ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника на Универзитету у Бањалуци

 

1. Стручни сарадник – администратор базе података - 1 извршилац

Радни однос се заснива на одређено вријеме, са могућношћу продужења.

 

I Опис послова:

- послови администрације система за управљање базом података (СУБП),

- инсталација и ажурирање нових верзија СУБП,

- подешавање параметара базе,

- отварање налога и администрација права приступа и ажурирања података,

- разрада и извршавање процедура опоравка базе у случају хаварија,

- сарадња са осталим радницима и други задаци у складу са плановима рада и задацима добијеним од руководиоца Центра.

II Мјесто рада: Универзитетски рачунарски центар Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бањалука

III Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

IV Посебни услови:

- дипломирани инжењер електротехнике – рачунарство и информатика, дипломирани инжењер информатике или дипломирани информатичар, висока стручна спрема;

- једна година радног искуства у струци.

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Увјерење о држављанству;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

- Диплому или увјерење о стеченом звању;

- Додатак дипломи или увјерење о положеним испитима;

- Увјерење о радном искуству;

- Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

 

     Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

     Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку Пријава на конкурс, доставити на сљедећу адресу:

- Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бањалука.

***

ГРАД  БАЊАЛУКА

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ”

БАЊАЛУКА

 

 

          На основу члана 84. став 1. тачка 25. Закона о предшколском васпитању и образовању Републике Српске и члана 47. и 54. Статута ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука доносим:

 

ОДЛУКУ

 

о поништењу конкурса број: 01-886/20 од 2.11.2020. године за пријем у радни однос приправника – 2 извршиоца

 

Члан 1.

Поништава се конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме од годину број: 01-886/20 од 2.11.2020. године дана објављен у “Гласу Српске” дана 11.11.2020. године за радна мјеста:

 

1. Васпитач – приправник на одређено вријеме од годину дана – 1 извршилац

2. Педагог – приправник на одређено вријеме од годину дана – 1 извршилац

 

Члан 2.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеној даљњој реализацији стараће се Руководилац одјељења за правне послове – Секретар.

 

Образложење:

Разматрајући број радника у склопу организације рада у ЈУ “Центар за предшколско васпитање” Бањалука и средства намијењена за исплате плата радника за буџетску 2020. годину, не постоји ни потреба ни средства за пријем приправника.

На основу претходног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр.8

78000 Бањалука

Објављује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем

намјештеника

 

 

1.1. Виши сарадник за рачуноводствене послове – Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове, Сектор за заједничке послове – Сједиште Пореске управе, намјештеник друге категорије са ВСС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

Услови: економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

1.2. Сарадник за административне послове – Одјељење за контролу ВПО – Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове, Сједиште Пореске управе; намјештеник прве категорије са ССС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), ИВ степен стручне спреме, најмање  6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3.  Програмер за одржавање апликативних рјешења – Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења, Сектор за информационе технологије – Сједиште Пореске управе, намјештеник треће категорије са ВСС; 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме;

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.4.  Возач – Одјељење за правне и опште послове, Подручни центар Приједор, намјештеник друге категорије са ССС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

Услови: средња стручна спрема - III степен, положен испит за возача моторног возила Б категорије, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.5. Сарадник за послове протокола - Одјељење за правне и опште послове, Подручни центар Источно Сарајево, намјештеник прве категорије са ССС, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме;

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

1) да је држављанин РС или БиХ,

3) да је старији од 18 (осамнаест) година,

4) да има општу здравствену способност,

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и

6) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе РС, њњњ.порескауправарс.орг, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

1) личну карту или пасош,

2) диплому о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС и БиХ у складу са Законом о високом образовању и

3) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

4) возачка дозвола “Б” категорије (само за радно мјесто 1.4. – возач)

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе све доказе о испуњавању услова да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

15.1.2021. године (петак) у 9 сати  - за радна мјеста под бројем:

1.1. Виши сарадник за рачуноводствене послове - Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове - Сектор за заједничке послове, Сједиште Пореске управе;

1.2. Сарадник за административне послове  - Одјељење за контролу великих пореских обвезника – Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове, Сједиште Пореске управе;

18.1.2021. године (понедјељак) у 9 сати - за радна мјеста под бројем:

1.3. Програмер за одржавање апликативних рјешења - Сектор за информационе технологије, Сједиште Пореске управе;

1.4. Возач - Одјељење за правне и опште послове - Подручни центар Приједор;

18.1.2021. године (понедјељак) у 12 сати - за радно мјесто под бројем:

1.5. Сарадник за послове протокола - Одјељење за правне и опште послове, ПЦ Источно Сарајево;

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске, број 8, у Бањалуци.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањалуци и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат, након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања Листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1) дипломе о одговарајућој школској спреми,

2) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

3) увјерења о држављанству БиХ или РС,

4) увјерења о општој здравственој способности и

5) увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

6) возачка дозвола “Б” категорије - овјерена копија (само за радно мјесто 1.4.).

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бањалука.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org

***

Република Српска

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

78 207 Кола, бб, Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста за

 

1. Наставник њемачког језика - 8 часова на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. ПШ Стричићи, 1 извршилац.

 

За радно мјесто под редним бројем један тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 11.12.2020. године (петак) у 10 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Кочић” Кола, бб, 78207 Кола, Бањалука, са назнаком “За конкурс”.    

***

“ФРАТЕЛЛО ТРАДЕ” АД, Рамићи бб

БАЊАЛУКА

На основу “Програма подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години и Одлуке Управног одбора Завода за запошљавање Републике Српске, предузеће “ФРАТЕЛЛО ТРАДЕ” АД, Рамићи бб Бања Лука, оглашава

 

ОГЛАС

за пријем приправника са ВСС – дјеца погинулих бораца ВРС

 

1. Приправник са ВСС, 1(једно) лице из категорије дјеце погинулих бораца ВРС, компонента и “Програма подршке запошљавању младих” .

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

- Лице са ВСС на евиденцији Завода за запошљавање, из категорије дјеце погинулих бораца ВРС ,

 

 

2. Оглас остаје отворен до пријема приправника са ВСС из наведене категорије. Заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mail: info@fratello-trade.com  или контактирати на телефон 051/394-180.

***

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Пиланска бб

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Професор физичког васпитања, ВСС, 1 извршилац, 12 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2021. године,         лице са радним искуством.

2. Професор стручно-теоретске наставе за занимање ликовни техничар, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, ВСС, 1 извршилац,  8 часова, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2021. године, лице са радним искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи . 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године, за радна мјеста за која се тражи радно искуство;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење од Суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице, дужан је доставити изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа за радна мјеста под тачком 2, 3 и 4.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидат који буде изабран  дужан је прије заснивања радног односа прибавити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и  психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити  увјерење о неосуђиваности (да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, те

 увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  9.12.2020. године у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће   у складу са Правилником истакнути на огласној табли школе  списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука,  Пиланска бб Бањалука, са назнаком За комисију за избор. На коверти навести за које се радно мјесто кандидат пријављује.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 116

78000 БАЊАЛУКА

 

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе - пуна норма на неодређено вријеме - један извршилац

2. Професор разредне наставе - пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са боловања - један извршилац

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2. траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

   Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 1., дана 10.12.2020. године у 8 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју, а са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 2., дана 10.12.2020. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски.

 

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

Тел:  051/551-345

директор ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника – дипломирани васпитач предшколске дјеце

у ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац

 

1. Расписује се јавни конкурс за пријем радника:

1.1 Дипломирани васпитач предшколске дјеце на неодређено вријеме – 3 извршиоца

 

1.2 Дипломирани васпитач предшколске дјеце на одређено вријеме до повратка раднице са боловања – 1 извршилац

 

2.  Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

 

3. Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом,

- да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

4. Посебни услови за кандидате

- висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Изјаву да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима,

- Изјаву да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- Биографију.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити  интервју 7.12.2020. године у 12 часова.

          Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          Са прва три кандидата са ранг листе, по приједлогу Комисије, закључиће се уговор о раду на неодређено вријеме, а са четвртим кандидатом са ранг-листе, по приједлогу Комисије, закључиће се уговор о раду на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.

 

Прва четири кандидата, рангирани по приједлогу Комисије, дужни су да у року од седам дана од пријема обавјештења Комисије доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији. Увјерење да лице није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце установа ће службеним путем затражити од надлежног органа за вођење Регистра података.

Ако неко од прва четири рангирана кандидата у прописаном року не доставе доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

          Све информације на телефон 051/551-345.

***

ЈУ ОШ “ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ” ЈОШАВКА

Јошавка бб, 78244 Јошавка,

78240 ЧЕЛИНАЦ

 

Школски одбор Јавне установе Основна школа „Др Младен Стојановић” Јошавка, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић “ Јошавка

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић”, Јошавка, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић”, Јошавка.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић” Јошавка именује се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић”, Јошавка, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду Републике Српске, Законом о основном васпитању и образовању Републике Српске и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

 - да има општу здравствену способност за рад, да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске, да је старији од 18 година.

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

-  да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V– Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

- Јавна установа Основна школа “Др Младен Стојановић” Јошавка, Јошавка бб, 78244 Јошавка, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић” Јошавка.

- Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основна школа “Др Младен Стојановић”, Јошавка,  у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА “КОНСТАНТИН БАБИЋ”  ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр.27   78430 Прњавор,  

тел.-факс:051/660-167, 

ЈИБ 4401228180008

  Е-mail: ms05@skolers.org

 

 

директор  ЈУ Музичке школе “Константин Бабић” Прњавор,   расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста:

 

- Наставник теоретске групе предмета (солфеђо 6 часова+музички облици 2 часа) - 8 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2021. г.

 

   Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању  као и Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача, као и услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

1) да је држављанин РС или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

Увјерења под бројем 4. и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење издато  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а  неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити у сриједу, 9.12.2020. године, са почетком у 11 часова у просторијама  ЈУ Музичке школе “Константин Бабић” Прњавор. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на  конкурс. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу:

   Јавна установа Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор

   Владике Платона бр.27, 78 430 Прњавор,   са назнаком – пријава на конкурс -  

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК

Адреса, Раде Јованића 39

тел.:  050-431-213

е-mail:  ss24@skolers.org ,

                  

директор ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник  расписује

 

КОНКУРС

за пријем  у радни однос на радно мјесто

 

1. Професор стручно теоријске и практичне наставе машинске групе предмета (18 часова практичне наставе +6 часова стручно теоријске наставе), на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

 

Општи и посебни услови  за пријем у радни однос

Кандидати  поред  општих услова  предвиђених  Законом  о раду  требају да испуњавају посебне услове  наведене  у члану 104. Закона о средњем  образовању и васпитању (“Службени гласник  Републике  Српске”  број  41/18. ) и да имају  за радно мјесто :

- Стручну спрему  прописану Правилником  о врсти  стручне спреме  наставника и стручних  сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени  гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14 и 83/15);

Право учешћа на конкурс имају лица из члана 124. став 2. Закона о средњем  образовању и васпитању .

Пријем радника  у радни однос извршиће се у складу  са Правилником  о поступку  за пријем  у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени  гласник  Републике Српске” 24/19.).

Кандидати  су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. Пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата  који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

2. Диплому о завршеном првом циклусу  студијског  програма  у четворогодишњем  трајању, са најмање остварених 240 ECTS  бодова  у којој је наведено  стручно звање у одређеној  области  или еквивалент;

3. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела  учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог  насиља над дјететом  или малољетним лицем;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током  студирања  или увјерење  високошколске  установе о просјеку оцјена  током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку  оцјена;

5. Увјерење  о положеном стручном  испиту ;

6. Извод из матичне  књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине ;

8. Увјерење издато од Завода  за запошљавање  о времену  проведеном  на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

9. Увјерење о радном  стажу издато од ранијег  послодавца  из којег  се јасно  види врста  посла,  степен стручне спреме оствареног радног стажа  по врстама посла. Уколико је кандидат радио  са непуним радним временом, то радно вријеме  потребно је прерачунати  у пуно радно вријеме;

10. Увјерење  општинског/градског  органа  управе  надлежног  за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице  погинулог  борца  Одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике   Српске  уколико се ради о кандидату  из категорије бораца.

Кандидат који  буде изабран  дужан је  прије заснивања радног односа доставити љекарско  увјерење надлежне  здравствене установе о општој способности  за рад и о психичкој  и физичкој  способности за рад  са ученицима  које није старије од 6 мјесеци. 

Школа  ће  за кандидата  који  буде  изабран  прије заснивања  радног  односа  прибавити  увјерење  о неосуђиваности и увјерење о подацима  из посебног регистра  лица  правоснажно  осуђених  за кривична дјела  сексуалне  злоупотребе и искоришћавања  дјеце.

Кандидати су дужни доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и те копије  неће бити  враћене кандидатима.

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе благовремене  и потпуне пријаве  односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 9.12.2020. године у 10 часова у просторијама школе .

Школа ће списак кандидата  који испуњавају услове конкурса  објавити  на огласној табли  школе,  најкасније три дана  прије  заказаног  тестирања  и интервјуа.

Кандидати   се  неће  посебно  позивати  на тестирање  и интервју, сматраће  се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана  од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве  се неће  разматрати.  Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике 

Пријаве  са  потребном документацијом  доставити запечаћене  у коверти  лично  на протокол у  Секретаријат школе  или поштом  на адресу  школе  са назнаком “За Комисију  за пријем  кандидата”. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Ситница, Ситница 23 – општина Рибник

тел.: 050 421 026,

е-mail: os050@skolers.org

 

На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19) ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ јутарњег чувања дјеце, 50% радне норме(професор разредне наставе), са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до краја наставног процеса, школске 2020/2021. год. - 1 извршилац

2. Библиотекар, 8% радне норме(професор српског језика и књижевности, са радним искуством) до повратка радника са породиљског одсуства - 1 извршилац

3. Библиотекар, 13% радне норме (професор српског језика и књижевности, са радним искуством) до повратка радника са функције - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18 ) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18, 26/19 ), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104 и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 (1 ) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5)  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6)  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3)  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 2.12.2020. у 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто (навести радно мјесто за које се конкурише)” на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана