ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 27.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

********************

 

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

Бранка Пердува  10А

78 000 Бањалука

Објављује:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

 

1. Заваривач                                3  извршиоца

 

 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове и то:

 

1. КВ или ВКВ са и без искуства,

 

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова  из огласа доставити  на е-mail:

 info@novijlsingrad.com  или на адресу фирме.

 

Оглас отворен до 19.6.2020.

****

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Булевар војводе Степе Степановића 28

78000 БАЊАЛУКА

 Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе

Основне школе “Петар Петровић Његош” Бањалука

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе” Петар Петровић Његош” Бањалука, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Бањалука.

 

 

II - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

III –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

IV– Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни  да приложе:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава БиХ,

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

V – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти поштом препоручено на сљедећу адресу школе, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош”  Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VI – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Петар Петровић Његош” Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЕТMax д.о.о.                                                                          

Рамићи – Пословна зона бб                                                                               

78000 Бањалука                                                                              

               Расписује                                                                                     

 

 

ОГЛАС

 

Потребан електротехничар енергетике (ССС) .................... више извршилаца

 

Опис посла:

- шемирање ормара

- рад на индустријским електроинсталацијама

- рад на електропостројењима

Пожељно радно искуство у струци: најмање 2 године.

Посао на одређено време уз могућност ступања у стални радни однос.

 

Седиште фирме је у Рамићима, у Пословној зони.

Плата по договору.

 

Пријаве слати на е-mail адресу: office@etmaxdoo.com  или се јавити на контакт телефон: 051/235-211.

 

Рок за пријаву је 15 дана од дана објаве.

*************************

                                                                                                             

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “ПЛАВА ЗВЕЗДА”

ГРАДИШКА

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Дипломирани васпитач предшколске дјеце 1 извршилац, на неодређено вријеме, непуна седмична норма (20 сати)

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. Да је држављанин РС и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да је радно способан

4. Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела

 

Посебни услови:

1. Да има завршен први циклус студијског програма Предшколско васпитање - васпитач предшколске дјеце

2. Положен стручни испит за рад у предшколској установи

3. Доказ о стручном усавршавању NTC систем учења

4. Познавање енглеског језика

5. Познавање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point, мултимедијална писменост)

6. Искуство у раду са дјецом са посебним потребама

7. Препорука ранијег послодавца

 

 

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

 

Пријаве слати на адресу ПУ Клуб за дјецу “Плава звезда”

78 400 Градишка Атинска 18.

*****

 

ЈЗУ БОЛНИЦА ГРАДИШКА

ГРАДИШКА

 

 

 

На основу члана 25. Статута ЈЗУ Болница Градишка, в.д. директора ЈЗУ Болнице Градишка, доноси:

 

 

ОДЛУКУ

 

о поништењу конкурса за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

I

 

          Поништава се конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме, број 01-594/20 објављен у дневном листу Републике Српске “Глас Српске”, број 15.214 од 25.3.2020. године, из разлога што се није пријавио ниједан квалификован кандидат,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               за радно мјесто:

 

- Руководилац одсјека за рачуноводство

  

II

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници ЈЗУ Болнице Градишка.

 

                                                         

 

 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

I  Пореска управа Републике Српске врши пријем 2 (два) приправника, који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука – број извршилаца 2,

 

II   Општи услови за пријем приправника:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност и

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

 

III  Посебни услови за пријем приправника:

- завршен економски факултет или други факултет економског смјера,

 

IV   Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу послодавца, у року 15 (петнаест) дана .

Пријава се подноси на обрасцу “Пријава на јавни конкурс” који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу јавног конкурса који је објављен на интернет странице Пореске управе.

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

- копију дипломе о завршеном економском факултету или другом факултету економског смјера

Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

26.6.2020. године (петак) у 9 сати

 

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске - Трг Републике Српске 8 у Бањалуци.

 Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

V  Изабрани кандидати су, прије ступања на рад, дужни доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,

- родни лист

- љекарско увјерење

- увјерење о неосуђиваности и

- радну књижицу.

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VI  Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

         

VII  Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана