ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************

************************

“РД” С.П. ДРАГОСЛАВ ШУШИЋ

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА ББ

78000 БАЊА ЛУКА

 

Објављује:

 

ОГЛАС

 

Трговац (ж) ......................................................... 1 извршилац

 

Опис посла:

- Рад у продавници воћа и поврћа

- Пожељно радно искуство

Сви заинтересовани кандидати нека се јаве на број телефона 065/525-024.

Оглас отворен до 1.4.2021. године.

***

“ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР”

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  АД

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА  БР. 8

78000 БАЊАЛУКА

    

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

 

Калупар I ______________________________2 извршиоца

 

Услови:

•        III степен стручне спреме

•        Са или без радног искуства (уз интерну обуку у предузећу)

Конкурс остаје отворен до 1.4.2021. године.

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail mirjana.lazic@jelsingradlivar.com

***

АГРОПОТ ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. БЛАГОЈА ПАРОВИЋА БР. 133

78000 БАЊАЛУКА

 

Расписује:                      

                                                                 ОГЛАС

 

Радник у клаоници пилића ................     1 извршилац

 

Опис посла:

- Клање и транжирање пилетине

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/481-734

Оглас отворен до 31.3.2021. године.

***

ЈУ ОШ “МИЛУТИН БОЈИЋ”

ПОТКОЗАРЈЕ  - 78216 БАЊАЛУКА

 

расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

1.       Професор /наставник њемачког језика, на одређено вријеме до повратка наставника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, - 1 извршилац – 16 часова

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана  6.4.2021. године (уторак) са почетком у 13.30 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове, школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

МИШЕ СТУПАРА 24

78000 БАЊАЛУКА

 

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1.       Наставник српског језика, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора школе, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС (БиХ), а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у сриједу, 7.4.2021. године са почетком у 12.45 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “За конкурс “.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1А

78000 БАЊА ЛУКА

 

расписује

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Иа За уже научне области:

1.       Парадонтологија и орална медицина - 1 извршилац

2.       Медицина рада и спорта* - 1 извршилац

3.       Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређење околине) - 2 извршиоца

4.       Очување генетичких ресурса - 1 извршилац

5.       Алгебра и геометрија - 2 извршиоца

6.       Регионална географија - 1 извршилац

7.       Просторно планирање и одрживи развој - 1 извршилац

8.       Истраживање лежишта минералних сировина* - 1 извршилац

 

II За избор сарадника:

IIа За уже научне области:

1.       Рачуноводство и ревизија - 1 извршилац

2.       Телекомуникације - 1 извршилац

3.       Електроника и електронски системи - 1 извршилац

4.       Посебне социологије – 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1     Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-        да је држављанин РС или БиХ;

-        да је старији од осамнаест (18) година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1     Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању и чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

-        овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-        увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-        доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању Републике Српске, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-        кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању Републике Српске, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

-        За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “2. Медицина рада и спорта* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-        За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “8. Истраживање лежишта минералних сировина* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Телекомуникације - 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-        За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „3. Електроника и електронски системи - 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа (“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/14 и 38/17):

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

-        Под редним бројевима 1. и 2. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројевима 3. и 4. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројевима 5., 6. и 7. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројем 8. РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Саве Ковачевића бб, 79 101 Приједор.

За избор сарадника:

-        Под редним бројем 1. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројевима 2. и 3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78 000 Бањалука,

-        Под редним бројем 4. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће „ФРАТЕЛЛО ТРАДЕ” АД, Рамићи бб Бања Лука, оглашава

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

1. Радно мјесто:

- Радник у производњи – 1 извршилац,

- Пуно радно вријеме,

- Мјесто рада: Рамићи, Бањалука

 

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

      - ССС или ОШ,

      - Да је држављанин РС,

      - Да има стално пребивалиште на територији РС, Град Бањалука,

      - Да је здрав и способан за рад на наведеном радном мјесту.

3. Посебни услови:

- Спретност приликом обраде меса или рибе (чишћење и филетирање рибе).

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа info@fratello-trade.com , контакт телефон 051/394-180.

***

“COMPEX” ДОО

БРАЋЕ ПИШТЕЉИЋА 1

78000 БАЊАЛУКА

 

 

 

 

ОГЛАС

 За радника у техничкој припреми

Опис радних задатака:

- Конструкција и нацрти комерцијалне амбалаже.

- Слање нацрта алата  за комерцијалну амбалажу на израду.

- Отварање радних налоге у одјелу картонске амбалаже.

Потребно образовање:

Висока стручна спрема, пожељно графичког или техничког усмјерења или

Средња стручна спрема и добро познавање графичких програма.

Потребне особине: професионализам, одговорност, тимски рад, комуникативност.

Могућност напредовања.

 

Уговор на неодређено вријеме.

 

Ваше пријаве можете слати на: compex@blic.net

***

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: трговац у киоску

 

За подручја:       

•        БАЊАЛУКА – 10 извршилаца

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

-        Минимално  ССС,

-        Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји,

-        Познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копија извода из матичне књиге рођених,

-        Копија увјерења о држављанству,

-        Копија дипломе о завршеној стручној спреми,

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba .

 

Молбе доставити на адресу:

 

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски-Трговина” ад - Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ        

Краља Петра I Карађорђевића 12

78000 Бањалука

                                     

Објављује: 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

                                                           

•        Судски асистент - дактилограф

 

1 (један) извршилац, на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до три мјесеца

 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин БиХ, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса.

                                                            

II

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

1. - IV  степен стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

    - друга стручна спрема IV степена и звање дактилографа прве “А” или “Б” класе или

    - III степен стручне спреме, занимање дактилокореспондент,

2.  радно искуство 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима и

3.  познавање рада на рачунару.

 

III

Сви кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

•        за тачку 1. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

•        за тачку 2.– доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

•        за тачку 3. – доказ: увјерење о општој здравственој способности доставља кандидат након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран,

•        за тачку 4. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду”,

•        за тачку 5.– доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса”.

                                                                                       

IV

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

•        за тачку 1.

-        доказ: фотокопија дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, управна или економска школа, занимање: дактилограф администратор, биротехничар, правни техничар, управни техничар, административно-управни техничар, административни техничар, пословно-правни техничар, пословни техничар, економски техничар или

-        доказ: фотокопија дипломе друге стручне спреме IV степена и фотокопија увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве “А” или “Б” класе или

-        доказ: фотокопија дипломе о завршеном III степену стручне спреме, занимање дактилокореспондент

•        за тачку 2.

-        доказ: фотокопија увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од стране послодавца, тј. овлаштеног руководиоца органа,

•        за тачку 3.

-        доказ: фотокопија увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару.

 

                                                             V

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

 

VI

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање у складу са актима Суда и улазни интервју са кандидатима који на обављеном тестирању испуне услове прописане поменутим актима, а о времену и мјесту одржавања писменог тестирања, односно улазног интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити листу успјешних кандидата, коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова, на коначно одлучивање.

 

VIII

Након проведеног поступка по овом конкурсу, коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

 

IX

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења, потврде или дипломе за звање дактилографа прве “А” или “Б” класе за лица са другом стручном спремом IV степена, гдје је потребно звање дактилографа прве “А” или “Б” класе,

5. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања на истим или сличним пословима који се траже, издати од послодавца, односно овлаштеног руководиоца,

6. увјерења, потврде или дипломе о познавању рада на рачунару,

7. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

 

X

Радни однос са изабраним кандидатом заснива се на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад до 3 (три) мјесеца.

 

XI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на њеб страници суда www.oksud-banjaluka.pravosudje.ba . Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, затим поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, Улица краља Петра I Карађорђевића број 12, или електронским путем, на адресу www.oksud-banjaluka.pravosudje.ba. Кандидат који пријаву доставља електронским путем, дужан је да у року од седам дана од дана достављања пријаве, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова.

***

“НОВОГРАДЊА” ДОО

ЦЕРСКА 14

78000 БАЊАЛУКА

 

Грађевинско друштво “Новоградња” д.о.о. Бањалука, са сједиштем у улици Церска број 14, расписује:

 

КОНКУРС

за запошљавање

 

Радника грађевинске струке (армирачи, зидари, тесари, молери, фасадери)

 

Све заинтересоване молимо да нас контактирају путем телефонског броја 065/632-635 сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Конкурс је отворен до попуне радних мјеста.

 

Напомена: Разматраће се и пријаве радника са искуством у наведеним занимањима, а без одговарајуће стручне спреме.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

ЈУ Техничкој школи Градишка постоји потреба за сљедећа радна мјеста:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.       дипломирани инжењер машинства

-        технологија материјала - у занимању III степен машинске струке                  -  4 часа на одређено вријеме до краја редовне наставе тј. до 30.6.2021. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјерном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавању дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, ( увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе ул. Косовке дјевојке број 18, дана 2.4.2021. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “За конкурс” на адресу  ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18,   78 400 Градишка.

 

 

 

 

***

„AM SHOES”д.о.о. Лакташи

Светосавска, 83 Гламочани

78252 Лакташи

 

Потребни су:

1.              Складиштар – један

Опис посла:

- организовање складишта,

- утовар и истовар робе,

- пријем и издавање робе,

- вођење евиденције стања складишта.

Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Могућност сталног запослења.

 

2.              Кројач – два

Опис посла:

-              Рад наштанцу

-              Кројење коже и синтетике

Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Могућност сталног запослења.

***

“ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛДИНГ “ ДОО ЛАКТАШИ

расписује

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос сљедећих занимања

 

-              Дипломирани економиста – више извршилаца

-              Дипломирани инжг. електротехнике – више извршилаца

-              Дипломирани инж. машинства – више извршилаца

-              Дипломирани правник – један извршилац

-              Економски техничар – више извршилаца

-              Машински техничар – више извршилаца

-              Електротехничар – више извршилаца

-              Заваривач – више извршилаца

-              Бравар – више извршилаца

-              Аутолакирер (електростатско лакирање) – више извршилаца

-              Хигијеничарка – један извршилац

 

Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

- Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимално 2 (двије) године,

- Изражена преданост и спремност на тимски рад,

- Познавање рада на рачунару (MS Office пакет),

 

Позиције су веома динамичне те захтијевају прецизну и одговорну особу која ће се са лакоћом суочити с радним задацима.

 

Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова из конкурса можете доставити:

- Путем е-поште на еmail officeЖелпахолд-аг.цом са назнаком “Пријава за посао”.

 Контакт:

Телефон: 051/256-360

Е-mail: office@elpahold-ag.com

***

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска бр. 5

ЈИБ: 4401303570003 Тел: 051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

                                                  О  Г  Л   А   С

                                               за пријем радника

 

1.       Медицинска сестра–техничар у Служби хитне медицинске помоћи,  1..............извршилац на одређено вријеме, 1 (један) мјесец, до повратка раднице са неплаћеног одсуства

                         

Општи услови:

 

 -          Да је држављанин РС, БиХ,

-        Да је здравствено способан,

-        Да није осуђиван за кривична дјела и

-        Да је пунољетан.

 

Посебни услови: 

 

             - Завршена ССС – медицинска школа,

             - Едукација - базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне

                реанимације (базична реанимација) и

             -  Положен стручни испит,

     

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) сљедеће документе: 

          

                  -  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

                  -  Извод из матичне књиге рођених,

                  -  Увјерење о некажњавању,

                  -  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

                  -  Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа, 

                  -  Увјерење о положеном стручном испиту,

                  -  Љекарско увјерење о здравственој способности,

                  -  Увјерење о завршеној едукацију - базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) .

            Оригинална документа и то: Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о некажњавању, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско увјерење не смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.

 

2.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

        Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

        Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске “ и на Бироу рада Челинац.

        Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети врачеви”

         78240 Челинац, улица Видовданска бр. 5.

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” ЧЕЛИНАЦ

Улица Видовданска бр. 5

Тел: 051/551-044, 551-015

Факс: 051/555-260,

 

На основу члана 2. тачка 2. Правилника о раду и члана 30. тачка 14. Статута Јавне здравствене установе Дом здравља “Свети врачеви” Челинац, објављујем; 

О  Г  Л  А  С

за пријем  радника

 

1.       Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи ...............1 извршилац на одређено вријеме  до 6 (шест) мјесеци , због привременог повећања обима посла.

 

Општи услови:

   

1.       Да је држављанин  РС/БиХ,

2.       Да је пунољетан,

3.       Да је здравствено способан,

4.       Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и

да се против њих не води кривични поступак.

 

Посебни услови:

    

I   - Доктор медицине у СХП (одређено вријеме):

 

Услови:- Медицински факултет или завршена

                специјализација,

              - Положен стручни испит или специјалистички испит,

              - Едукација – базични тренинг за хитну помоћ.

              

      Уз  пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и  посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од шест  мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

 

 

2.

                                     

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

         - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеном факултету или специјализацији и  

         - Увјерење о завршеној едукацији – базични тренинг за хитну помоћ.

        

    Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у “Гласу Српске” и на Бироу рада Челинац.

    Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за пријем радника.

     Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

     Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  -

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: трговац у киоску

 

За подручја:       

•        ЧЕЛИНАЦ – 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

-        Минимално  ССС,

-        Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји,

-        Познавање рада на рачунару (“MS office”).

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копија извода из матичне књиге рођених,

-        Копија увјерења о држављанству,

-        Копија дипломе о завршеној стручној спреми.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba  .

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас Српски-Трговина” а.д. - Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ” СРБАЦ

Ул. Моме Видовића  бр. 9, 78 420 Србац

               Тел. 051/740–058 ; 051/740-478

               Mail : centarzakulturusrbac@gmail.com

 

Јавна установа  „Центар за културу и спорт” Србац расписује:  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено  вријеме

 

1.       Стручни сарадник за књиговодствене и финансијске послове - 1 извршилац

 

Кандидат за радно мјесто под редним бројем 1. треба да испуњава сљедеће посебне услове:

 

ВСС – завршен први циклус студијског програма, 240 ECTS бодова.

Кандидат за радно мјесто треба да испуњава сљедеће опште услове:

- да је држављани РС, односно БиХ;

- да је старији од 18 година;

- да се против кандидата не води кривични поступак и

- да имају општу здравствену способност;

Радно искуство: 1 година радног искуства на истим или сличним пословима;

Кандидат уз пријаву је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

Увјерење о држављанству (не старија од шест мјесеци),

Извод из матичне књиге рођених,

Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма са 240 ECTS бодова.

 Доказ о радном искуству;

 

Дана, 06.04.2021. године у 10:00 часова у просторијама ЈУ “Центар за културу и спорт” Србац, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

Пријаву са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу: ЈУ ,”Центар за културу и спорт” Србац, ул. Моме Видовића  бр. 9, 78 420 Србац , са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Начелник општине Србац, расписује

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу општине Србац

 

I - Расписује се јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу општине Србац, на радно мјесто: самостални стручни сарадник за послове у области занатско-предузетничке дјелатности  -  1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

- Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV – Општи и посебни услови:

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

Посебни услови:

Правни факултет или први циклус студија – дипломирани правник са 240 ECTS бодова, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

V – Неспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VI - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију дипломе, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  ИЏ  став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије  објављивања конкурса и да се на њега не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је  дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке шест конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију

VIII - Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

IX -  Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу „Пријава на јавни конкурс”, који се  може преузети у шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 223.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Скупштина општине Србац  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац

 

I – Скупштина општине Србац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора јавне установе  Центар за културу и спорт Србац.

 

II – Опис послова

Директор:руководи установом, представља и заступа установу и одговоран је за законитост њеног рада, врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом установе.

 

III – Мандат

Мандат  траје четири године.

Именовано лице по истеку периода  на који је именовано има могућност поновног  избора и именовања.

 

IV – Статус

Радно правни статус директора и друга питања по основу рада утврђују се актом установе.

 

V – Општи и посебни услови:

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске,  Босне и Херцеговине,

2. Да је  старији од 18 година,

3. Да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса,

4. Да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи,

5. Да се на њега  не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

6. Да има општу здравствену способност.

Посебни услови:

- висока или виша стручна спрема,

- радно искуство од три године у струци,

- организаторске способности.

VI – Неспојивост и сукоб интереса

Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.

VII   – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: Биографију, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), Диплому, Потписану и овјерену изјаву да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, Увјерење о радном искуству  у струци, Увјерење да се против њих не води кривични поступак односно да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи, Потписану и овјерену изјаву да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса и потписану и овјерену изјаву о посједовању организаторских способности.

Кандидати су дужни да  доставе оригинал или овјерене копије тражених докумената.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат до окончања изборног поступка

VIII – Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија  ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлаштења омбудсмена, из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима везано за приговоре на коначно именовање постоји стална потреба увида у приложена документа па се сва документа приложена  уз пријаву на конкурс неће враћати кандидатима.

IX  –  Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и  дневном листу “Глас Српске”.

X – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања, ако се конкурс не објави истовремено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Србац, Трг бораца  број 1, са назнаком  Комисији за избор.

***

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА ,”ПЕТАР КОЧИЋ” СРБАЦ

Данка Митровића 5, 78420 Србац

Телефон : +387-51-740-135

е-mail: ss25@skolers.org

 

К О Н К У Р С

за пријем радника

 

1.       Дипломирани инжењер машинства (пуна норма),  са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме.

          Поред  услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама.

          Пријем радника врши се у складу с Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

Потребна документа:

1. Пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује са контакт подацима (адреса, телефон, е-mail),

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених.

4. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске  установе о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством   (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

13. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,  школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа,

15. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије  приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који  су доставили потпуне и благовремене пријаве  и који испуњавају  услове конкурса, обавиће се  тестирање  2.4.2021. у 12  часова у просторијама школе а интервју истог дана у 13.30 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања, а по могућности и на интернет страницу школе.

 Школа кандидате неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  6 дана од дана објављивања у дневним новинама.

          Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:  ЈУ Центар средњих школа  “Петар Кочић” Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

          Контакт телефон 051-740-135.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈАВНА  УСТАНОВА  МУЗИЧКА  ШКОЛА „ КОНСТАНТИН БАБИЋ”  ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр. 27   78430 Прњавор,

  тел.-факс:051/660-167, 

  Е-mail: ms05@skolers.org

 

в.д. директора ЈУ  Музичке школе “Константин Бабић” Прњавор,   расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста:

- Наставник флауте (флаута 18 часова + камерна музика 4 часа + читање с листа 2 часа) - 24 часа наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства (а најкасније до 3.1.2022. године):

   Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача, као и услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

Увјерења под бројем 4. и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

-        Увјерење издато  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        Увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инавалида,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата ПС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити  у четвртак 8.4.2021. године са почетком у 15,00 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Константин Бабић” Прњавор.  Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на  конкурс. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу:

Јавна установа Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор, Владике Платона бр. 27, 78 430 Прњавор са назнаком  “Пријава на конкурс”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 89

Тел: 050/214-098

е.mail:  os058@skolers.org

 

ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Мркоњић Град  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Секретар школе - дипломирани правник, 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и  услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем и начину бодовања кандидата у основној школи.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања  на јавни конкурс су:

1. да је  држављанин Републике Српске или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

   Увјерења из тачке 4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3),4) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос радника са искуством и положеним стручним испитом,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 2.4.2021. године са почетком у 9:30 часова у просторијама школе у улици Симе Шолаје.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

      Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа “Петар Кочић”, Симе Шолаје број 89, 70 260 Мркоњић Град.

 Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: трговац у киоску

 

За подручја:       

•        Мркоњић Град – 1 извршилац

Потребне квалификације:

-        Минимално  ССС,

-        Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји,

-        Познавање рада на рачунару (“MC office”)

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копија извода из матичне књиге рођених,

-        Копија увјерења о држављанству

-        Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba  .

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас Српски-Трговина” ад - Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

 

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  -

БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: трговац у киоску

За подручја:       

•        Кнежево – 1 извршилац

Потребне квалификације:

-        Минимално  ССС,

-        Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји,

-        Познавање рада на рачунару („MC office”),

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-        Копија извода из матичне књиге рођених,

-        Копија увјерења о држављанству

-        Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba  .

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас Српски-Трговина” ад - Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Педагог  - 50% радног времена, један извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа. Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом ( чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурси и списак документације која се доставља, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о положеном стручном испиту.

6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме по систематизацији, и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања  радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Са кандидатима  који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана  5.4.2021. године (понедјељак) са почетком у  9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Раде Маријанац” Стројице, Стројице бб, 70273 Стројице, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “РИБНИК”

РАДЕ ЈОВАНИЋА ББ

79288 Г. РИБНИК

 

 директор Јавне установе Народна библиотека “Рибник” расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

У радни однос се прима књижничар-приправник

I Општи услови за кандидата

Кандидат мора испуњавати сљедеће опште услове:

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

- да се против њега не води кривични поступак.

II Посебни услови за кандидате

- Завршена средња школа (IV степена),

IV Потребна документација

Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- диплому о завршеној школској спреми

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

- увјерење да се не води кривични поступак,

- љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат).

V Рокови

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

VI Остале одредбе

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Документација достављена уз пријаву на конкурс се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу библиотеке са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

КОТОР ВАРОШ, СВЕТОСАВСКА 2

ТЕЛ: 051/927-220, 051/785-175,

 Е-mail: os051@skolers.org

 

директор школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Рачуновођа –на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством и лиценцом, пуно радно вријеме, 1 извршилац.

              Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 129. став (3) Закона о основном васпитању и образовању, односно, да имају завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који имају одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 2) лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

 3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Уколико не буде пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса, размотриће се пријаве кандидата који немају лиценцу.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 6.4.2021. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”. Пријаве и документацију доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком “за конкурс”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона (обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски).

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана