ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

****

“АРДОР” ДОО

ВОЈВОДЕ ПЕРЕ КРЕЦЕ 21

БАЊАЛУКА

расписује

 

 

КОНКУРС

за радно мјесто:

 - Монтажер - достављач намјештаја

 

Услови:

- ССС

- одговорност  при обављању пословних задатака

- радно искуство није услов

- возачка дозвола није услов

Врста посла:

помоћ код доставе и монтаже намјештаја

 

Све пријаве слати на и-мејл ardorinfobl@gmail.com  или звати на телефон 066-581-278.

Конкурс отворен до попуне радног мјеста.

***         

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића бр.1А

78000 Бањалука

објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

Текст конкурса који се поништава:

 

          У конкурсу Универзитета у Бањалуци,  објављеном  од 17.6.2020. године, под римским бројем II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА, поништава се дио текста конкурса:

“IIб За уже умјетничке области, под редним бројем 1. Глума (наставни предмети: Сценски говор са основама српског језика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Говорна култура 1, 2) – 1 извршилац.”

Такође, у оквиру ПОСЕБНИХ УСЛОВА, брише се сљедећи текст:

“Под римским бројем IIб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.”

 

    У оквиру НАПОМЕНЕ, брише се сљедећи текст:

“Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.”

 

Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

***

AQUA Poanta H2O д.о.о.

Ул. Драгана Бубића бр

78000 Бањалука

                                                                              ОГЛАС

 

- Физиотерапеут (м/ж) ................................   1 извршилац

AQUA Poanta H2O д.о.о. професионални козметички студио на бази природне козметике у потрази је за новим чланом тима. Тражимо спретне руке физиотерапеута м/ж да се придруже нашем проактивном тиму.

Ваши задаци:

• Дочек клијената

• Пружање услуга масажа, третмана за његу тијела и лица

• Љубазан и професионалан приступ према клијентима

• Пружање услуга савјетовања клијентима прије и послије пружене услуге

Потребне квалификације и вјештине:

• ССС/ ВСС

• Изражена љубазност и уредност

• Искуство у области обављања физиотерапеутских послова и козметичких услуга (третмани лица, депилација, надградња ноктију)

 

Нудимо Вам:

• Поуздано и стабилно радно окружење

• Самосталност у раду

• Подршку и обуку код упознавања са услугама и производима у понуди

• Могућност константног усавршавања у даљем раду

Уколико испуњавате тражене услове и желите постати дио нашег проактивног тима, пошаљите нам пријаву са CV на и-мејл адресу: poantah2o@gmail.com .

 

Рок за пријаве је до 10.7.2020

Све инфо. можете добити на број телефона: 065206246 (Вибер)

***

 

ЕTMAX

Ул. Пословна зона бб –Рамићи

78000 Бањалука

расписује

                                                                     ОГЛАС

                                             на неодређено вријеме

 

- Електроинжењер енергетике  .......................... 1 извршилац

 

Услов:

 

Поседовање лиценце за извођење и надзор.

         

- Сједиште фирме је у Рамићима у Пословној зони.

- Плата по договору.

 

Пријаве слати на е-mail адресу: office@etmaxdoo.com  или се јавити на број телефона 051/235-211.

Оглас отворен до 7.7.2020.

***

***

ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БАЊАЛУКА,

Ул. Краља Петра И Карађорђевића бр.78

78000 Бањалука

 

директор позоришта доноси:

 

ОДЛУКУ

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

 

I

Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период у трајању од 6 (шест) мјесеци, на радно мјесто: гардеробер - магационер (1 извршилац).

 

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:

• да су држављани РС, односно БиХ,

• да су старији од 18 година,

• да имају општу здравствену способност,

• да се против њих не води кривични поступак,

 

Кандидати  треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

 

• ССС (IV) - технолошка, техничка школа, општа,

• 1 (једна) година радног искуства,

• познавање вјештина и знања из области кројачких послова/заната.

 

 

                                                               II

Уз пријаву на конкурс која садржи кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни да доставе:

• извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,

• увјерење о држављанству, не старије од 6 (шест) мјесеци, или овјерену копију увјерења,

• диплому или овјерену копију дипломе,

• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмену изјаву кандидата, овјерену од стране нотара или јединице локалне самоуправе,

• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата),

• увјерење о радном искуству или овјерена копија радне књижице, предност при запошљавању имају кандидати са радним искуством у институцијама или организацијама културе.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу, са назнаком: За конкурс.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и разговор дана 3.7.2020. године у 11 часова.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања

 

III

         

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

 

“ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ” АД ЛАКТАШИ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеI

И

 

“Интеграл Инжењеринг” а.д. Лакташи прима у радни однос на одређено вријеме:

1.       Грађевински радник ..............  2 извршиоца

Мјесто рада: Лакташи

 

II Општи услови

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

2. да има општу здравствену способност.

 

III Посебни услови

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршена основна школа - НК

 

IV Потребна документација

 

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. свједочанство о завршеном основном образовању,

 

V Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 1.7.2020. године.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

“Интеграл Инжењеринг” а.д. Лакташи, Пословна јединица “Интеграл”, Трг Републике Српске 8/XII, 78 000 Бањалука

емаил: milica.kremenovic@integragrupa.com , zeljka.kajkut@integragrupa.com  

Контакт телефон: 051/337-453 Милица Кременовић, Жељка Кајкут.

***

“МАСИВ СТИЛ”

Маглајани бб

78255 Александровац 

ОГЛАС

 

- Пројектант интеријера – “Масив Стил” Маглајани, Лакташи

 

Услови за радни однос:

- ССС (Пожељно техничког/архитектонског усмјерења)

- Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима    

- Познавање софтвера за 3Д дизајнирање

- Возачка дозвола Б категорије

- Способност отклањања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима

- Тимски рад

- Комуникативност и љубазност

 

Опис послова:

- Предлагање идеја и техничких рјешења

- Продаја и презентација намјештаја

- Координација производњом

- Припрема техничке документације за производњу

- Предлагање идејних рјешења за нове производе

 

Фирма нуди:

- Стални радни однос

- Додатно усавршавање

- Могућност напредовања

- Додатне стимулације у складу са оствареним резултатима

 

Пријаву за запослење можете попунити лично у сједишту фирме: “Масив Стил”, Маглајани бб 78255 Александровац  гдје је и предвиђено мјесто рада или на и-мејл адресу: masiv.stil@gmail.com

Контакт телефон:  066 401 601

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана