованих пословних процеса, помаже инспекцијским органима приликом контроле фискалних система, одржава апликације које подржавају процес фискализације, пружа информатичку подршку пореском књиговодству и регистру пореских обвезника, надгледа рад апликација које подржавају пореско књиговодство и врши корекције у специфичним ситуацијама на основу службених забиљешки, пројектује алгоритме за затварање пореских обавеза, аконтативна задужења обвезника, на основу дефинисаних правила, врши дизајнирање апликација и база података за подршку пореског књиговодства, свих неопходних регистара и шифарника, дефинисање процедура и скрипти неопходних за рад, надгледа и одржава аутоматизоване процедуре везане за одржавање регистра пореских обвезника, одговоран је за испуњење техничких предуслова и комуникацију са другим институцијама укљученим у процес регистрације пореских обвезника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички, економски или други факултет економског или информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, познавање енглеског језика.

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

1) да је држављанин РС или БиХ,

2) да је старији од 18 (осамнаест) година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе РС, њњњ.порескауправарс.орг, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

1) личну карту или пасош,

2) диплому о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ у складу са Законом о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и

3) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

4) доказ о познавању енглеског језика (само за радно мјесто 1.6. Виши развојни програмер)

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе доказе о испуњавању услова да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

28.11.2019. године (четвртак) у 9 сати – за радна мјеста под бројем:

1.1. Сарадник за послове протокола – Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове

1.2. Сарадник за административне послове – Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове

1.3. Сарадник на телефонској централи – Сектор за заједничке послове, Одјељење за правне и опште послове у Сједишту Пореске управе

1.4. Сарадник за административне послове – Подручни центар Добој, Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица 29.11.2019. године (петак) у 9 сати – за радна мјеста под бројем:

1.5. Систем инжињер – Сједиште Пореске управе, Сектор за информационе технологије, Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност

1.6. Виши/ развојни програмер – Сједиште Пореске управе, Сектор за информационе технологије, Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањалуци, на огласној табли Подручног центра Добој и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1) диплому о одговарајућој школској спреми,

2) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

3) увјерења о држављанству БиХ или РС,

4) увјерења о општој здравственој способности и

5) увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бањалука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу "Глас Српске".

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

Бањалука, Зоре Ковачевић 38а  

 

    расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник историје, 2 часа редовне наставе, до 31.8.2020. године, 1 извршилац

2. Водитељ продуженог боравка, 50% радног времена, до краја наставног процеса у шк.: 2019/20. години, 1 извршилац

3. Наставник информатике, 6 часова редовне наставе, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац

 

У радни однос за радно мјесто под тачком 1. и 2. се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, а за радно мјесто под тачком 3. се прима приправник.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи је:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста под тачком 1. и 2.);

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 14.11.2019. године у 11 часова за радно мјесто под тачком 1. и 3. а за радно мјесто под тачком 2. у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".      

***

ПЗ "КРАЈИНАМЕД"

БРАНКА ПОПОВИЋА 222, БАЊАЛУКА

Телефон: 065/836-880

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

1. Радник у производњи кошница ............. 4 извршиоца

Мјесто рада:  Лакташи

Заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона 065/836-880.

Оглас је отворен до 22.11.2019. године.

***

ТЕЛДИНГ ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Моравска бр.3

78000 Бањалука

Расписује

КОНКУРС

 

1. Електричар ...........................................4 извршиоца

Опис посла:

- електричар

 

Рад на неодређено вријеме

Мјесто рада:Бањалука

 

Заинтересовани кандидати за рад могу се пријавити на оглас путем наведених контаката:

Телдинг д.о.о

Ул. Моравска бр.3

051/318-571

Е-mail: telding@blic.net

Датум истека, 7.11.2019

***.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"

Бањалука, Бистрица бб

78000 БАЊАЛУКА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/професор информатике – 8 часова на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства – један извршилац - лице без радног искуства - приправник

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105,106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС  или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 13.11.2019. године, са почетком у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

Ужичка бб,

БАЊАЛУКА

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, радно мјесто водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана, 14.11.2019. године, са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:  са назнаком "ЗА КОНКУРС ".

****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" БАЊАЛУКА

Саве Ковачевића бб

78000 Бањалука

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

 

1. Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац, пола норме (50% радног времена), на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

 

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 14. новембра (четвртак) 2019. године, у просторијама школе, обавиће се тестирање са почетком у 9 часова и интервју са почетком у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

****

"ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА" АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:              

- Бањалука - више извршилаца

- Челинац - 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару ("MC office")

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:             

- Копију извода из матичне књиге рођених,

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

 

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 "Глас српски - Трговина" ад - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***  

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Бањалука, Ђуре Јакшића 14

78000 Бањалука

 

расписује:

 

 

КОНКУРС

за пријем радника – приправника у радни однос

 

1. Наставник/професор техничког образовања на одређено вријеме до 31.8.2020. године, непуна норма - 5 часова, 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови прописани Законом о раду које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

 

  Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. 2. и 3. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

  Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

  Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 15.10.2019. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

 

  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестира и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве са назнаком "За конкурс" слати или лично донијети у затвореној коверти на адресу школе.

***

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" БАЊАЛУКА,

 Драгочај бб ,

 8000 Бањалука

 

 

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника с боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеном стручном испиту

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 14. новембра (четвртак) 2019. године, у просторијама школе, обавиће се тестирање са почетком у 9 часова и интервју са почетком у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе: са назнаком "за конкурс".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Бањалука, Ђуре Јакшића 14

78000 Бањалука

 

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

 

Због техничке грешке поништите расписани конкурс за наставника техничког образовања на неодређено вријеме – 5 часова, објављен 9.10.2019. године у "Гласу Српске".

***

"ВЕЗУВ РС" ДОО БАЊАЛУКА

 

 расписује

КОНКУРС

за позицију

 

 

Радник промотер

 

Ми нудимо:

• Стимулативна и редовна примања

• Рад у младом и динамичном колективу

• Могућност усавршавања и напредовања

• Изазовну и динамичну позицију

• Добру тимску сарадњу

 

Уколико сте спремни за:

 

• Укључивање апарата и исплату добитака

•Пријем уплата и исплаћивање добитних тикета

• Промоцију игара на срећу

• Комуникацију са играчима и давање потребних савјета за услуге, резултате, услове и начин играња

• Штампање резултата, дневних понуда и добитака, укључивање преноса спортских догађаја

• Старање о безбједности новчаних средстава, као и о стању опреме и уређаја на уплатном мјесту

 

Ако имате:

• Минимум IV степен стручне спреме

• Познавање рада на рачунару

• Одговорност, лојалност и професионалност

• Савјесност, сталоженост, комуникативност

• Оријентисаност према тимском раду као и способност за самосталан рад

 

Мјесто рада: Бањалука, Лакташи, Градишка, Бијељина, Источно Сарајево, Рогатица, Требиње, Добој

Уколико желите да градите своју каријеру у динамичном окружењу, волите рад са клијентима придружите нам се.

Оно што је потребно да би постао дио нашег тима јесте сљедеће:

• Твоја биографија са фотографијом

• Мотивационо писмо

 

Пријави се на мејл kadrovska@vezuvrs.com  

 

Конкурс остаје отворен мјесец дана од дана објављивања.

***

"РОШТИЉНИЦА МИРА М" СП БАЊАЛУКА

МАЧВАНСКА ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 066-477-610

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

 

1. Кувар ....................................1 извршилац

 

 

Рад на: неодређено/одређено вријеме:

одређено

 

 

Мјесто рада/регија:

Бањалука

 

Опис радног мјеста:

 

- рад у кухињи

- припрема готових јела

- рад на роштиљу

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

- пожељно радно искуство

 

Датум објаве: 28.10.2019. Датум истека: 7.11.2019.

 

Незапослена лица пријављују се на оглас путем контаката послодавца

"Роштиљница Мира М" СП Бањалука

Мачванска бб, Бањалука

Телефон: 066-477-610.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Ул. Пиланска бб  

78000 Бањалука

расписује :

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста

 

 

1. Наставник практичне наставе за занимање фризер, фризер –специјалиста, В степен, струка остале дјелатности, 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме,  до повратка радника са боловања - приправник.     

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи .

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању   и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- Овјерену фотокопију свједочанства у којем је наведено стручно звање које се тражи конкурсом.

 - Увјерење образовне установе о просјеку оцјена током школовања уколико у  свједочанству не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте,

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење од надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење у стручној спреми траженој конкурсом;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању  као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана, 12.11.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ технолошка школа Бањалука,  Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

Лакташи, Карађорђева 105

тел.: 051/535-517,

 е-mail: os054@skolers.org

 

Директор Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи, расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

 

1. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став 1. и 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача,

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца која треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 12.11.2019. године у 12.30 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "Младен Стојановић" Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

***

ДОО "МП БЕСТ"

Светосавска 163, Гламочани, Лакташи.

051-584-804

КОНКУРС

 

Предузећу из Лакташа потребна три радника. Два бравара и један

варилац са радним искуством у струци.

 

Послије пробног рада, уговор се склапа на неодређено вријеме.

 

За све информације обратите се на адресу:

 

ДОО "МП БЕСТ" Светосавска 163, Гламочани, Лакташи.

051-584-804

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ДУЈИЋ"

  Војводе Мишића 57.

  Челинац

 

Школски одбор ЈУ Основне школе "Милош Дујић" Челинац расписује,

 

КОНКУРС

 

за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Милош Дујић" Челинац

  I - Предмет

  Школски одбор Јавне установе Основна школа "Милош Дујић" Челинац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Милош Дујић" Челинац.

 

  II – Опис послова

1. Директор школе руководи радом школе, и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

  Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о

  систему служби и Статутом школе.

III - Мандат

  Директор Јавне установе Основна школа "Милош Дујић" Челинац се бира на период од 4 (четири) године.

  Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року 8 дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора, кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу:

За директора Јавне установе Основна школа "Милош Дујић" Челинац може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин БиХ/ Републике Српске,

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност за рад,

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству;

3. Диплому о завршеној стручној спреми;

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

Кандидати су дужни доставити оригинална документа или овјерене копи

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Милош Дујић" Челинац, Војводе Мишића 57. са назнаком:

"Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Милош Дујић" 78240 Челинац.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомена

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе "Милош Дујић" Челинац у року осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НЕВЕН" ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

телефон 051 551-345

Директор ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме

у ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац

 

1. Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац и то:

- Рачуновођа ............... 1 извршилац.

 

2. Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац.

 

3. Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

- да има општу психичку, физичку и здравствену способност за рад

 

4. Посебни услови за кандидате

  - Висока стручна спрема, дипломирани економист,

- једна година радног искуства у струци,

 

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената и овјерене изјаве) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Изјаву да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела које га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу психичку, физичку и здравствену способност за посао на који се прима

- Изјаву да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

- Увјерење о радном искуству са високом стручном спремом,

- Биографију.

 

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју, 11.11.2019. године, у 12 сати.

              Документи приложени уз пријаву на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Први кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од пријема обавјештења достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији.

Ако први рангирани кандидат у року не достави доказе из претходног става, или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе

              Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

              Све информације на телефон 051 551-345.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

Карађорђева бр.1, Прњавор,

тел/ +387 51 655-434-и

тел/факс: +387 51 660-194

 

Директор Јавне установе Дјечијег вртића "Наша радост" Прњавор расписује:

 

 

КОНКУРС

За радно мјесто:

 

1) Васпитач - на неодређено вријеме ........................................................... 1 извршилац.

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске - Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

 

Посебни услови:

- Висока стручна спрема, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача. Најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за васпитно - образовни рад.

Кандидати су дужни доставити:

1. пријаву;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. увјерење о држављанству;

4. овјерену копију дипломе;

5. увјерење о некажњавању;

6. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом  (само            кандидати који буду примљени);

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме;

9. увјерење о радном искуству и

10. увјерење о положеном стручном испиту.

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор, Карађорђева бр.1, 78430 Прњавор, са назнаком: "Комисији за избор".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати а достављени документи се не враћају.

 

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју дана, 12.10.2019. године, у просторијама вртића, са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно звати на интервју а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу "Глас Српске".

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "МИЉА ЂУКАНОВИЋ"

МРКОЊИЋ ГРАД

УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 17

 

 

ЈУ Дјечији вртић "Миља Ђукановић" Мркоњић Град расписује

 

КОНКУРС

за пријем једног приправника

 

 I Дипломирани васпитач предшколске дјеце, ВСС, приправник из категорије дјеце погинулих бораца ВРС - приправник у ПО Подрашница на период од једне (1) године, према Јавном позиву ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – .......................................................................... 1 извршилац.

 

 II Опис послова:

  Приправник обавља послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стицања услова за полагање стручног испита. Приправник заснива радни однос на период од једне године.

 

III Општи услови

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

 

 IV Посебни услови

 

  1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

  2. Да први пут заснива радни однос,

 3. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице,

 4. Да се ради о лицу из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске.

 

 V Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

 

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4. Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице – Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне (1) године након стечене високе стручне спреме – овјерена копија радне књижице, не старија од 15 дана ( насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу) и потврда ПИО/МИО да није да није регистрован у подацима матичне евиденције, не старије од 15 дана,

7. Увјерење/потврда надлежног органа да лице има статус дјетета погинулог борца Војске Републике Српске,

8. Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

 

Документа приложена уз пријаву на конкурс, неће бити враћена кандидатима.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пријаве на оглас слати на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Миља Ђукановић" Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ "РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице,

 тел: 050/480 -720,

 факс: 050/480 - 501,

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник биологије, 8 (осам) часова седмично, без радног искуства - приправник, на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције, а најдаље до 20.4.2020. године.

2. Професор/наставник музичке културе, 5 (пет) часова седмично, без радног искуства - приправник, до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи,  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и  чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа "Раде Маријанац", Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 18.11.2019. године (понедјељак) са почетком у 9 часова за кандидате који су конкурисали на радно мјесто наставник биологије, а за кандидате који су конкурисали на радно мјесто наставник музичке културе, тестирање и интервју ће бити одржано са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ "НИКОЛА ТЕСЛА"

КОТОР ВАРОШ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор машинске групе предмета , пуна норма - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2020. год.

2. Професор машинске групе предмета, 12 часова - 1 извршилац на одређено вријеме до краја школске године, тј до 31.8.2020. год.

3. Професор електро струке, 6 часова - 1 извршилац на одређено вријеме до краја школске године, тј до 31.8.2020. год.

4. Професор електро струке, пуна норма - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до краја школске године, тј. до 31.8.2020. год.

5. Професор права, 8 часова - 1 извршилац на одређено вријеме до краја школске године, тј до 31.8.2020. год.

6. Професор хемије, 6 часова - 1 извршилац на одређено вријеме до краја школске године, тј до 31.8.2020. год.

7. Професор математике, пуна норма -1 извршилац на одређено вријеме до краја школске године, тј до 31.8.2020. год.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању  лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана, 12.11.2019. године, у 13.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у школи или поштом на адресу школе  са назнаком "Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

 

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана