ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************************

Г&Т ИНЖЕЊЕРИНГ

Милоша Обилића 69

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:                                                    

КОНКУРС

 

- Потребни радници у грађевинарству .........................     5 извршилаца

Услови :

• Искуство у раду са багером

• Искуство у раду са неком другом грађевинском машином

• Копање

• Ископи

• По могућности положена Ц категорија и Е категорија

 

Фирма даје услове за рад:

• Уговор на неодређено вријеме

• Редовна и стимулативна примања

• Могућност напредовања и стицање лиценци.

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/498-333

Оглас отворен до попуне радних мјеста.

***

ЗУ АПОТЕКА “ФАРМАНЕА”

Ул. Српска бр.52

78000 Бањалука

Расписује:

КОНКУРС

 

1. Магистар фармације .........................  1  извршилац

 

Услови:

- лиценца

- минимум 12 мјесеци радног искуства

 

Заинтересовани кандидати могу послати свој CV путем поште или на мејл адресу farmanea@blic.net .

Конкурс је отворен до 17.3.2021 године.

***

ЗУ “MEDICCARE”

Ул. Карађорђева бр.2

78000 Бањалука

Расписује:                       

         КОНКУРС

 

1. Доктор медицине ..................................    1 извршилац

 

Опис посла:

- Љекар опште праксе, рад у породичној медицини.

- Рад на неодређено вријеме због повећаног обима посла у области породичне медицине и специјализације из области медицинске биохемије.

Услови:

- Посједовање лиценце

- Положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати могу послати свој ЦВ на мејл адресу: mediccare@yahoo.com .

Оглас отворен до 19.3.2021. године.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу “Глас Српске” од 10.2.2021. године, исправља се дио текста конкурса:

“под римским бројем IIа, алинеја четири, број 82. замјењује се бројем 81.”

                  

          Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

***

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  “АНЂЕО”

Ул. Триве Амелице бр.56

78000 Бањалука

 

Расписује:

КОНКУРС

                                  

1. Васпитач (ж) ..........................................    5 извршилаца

 

Опис посла:

- рад са дјецом предшколског узраста

Услови:

- положен стручни испит или приправник

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/003-311 .

 

Конкурс отворен до 19.3.2021. године

***

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

Суботичка 28

78000 Бањалука

 

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

У јавном конкурсу за попуну упражњеног радног мјеста наставника српског језика на одређено радно вријеме, до повратка раднице са боловања, у ЈУ Основној школи “Ђура Јакшић” Бањалука  објављеном дана 17.2.2021. године у дневним новинама “Глас Српске” мијења се дио текста који се односи на датум тестирања , те гласи: “Да ће се тестирање обавити дана 2.3.2021. године”.

Јавни конкурс у осталом дјелу остаје непромијењен.

***

МАСТЕР ИНСТИТУТ

Ул. Драгана Бубића 19д

78000 Бањалука

E:mail: master.institut@gmail.com

расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Дипл. инжењер технологије  ...........................   1 извршилац

2. Хемијски техничар  ................................................. 1 извршилац

 

Услови за ВСС:

- дипл. инжењер хемијске или прехрамбене технологије

- положен возачки испит Б категорије

- потребно је знање и вјештина рада у лабораторији

 

Услови за ССС:

- потребно је знање и вјештина рада у лабораторији

 

Опис посла:

- Рад у лабораторији и на терену узимање узорака

- Анализа узорака воде и израда извјештаја

- Рад на неодређено вријеме

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/882-422.

***

ЈУ “ГИМНАЗИЈА”

Змај Јовина 13

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор рачунарства и информатике и предмета: модели и базе података, комуникација у савременом друштву, оперативни системи и рачунарске мреже - 1 извршилац, непуна норма, 18 наставних часова, на неодређено вријеме

 

2. Радни однос из тачке 1. јавног конкурса ће засновати лице у статусу приправника

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и ставом 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 11.3.2021. године у 12.40  часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Зоре Ковачевић 38а

78000 Бањалука

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник техничког образовања, 6 часова редовне наставе, плус 2 часа одјељенског старјешинства, до повратка радника са породиљског боловања,  1 извршилац,

 

У радни однос за наведено упражњено радно мјесто се прима лице са радним искуством.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, стручна спрема и дужина радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе (Зоре Ковачевић 38а, Бањалука) дана, 11.3.2021. године у 11.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.    

***

“ОМЕГА” ДОО ЖИВИНИЦЕ – ПЈ БАЊАЛУКА

Милана Карановића 45

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

 

Омега д.о.о. расписује конкурс за сљедеће радно мјесто у продавници “Омега шоп”:

 

 - Пословођа у продавници технике

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Услови:

 

- ССС трговачког, економског или техничког смјера

- Пожељно искуство у продаји бијеле технике

- Познавање рада на рачунару

- Пожељно познавање енглеског језика

- Комуникативност, тимски рад, продајне вјештине, спремност на рад у смјенама.

 

Опис посла:

- Директна продаја бијеле технике и потрошачке електронике

- Презентација асортимана купцима, комуникација и помоћ при избору

- Праћење залихе, наручивање, пријем  и излагање робе

- Рад на каси, вођење трговачке књиге и остале документације

- Одржавање пословног простора уредним и чистим

 

Оглас је отворен до 26.2.2021. године

Пријаву са кратком биографијом послати на и-мејл: posao@omega.ba .

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Ђуре Јакшића 14

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, чланом 6. став 1. тачка (1) подтачка 1. и 2. Правилника о начину организовања проширеног програма и чл. 5. и 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

 

Право учешћа на конкурсу изузетно имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном стажу у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Кандидат који буде изабран по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а према члану 6. став 1. тачка (1) подтачка 1. и 2. Правилника о начину организовања проширеног програма;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

13. Увјерење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју ће се обавити дана 11.3.2021. године (четвртак) са почетком у 10 часова у просторијама школе, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ  “ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА”

Пиланска бб

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

1. Професор стручно-теоретске наставе за занимање хемијски техничар, 1 извршилац, ВСС пуна норма, на  одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2021. године (дипл. инжењер хемијске технологије) - лице са радним искуством.

 2. Професор физичког васпитања, 1 извршилац, ВСС, 12 часова, на одређено вријеме,

до повратка радника са боловања , а најдуже до 31.8.2021. године - лице са радним искуством.

 3. Професор стручно-теоретске наставе за занимање ликовни техничар,

техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, ВСС, 1 извршилац,  10 часова,

на одређено вријеме, до повратка одсутне раднице, а најдуже до 19.1.2022. године 

(потреба појачане родитељске његе  дјетета) , лице са радним искуством.

4. Наставник практичне наставе за занимање фризер - 1 извршилац, В степен стручне спреме,

  12 часова на одређено вријеме ,а најдуже до 31.8.2021. године - лице са радним искуством.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,

- Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године, за радна мјеста за која се тражи радно искуство.

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење од Суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидат који буде изабран  дужан је прије заснивања радног односа прибавити Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и  психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити  увјерење о неосуђиваности (да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, те  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце).

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се    9.3.2021. године у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће у складу са Правилником истакнути на огласној табли школе  списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком За комисију за избор. На коверти навести за које се радно мјесто кандидат пријављује.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

Ужичка бб

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку,  1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу,  на одређено вријеме, до 30.6.2021. год.

 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 11.3.2021. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

Јеврејска 48

78000 Бањалука

 

На основу члана 106. Став 1. Закона о високом образовању и васпитању, директор ЈУ Електротехничка школа “Никола Тесла” Бањалука расписује:

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

за пријем у радни однос и одлуке о избору кандидата

 

Поништава се конкурс бр. 46-01/21 од 25.01.2021 објављен у дневном листу “Глас Српске” 27.1.2021. за пријем у радни однос и одлуке о избору кандидата по конкурсу бр, 46-06/21 од 8.2.2021. за радно мјесто:

 

- Психолог, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, пуна норма, 1 извршилац

 

Конкурс и одлука о избору кандидата се поништавају због повратка радника са боловања прије ступања у радни однос изабраног кандидата.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

 

ДОПУНА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

          У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу “Глас Српске” од 10.2.2021. године, допуњава се дио текста конкурса и то:

          У дијелу Напомена, иза треће алинеје додаје се текст који гласи: “За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем 7. Специфични језици – српски језик – 1 извршилац, сарадник ће изводити наставу на Универзитету Паисије Хиландарски у Пловдиву (Бугарска)”.                 

Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Марка Липовца 1

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

1. За наставни предмет - музичка култура – 5 часова (1 час+велики хор), на одређено вријеме до  31.8.2021 године, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

ријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,  а прије заснивања радног односа.

Уз  пријаву  потписану  од  стране кандидата (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата  ће се обавити дана 9.3.2021. године (уторак) са почетком у 12 часова, а након тестирања обавиће се интервју у просторијама школе  са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

 

директор ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, дана 22.2.2021. године  расписује:

 

ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

за попуну упражњеног радног мјеста

 

објављен 17.2.2021. године у дневном листу “Глас Српске”

 

Допуна се односи на дио:

 

IV – Потребни документи

Послије ставке 11. Додаје се ставка 12, 13. и 14. и гласе:

12. Овјерена фотокопија радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

14.  Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Због продужења рока за доставу документације са кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса обавиће се интервју 12.3.2021. године у 9 сати у просторијама Дјечијег вртића “Принцеза Катарина Карађорђевић” Лакташи, Младена Стојановића 3. Лакташи.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се исти не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу установе.

 

V –Рок за подношење пријава

Рок за подношење допуне документације је  8 дана од дана објављивања Допуне документације у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, М. Стојановића бр. 3,

78 250 Лакташи са назнаком “Комисија за избор дипломираног васпитача предшколске дјеце”.

***

“ТЕРМЕ ЛАКТАШИ” ДОО ЛАКТАШИ

Карађорђева 44, 78250 Лакташи

Телефон +387(0)51/532-256

 

Због указане потребе, директор привредног друштва Терме Лакташи д.о.о. Лакташи објављује

 

ОГЛАС

 

За заснивање радног односа на одређено вријеме:

 

1. Хигијеничарка .................................. 2 извршиоца

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

1. ССС/КВ

2. општа култура понашања и комуникације,

3. радно искуство у струци - пожељно,

4. склоност тимском раду.

 

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију Хотела “Сан” у Лакташима, Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mailа terme@termelaktasi.com .

***     

БИХ – РЕПУБЛИКА СРПСКА               

 ЈУ ОШ “ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ”

 АЛЕКСАНДРОВАЦ, ЛАКТАШИ

 Градишка цеста 55.

Тел/Факс 051 580-027, 051 580-376,

 Е-mail: os055@skolers.org

 

директор Јавне установе Основне школе “'Георгиос А. Папандреу” Александровац, расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Професор њемачког језика – 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања,  лице са искуством; - положен стручни испит

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105 став 1. Закона о основном васпитању и образовању, те  Правилника о стручним профилима и звањима наставника  стручних сарадника и васпитача,

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи,

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је  држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета.

 

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку дидактичко-методичкој групу предмета

7. Увјерење о положеном стручном испиту,

8.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10. Увјерење о дужини  радног стажа.

11. Увјерење да није покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерења о неосуђиваности и из Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Интервју и тестирање  са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 9.3.2021. године у 12.30 часова у просторијама школе.

Кандидати  се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве на интервју и тесту  сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Георгиос  А. Папандреу” Александровац, Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***                                                                                                             

БИХ – РЕПУБЛИКА СРПСКА               

ЈУ ОШ “ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ”

АЛЕКСАНДРОВАЦ, ЛАКТАШИ

Градишка цеста 55.

Тел/Факс 051 580-027, 051 580-376,

 E-mail: os055@skolers.org

 

директор Јавне установе Основне школе “Георгиос А. Папандреу” Александровац, расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Професор техничког образовања – 14 часова, на неодређено вријеме,  лице са искуством ;- положен стручни испит

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105 став 1. Закона о основном васпитању и образовању, те  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је  држављани  Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку дидактичко-методичкој групу предмета

7. Увјерење о положеном стручном испиту,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10. Увјерење о дужини  радног стажа.

11. Увјерење да није покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерења о неосуђиваности и из Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Интервју и тестирање  са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 9.3.2021. године у 12.30 часова у просторијама школе.

Кандидати  се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве на интервју и тесту  сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Георгиос  А. Папандреу” Александровац, Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***                                                                                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ХОЛАНДИЈА”, СЛАТИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Николаја Велимировића  9,  Слатина 78253;

Тел: директор: 051/587-155,  педагог-психолог: 051/587-157;

секретар-рачуновођа: 051/587-156; факс: 051/587-156;

и-мејл: os056@skolers.org ;

 www.osholandija.com

***

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Холандија”, Слатина, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Холандија”, Слатина

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Холандија”, Слатина расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Холандија” , Слатина.

Директор ЈУ Основне школе “Холандија”, Слатина, именује се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Услови за учешће у конкурсу:

За директора Јавне установе Основне школе “Холандија” Слатина, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду Републике Српске, Законом о основном васпитању и образовању Републике Српске и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине / Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став  2. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске,

- има најмање пет година радног искуства као сарадник или наставник предмета који се изучава у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице које на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати су дужни доставити:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предмету који се изучава у основној школи, након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са  законом.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом, препоручено, на сљедећу адресу: Јавна установа Основна школа “Холандија”, Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Холандија”, Слатина”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Начин обавјештавања о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Основне школе “Холандија” Слатина , у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.                                                                                  

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Лакташи, Карађорђева 105

тел.: 051/535-517,

е-mail: os054@skolers.org

 

На основу члана 113. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20), директор Јавне установе Основне школе “Младен Стојановић” Лакташи, расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

 

1. Наставник /професор техничког образовања и информатике - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник.

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача,

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану са назнаком под којим редним бројем се пријављујете на конкурс (на којој  ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или  копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 9.3.2021. године у 13 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Младен Стојановић” Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НОВАК ПИВАШЕВИЋ”

СТАРА ДУБРАВА – ЧЕЛИНАЦ

 

директор школе  расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Професор/наставник разредне наставе у подручној школи Шњеготина Доња на одређено вријеме до 30.6.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом –1 извршилац

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду,  и посебне услове прописане чланом 104. 105.  и 106.  Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а то је:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ “Новак Пивашевић”  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком “за конкурс”.

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити дана 8.3.2021. године у 10 часова.

 

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање дистанце од два метра и обавезна употреба маске.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Шибовска

тел.: 051684122,

е-mail: os083@skolers.org  

 

 

На основу члана 113. став 1.  Закона о основном васпитању и образовању Статута ЈУ Основне школе “Петар Кочић”,  директор школе, расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- На радно мјесто наставника за наставни предмет демократија и људска права, - на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства , односно до 15.2.2022. године (2 часа или 8,33% норме).

 

Напомена: За упражњена радна мјеста, овим конкурсом, у радни однос  примају се  лица са радним искуством,

      (најмање годину дана радног искуства и положен стручни испит за рад  у васпитно –образовном  процесу).

 

• Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

• Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” .

 

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати, осим ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са положеним стручним испитом , школа ће примити кандидата без положеног стручног испита.

Пријаве са комплетном документацијом доставити на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” 78433 Шибовска. Напомена: “За конкурс”

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бараћи, Мркоњић Град  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Педагог школе – 1 извршилац, радник са искуством на неодређено вријеме.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и  услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања  на јавни конкурс су:

1. да је  држављанин Републике Српске или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

   Увјерења из тачке 4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

      Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3),4) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области.

2.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос радника са искуством и положеним стручним испитом,

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 10.3.2021. године са почетком у 9.30 часова у просторијама централне школе у Бараћима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

      Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бараћи, Мркоњић Град, 70267 Бараћи.

 Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

 

Начелник расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање руководећих радних мјеста

у Општинској управи општине Шипово

 

I – Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњених руководећих радних мјеста  у Општинској управи општине Шипово:

1. Начелник Одјељења за општу управу – 1 извршилац,

2. Начелник Одјељења за буџет, финансије, управљање развојем и привреду -

    -1 извршилац и

3. Начелник Одјељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове - 1 извршилац.

II – Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Шипово (“Службени гласник општине Шипово”, број: 18/19).

III – Мандат

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива Скупштине општине која га је изабрала.

IV – Статус

Начелник одјељења има статус службеника прве категорије.

V – Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса и

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI – Посебни услови:

За радно мјесто под бројем 1.:

1. Висока стручна спрема, завршен четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент – дипломирани правник,

2. Три године радног искуства у траженом степену образовања,

3. Положен стручни испит за рад у управи,

4. Познавање рада на рачунару,

За радно мјесто под бројем 2.:

1. Висока стручна спрема, завршен четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент – дипломирани економиста,

2. Три године радног искуства у траженом степену образовања,

3. Положен стручни испит за рад у управи,

4. Познавање рада на рачунару,

5. Посједовање лиценце за обављање професионалне – стручне активности у звању “Сертификовани рачуновођа”.

За радно мјесто под бројем 3.:

1. Висока стручна спрема, завршен четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент – дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани правник

2. Три године радног искуства у траженом степену образовања,

3. Положен стручни испит за рад у управи,

4. Познавање рада на рачунару.

VII – Пријава на јавни конкурс

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници општине Шипово, а може се преузети и у пријемној канцеларији Општинске управе Шипово.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста, доставља једну пријаву у којој наводи позиције за које се пријављује, са осталом траженом документацијом, како је наведено у овом јавном конкурсу.

VIII – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ, а изјава да кандидат:

- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,

- није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан ИЏ став 1 Устава БиХ);

- није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44 и 45 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, саставни је дио пријаве на јавни конкурс.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити:

- фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

- фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11,85/11 и 7 /15)

- исправу којом се доказује  радно искуство у струци, у траженом степену образовања,

- исправу или изјаву да познаје рад на рачунару,

- фотокопију лиценце за обављање професионалне - стручне активности у звању “Сертификованог рачуновође” (за радно мјесто под бројем 2).

IX - Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове Конкурсна комисија (у даљем тексту: Комисија) ће обавити улазни интервју, а о времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком.

X - Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова и увјерење о здравственој способности, све у оригиналу или овјереној фотокопији.

Уколико прворангирани кандидат не достави тражене доказе, или Комисија на основу приложених доказа утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

XI -  Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли  и званичној интернет страници општине Шипово.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Уколико јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу достављати лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Шипово, или путем поште, на адресу: Општина Шипово, Трг патријарха српског Павла број 1, 70270 Шипово, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњених руководећих радних мјеста”.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Славица Козомора, контакт телефон 050/360-084.

***

ОПШТИНА ШИПОВО,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИПОВО

Трг патријарха српског Павла 1

Шипово 70270

 

Скупштина општине Шипово, на  сједници одржаној  12.2.2021. године, расписала је

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање секретара Скупштине општине Шипово

 

                                                                                                                                                     

I  Расписује се Јавни конкурс  за избор и именовање секретара Скупштине општине Шипово.

 

 II - Послови

Секретар Скупштине општине обавља послове прописане законом, Статутом општине Шипово и Пословником о раду СО Шипово.

 

III - Мандат

Мандат секретара Скупштине општине траје до краја мандата сазива Скупштине која га је изабрала.

 

IV - Статус

Радно мјесто секретара Скупштине општине је руководеће радно мјесто.

 

V - Општи услови :

- да су држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да су старији од 18 година,

 - да имају општу здравствену способност,

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи,

- да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

- да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у  општинској управи,

- да  се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

 

VI - Посебни услови за кандидате:

 

 1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,

3. да има положен стручни испит за рад у управи  и

4. познавање рада на рачунару.

 

VII - Потребна документа

 

Пријава  за учешће на јавном конкурсу  се подноси на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс, који је доступан  на интернет страници  Министарства управе и локалне самоуправе  и на интернет страници општине Шипово.

 

 Кандидати уз пријаву  прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији, како слиједи:

 

1. биографију о кретању у служби,

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

3. извод из матичне књиге рођених,

4. увјерење о здравственој способности доставиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре,

5. овјерена копија дипломе,

6. својеручно потписану и овјерену изјаву о испуњавању општих услова из тачке V алинеје 5, 6. и 7. овог конкурса,

7. доказ о радном искуству,

8. увјерење о положеном стручном испиту,

 9. доказ о познавању рада на рачунару и

10. увјерење (оригинал или овјерена копија) из тачке В алинеја 4. конкурса да кандидат није осуђиван, уз пријаву, дужни су да доставе кандидати који су рођени ван подручја Републике Српске. За кандидате рођене у Републици Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија за избор увјерење ће прибавити службеним путем.

 

 Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу коју су навели у пријави.

 

VIII - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

 Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе Шипово (шалтер сала) сваким радним даном од 7 до 15 часова,  или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Општина Шипово, Скупштина општине Шипово, Трг патријарха српског Павла 1, Шипово 70270, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс за избор  секретара СО Шипово”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

IX - Објава конкурса

 

Јавни конкурс објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске “.

Јавни конкурс објавиће се и у “Службеном гласнику општине Шипово”, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

 

 За додатна обавјештења о Јавном конкурсу  задужена је контакт особа Ведрана Каурин, службеник Општинске  управе Шипово, телефон број: 050/ 360-084.

***

ЈУ ОШ “НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ”

Шипово, Омладинска 1,тел.: 050 371 407,

е-mail: os091@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник разредне наставе у Централној школи, на одређено вријеме - до повратка наставнице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом .................................1 извршилац

2. Наставник разредне наставе у ПО Волари, на одређено вријеме - до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом .................................1 извршилац

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио

5.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

8.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незап. лица

9.  Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина стажа

10.  Увјерење о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.  Увјерење  о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12.  Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће  поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 11.3.2021. године  са почетком у  9.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу  ЈУ Основна школа “Немања Влатковић” Шипово, Омладинска 1,  70270 Шипово,  у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “РИБНИК”

Раде Јованића бб

79288 Г. Рибник

 

ЈУ Народна библиотека “Рибник”,   расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

I На пословима библиотекара – 1 извршилац на одређено вријеме (једна година).

II Општи услови за кандидата

Кандидат мора испуњавати сљедеће опште услове:

-  да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

III Посебни услови за кандидате

 

- висока стручна спрема - друштвеног смјера (240 ECTS бодова),

- једна година радног искуства у струци,

- познавање рада на рачунару.

 

IV Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- увјерење о радном искуству,

- љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат).

 

V Рокови

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

 

VI Остале одредбе

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

 

Документација достављена уз пријаву на конкурс се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу библиотеке са назнаком “Пријава на конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана