ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.01. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

***********

ПУ Клуб за дјецу „Кућа радости Бамбиноси”

Стевана Мокрањца 2

78000 Бања Лука 

ОГЛАС за посао

Због повећаног обима пословања, ПУ - Клуб за дјецу “Кућа радости Бамбиноси” расписује конкурс за:

1.  Дипломирани васпитач …..................... 2 извршиоца

2.  Дипломирани педагог   ..........................1 извршиоц

Вашу  пријаву са контакт телефоном пошаљите на мејл [email protected]  или се јавите на број телефона 066 277 435, радним даном од 8 до 16 часова.

 

Оглас отворен до 13.02.2023. године.

***

ЈУ ОШ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ'' БАЊА ЛУКА

Триве Амелице 24

БАЊА ЛУКА

 

Расписује:

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник/професор техничког образовања, 4 часа редовне наставе,  на одређено вријеме, до краја школске 2022/23.године, 1 извршилац

 

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:
–да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;
–да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
–да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем-што доказује кандидат увјерењем

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава -(за изабраног кандидата,школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
(за изабраног кандидата,школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Уз пријаву на конкурс (са  потписом и контакт телефоном ) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и  документацију, којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127.Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:        
1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
6. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Сви документи које кандидат доставља  уз пријаву  морају бити  овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће  разматрати. Тестирање и интервју са  кандидатима, који испуњавају услове конкурса,обавиће се у уторак, 07.02.2023. године и то са почетком у 10,00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Триве Амелице 24, Бањалука са назнаком “За конкурс”.

***

ЈП  ''AQUANA'' д.о.о.

Алеја Св. Саве бр. 80

Бања Лука                                                                              

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.  Референт продаје уједно и координатор у служби објеката на неодређено вријеме  ................................ 1 извршилац

 

У радни однос за упражњено радно мјесто прима се лице са радним искуством

Испуњеност општих услова кандидат доказује достављањем сљедеће документације

-    да посједује општу здравствену способност за рад;

-    да је држављанин РС или Босне и Херцеговине;

-    да је старији од 18 година;

-    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која га чине неподобним за обављање послова односно да се против њега не води кривични поступак;

 

Испуњеност посебних  услова кандидат доказује достављањем сљедеће документације

-    завршена школа(стручна спрема) : ССС/ВШС/ВСС-4/6/7.степен

-    Економска школа или гимназија,виша/висока стручна спрема друштвеног смјера

-    најмање три (3) године  искуства на истим или сличним пословима

 Уз пријаву за јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

-    увјерење о општој здравственој способности (не старије од три мјесеца/доставља изабрани кандидат);                            

-    увјерење о држављанству                                                           

-    извод из матичне књиге рођених

-    овјерену копију дипломе о завршеној школи;

-    увјерење о радном стажу-искуству;                                                                                                    

-  биографија о кретању у служби;                                                                                            

-    увјерење надлежног органа о некажњавању да се против      кандидата не води  кривични поступак (оригинал или овјерена копија, не старије од 6 мјесеци)

 

Рок за подношење пријава са свом потребном документацијом  је  8 дана   од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање у дневним новинама.

Пријаве се достављају лично или препоручено путем поште на адресу Јавно предузеће „AQUANA” водени парк д.о.о. Бања Лука, Ул. Алеја Светог Саве бр. 80, са назнаком ''Комисија за избор референта продаје уједно и координатора у служби објеката ''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ Гимназија, Бања Лука

Змај Јовина бр. 13, Бања Лука

 

расписује:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор Рачунарства и информатике, непуна норма, 1 извршилац, 16 наставних часова, на неодређено радно вријеме;

2. Радни однос из тачке 1. Јавног конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбом члана 104. став 1. тачка 1., 2. и 3. и одредбом члана 104. став 3. и одредбом члана 124. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању, одредбама чланова 1.-25. Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  одредбама чланова 1.- 8. Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

2.  Увјерење о држављанству;

3.  Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци;

5.  а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање;

6.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса;

7.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању);

8.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита);

9.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

11.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да саржи  податке из којих се јасно види:

  врста посла,

  степен стручне спреме,

  дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

  непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом);

12.      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14.      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из одредби члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 06.02.2023. године у 12:40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр. 13, Бања Лука.

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр. 13, 78000 Бања Лука.

***

ЈУ ОШ „Јован Дучић” Залужани

 Ненада Костића број 7

78214 Залужани

 

р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за попуну следећег упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник математике, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсусутва, а најдуже до 30.6.2023. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма - 1 извршилац.

 

     Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

     Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Закона о основном васпитању и образовању .

      Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

 

     Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране МУП-а, које ће послодавац прибавља службеним путем за изабраног кандидата;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће послодавац прибавља службеним путем за изабраног кандидата;

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране надлежног основног суда, а које кандидат прилаже уз пријаву на јавни конкурс.

     Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1.  Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.  Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.  Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

     Кандидати који буду примљени на упражњена радна мјеста, прије заснивања радног односа, обавезни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

     Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Злужанима дана 8.2.2023. године у 10:00 часова.

     Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

     Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Јован Дучић” Залужани, Ненада Костића број 7, 78214 Залужани, са назнаком „ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ ОШ ''Иво Андрић'' Бања Лука

 Бранка Радичевића 16

78000 Бања Лука

 

 расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну радних мјеста

 

1.  За наставни предмет – Српски језик – 10 часова редовне наставе, непуна норма, на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године, а најдаље до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

2.  Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати за радно мјесто под редним бројем 2. треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 54. став 1. тачка 1) и 2), док услове предвиђене чланом 114., 115. став 1. Закона о основном васпитању и образовању , и услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  треба да испуњавају кандидати за радно мјесто 1. и 2. Пријем у радни однос извршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.  да је држављанин РС или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.  да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које изда цертификована здравствена установа а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5.  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6.  Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабране кандидате Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1.  Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о:врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла; 

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9.  Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању , уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитњу и образовању, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном стажу у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 8.2.2023. године у 10:00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање док ће се интервју обавити након тестирања.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Иво Андрић'' Бања Лука; Бранка Радичевића 16, 78000 Бања Лука са назнаком “за конкурс”.

***

“РОЛО МОНТ” С.П. Бања Лука

 

објављује конкурс за пријем радника:

 

Радник у производњи ПВЦ столарије и ролетни- 2 извршиоца (м)

 

Опис радног мјеста:

-рад у производњи и израда ПВЦ столарије и ролетни.

 

Радник за монтажу столарије и ролетни- 2 извршиоца(м)

 

Опис радног мјеста:

-монтажа ПВЦ и АЛУ столарије и ролетни.

 

Услови за радна мјеста

-самосталност у обављању задатка;

-пожељно радно искуство у сличним или истим пословима;

-способност рада у тиму;

-возачка дозвола Б категорије.

 

Машински инжењер- 1 извршилац (м/ж)

Опис радног мјеста

-управљање производним процесом уз повезаност са припремом документације за производњу  ( Радни налог и сл.) ;

-анализирање и оптимизација производње;

-уска повезаност са комерцијалним сектором у начину обављања техничких задатака.

Услови за радно мјесто:

- ВСС( дипломирани ижењер машинства);

-познавање енглеског и /или њемачког језика;

-математичке и организацијске вјештине;

-одговорност и поузданост у раду;

-возачка дозвола Б категорије.

 

Нудимо:

-стални радни однос;

-техничку и материјалну подршку;

-могућност професионалног развоја.

 

Амбициозни сте и волите динамично окружење? Будите слободни и пошањите Ваш ЦВ ( са нагласком за које радно мјесто аплицирате) на меил: [email protected].

Очекујемо Ваше пријаве и радујемо се сарадњи .

Оглас је отворен до 27.02.2023. године.

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА „ПРИМА ДЕНТ”

Ул. Алеја Светог Саве бр. 46

78000 Бања Лука

primadent[email protected]

расписује

О Г Л А С

за рад на одређено вријеме

 

СТОМАТОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ..................................  1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови :

-стоматолошки техничар, зубно-стоматолошки техничар, медицински техничар

- положен стручни испит

 

Опис посла:

-Асистент у стоматолошкој амбуланти

 

Рад на одређено вријеме.

Мјесто рада Бања Лука

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/561-301 или лично на адресу послодавца.

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

Житопека д.о.о.  Бања  Лука

Синише Мијатовића 9

78000 Бања Лука

 

Расписује оглас за рад на одређено вријеме:

 

1. ПОМОЋНИ РАДНИК

Услови:

•        НК, КВ

•        пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

•        способност за рад у тиму.    

Ваше задужење би подразумијевало:

прање плехова  и одржавање  хигијене уређаја и средстава рада  у  Индустријској пекари.

         

2. СПРЕМАЧИЦА

Мјесто рада:   Бања  Лука

Услови:

•        НК, КВ,

•        пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,

•        способност за рад у тиму.    

Ваше задужење би подразумијевало:  Одржавање у чишћење радног  простора  у  Индустријској пекари.

 

Мјесто рада:   Бања  Лука.

Вашу пријаву (ЦВ и пропратно писмо), можете послати на е-mail адресу  инфоЖзитопека.нет или на Житопека, ул Синише Мијатовића 9 , Бања Лука.

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за подношење пријава: 05.02.2023. године.

За више информација о Житопеци можете можете се обратити на фацебоок страницу или на број 051/466-066.   

***

„ДВОРИШТЕ” ЈЕВЂЕНИЋ МИЛЕ с.п. БАЊА ЛУКА

Ул.Патре бр.1, 78000 Бања Лука

 Расписује

О Г Л А С

 КУХАР...................................   2  ИЗВРШИОЦА

Услови рада:

-минимум 6 мјесеци радног искуства

Опис посла:

-припрема јела у кухињи

Мјесто рада:Бања Лука

Рад на неодређено вријеме

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/519-569 или лично на адресу ресторана.

Оглас отворен до 06.02.2023. године.

***

„ЕЛЕКТРОНСКА ВИДЕО ЛУТРИЈА” д.о.о. Бања Лука

(„ЕВЛ” д.о.о. Бања Лука)

Краља Петра II бр. 17, 78 000 Бања Лука

 

расписује

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

I РАДНО МЈЕСТО

 

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР – ТЕХНИЧКО ОДЈЕЉЕЊЕ

 

- ТЕХНИЧАР - ОПЕРАТЕР НА ТЕЛЕФОНСКОЈ ЦЕНТРАЛИ (CALL CENTAR) ..........................  2 извршиоца

 

II ОПИС ПОСЛОВА

 

-    Учествовање у преношењу, постављању и одржавању терминала за потребе Послодавца;

-    Учествовање у инсталирању и одржавању рачунарске и мрежне опреме за потребе Послодавца;

-    Вођење рачуна о несметаном раду терминала, рачунарског система и друге опреме на локацијама;

-    Учествовање у планирању и припреми мрежне инсталације потребне за рад терминала на локацијама;

-    Инсталирање и подешавање мрежне опреме на локацијама и надгледање непрекидног функционисања;

-    Учествовање у тестирању хардвера и софтвера за терминале;

-    Чишћење и сервисирање опреме у складу са одобреним планом и уредно попуњавање сервисне документације;

-    Поступање по пријавама квара и пријавама штете на терминалу и уредно попуњавање неопходне документације;

-    Достављање дневних извјештаја о раду;

-    Надгледање непрекидног функционисања мрежне опреме на терторији Републике Српске;

-    Директна телефонска комуникација и одговарање на упите корисника;

-    Обрада и прослијеђивање информација о примљеним позивима (примање телефонских позива, позивање или прослијеђивање позива);

-    Познавање рада на терминалима путем којих се приређују игре на срећу, прослијеђивање информација о грешкама на терминалима дежурним техничарима и по потреби испоручиоцима играчког садржаја;

-    Пружање информација и упутстава играчима, пословним сарадницима и другим заинтересованим лицима, у вези питања које се односе на игре на срећу;

-    Обавјештавање клијената о промоцијама, измјенама у раду и давање других информација;

-    Обављање и других послова и радних задатака добијених од стране шефа техничког одјељења, техничког директора и Генералног директора.

 

Мјесто рада: Бања Лука

 

III ОПШТИ УСЛОВИ

 

• да је држављанин РС или БиХ;

• да је старији од 18 (осамнаест) година;

• да има општу здравствену способност.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

• IV степен стручне спреме – ССС;

• Електротехничка школа (пожељни смјерови електротехника или рачунарство);

• најмање 1 године искуства на сличним пословима (пожељно искуство на пословима оператера);

• познавање рада на рачунару („MS Office” пакет, интернет);

• познавање рада на мрежама;

• познавање енглеског језика;

• возачка дозвола Б категорије.

 

V ОСТАЛИ УСЛОВИ

 

• изузетно развијене техничке вјештине;

• спремност на тимски рад уз висок степен одговорности, проактивности и флексибилности у раду;

• способност извршавања постављених циљева и активности;

• способност рјешавања проблема логичким размишљањем и рада на више задатака истовремено;

• афинитет за нове технологије и спремност за континуирано усавршавање;

• висок ниво радне етике и поштења.

 

VI ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Кандидати су дужни ради пријаве на конкурс доставити сљедећу документацију:

•   биографију (ЦВ) и пропратно писмо у којима су кандидати обавезни навести тачне личне податке, податке о образовању, траженом радном искуству, податке о додатним способностима (знање страних језика и познавање рада на рачунару), а тачност ових података кандидати потврђује својим потписом.

 

Пријаве на конкурс могу се достављати лично или путем поште на адресу Краља Петра II бр. 17, 78 000 Бања Лука, као и на е-mail адресу [email protected]  - најкасније до 15.02.2023. године.

VII ИНТЕРВЈУ

Кандидати који се пријаве и испуњавају напријед наведене услове биће позвани на интервју са члановима конкурсне комисије. Приликом позива на интервју од кандидата се може тражити да доставе на увид документацију којом се доказује испуњеност услова из конкурса.

О времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају прописане услове из конкурса, неће се узимати

у разматрање, те кандидати неће бити позвани на интервју.

 

VIII ОБЈАВА

Конкурс ће се објавити у штампаним, електронским медијима, на интернет страници и друштвеним мрежама „ЕВЛ” д.о.о. Бања Лука.

***

ОБСИДИАН доо Бања Лука

Ул. Васе Пелагића бр.4

78000 Бања Лука

 

расписује

О Г Л А С

За рад на одређено вријеме

 

АСИСТЕНТ КЊИГОВОЂИ .........................   1 ИЗВРШИЛАЦ

 

Услови:

-дипломирани економиста

-познавање рада на рачунару

-познавање енглеског језика ниво- Б2

 

Опис посла:

-асистенција књиговођи  у рачуноводственим пословима

 

Рад на неодређено вријеме

 

Мјесто рада:Бања Лука

 

Заинтересовани кандидати своју биографију могу послати на mail : [email protected]

Оглас отворен до 31.01.2023.

***

ЈЗУ БОЛНИЦА ГРАДИШКА

Др Младена Стојановића бр. 20

78400 Градишка

 

Расписује:

 

 

К О Н К У Р С

за избор кандидата за додјелу специјализација

Из области:

 

1. Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија ..... 3 специјализације,

2. Интерна медицина ................................................................. 2 специјализације,

3. Офталмологија са оптометријом …………………………….1 специјализација.

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

-    завршен медицински факултет,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-    положен стручни испит за звање доктора медицине,

-    активно познавање једног страног језика,

-    лиценцу за рад.

Уз пријаву на Конкурс, канидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњавању услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту, овјерену фотокопију увјерења о активном познавању једног страног језика, овјерену фотокопију увјерења о држављанству (не старије од шест мјесеци), овјерену фотокопију извода из матичне књиге рођених, овјерена фотокопија извода из матичне књиге вјенчаних (ако је дошло до промјене презимена) и овјерена фотокопија  лиценце за рад.

Кандидат који је завршио факултет и/или положио стручни испит у иностранству дужан је приложити и рјешење о нострификацији дипломе и/или стручног испита.

Пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом (са назнаком: Пријава на конкурс за специјализацију) могу се предати на протокол ЈЗУ Болнице Градишка или путем поште на адресу: ЈЗУ Болница Градишка, Ул. др Младена Стојановића бр. 20. 78400 Градишка, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ” ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 57

 

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

1.       Професор/настав. физичког и здравственог васпитања на одређено вријеме (22 часа) до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ................................................................................. 1 извршилац

 

2.  Професор/ наставник њемачког језика на одређено вријеме (12 часова) до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу .................................................................... 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним провфилима и звањима настанвика, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 125.  и чланом 152. тачка 18. Закона о основном васпитању и образовању, истручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

1.    да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2.    да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.    да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4.    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лисем, злоупотребе опојних средстава ( За изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

5.    Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.( За изабраног кандидата увјерење ће школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.)

6.    Увјерење да против њега није  покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или „малољетним лицем”.

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1.         Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалет,

2.         Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.         Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незаполсених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4.         Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5.         Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа.

6.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8.         Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Милош Дујић”Челинац војводе Мишића 57. с назнаком „за конкурс”.

Рок за достављње пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске”.

Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се

обавити  дана 10.02.2023. год.  у  13,00 часова у просторијама  школе.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке. 

***

ЈУ ОШ „НОВАК ПИВАШЕВИЋ” ЧЕЛИНАЦ

78243 СТАРА ДУБРАВА

 

                                                

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос и то:

 

1.       Секретар школе – на одређено вријеме (80% радног времена) до повратка раднице са породиљског одсуства,  са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

2.       Наставник/професор њемачког језика – на одређено вријеме, 8 часова редовне наставе, до повратка радника са боловања,  са радним искуством  и положеним стручним испитом - 1 извршилац,

 

3.       Наставник/професор основа информатике, на одређено вријеме до 31.08.2023 године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 2 часа редовне наставе -1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда и 119/21), кандидати под редним бројем 1.  треба да испуњавају услове прописане чланом 142. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број: 81/22) а кандидати под редним бројем  2 и 3   треба да испуњавају услове прописане чланом 114, 115, 116.  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број: 81/22) и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став 5  Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС”, број: 74/18 и 26/19).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1)      да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4)      да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС”, број: 74/18 и 26/19), а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у Гласу Српске.

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 8.2.2023. године у 12.00 часова у просторијама школе у Старој Дубрави.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ „Новак Пивашевић”  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком „за конкурс”.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ” ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовднска бр. 5

78240 Челинац

 

О  Г  Л   А   С

за пријем радника

 

1.       Медицинска сестра–техничар у Служби хитне медицинске помоћи,  1 .............. извршилац на одређено вријеме , до повратка раднице са боловања

                         

ОПШТИ УСЛОВИ:

                  -    Да је држављанин РС, БиХ,

-                  Да је здравствено способан,

-                  Да није осуђиван за кривична дјела и

-                  Да је пунољетан.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

             - Завршена ССС – Медицинска школа,

             -  Положен стручни испит и

             - Едукација- базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација)  

     

Уз пријаву на Оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) следеће документе:  

         

                  -  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

                  -  Извод из матичне књиге рођених,

                  -  Увјерење о некажњавању,

                  -  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

                  -  Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа, 

                  -  Увјерење о положеном стручном испиту,

                  -  Љекарско увјерење о здравственој способности,

                  -  Увјерење о завршеној едукацију- базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) .

            Оригинална документа и то, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о не кажњаваљу, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско увјерењене смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.                                      

        Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

        Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске “ и на Бироу рада Челинац.          

        Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити  путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви 78240 Челинац, Улица Видовднска бр. 5.

***

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

Карађорђева бр. 6

Прњавор

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

за попуну радног мјеста у ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

 

I   Назив радног мјеста:

    1. Дипломирани психолог................... 1. извршилац,

        - радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 

II  Услови:

-    да је држављанин РС или БИХ,

-    да је старији од 18 година,

-    да има општу здравствену способност,

-    да се против њега не води кривични поступак,

-    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру за социјални рад,

-    да има ВСС (VII степен) дипломирани психолог-са најмање 240 ECTS бодова,

-    да има најмање 1 годину радног искуства у струци и

-    да има положен стручни испит за рад у области социјалне заштите, или положен стручни испит за рад у органима државне управе (стручни управни испит), а рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите ослобођен је полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите.

           

III Потребни документи (оригинал или овјерена копија):

-    увјерење о држављанству,

-    извод из матичне књиге рођених,

-    доказ о општој здравственој способности (по завршетку конкурсне процедуре),

-    увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) (по завршетку конкурсне процедуре),

-    увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру за социјални рад (по завршетку конкурсне процедуре),

-    овјерену копију дипломе или увјерења о завршеном студију,

-    овјерену копију радне књижице и

-    овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у области социјалне заштите или овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (стручни управни испит) и овјерену копију рјешења Министарства здравља и социјалне заштите којим је ослобођен полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите.

   

IV Усмени интервју

          Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Комисија за утврђивање испуњености услова и достављање приједлога за пријем у радни однос дипломираног психолога обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени писаним путем.

 

V Избор кандидата

          Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 дана од пријема обавјештења, односно рјешења, достави Комисији доказе о испуњавању услова из тачке III подтачке 3. 4. и 5. овог Јавног конкурса.

          Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року, или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава услове овог конкурса, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.  

 

Пријаве на конкурс заједно са доказима, достављају се на адресу ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, Ул. Карађорђева бр. 6,  78 430 Прњавор.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

***

 

ЈУ ОШ ,,Петар Кочић,, Ситница

Ситница 23

79283 Ситница

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

1.  наставник физике , 1 извршилац на одређено вријеме,  4 часа до 31.08.2023.год., са радним искуством,

2.  наставник хемије, 1 извршилац на одређено вријеме, 4 часа  до  31.08.2023.год., са радним искуством и

3.  педагог 35% радне норме, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.08.2023.год., са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су  :

  1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2 ) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3 ) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4 )  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5 ) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6 ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1 ) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2 ) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената, који неће бити враћени кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 08.02.2023.год. ( сриједа  ) са почетком у 08.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  ( осам ) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ,, Пријава на конкурс за радно мјесто за које се конкурише ,, на адресу : ЈУ ОШ ,,Петар Кочић,, , Ситница 23, 79283 Ситница.

***

ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош” Масловаре

78 223 Масловаре

 

р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

 за пријем радника

 

1.  Наставник њемачког језика и књижевности на одређено вријеме,до повратка радника са боловања – 1 извршилац,12 часова

 

За наведено радно мјесто потребно је имати радно искуство и положен стручни испит. У случају да се не пријави ни један кандидат са положеним стручним испитом и радним искуством, у разматрање ће се узети пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у „ Службеном гласнику РС “ број: 18/16.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1.  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.  увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и

6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи која подразумијева:

 

1.  Овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

4.  Увјерење о положеном стручном испиту,

5.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6.  Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

7.  Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8.  Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.  Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.         Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен тест и интервју у просторијама ЈУ ОШ “ Петар Петровић Његош “ Масловаре,  у понедјељак, 13.02.2023. године, са почетком у 13,00 часова,. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а онај ко се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске “, а пријаве се могу доставити лично у просторије школе или послати на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош “ Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „ за конкурс – њемачки језик и књижевност  “.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору кандидата.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана