ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

******

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

р а с п и с у ј е:

К О Н К У Р С

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

Iа За уже научне области:

1.       Урбанизам и планирање простора – 1 извршилац

2.       Грађевински материјали и конструкције – 1 извршилац

3.       Пословне финансије – 1 извршилац

4.       Рачуноводство и ревизија* - 1 извршилац

5.       Патолошка физиологија – 2 извршиоца

6.       Биохемија и молекуларна биологија – 1 извршилац

7.       Општа физика – 1 извршилац

8.       Аналитичка хемија – 1 извршилац

9.       Подземна експлоатација минералних сировина – 1 извршилац

10.     Социјална и организацијска психологија – 1 извршилац

11.     Специфични језици – италијански језик (наставни предмети: Теорија превођења; Италијанска лингвистика; Превођење; Италијанска филологија; Методика превођења) – 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1.       Позоришна режија (наставни предмети: Сценографија и костимографија 1,2; Сценографија и костимографија 1,2,3,4,5,6; Сценографија и костимографија 1,2 - изборни) – 1 извршилац

2.       Позоришна режија (наставни предмети: Позоришна режија 1,2,3,4,5,6,7,8; Радио режија 1,2,3,4; Позоришни жанрови 1,2; Позоришни жанрови и стилови 1,2; Позоришна и радио режија 1,2; Основе луткарства 1,2)  - 1 извршилац

3.       Филмска и ТВ режија (наставни предмети: Филмска и ТВ режија 1,2,3,4,5,6,7,8; Филмска и ТВ режија 1,2,3,4,5,6; Филмска и ТВ режија 1,2) - 1 извршилац

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

IIа За уже научне области:

1.       Архитектонске технологије - 1 извршилац

2.       Архитектонско пројектовање - 1 извршилац

3.       Специјално физичко образовање* - 1 извршилац

4.       Општа педагогија - 1 извршилац

 

IIб За уже умјетничке области:

1. Сликарство (наставни предмети: Цртање 1, 2, 3, 4, 5 и 6; Цртање и сликање 1 и 2; Сликање 1, 2, 3 и 4; Сликање – изборни 1, 2, 3 и 4; Сликарство – методе умјетничког истраживања 1 и 2, Цртеж – методе умјетничког истраживања 1 и 2; Вечерњи акт 1 и 2) - 1 извршилац;

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-        да је држављанин  РС или БиХ;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању  и чланова од 80-100. Закона о високом образовању .

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем IIа:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС ,  као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем Iб:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора, магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку био кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 82. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 83. Закона о високом образовању РС ,као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

НАПОМЕНА:.

-        За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „4. Рачуноводство и ревизија* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду.

-        За радно мјесто за избор сарадника у оквиру тачке ИИб под редним бројем „1. Сликарство (наставни предмети: Цртање 1, 2, 3, 4, 5 и 6; Цртање и сликање 1 и2; Сликање 1, 2, 3 и 4; Сликање – изборни 1, 2, 3 и 4; Сликарство – методе умјетничког истраживања 1 и 2, Цртеж – методе умјетничког истраживања 1 и 2; Вечерњи акт 1и 2) -– 1 извршилац, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „3. Специјално физичко образовање* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „4. Општа педагогија – 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

-        Под редним бројем 1., 2 и 3. у оквиру тачке Iб АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-        Под редним бројем 1. и 2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бања Лука,

-        Под редним бројевима 3. и 4. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања Лука,

-        Под редним бројем 5. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,

-        Под редним бројевима 6., 7. и 8. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука,

-        Под редним бројем 9. РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Ковачевића бб, 79 101 Приједор,

-        Под редним бројем 10. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-        Под редним бројевиа 11. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

-        Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

- Под редним бројем 1. и 2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бања Лука

- Под редним бројем 3. ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА, Универзитетски град - Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бања Лука,

- Под редним бројем 10. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

***

 „ГУРМАН" с.п. БАЊАЛУКА

Циглане 144

78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

 

КОНОБАР ....................................................................... 2 ИЗВРШИОЦА

КУХАР ............................................................................ 3 ИЗВРШИОЦА

 

- потребно је да кандидати имају радно искуство

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на следећи број телефона: 063/829-581.

Оглас остаје отворен до 02.12.2021.године.

***

ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Николе Пашића 11А

78000 Бања Лука

 

Расписује:

Конкурс

за попуну упражњеног    радног  мјеста

 

1. Наставник стручних предмета у шумарској струци за занимање техничар за обраду дрвета CNC, за наставне предмете ( технологија матријала, конструисање, обрада дрвета и моделирање намјештаја помоћу рачунара)  - 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2022. године, непуна норма ( 14 часова).

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

 

Кандидати поред  општих  услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане  Закона о средњем образовању и васпитању и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију ( овјерене фотокопије):

-        диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студиског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног ипита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-        извод из матичне књиге рођених или копију личне карте ,

-        увјерење о држављанству,

-        увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ( за радно мјесто под бројем 1 за које је тражено лице са радним искуством и положеним стручним испитом),

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико ипуњавају остале услове прописане наведеним законом,  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критерјума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 06.12.2021. године (понедељак) са почетком у  10, 00 часова,  у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријеве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата  који буде изабран прије заснивања  радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом даставити лично или поштом на адресу  школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.  

***

ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" БАЊАЛУКА

Гундулићева 31

78000 Бања Лука

 

расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем приправника ВСС - дјеце погинулих бораца ВРС

у ЈУ „Центар за социјални рад" Бања Лука

 

1. дипломирани економиста ............ 1 приправник

I) Статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

II) Услови за пријем у радни однос

Приправник мора испуњавати сљедеће посебне услове:

1. завршен факултет одговарајућег смјера (висока стручна спрема, VII степен или завршен први циклус студија који се вреднује са најмање 180 или 240 EC­TS бодова ) и стечено звање дипломирани економиста.

2. да нема радног искуства у свом-траженом занимању

3. да се налази на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС

4. да има статус дјетета погинулог борца Војске Републике Српске

 

III) Потребни документи

1) диплому о завршеној школској спреми,

2) увјерење/потврда ЈУ Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији Завода,

3) доказ да је кандидат из категорије дјеце погинулих бораца ВРС (рјешење надлежног Одјељења за борачко-инвалидску заштиту)

 

IV) Усмени интервју

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Комисија за спровођење Јавног конкурса обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 

V) Рок, мјесто, начин подношења пријаве и друге информације релевантне за јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве је до 30.11.2021. године. Јавни Оглас ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске". Пријаве се могу подносити непосредно на протоколу ЈУ „Центар за социјални рад" Бања Лука сваким радним даном од 07 до 15 часова или путем поште на адресу: Гундулићева бр. 31, 78000 Бања Лука (са назнаком: Пријава на Јавни оглас за пријем приправника).

За све додатне информације о Јавном огласу позвати на контакт телефон: 051/348-526.

***

„ЕЛЕКТРОНСКА ВИДЕО ЛУТРИЈА" д.о.о. БАЊАЛУКА

Краља Петра II 17

78 000 Бања Лука

 

Расписује:

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

I РАДНО МЈЕСТО

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ 

1. Маркетинг менаџер (Маркетинг менагер).... 1 извршилац

 

Мјесто рада: Бања Лука

II ОПШТИ УСЛОВИ

•        да је држављанин РС и БиХ;

•        да је старији од 18 (осамнаест) година;

•        да има општу здравствену способност.

 

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ

•        VII степен стручне спреме – ВСС;

•        економски факултет или факултет друштвених наука;

•        најмање 2 године искуства на сличним пословима (предност рад у агенцијама за маркетинг);

•        познавање рада на рачунару (напредно познавање „MC Of­fi­ce");

•        познавање енглеског језика;

•        познавање рада на платформама („Goo­gle Ads", „Fa­ce­bo­ok Ads Me­na­ger", „Goo­gle Analytics");

•        познавање рада на друштвеним мрежама („Fa­ce­bo­ok", „Тњиттер", „Goo­gle +", „In­sta­gram", „Lin­ke­dIn" и „YouTu­be");

•        познавање софтвера за графички дизајн („Ado­beP­ho­tos­hop", „Ilus­tra­tor" и сл);

•        возачка дозвола Б категорије.

 

IV ОСТАЛИ УСЛОВИ

•        изузетно развијене аналитичке вјештине;

•        индивидуална иницијатива;

•        спремност на тимски рад уз висок степен одговорности, проактивности и флексибилности у раду;

•        способност извршавања постављених циљева и активности;

•        афинитети за нове трендове дигиталног маркетинга, усавршавање и обучавање;

•        висок ниво радне етике и поштења.

V ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Кандидати су дужни ради пријаве на конкурс доставити сљедећу документацију:

•        биографију (CV) и пропратно писмо – у којима су кандидати обавезни навести тачне личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и познавање рада на рачунару), а тачност ових података кандидати потврђује својим потписом;

•        копија дипломе о завршеној школској спреми;

•        потврда о траженом радном искуству;

•        копија возачке дозволе;

•        остала документа (увјерења, семинари и  сл.).

Напомена: Тражене копије докумената није потребно овјеравати код општинских органа.

 

Пријаве на конкурс могу се достављати лично или путем поште на адресу Краља Петра II бр. 17, 78 000 Бања Лука, као и на е-ma­il адресу elek­tron­ska­vi­de­olu­tri­ja@ev­ldoo.com - најкасније до 10.12.2021. године.

 

VI ТЕСТИРАЊЕ

Сви кандидати који се пријаве и испуњавају напријед наведене услове подлијежу тестирању које подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије, а по потреби и унапријед прирпемљен тест.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

Непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају прописане услове из конкурса, неће се узимати у разматрање, те кандидати неће бити позвани на тестирање.

 

VII ОБЈАВА

Конкурс ће се објавити у штампаним, електронским медијима и на интернет страници „EVL" д.о.о. Бања Лука.

***

„КОРЕКТО" с.п. БАЊАЛУКА

Верићи бб

78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

 

КОНОБАР .......................................................... 2 ИЗВРШИОЦА

 

- потребно је да кандидати имају радно искуство

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на следећи број телефона: 063/829-581.

Оглас остаје отворен до 02.12.2021.године.

***

 

Бањалучка пивара АД Бања Лука

Слатинска 8, Бања Лука

 

Расписује оглас за пријем у радни однос, за сљедеће радно мјесто:

 

РУКОВАОЦ МАШИНА - СУВИ ДИО

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО И ЗНАЊЕ

•        Минимално средња стручна спрема

•        Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

КАНДИДАТ ОСИМ ПРОФЕСИОНАЛНИХ УСЛОВА И ЗНАЊА, ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА И СЉЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:

•        Орјентисаност ка тимском раду

•        Поузданост, прецизност и усресређеност на детаље

•        Смиреност и организованост у стресним ситуацијама

ОДАБРАНОМ КАНДИДАТУ НУДИМО:

•        уговор на неодређено вријеме, након истека  пробног рада и позитивне оцјене рада 

•        обуку на  радном мјесту

•        рад у стимулативном и динамичном пословном окружењу

 

Мјесто рада: Бања Лука

Број извршилаца: 3

Рок за подношење пријава је до  07.12.2021.године.

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем тиму пријавити се можете слањем Ваше биографије на еma­il:  пријавеЖблпивара.цом

Задржавамо право да разговор обавимо, искључиво, са кандидатима који испуњавају наведене услове.

***

 

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД  - Минутица  БАЊАЛУКА

Улица Скендера Куленовића 93

78000 Бања Лука

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

За подручја:       

•        БАЊА ЛУКА – више извршилаца

•        ЧЕЛИНАЦ – 1 извршилац

•        ГРАДИШКА – 2извршиоца

•        ЛАКТАШИ – 2 извршиоца

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару („MS Of­fi­ce")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копија извода из матичне књиге рођених,

- Копија увјерења о држављанству

- Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: po­sao@mi­nu­ti­ca.ba.

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 „Глас Српски-Трговина" ад - Минутица Бања Лука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Николе Пашића 11а

78000 Бања Лука

 

Објављује:

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

Поништава се тачка 5. конкурса за попуну упражњеног радног мјеста професор стручних предмета шумарске струке – непуна норма од 14 часова, 1 извршилац на одређено вријеме до краја школске године, објављен у дневном листу Глас Српске, дана 25.08.2021.године.

Остали дио текста јавног конкурса остаје неизмјењен.

***

ВИМКОП ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊАЛУКА

Ул.Суботичка бб

78000 Бања Лука

Расписује:

                                                             

О Г Л А С

 

РАДНИК У СКЛАДИШТУ. ....................................  1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови рада:

-ССС И 1 ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА

Опис посла:

-Организација и праћење дистрибуције

-склоност тимском раду

Предности:

-Радно искуство на сличним пословима минимум 3 године.

Пријаве са радном биографијом пошаљите на ma­il:инфоЖвимкоп.цом или адресу послодавца

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА БАЊАЛУКА

 

објављује се:

 

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

За пријем радника у радни однос

         

Врши се исправка дијела Јавног конкурса број: 01-2768/21 објављеног дана 17.11.2021. године у дневним  новинама Глас Српске,  који се односи на радно мјесто под редним бројем 2. (проф. математике ):  

1. Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма (16 наставних часова) до повратка раднице са породиљског боловања

 

 Тачка 2.  Јавног конкурса број горњи мијења се и гласи:

Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма (18 наставних часова) до повратка радника са  боловања

Остали дио текста конкурса за пријем радника у радни однос остаје неизмјењен.

***

 

ЈУ ОШ ,,МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

Горњи Подградци

78405 Горњи Подградци

 

Директор ЈУ ОШ,,Младен Стојановић" Горњи Подградци на основу одлуке Школског одбора, поништава  дио конкурса, под тачком 2.  за пријем професор историје 10 часова  на одређено вријеме, до 31.08.2022. године, објављеног дана 20.10.2021. године у дневном листу ,,Глас Српске".

 

 ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

Директор ЈУ ОШ,,Младен Стојановић" Горњи Подградци,  на основу одлуке Школског одбора , поништава тачку 2. Конкурса објевљеног у дневном листу „Глас Српске", од 20.10.2021. године, за попуну упражњеног радног мјеста, професор историје, 10 часова у   централној школи у Горњим Подградцима,  на одређено вријеме  до  31.08.2022. године.

 Тачка 2. Конкурса се поништава  због техничких разлога.

***

 

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГРАДИШКА

Видовданска 58

78 400 Градишка   

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем радника

 

1.Медицинска група предмета, доктор медицине- 16 часова наставе, 1 извршилац, са радним искуствм и положеним стручним испитом за рад у образовању, на неодређено вријеме.

2. Професор сточарства са исхраном, дипломирани инжињер пољопривреде (општи смјер или смјер сточарски), 1 извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1)      да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)      Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног региста лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупоребе и искориштавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5)      Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1.       Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање;

2.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо-школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (за кандидата који конкурише за радно мјесто под редним бројем 1.)

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

-        врсти посла

- степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа по врстама посла

 

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 06.12.2021. године у 11,00 часова, у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ" МРКОЊИЋ ГРАД

Васе Пелагића 17

Мркоњић Град

 

К О Н К У Р С

за попуњавање радних мјеста и то

 

1. Дипломирани васпитач, ВСС,  положен стручни испит - рад на одређено вријеме (замјена, до повратка са породиљског боловања), 1 година радног искуства .................................  2 извршиоца,

2. Дипломирани васпитач, ВСС,  - рад на одређено вријеме у ПО Подрашница(до 31.08.2022. године), 1 година радног искуства  .....................................................................  1 извршилац,

3. Дипломирани педагог, ВСС, рад на одређено вријеме (замјена, до повратка са породиљског боловања), 1 година радног искуства ........................... 1 извршилац.

 

 ОПШТИ УСЛОВИ:

 

-        Да је држављанин РС или БиХ,

-        Да је старији од 18 година,

-        Да има општу здравствену способност,

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела,

-        Да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

-        Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТАЧКУ 1 - васпитач

 

- ВСС, завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

- Положен стручни испит,

- Радно искуство најмање 1 годину дана.

 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

 

-        Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

-        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

-        Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца),

-        Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,

-        Увјерење о положеном стручном испиту,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        Овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

-        Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТАЧКУ 2 - васпитач у ПО Подрашница

 

1.       ВСС, завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

2.       Радно искуство најмање 1 годину дана.

 

          Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

 

1.       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6.       Овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

7.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

8.       Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТАЧКУ 3 - педагог

 

1.       ВСС, завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму педагогије,

2.       Радно искуство најмање 1 годину дана.

 

          Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

 •       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

•        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

•        Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца),

•        Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,

•        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

•        Овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

•        Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

•        Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

•        Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

• Увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Документа приложена уз пријаву на конкурс, неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју. Интервју ће се обавити у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић" Мркоњић Град, 09.12.2021. године у 09:00 часова, те се кандидати неће посебно позивати. Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидати који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли установе, најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа.

 Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања  у дневном листу „Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић"  Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" МАСЛОВАРЕ

Масловаре бб

78223 Масловаре

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ " МАСЛОВАРЕ

 

I– Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

III – Мандат

Директор ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош  " Масловаре именује се на период од четири године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове.

IV- Услови за учешће на конкурсу

На мјесто директора ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре могу конкурисати лица која испуњавају услове прописане Уставом БиХ, чланом 26. Законом о раду РС, чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању.

На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

1) Општи услови:

1. да има општу здравствену способност за рад,

2. да је држављанин БиХ/РС ,

3. да је старији од 18 година.

2) Посебни услови:

1.       завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент или да испуњава услове прописане чланом 177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању,

2.       најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1,

3.       није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3) Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, на кандидата за мјесто директора не смије се односити члан 9. став (1) Устава БиХ , односно, кандидат не може бити ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог Суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V - Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећа документа којим доказују испуњеност општих и посебних услова:

1.       извод из матичне књиге рођених,

2.       увјерење о држављанству,

3.       диплому о завршеној стручној спреми,

4.       потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5.       љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6.       увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8.       приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9.       препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10.     кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11.     овјерену изјаву кандидата да се на њега не односи одредба члана 9. став (1) Устава БиХ.

Увјерење из тачке 6. школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Документа се достављају у оригиналу или овјереном препису.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „За јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују на подручју Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII– Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош " Масловаре у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

Јавна установа Основна школа ''Бранко Радичевић'' Бања Лука

 Булевар војводе Степе Степановића 116,

 78000 Бања Лука

 

расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну слободног радног мјеста

1) Наставник техничког образовања – пуна норма на одређено вријеме до 31.8.2022. године – 1 извршилац – лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу   

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 25.11.2021. године у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спријечавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком "за конкурс".

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана