ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 26.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 26.06. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 26.06. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 26.06. 2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************************

***********************************

 

“ЗЕЛЕНО НАРУЧИ” СП

СРПСКА 101, БАЊАЛУКА

Телефон: 066-190-923

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

 

- Сластичар/шанкер-конобар/кувар ............. 3 извршиоца

 

 

Мјесто рада Бањалука.

 

 

Кандидати се могу пријавити  на оглас путем телефона: 066-190-923.

 

Оглас је отворен до 17.7.2019. године.

 

****************

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА

“РАДИО БЛ”

Ул. Војвођанска бр.бб

78000 Бањалука

 

 

 

 ОГЛАС

 за пријем у радни однос на позицију:

    

-  Диспечер /ж/ ..................................  2 извршиоца

 

Услови:

- III или IV степен стручне спреме

- пожељно радно искуство

 

Мјесто рада: Бањалука

 

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  065/640-220 и 1550.

 

Оглас отворен до 3.7.2019.

****************

“ДИОНА”СП

Пут српских бранилаца бр.79

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује 

 ОГЛАС

 

- Трговац (ж) ............................ 1 извршилац

 

Услови:

- ССС

- радно искуство минимум 6 мјесеци

- лица која се воде на евиденцији завода за запошљавање минимум 6 мјесеци или лица преко 40 година старости

Опис посла:

- рад у трговини прехрамбене робе

- радно мјесто је тражено за трговину “Диона “ у центру града.

 

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на  контакт телефон 065/515-274 и мејл адресу diona@teol.net  

 

Оглас отворен до 30.6.2019.

********************

 

ЗУ “ДЕНТИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ”

Ул. Васе Пелагића 40

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује

  

 ОГЛАС

 

- Стоматолошка сестра............................ 1 извршилац

 

Услови:

- стоматолошки или медицински техничар

- положен стручни испит

 

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на адресу

ЗУ “Дентина Интернационал”

Ул. Васе Пелагића 4 и на контакт телефон 051/370-272

 

Оглас остаје отворен до 30.6.2019

_____________________________________________________________******************

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бањалука

 тел.. 051/332-300;

фаџ. 332-336,

цаллцентар 051/345-080,

www.poreskaupravars.org.орг;

е-mail: kontakt@poreskaupravars.org

 

 објављује

 

КОНКУРС

за упражњена

радна мјеста

 

 

1.1. Сарадник за исправку грешака – Сектор за централну обраду пореских докумената, Одјељење за обраду пореских пријава у Сједишту ПУРС у Бањалуци, 1 (један) извршилац, на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: контролише унос података са пореских пријава и приложених документа, као и пријава у Јединствени систем за регистрацију, контролу и наплату доприноса, аутоматизоване датотеке и остале изворе с циљем да одреди потребне мјере за исправку грешака, анализира и одређује одговарајуће мјере исправке за пореске пријаве које садрже грешке или податке који се не могу евидентирати, документује софтверске и/или компјутерске грешке у обради, по потреби контактира са пореским обвезником у вези са конкретним питањима везаним за одређену пореску пријаву, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (економска, управна, гимназија или техничка), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2.  Возач  – Подручни центар Бањалука – Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ССС.

Опис послова: управља службеним возилима за потребе ПЦ, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила, овјерава техничку исправност возила, обавља послове курира, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема - III степен, положен испит за возача моторног возила Б категорије, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Сарадник за административне послове – Подручни центар Зворник, Одјељење за контролу, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: прима предмете од других организационих јединица ПУРС и других органа, исте заводи у интерну књигу и дистрибуира их до крајњих извршилаца послије сигнирања од стране непосредног руководиоца, по окончању управних и других поступака, припрема списе предмета за архивирање, ради израду обавјештења и налога за контролу, води евиденције везане за рад Одјељења, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.4. Сарадник за послове протокола – Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: прима и заводи у прописане евиденције поднеске странака и друга акта упућена ПЦ, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, води архиву ПЦ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 1.5. Сарадник за административне послове – Подручни центар Приједор, Одјељење за контролу, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС

 Опис послова: прима предмете од других организационих јединица ПУРС и других органа, исте заводи у интерну књигу и дистрибуира их до крајњих извршилаца послије сигнирања од стране непосредног руководиоца, по окончању управних и других поступака, припрема списе предмета за архивирање, ради израду обавјештења и налога за контролу, води евиденције везане за рад Одјељења, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

1) да је држављанин РС или БиХ,

2) да је старији од 18 (осамнаест) година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Пореске управе РС, њњњ.poreskaupravars.org.орг , а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

1) личну карту или пасош,

2) диплому о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС и БиХ у складу са Законом о високом образовању и

3) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

4) возачка дозвола “Б” категорије (само за радно мјесто 1.2 - возач)

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе све доказе о испуњавању услова да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

1.8.2019. године (четвртак) у 9 сати – за радна мјеста под бројем:

1.1. Сарадник за исправку грешака – Сектор за централну обраду пореских   докумената – Сједиште Пореске управе

1.2. Возач  – Подручни центар Бањалука – Одјељење за правне и опште послове

2.8.2019. године (петак) у 9 сати – за радна мјеста под бројем:

1.3. Сарадник за административне послове – Подручни центар Зворник

1.4. Сарадник за послове протокола – Подручни центар Приједор

1.5. Сарадник за административне послове – Подручни центар Приједор

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањалуци, на огласној табли Подручних центара Зворник, Приједор и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1) дипломе о одговарајућој школској спреми,

2) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

3) увјерења о држављанству БиХ или РС,

4) увјерења о општој здравственој способности и

5) увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бањалука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org. .

 ********************

 

“АРДОР НАМЈЕШТАЈ” ДОО

ул. Војводе Пере Креце бр.2.

78000 Бањалука

Фирма “Ардор” д.о.о. расписује

КОНКУРС

за пријем радника на следеће позиције:

 

1. Трговац (број извршилаца 3)

Опис радног посла:

- трговац у продајном салону намјештаја

Посебни услови:

- ССС

- радно искуство у трговини

 - одговорност

 

2. Административни радник (број извршилаца 1)

Опис радног посла:

- административни и књиговодствени послови

Посебни услови:

- ССС (пожељно економски техничар)

- радно искуство у администрацији најмање 3 године

- одговорност и прецизност

 

3. Монтер намјештаја (број извршилаца 3)

Опис радног посла:

- монтажа намјештаја

Посебни услови:

- ССС

- искуство у монтажи намјештаја

- одговорност и прецизност

- возачка дозвола Б категорије

 

4. Помоћни радници (број извршилаца 2)

Опис радног посла:

- достава намјештаја на адресу, помоћ код монтирања намјештаја

Посебни услови:

- возачка дозвола Б категорије (предност Ц категорија)

Радно искуство није услов.

 

Незапослена лица треба да дођу на адресу ул. Војводе Пере Креце 21 Бањалука ради обављања разговора.

За сва додатна питања контактирати на број телефона 051-433-750.

 

Оглас је отворен до 11.7.2019.

********************

ʺВЕЗУВ Р.С.ʺ ДОО БАЊАЛУКА

Краља Николе бр.1

78 000 БАЊАЛУКА

Телефон: 065/360-027

Расписује

ОГЛАС

за сљедећа радна мјеста:

 

 

- Благајник – оператер (рад на уплатно-исплатном мјесту у спортској кладионици) – подручје општине Приједор

.................................................................................................................................. 1 извршилац

 

Услови за радно мјесто 1.

 

1. средња стручна спрема,

2. пасивно познавање енглеског језика,

3. познавање рада на рачунару,

4. женска особа до 35 година старости,

5. предност имају кандидати са економском и трговачком школом.

 

 

Пријаве слати на е-mail: centrala@vezuvrs.com

 

Оглас остаје отворен 14 дана од дана објављивања на веб порталу Завода за запошљавање РС

**************

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића бр.1А

78000 Бањалука

  расписује

КОНКУРС

 

И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

За уже научне области:

1) Интерна медицина* - 1 извршилац

2) Ортопедија вилица - 2 извршиоца

3) Пословно (трговинско) право и право друштава* (наставни предмет: Пословно право) - 1 извршилац

4) Заштита здравља биљака и агроекологија - 1 извршилац

5) Друштвена географија - 1 извршилац

6) Микробиологија, биологија ћелије – 1 извршилац

7) Површинска експлоатација минералних сировина - 1 извршилац

8) Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла - 1 извршилац

9) Електрохемијско инжењерство – 1 извршилац

10) Национална историја – 2 извршиоца

11) Општа историја - 1 извршилац

12) Развојна психологија – 1 извршилац

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

За уже научне области:

1. Ортопедија вилица - 1 извршилац

2. Офталмологија* - 1 извршилац

3. Кривично право и кривично процесно право – 1 извршилац

4. Међународно право – 1 извршилац

5. Теорија права и државе - 1 извршилац

6. Грађанско право и грађанско процесно право - 1 извршилац

7. Регионална географија – 1 извршилац

8. Површинска експлоатација минералних сировина – 2 извршиоца

9. Помоћне историјске науке** - 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76 - 83. Закона о високом образовању

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем I:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-  доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

- Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

 

*  За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима “1. Интерна медицина – 1 извршилац”, “ 3. Пословно (трговинско) право и право друштава* (наставни предмет: Пословно право) – 1 извршилац” и за  радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2.  Офталмологија* – 1 извршилац”, са изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду.

 

** За радно мјесто сарадника под редним бројем “9. Помоћне историјске науке** - 1 извршилац”, са изабраним кандидатом неће се заснивати радни однос нити закључивати уговор о допунском раду.

 

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

1. Под редним бројевима 1. и 2.  Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

2. Под редним бројем 3. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

3. Под редним бројем 4. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

4. Под редним бројевима 5. и 6. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

5. Под редним бројем 7. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79101 Приједор

6. Под редним бројевима 8. и 9. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000  Бањалука

7. Под редним бројевима 10, 11. и 12. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

 

За избор сарадника:

 

1. Под редним бројевима 1. и 2.  Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука

2. Под редним бројевима 3, 4, 5. и 6. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

3. Под редним бројем 7. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

4. Под редним бројем 8. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79101 Приједор

5. Под редним бројем 9. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

         

******************

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Александровац  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

********************

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

За подручја:       

- Прњавор  – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

*********************

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Челинац  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

********************

_______________________________________________________

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД  - Минутица

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Бањалука – више извршилаца

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***************

 “ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Лакташи  - 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

 

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “ЗВЈЕЗДИЦА”

Јована Дучића 50, Бањалука

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

 

- Васпитач...................................................... 5 извршилаца

Рад на: одређено вријеме

 

Опис радног мјеста:

- васпитач - рад у групи са дјецом

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Датум објаве:26.6.2019.                       Датум истека: 10.7.2019.

 

 

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на мејл адресу: zvjezdicabl@gmail.com послодавца или могу позвати на телефон 066/484-484  и 051-302-631.

********************

 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

 

 објављује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање радног мјеста

 

I

 

- Стручни савјетник - психолог, 1 (један) извршилац, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (мјесеца).

 

II

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

 

1. да је држављанин БиХ, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

 

III

 

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

- да је дипломирани психолог са најмање 240 ECTS,

- да има 1 (једну) годину радног искуства на истим или сличним пословима,

- да посједује знање енглеског језика.

                                                             

IV

 

Кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

- за тачку 1. (да је држављанин БиХ) – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

- за тачку 2. (да је старији од 18 година) – доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

- за тачку 3. (да има општу здравствену способност) – доказ: увјерење о општој здравственој способности, које кандидат доставља након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран коначном одлуком предсједнице суда,

- за тачку 4. (да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду) – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду”,

- за тачку 5. (да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса) – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса”.

                            

                                                              V

 

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

- за тачку 1. (да је дипломирани психолог са најмање 240 ECTS) – доказ: фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми,

- за тачку 2. (да има једну годину радног искуства на истим или сличним пословима) - доказ: увјерење или потврда о радном искуству на истим или сличним пословима и то у траженом степену образовања, издату од стране послодавца, тј. овлашћеног руководиоца органа

-  за тачку 3. (да посједује знање енглеског језика) – доказ: фотокопија документа којим се доказује знање енглеског језика.

 

                                                             VI

 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

 

VII

 

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, а о времену и мјесту одржавања тог интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VIII

 

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата, коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова, на коначно одлучивање.

 

 

 

IX

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

5. увјерења да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду и

6. документа о знању енглеског језика.

 

X

 

Радни однос са изабраним кандидатом ће се засновати на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од 3 (три) мјесеца.

 

XI

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на web страници суда www.okruznisud-bl.com .

 

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, улица Краља Петра И Карађорђевића број 12.

*************

 

 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА

“МЕТАЛ”, а.д.

ГРАДИШКА

 

 објављује

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

 

- КВ  радници металске струке  - 25 извршилаца,

 

Услови:

 

- III (КВ) степен стручне спреме металског смјера

 

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз услов пробног рада од 3 мјесеца.

 

Пријаву са документацијом – доказима о испуњавању услова огласа доставити у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, на адресу друштва:

 

“Метал”, а.д. Градишка, Ул. Доситејева 7.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

_____________________________________________________________*****************

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана