ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.01.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

"ИСКРА-ТРАДЕ" ДОО БАЊАЛУКА

ПЈ "АУТОПРАОНИЦА"

Ул. Српске војске бр.8(ДЕЛТА)

78 000 Бањалука

 

           расписује

                                                                    КОНКУРС

 

  1. Радник у аутопраоници .............................. 3 извршиоца

 

Опис посла:

- рад у затвореној аутопраоници

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/498-071

или послати CV на mail адресу: iskra.praonica@gmail.com .

Оглас отворен до 1.2.2020.

***

"COMPEX"

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

на одређено вријеме

 

1. Графички техничар/машински техничар (м/ж) ............................ 4 извршиоца

 

Услови:

- КВ или ССС

Опис посла:

- обука и рад на графичким машинама

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/511-934

Пријаве се могу слати на mail адресу: compex@blic.net

 

Оглас отворен до 1.2.2020. год

***

"COMPEX"

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78000 Бањалука

 

расписује                       

КОНКУРС

за рад

на неодређено вријеме

      

 

 

Штампарији "Compex" доо  потребни радници за помоћне послове у штампарији са пуним радним временом ..............   2 извршиоца

 

Пријаве слати на адресу: compex@blic.net

 

Оглас отворен до 1.2.2020.

***

СЦ "ЉУБИША МЛАДЕНОВИЋ"

Деспота С. Лазаревића бб

Бањалука

 

КОНКУРС

за пријем на радна мјеста

 

1. Професор физике или дипломирани инжењер електротехнике, 1 извршилац на одређено вријеме до краја школске 2019/2020. године, за 4 часа седмично.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", 41/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у погледу врсте стручне спреме која је прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама ("Сл. гласник",  29/12).

 

Кандидат је дужан уз пријаву да достави сљедећу документацију:

-   диплому о завршеном образовању,

-   извод из матичне књиге рођених,

-   увјерење о држављанству,

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 30 дана,

-   љекарско увјерење

-   увјерење о положеном стручном испиту.

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

 

Пријаве се подносе на адресу: Средњошколски центар "Љубиша Младеновић", Деспота Стефана Лазаревића бб, 78 000 Бањалука, са назнаком "Пријава на конкурс".

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

***

ДАССТИМ ДОО

Николе Бокана 4

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

за преквалификацију

у звање: заваривач  и  бравар

 

Предузеће Дасстим д.о.о. за властите потребе врши пријем радника  на обуку за преквалификацију у звање заваривач и бравар (по три извршиоца). Обука ће се вршити у радним просторијама фирме и траје три мјесеца. Кандидати који буду позвани на обуку требају испунити сљедеће услове:

- завршена било која средња школа (предност имају техничке школе)

- до 30 година старости

- са или без радног искуства

- пожељно посједовање возачке дозволе  Б категорије али није обавезно

- пожељно познавање енглеског језика и рада на рачунару али није обавезно

- мотивисаност за учење и напредовање  у наведеним пословима

- комуникативност, посвећеност раду и поштивање радних процедура и радне дисциплине

 

Нудимо:

- квалитетну обуку за завариваче и браваре                                

- током обуке заснивање радног односа на одређено радно вријеме    

- топли оброк и надокнада за превоз за кандидате који станују ван Бањалуке

- по завршетку обуке нудимо стални радни однос 

- редовне и стимулативне зараде

 

Вашу пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном послати на  мејл: dastim@blic.net  или се јавите на број телефона 065/516-899 сваким радним даном од 8 до 16 часова.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Конкурс остаје отворен до попуне или најдуже 20 дана од дана објављивања.

***

РС ГОЛД

Ул. Краља Петра I Карађорђевића 87

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

"РС Голд" с.п. се на нашем тржишту налази преко 25 година. Захваљујући високим стандардима у сваком сегменту пословања, високом квалитету понуде златног и сребрног накита, као и ручних сатова и брендираног накита, изградила је бренд од повјерења.

На основу постављених циљева раста и све већих захтјева на нашем тржишту, тражимо енергичног и мотивисаног трговца за рад у нашој радњи.

 

Задаци:

• Услуживање купаца

• Пријем и слагање робе

• Истицање цијена и декларација на артиклима

• Одржавање хигијене радног простора

• Рад на фискалној каси

• Вођење књиге дневних извјештаја и књиге рекламација

• Праћење залиха и наруџба робе

• Припрема робе за редован попис

Услови:

• Минимално ССС

• Посједовање организационих и преговарачких способности, проактиван приступ послу и радним обавезама, флексибилност и рад у тиму,

• Добро познавање рада на рачунару

• Искуство није потребно

Нудимо:

• Рад у успјешном колективу

• Техничку и материјалну подршку уз могућност сталног напредовања и усавршавања.

Заинтересовани кандидати могу свој  (CV) послати на и-мејл: rsgoldbl@gmail.com  или предати лично на адресу Краља Петра I Карађорђевића 87.

Оглас отворен до 1.2.2020.

***

ЈУ ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ

Ул. Николе Пашића 11А

78000 Бањалука

Расписује:

КОНКУРС

за избор директора ЈУ  Школа ученика у привреди  Бањалука

 

  За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 129. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању  и то:

да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из  претходне тачке;

да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе;

да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова (оригинале или овјерене копије докумената):

кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

увјерење о држављанству РС или БиХ (не старије од шест мјесеци);

извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте;

љекарско увјерење о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци);

диплому о завршеном најмање првом циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS или еквивалент;

увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави односно образовно- васпитном процесу;

увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца);

увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од три мјесеца);

увјерење којим се потврђује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из  става 1. тачка 1. овог конкурса;

приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

       Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

        Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и контакт телефоном доставити у затвореној коверти, лично или путем поште адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документација (документи) неће бити враћена кандидатима.

  Директора школе именује Влада РС на приједлог министра просвјете и културе. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 Школски одбор ће размотрити пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

        Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана достављања одлуке  школи.

***

СП "ДАЦА И АНА"

Ул. Милоша Обилића 39

78000 Бањалука 

Објављује:

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

1. Радник у трговини мјешовите робе (ж) ........................... 1 извршилац

 

Сва заинтересована лица могу се јавити на телефон  065/582-413.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објаве.

***   

Република Српска

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

78 207 КОЛА, ББ, БАЊАЛУКА

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за

 

1. Наставни предмет математика - ПШ Стричићи (4 часа) - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;

 

За радно мјесто под редним бројем један тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто за које се тражи лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто за које се тражи лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана 13.2.2020. године (четвртак) у 10 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.    

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  БАЊАЛУКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

 ЗАЛУЖАНИ

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну сљедећих упражњених радних мјеста

 

1. Наставник хемије - приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, 8 часова редовне наставе – 1 извршилац,

2. Професор биологије - приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, 20 часова редовне наставе – 1 извршилац.

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем што се доказује увјерењем издатим од МУП-а;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем које издаје надлежни основни суд.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у РС, а прије заснивања радног односа).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати који буду примљени на упражњена радна мјеста, прије радног односа, обавезни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана 12.2.2020. године (сриједа) у 14 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе.

***

BOSFOR MASON

CONSTRUCTION  Д.О.О

__________________

Bridging the future

 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

 за запослење грађевинских радника и то:

- тесари, 60 радника;

- армирачи, 60 радника;

- зидари, 30 радника;

- керамичари, 20 радника;

- фасадери, 10 радника;

- вариоци, 10 радника;

- водоинсталатери, 10 радника.

Потребно је доставити:

- CV са сликом;

- доказ о стручној способности за посао за који кандидат аплицира,

- доказ о радном искуству на пословима за који кандидат аплицира,

- доказ о здравственој способности за обављање посла за који кандидат аплицира.

Потребно је да заинтересовани кандидати пошаљу горе наведену документацију путем и-мејла bosfor.bl@gmail.com  а кандидати који буду задовољили критеријуме ће бити позвани на разговор у просторијама фирме.

 

Оглас отворен 7 дана од дана објаве .

***

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

Булевар војводе Степе Степановића 116

78000 Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставни предмет демократија и људска права - непуна норма 8 часова редовне наставе на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, односно до 19.1.2021. године - један извршилац  - лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 1., дана 12.2.2020. године (сриједа) са почетком у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.

***

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

Ул. владике Платона бр. 2

78000 Бањалука

доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса  за именовање судија поротника у Основни суд у Бањалуци

I

            

 Расписује се сљедећи:

КОНКУРС

за именовање пет (5) судија поротника у Основни суд у Бањалуци

 - Услови:

Да би обављао дужност судије – поротника кандидат  мора задовољити сљедеће услове из члана 34.  Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ:

а)    да је држављанин БиХ:

б)    да има интелектуалне и физичке способности за обављање судијске или тужилачке  функције

в)     да се одликује високим моралним квалитетима и професионалном непристрасношћу

г)     да у вријеме пријаве на конкурс има навршених 25 година живота;

д)     да се против њега не води кривични поступак;

ђ)     да има пребивалиште на територији суда у који се именује.   

 

-  Потребни документи:

а)       увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија);

б)      извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија)     

в)      увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

г)      потврду о пребивалишту

д)      кратка биографија кандидата

II

Судија – поротник  именује се на мандат од 8 година и може бити поново именован.

Мандат судије – поротника може престати: на основу дате оставке; због навршене старосне доби  прописане за обавезан одлазак у пензију; због разрјешења дужности из разлога утврђених законом.

Високо судско и тужилачко вијеће БиХ именује судије - поротнике након што од  предсједника суда у који се врши именовање, прими листу предложених кандидата (члан 49. став 1. Закона).

Прије преузимања дужности судија - поротник  даје свечану изјаву  (члан 47. Закона). 

 

III

У писменој пријави за конкурс обавезно је навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске" .

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом обавиће се интервју о чему ће кандидати бити обавијештени.

По обављеном интервју и оцјени кандидата сачињена ранг листа доставиће се ВСТС-у на даље поступање с циљем именовања.

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова слати на адресу Основног суда у Бањалуци.

IV

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се секретар суда.

 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД  ГРАДИШКА

ЈУ  ОШ "СВЕТИ  САВА" ДУБРАВЕ

78 411 ДУБРАВЕ - ГРАДИШКА

Тел.051/860-551; 860-410

 

КОНКУРС

за  пријем  радника на одређено вријеме

 

1. Професор/наставник биологије -  пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до повратка радника са боловања - 1  извршилац.

Уколико за наведено радно мјеста не буде пријављен кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду  испуњавају  услове предвиђене  чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, чланом 3. став ж). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

 

• Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању

5. увјерење  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

• Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву, су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити дана 7.2.2020. године са почетком у 11 часова у просторијама централне школе у Дубравама, а интервју ће бити исти дан у 13  часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачну адресу становања и контакт телефона (по могућности број мобилног телефона).

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске" Бањалука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

 

Адреса  је:                                                             

ЈУ  Основна школа "Свети Сава" Дубраве

Дубраве б.б.  78411  Дубраве, Градишка

са назнаком –"Пријава на оглас, не отварати"                                       

***

BEST-TEX ДОО СРБАЦ

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Текстилном предузећу BEST TEX ДОО Србац, због повећања обима производње, потребан је већи број радника на пословима кројења, шивања, контроле и паковања.

 

Заинтересовани кандидати се могу пријавити и без искуства.

 

Предузеће нуди:

 

1. Редовну исплату плате са свим порезима и доприносима

2. Рад само у првој смјени, од 6 до 14, или од 7 до 15 часова

3. Слободну сваку недјељу и сваку другу суботу.

4. Обрачун плате у складу са остварењем норме, квалитетом рада и односом према послу.

5. Обуку за раднице без искуства

6. Могућност напредовања и личног усавршавања

 

 

Пријава се подноси лично у просторијама предузећа, које је смјештено на адреси:

Сарајевска 1б, Србац.

 

Све додатне информације на број тел: 065/419-827, или путем и-мејл адресе ddujakvic@live.com

***

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ"

  Кулаши 119, ПРЊАВОР

  тел./факс: 051/666-118,

 е-mail: ос080@skolers.org.орг

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста:

1. Рачуновођа школе – 1 извршилац, непуна норма (70% радног времена), на неодређено вријеме, лице са радним искуством и лиценцом за обављање послове из области рачуноводства

Послове рачуновође школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,                                                    

  Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.  увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.  овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  важећа лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

3.  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

6.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 10.2.2020. године са почетком у 9 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.    

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Кулаши 119, 78430 Кулаши, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

ПОТОЧАНИ

расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник / професор математике, 20 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник / професор математике, 4 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник/ професор демократије, 3 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и контакт телефоном), на којој треба написати и и-мејл адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте (да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању  и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж

7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе: ЈУ Основна школа

 "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена, комисија неће разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 11.2.2020. године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 13 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак, 7.2.2020. године.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Симе Шолаје 89

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

 

ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник техничког образовања - 8 часова у настави, на одређено вријеме, до завршетка школске године 2019/20. години - 1 извршилац

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу:

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у петак, 7.2.2020. године, и то са почетком у 9 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће објавити на огласној табли. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве , сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве доставити лично или на адресу школе: ЈУ Основна школа "Петар Кочић", Симе Шолаје 89, 70260 Мркоњић Град

***

ЈУ Гимназија Мркоњић Град

Улица Симе Шолаје број 91

70 260 Мркоњић Град        

директор ЈУ Гимназија Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор филозофије - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства - 13 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. Увјерење о положеном стручном испиту,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

9. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто професора филозофије обавиће се у четвртак, 13.2.2020. године, у 10 часова у просторијама школе.                

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Школу или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија Мркоњић Град, Улица Симе Шолаје број 91, 70 260 Мркоњић Град

***

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"КНЕЖЕВО

Д. Комљеновића бб Кнежево,

телефон: 051/591-670,

факс: 051/591-670,

 е-mail: os085@skolers.org

 

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

 

 

- Наставник техничког образовања - 9 (девет) часова редовне наставе

- са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најкасније до 30.6.2020. године

 

 

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду,, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

 г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;    

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 10.2.2020. године у 13 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа "Доситеј Обрадовић" Кнежево Ул. Дујка Комљеновић бб.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ"

 ШИПОВО

Ул. Омладинска 1

Тел. 050/371-407

 

Школски одбор ЈУ Основна школа  "Немања Влатковић" Шипово расписује:

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању.

1.  Општи услови:

1) да има општу здравствену способност  за рад,

2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

3) да је старији од 18 година.

 

2.  Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања  дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном  пресудом на безусловну казну  затвора, против којег није  покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1)  Пријаву на конкурс,

2) Кратку биографију са подацима о претходним послодавцима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

3) Извод из матичне књиге рођених,

4) Увјерење о држављанству,

5) Диплома о завршеној стручној спреми,

6) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

7) Препорука ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора  школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

9) Увјерење да  против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

10) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

11) Приједлог програма  рада директора  у наредном четворогодишњем мандату.

 

На мјесто директора могу конкурисати и лица  из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима достављају се у затвореној коверти лично у школу или путем поште на адресу:  ЈУ Основна школа "Немања Влатковић" Шипово, Омладинска 1, 70270 Шипово, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији  у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике  конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана