ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.03.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

Ул. Суботичка 28

78000 БАЊАЛУКА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

 

Због проглашења ванредне ситуације у Републици Српској, поништавамо конкурс који је расписан дана 11.3.2020. године у дневним новинама “Глас Српске”, за радна мјеста наставника/професора физике и математике, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БАЊАЛУКА          

Булевар војводе Степе Степановића 116,

78000 Бањалука

 доноси

 

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Поништава се дио конкурса број 204/20 од 24.2.2020. године, објављен дана 4.3.2020. године у дневном листу “Глас Српске” под редним бројем 2. Професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања - пуна норма - један извршилац – лице без искуства – приправник, због повратка радника са боловања.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈЗУ БОЛНИЦА

ГРАДИШКА

БРОЈ: 01-/20

ДАТУМ: 20.3.2020. године

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

 

1. Руководилац одсјека за рачуноводство

 

Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови:

- да су држављани РС;

- да су старији од 18 година

- да имају општу здравствену способност

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која их чине наподобним за обављање посла за наведено радно мјесто, односно да се против њих не води кривични или прекршајни поступак.

 

Посебни услови:

- завршен економски факултет;

- посједовање лиценце сертификованог рачуновође издатог од надлежног органа у Босни и Херцеговини;

- радно искуство на пословима сертификованог рачуновође од најмање једну годину;

- познавање рада на рачунару;

 

Опис послова:

- Организује и руководи радом одсјека за рачуноводство, координира рад са осталим службама

- Контролише правилно, благовремено и квалитетно рјешавање послова постављених пред књиговодство;

- Организује рад на спровођењу пописа имовине, средстава и извора средстава;

- Одговара за тачност података који се презентују директору, Управном одбору, Министарству здравља и социјалне заштите, Фонду здравственог осигурања Републике Српске и осталима према потреби;

- Израда мјесечних финансијских извјештаја збирно и по радним јединицама;

- Израда потребних извјештаја према Фонду здравственог осигурања Републике Српске и Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске;

- Израда полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја;

- Организује рад при ревизијама финансијских извјештаја као и осталим контролама у току године;

- Прати и проучава прописе из свог домена, води потребна задужења, води евиденцију кредита код банака и других давалаца;

- Организује одлагање и чување пословних књига у складу са Правилником;

- Пријем и подјела поште која се односи на књиговодство;

- Води радне листе запослених у свом сектору;

- Присуствује семинарима и едукацијама;

- Прави извјештај о стању добављача;

- Врши плаћање по налогу непосредног руководиоца;

- Врши ликвидацију приспјеле документације и усмјерава је на обраду;

- Даје упутства из области књиговодства непосредним извршиоцима;

- Врши кореспонденцију ради усаглашавања књиговодственог стања или

неисправне документације;

- Обавља остале послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњењу општих и посебних услова и кратку биографију.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања истог у листу “Глас Српске.”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом могу се предати на протокол ЈЗУ Болнице Градишка или путем поште на адресу: ЈЗУ Болница Градишка, Др Младена Стојановића 20, 78400 Градишка са напоменом за конкурс.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана