ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ОШ “СВЕТИ САВА”

БАЊАЛУКА

Ул. Ужичка бб

78000 Бањалука

расписује

  

КОНКУРС

 

за пријем приправника са високом стручном спремом – дјеце погинулог борца ВРС у радни однос на одређено вријеме  у ЈУ ОШ” Свети Сава” Бања Лука

 

 

1.  Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са виском стручном спремом или са завршеним циклусом високог образовања у ЈУ ОШ “Свети Сава” Бањалука по “Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника - дјеце палих бораца у 2020. години”,,

 

1. Професор физичког васпитања ....................................................... 1 извршилац

2. Професор физике ............................................................................. 1 извршилац

 

2.  Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које први пут заснива радни однос у том занимању и које треба према закону положити стручни испит а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

 

3. Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

 

4. Да би кандидати стекли својство приправника, потребно је да испуњавају сљедеће опште услове:

 

- да су старији од 18 година,

- да су држављани РС, односно БиХ,

- да имају општу здравствену способност,

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци.

 

5. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове и то:

- висока стручна спрема - професор физичког васпитања,

- висока стручна спрема - професор физике.

6. Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то;

- пријаву на конкурс са кратком биографијом,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- копију личне карте,

- копију дипломе (или увјерење) о стеченој стручној спреми,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о неосуђиваности не старије од три мјесеца,

- доказ о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа,

- доказ да се воде на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Бањалука,

- овјерену изјаву да раније нису заснивали радни однос у свом звању, односно да нису заснивали радни однос у струци,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС.

 

Сва документа се достављају у оригиналу или у овјереној копији.

 

7. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити путем поште на адресу школе са назнаком “Комисији за пријем приправника”.

Рок за подношење пријаве износи 8 дана од дана објављивања .

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 8.10.2020. год. у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

***

“ЕЛНОС БЛ” ДОО

Благоја Паровића 100Е

78000 Бањалука

 

Са циљем да професионално одговори повећању обима пословања, Елнос БЛ Бањалука отвара  могућност запослења на позицији менаџер људских ресурса/ХР менаџер на нивоу Елнос Групе.

 

ЕЛНОС БЛ Бањалука објављује

 

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

• Менаџер људских ресурса/ХР менаџер

1 извршилац

 

Општи услови:

 

- Занимање: више или високо образовање, по могућности из области менаџмента људских ресурса, права, економије, друштвених или организационих наука

- Експерт за област управљања људским ресурсима

- Минимално 5 година искуства у области ХР-а

- Познавање правне регулативе којом се уређује област запошљавања

- Познавање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point)

- Активно познавање енглеског језика у говору и писму (обавезан услов)

- Возачка дозвола “Б” категорије

 

Специфични услови и особине који ће се посебно бодовати:

 

- Изражене комуникацијске, организационе и презентацијске вјештине

- Брзина прилагођавања систему и програмима

- Ефикасност самосталност и одговорност у раду

- Способност добре процјене карактера, тактичност и самопоуздање

- Познавање осталих страних језика

 

Оглас остаје отворен до  29.9.2020. године.

Пријаве и биографије доставити на е-mail careers@elnosgroup.com

***

“ГОСТИОНИЦА КОД ДАДЕ” СП

Војводе Уроша Дреновића 216

78000 Бањалука

 

Објављује:

ОГЛАС

 

1.  Конобар(ж) ...............................................................................1 извршилац

 

Опис посла:

Послуживање хране и пића у ресторану.

 

Сви заинтересовани кандидати нека се јаве на број телефон 065/585-563.

 

Оглас отворен до 15.10.2020.

***

ALPHA SECURITY  ДОО

Ул. Драгана Бубића бр.14а

78000 Бањалука

 

Расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос с пуним радним временом, на одређено вријеме уз могућност заснивања сталног радног односа

 

- Техничар (м/ж)

за подручје регије Бањалука

Број извршилаца …………………………………………………  1  (један)

Опис посла:

- уградња система техничке заштите,

- сервисирање и одржавање система техничке заштите.

Услови:

- Завршена средња електротехничка или машинска школа  ИВ степен,

- Рјешење за обављање послова техничке заштите издат од стране МУП-а је предност али није услов,

- Радно искуство на истим  или сличним пословима минимално 12 мјесеци,

- Обавезно посједовање возачке дозволе Б категорије,

- Познавање енглеског језика је предност али није услов

- Познавање рада на рачунару.

Пријаве са кратком  биографијом  доставити путем , е-mail info@alpha-security.org   или лично на адресу послодавца.

Уз пријаву доставити:

- Доказ о стручној спреми (копија дипломе),

- Доказ о  радном искуству,

- Препоруку ранијег послодавца - није услов али је пожељно,

- Доказ о посједовању рјешења за обављање послова техничке заштите  уколико кандидат такво рјешење посједује.

Непотпуне  пријаве се неће разматрати. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и који испуњавају наведене услове.

Тражену документацију приложити у обичној  копији.

Приложена документација неће се враћати.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

***

“DDC Multilingual Services”

Браће Подгорника бб

78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

 

 

- Савјетник за корисничку подршку за француски језик (м/ж)

Број радних мјеста: 30

 

Кључне одговорности:

- Рад на долазним упитима путем друштвених мрежа, е-mailа и чета од стране постојећих купаца, бављење свим питањима која имају, тежећи да рјешење буде нађено при првом контакту

- Одговарање на сва питања на професионалан, љубазан и пријатељски начин

- Израда извјештаја са купцима да би се пружило најбоље искуство у класи са корисничком подршком

- Задржавање корисничких информација и евиденција у складу са ДПА и нашим интерним процесима безбједности управљања информацијама

- Све друге дужности у складу са пословним захтјевима.

Искуство:

Искуство у Call центру користећи друштвене мреже, е-mail , чет (пожељно)

Одлично познавање енглеског језика у говору и писању (минимум Б1/Б2 ниво)

Одлично познавање француског језика у говору и писању

Информатичка писменост

Знања и вјештине:

Одличне вјештине у подршци купцима

Одлично разумијевање и тумачење француског језика у писању

Одлично познавање енглеског језика у писању

 Одличне вјештине говора и слушања

Тимски рад, али и могућност самосталног рада

Способност брзог рада и под притиском

Професионални однос с купцима

Флексибилност и прилагодљивост

Одличан правопис и граматика

Познавање малопродајне индустрије

Спремност и жеља за помагање другима

Усмјереност на циљеве

***

ЗУ АПОТЕКА  “VIO  – PHARMACY”

Ул. Драгочај бб.

Драгочај

Објављује:

 

ОГЛАС

 

- Фармацеутски техничар ............................................................2 извршиоца

 

 

Сви заинтересовани кандидати могу да пошаљу своју биографију на сљедећу mail адресу: viopharmacy@yahoo.com  или позвати на контакт телефон: 065/433-789.

 

Оглас отворен 2 мјесеца од дана објаве.

***

МКД “АУРИС” АД

Вељка Млађеновића 7д

78000 Бањалука

 

 

Микрокредитно друштво ,”урис”' а.д. Бањалука, регистровано је за дјелатност кокрокредитирања са циљем побољшања материјалног положаја корисника микрокредита, повећања запослености и пружања подршке и развоју предузетништва. МКД ,,Аурис” а.д. Бањалука је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о привредним друштвима, Законом о микрокредитним организацијама, прописима Агенције за банкарство Републике Српске, Одлуком о оснивању и Статутом друштва.

 

Ради повећаног обима посла директор МКД “Аурис” а.д. Бањалука, дана 23.9.2020. године, расписује:

 

КОНКУРС

за

приправника са ВСС

Број позиција: 1

Мјесто рада: Бањалука

 

Опис радног мјеста:

 

1. Приправник, дипломирани правник (1 извршилац);

 

Поред испуњавања општих услова, кандидат мора испуњавати и сљедеће посебне услове:

- Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office)

- ВСС одговарајућег смјера за наведено радно мјесто.

 

Особине које кандидат треба да посједује:

- Мотивисаност и иницијативност

- Комуникацијске и интерперсоналне вјештине

- Радну етику и самодисциплину

- Поузданост и досљедност

- Флексибилност и прилагодљивост

- Проактивност

- Вољу за учењем и напредовањем.

 

Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:

- Мотивационо писмо,

- Биографију.

 

Пријаве слати на , е-mail  info@auris.ba, са назнаком “За конкурс за приправника: дипломирани правник”.

 

Оглас остаје отворен до 30.09.2020. године.

***

ЈП “ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” ДОО

Трг Републике Српске 8

78000 Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме

 

 

I – Расписује се јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, односно до стицања услова за полагање приправничког испита и то:

 

1. Дипломирани инжењер саобраћаја .......................3 (три)    извршиоца;

2. Дипломирани инжењер саобраћаја .......................1 (један) извршилац;

3. Дипломирани инжењер грађевинарства.................1 (један) извршилац;

4. Дипломирани економиста.......................................2 (два)   извршиоца;

5. Дипломирани менаџер у медијима..........................1 (један) извршилац;

6. Дипломирани правник за безбједност

     и криминалистику...................................................1(један) извршилац;

7. Дипломирани менаџер предузетничке економије....1(један) извршилац.

 

II – Општи услови

Кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

- да су држављани РС, односно БиХ;

- да су старији од 18 година;

- да имају општу здравствену способност;

- да се против њих не води кривични поступак;

- да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ у периоду од три године прије објављивања јавног конкурса;

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у ЈП “Путеви РС” д.о.о. Бањалука;

- да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше СФРЈ у Хагу и да нису одбили наредбу да се повинују пред Трибуналом - члан IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

III – Посебни услови

Кандидати, поред општих, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

- Кандидати под редним бројем 1. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет;

- Кандидат под редним бројем 2. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 180 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет;

- Кандидат под редним бројем 3. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, грађевински факултет;

- Кандидати под редним бројем 4. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, економски факултет;

- Кандидат под редним бројем 5. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, Факултет за менаџмент.

- Кандидат под редним бројем 6. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 240 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, Факултет за безбједност и заштиту Бањалука.

- Кандидат под редним бројем 7. сљедеће услове:

1. Завршен први циклус студија, најмање 180 ECTS бодова (European Credit Transfet System – Европски систем преноса бодова) или VII степен стручне спреме, Висока школа за услужни бизнис.

- да први пут заснивају радни однос у траженом степену стручне спреме;

- да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као незапослено лице.

 

IV  – Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити сљедећа документа о испуњавању општих и посебних услова (оригинал или овјерене копије):

- краћу биографију;

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа);

- диплому о завршеном факултету;

- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца);

- овјерену изјаву као доказ о испуњавању услова из тачке III алинеја 5, 6. и 7;

- овјерену изјаву да први пут заснивају радни однос у траженом степену стручне спреме (тачка IV алинеја 2).

- Увјерење  ЈУ Завода за запошљавање РС да се води на евиденцији незапослених лица.

Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о заштити личних података), док су све остале информације јавне и доступне.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове, биће позвани на интервју. О времену и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени, путем телефона и/или поште.

Кандидати који буду позвани на интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном му неће моћи приступити.

 

V – Рок и мјесто подношења пријава

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања путем ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске.

Кандидати су дужни доставити пријаве, лично или путем поште, на адресу, са обавезном назнаком “Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме – НЕ ОТВАРАТИ”.

Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве неће се узети у разматрање, као ни пријаве кандидата који буду били недоступни Конкурсној комисији на адреси и контакт телефону из пријаве.

О резултатима јавног конкурса, сви кандидати биће писмено обавијештени.

Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће бити враћени кандидатима.

Документацију која није тражена јавним конкурсом није потребно достављати.

 

Напомена: Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње се рачунати од првог наредног дана од дана објављивања. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче истеком првог радног дана.

***

ЈУ “ГИМНАЗИЈА”, БАЊАЛУКА

Змај Јовина 13

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС  у радни однос на одређено вријеме

 

       Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ Гимназија, Бањалука по Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника - дјеце погинулих бораца ВРС, на сљедећа радна мјеста:

1. Професор географије .................................................. 1 извршилац (професор географије; дипломирани географ)

 

2. Радни однос из тачке 1. конкурса ће засновати лице са без радног искуством и положеног стручног испита односно лице у статусу приправника.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кадидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 6.10.2020. године у 12.40 часова.

 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе. 

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Мирка Ковачевића 27

78000 Бањалука

Расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених   радних  мјеста

 

1. Проф/наст. разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка - 3 извршиоца –  на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2020/2021. години.

2. Проф/наст.  хемије – непуна норма – 10 часова редовне наставе + 1 час допунске наставе + 2 часа разредништва – укупно 13 часова – на неодређено вријеме.

 

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2.  потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104., 105. 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин Рс и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. и 2. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 8.10.2020. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 2. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 9.10.2020. године у 13 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

 

           Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ОВУ “ПРВА БАЛЕТСКА ШКОЛА”

Јована Дучића 23а

БАЊАЛУКА

 

КОНКУРС

за пријем на радна мјеста

 

1. Наставник на предмету класичан балет, 1 извршилац, 8 часова,  на одређено вријеме, до 30.6.2021.

2. Наставник на предмету савремена игра 1 и 2, 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, до 30.6.2021.

3. Наставник на предмету историјско-балске игре, 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме, до 30.6.2021.

4. Наставник на предмету друштвени плес 20. и 21. вијека, 1 извршилац, 1 час, на одређено вријеме, до 30.6.2021. године

5. Наставник примијењене гимнастике, 1 извршилац, 6 часова, на одређено вријеме, до 30.6.2021.

6. Наставник солфеђа, 1 извршилац, на одређено вријеме, 4 часа, до 30.6.2021.

7. Психолог школе, 1 извршилац, 4 радна сата, на неодређено вријеме

8. Секретар школе, 1 извршилац, 4 радна сата, на одређено вријеме,  до 30.6.2021.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Кандидати морају испуњавати услове, који су прописани Законом о раду РС, Законом о основном образовању и васпитању, те Правилником о стручним профилима, звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

1.       Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан уз пријаву доставити сљедеће документе као доказ за испуњавање општих услова конкурса:

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

- увјерење о држављанству

- изјава да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетном лицем, не старије од 30 дана (увјерење ће за изабраног кандидата, школа затражити службеним путем, прије пријема у радни однос)

- кандидати који буду изабрани, дужни су доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, прије заснивања радног односа

 

2. Посебни услови:

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 1, 2, 3:

- диплому о завршеном образовању (пожељно је да кандидати имају високу или вишу стручну спрему)

- потврду и биографију о балетском - плесном искуству

- наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној балетској школи могу да изводе сљедећа лица на предмету класичан балет:

 - балетски умјетник - први солиста

- балетски умјетник - други солиста са сценским искуством од најмање пет година

- балетски умјетник са најмање пет година рада у струци

- балетски играч

- балетски педагог

- играч класичног балета/савремене игре

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 4:

- диплому о завршеном образовању (пожељно је да кандидати имају високу или вишу стручну спрему)

- потврду и биографију о балетском-плесном искуству

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 5:

- диплому о завршеном образовању

- положен стручни испит

- искуство у раду у умјетничкој школи

- наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној балетској школи могу да изводе сљедећа лица на предмету примијењена гимнастика:

- професор физичког васпитања

- професор физичке културе

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 6:

- диплому о завршеном образовању на Музичкој академији односно факултету

- биографију и потврду о плесном искуству

- наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној балетској школи могу да изводе сљедећа лица на предмету солфеђо:

- професор музике са завршеним теоретским одсјеком

- дипломирани музички педагог

- дипломирани професор солфеђа и музичке културе

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 7:

- диплому о завршеном образовању (први циклус високог образовања у трајању од четири године и са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент)

- биографију и доказ о искуству у раду у умјетничкој школи

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 8:

- диплому о завршеном образовању (први циклус високог образовања са најмање остварених 240 ECTS или еквивалент са завршеним правним факултетом)

- биографију и доказ о искуству у раду у умјетничкој школи

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати.

 

Са кандидатима који испуњавају услове дефинисане конкурсом ће се обавити интервју и тестирање у просторијама школе, дана 30.9.2020. у 17 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а уколико се не појаве наведеног дана, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

 

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком - пријава на конкурс.

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Марка Липовца 1

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Наставник ликовне културе (16 часова) редовне наставе - непуна норма на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – један извршилац

2. Професор/наставник разредне наставе пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника с боловања – један извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6)увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,  а прије заснивања радног односа.

Уз  пријаву  потписану  од  стране кандидата (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата  ће се обавити дана 8.10.2020. године (четвртак) са почетком у 12 часова,  а након тестирања обавиће се интервју у просторијама школе  са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

Младена Стојановића 7

78000 Бањалука

 

Расписује :

 

КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС у радни однос на одређено вријеме

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ Грађевинска школа Бањалука по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника - дјеце погинулих Бораца ВРС, на  радно мјесто:

1. Наставник  демократије и људских права – приправник .....................................1 извршилац

(професор филозофије, професор социологије, дипломирани социолог, професор филозофије и

социологије, дипломирани политиколог).

 

Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које нема 12 мјесеци радног стажа у том занимању и које треба према закону положити стручни испит, а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

Кандидати, дјеца погинулих бораца ВРС, поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз пријаву на конкурс , у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити и сљедећу документацију (овјерене копије):

- Диплома о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу

Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника.

 Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о  неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама Грађевинске школе у Бањалуци дана 6.10.2020. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС” .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

Јеврејска 48

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

1. Професор православне вјеронауке, приправник, на одређено вријеме до краја школске 2020/2021 године, 1 извршилац, непуна норма, 4 часа

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Кандидати треба да испуњава друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати  су дужни  доставити сљедећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. увјерење о држављанству РС или БиХ;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

9. увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

10. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење да није уписан у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (члан 5. став 1. тачка 4) и 5) Правилника) Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 7.10.2020 године (сриједа) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата бр 571-02/20”.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

Јеврејска 48

78000 Бањалука

 

Расписује :

 

КОНКУРС

 

за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС у радни однос на одређено вријеме

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ Електротехничка школа “Никола Тесла” Бањалука по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника - дјеце погинулих Бораца ВРС, на сљедеће радно мјесто:

1.  Психолог – приправник ................1 извршилац

(дипломирани психолог, професор психологије, дипломирани школски психолог, професор равноправне двопредметне групе предмета од којих је један психологија)

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које нема 12 мјесеци радног стажа у том занимању и које треба према закону положити стручни испит, а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

Кандидати, дјеца погинулих бораца ВРС, поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити и сљедећу документацију (овјерене копије):

- Диплома о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама ЈУ Електротехничка школе “Никола Тесла” у Бањалуци, дана 7.10.2020. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс бр 573-02/20” .

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА”  БАЊАЛУКА

Краља Алфонса ЏIII 34

78000 Бањалука

расписује :

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

Опис радног мјеста

          Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ Економска школа Бањалука по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника.

1) Професор српског језика – на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, односно до стицања услова за полагање стручног испита, 1 извршилац без искуства (приправник)

Услови: професор српског језика и књижевности, професор италијанског језика и  књижевности и српског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности и дипломирани филолог - србиста.

2) Професор физичког васпитања - на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, односно до стицања услова за полагање стручног испита, 1 извршилац без искуства (приправник)

Услови: професор физичког васпитања, професор физичког васпитања и спорта и професор физичке културе.

3) Рачуновођа - на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, односно до стицања услова за полагање стручног испита, 1 извршилац без искуства (приправник)

Услови: дипломирани економиста.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1. 2. и 3. и члана 124. став 3) Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице без искуства (приправник).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

            Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

      Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  8.10.2020. године у  10 часова у просторијама школе.

      Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

       Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања и неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                 

ЈУ ГИМНАЗИЈА,  ГРАДИШКА

Ул. Петра Мисимовића 3а,

 тел.051/814-783 ,

е-mail: ss15@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Опис радног мјеста

- Професор  биологије,  6 часова, 1 извршилац  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

*Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

*Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,

*Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

*Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

*Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији  као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

*Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

*Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића  3а, 78400 Градишка, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу најкасније 3 дана прије заказивања тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 2.10.2020. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 2.10.2020. године са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ”

 Челинац Војводе Мишића 57.

 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор/настав. њемачког језика на одређено вријеме до 31.8.2021. год. на

8 часова ........................................................ лице са радним искуством и

полож. стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу......... 1 извршилац

2. Професор/настав.енглеског језика на одређено вријеме до 31.8.2021. а најдаље до

повратка радника са функције на 10 часова, лице са радним искуством и положеним

стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу .................... 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 104. став 6. и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању, и стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (За изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.(За изабраног кандидата увјерење ће школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или “малољетним лицем”.

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8. Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Милош Дујић” Челинац, Војводе Мишића 57. с назнаком “за конкурс”.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се

обавити дана 7.10.2020. год.(сриједа) у 15 часова у просторијама школе.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ, ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36, тел.: 051 551 061,

е-mail: ss18@skolers.org   

ЈИБ: 4401137970006 ,

Организациони код: 0815018

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

1. Дипломирани инжењер машинства на неодређено вријеме, непуна норма - 12 часова наставе, са радним искуством - 1 извршилац;

2. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, непуна норма – 1 час наставе, са радним искуством - 1 извршилац.

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

 (1)Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 9.10.2020. године (четвртак) са почетком у 9 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе 5.10.2020. године до 12 часова.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. 

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб,

78240 Челинац

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19), и члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), члана 3. Правилника о поступку запошљавања приправника у Општинску управу општине Челинац (“Службени гласник општине Челинац”, број: 14/17) у вези са Одлуком о одобравању средстава за финансирање зараде приправника са ВВС донесену од стране Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске број: 02.2.12/0601-227-2/20 од 4.9.2020. године начелник општине Челинац расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Челинац

 

I - Начелник општине Челинац оглашава јавни конкурс за пријем приправника, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању од једне године и то:

1) Приправник са завршеним економским факултетом и стеченим звањем дипломирани економиста - пословна економија ….................................1 извршилац

2) Приправник са завршеним пољопривредним факултетом и стеченим звањем дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој .........1

извршилац

3) Приправник са стеченим звањем дипломирани просторни планер …..1 извршилац

 

 II- Општи услови

  1. да је држављанин Републике Српске и БиХ,

  2. да је старији од 18 година,

  3. да има општу здравствену способност,

  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело која га чине неподобним за обављање послова у општинској управи,

 5. да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

  6. да није у сукобу интереса, да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III- Посебни услови

1. За приправника из тачке I подат.1. ВСС - дипломирани економиста, VII седмог степена стручне спреме четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

За приправника из тачке I подат. 2. ВШС - завршен први циклус студија одговарајућег смјера у трајању од 3 године који се вреднује са 180 ECTS бодова - струковни студиј.

За приправника из тачке I подат. 3. ВСС - дипломирани просторни планер, VII седмог степена стручне спреме четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

 

2.  Увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању.

 

IV- Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити овјерену копију доказа о испуњавању општих и посебних услова:

1. овјерену копију дипломе,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење о држављанству,

4. увјерење да није осуђиван , не старије од шест мјесеци,

5. потписану и овјерену личну изјаву за испуњавање општих услова (тачка II подт. 5. и 6.),

6. овјерену фотокопију радне књижице (страница са личним подацима, подацима о свршеној школи и подацима о запослењу),

 7. увјерење Завода за запошљавање Републике Српске да се налази на евиденцији Завода са статусом незапосленог лица.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа. Изабрани кандидати након спроведеног конкурса, дужни су да доставе увјерење о општој здравственој способности.  Са кандидатима ће се обавити интервју пред Комисијом именованом за провођење поступка пријема приправника. О времену и мјесту интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V - Пријаве се могу доставити лично и путем поште на адресу: Општина Челинац, Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб, 78240 Челинац, са назнаком Конкурсна комисија за избор приправника. Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Кљајић Драгана контакт телефон: 051/553-012.

 

VI - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс ће биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и интернет страници општине Челинац.

***

BEST-TEX” ДОО СРБАЦ

Сарајевска 1б

Телефон : 065/670-176

Е-mail: besttex.doo@gmail.com .

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Због повећања обима посла, текстилном предузећу “BEST-TEX” д.о.о. Србац, потребно је 40 радница на пословима кројења, шивања, контроле и паковања.

Нудимо Вам:

1. Рад на пуно радно вријеме

2. Обука, уколико се пријављујете без искуства

3. Континуирано учење и усавршавање

4. Могућност напредовања

5. Редовна исплата плате и уплата доприноса

6. Рад у динамичном окружењу

Од Вас очекујемо:

1. Посвећеност послу и рационално коришћење радног времена

2. Квалитетно и благовремено извршавање послова и радних задатака

Сви заинтересовани, са или без искуства, се могу пријавити лично у просторијама предузећа на адреси Сарајевска 1б, контактом на бр. телефона 065/670-176 или на besttec.doo@gmail.com

***

ОСНОВНИ СУД У ПРЊАВОРУ

Ул. Београдска, бр. 6,

78430 Прњавор

 

На основу члана 73 и 74 Закона о судовима Републике Српске, предсједник суда расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника – волонтера у Основни суд Прњавор

 

1. Расписује се јавни конкурс за пријем приправника – волонтера са ССС на одређено вријеме, у трајању до 6 мјесеци.

 

2. Опис послова

Приправник – волонтер ће обављати послове у циљу оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стицања радног искуства неопходног за полагање стручног испита.

 

3. Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу.

 

4. Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

- гимназија, управна или економска школа IV степен стручне спреме,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, у трајању краћем од 6 мјесеци.

 

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

5.1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију личне карте или пасоша,

- фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу.

 

 5.2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопију:

- дипломе (свједочанства) о завршеној средњој школи,

- доказ о познавању рада на рачунару,

- изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену и врсти стручне спреме.

 

Документацију која није тражена овим конкурсом није потребно достављати.

 

6. Усмени интервју

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, писменим путем.

 

7. Избор кандидата

Прворангирани кандидат након спроведеног јавног конкурса, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса у оригиналу или овјереној фотокопији те овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља 5. као и доказ о општој здравственој способности.

 

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

8. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити лично у Пријемну канцеларију Основног суда Прњавор или путем поште на адресу: Основни суд у Прњавору, Ул. Београдска, бр. 6, 78430 Прњавор, са назнаком: Пријава на јавни конкурс.

 

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у дневним новинама “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1,

 тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

 

 

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) директор објављује:

 

ДЈЕЛИМИЧНО ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста који је објављен 16.8.2020. године у дневном листу “Глас Српске” у ставу 1. тачка 6. поништава се.

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД 

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

1. Наставник физичког васпитања - пуна норма, лице са искуством, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања.

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе у понедјељак, 5.10.2020. године, са почетком у 9 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве , сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе: ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”

Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”КНЕЖЕВО

Д. Комљеновића бб Кнежево,

телефон: 051/591-670, факс: 051/591-670,

е-mail:  os085@skolers.org  

 

 КОНКУРС

за слободна радна мјеста

 

- Наставник енглеског језика - 4(четири) часа редовне наставе,

 са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства ..........1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, , услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 5. тачка г) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;    

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 5.10.2020. године у 10 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево Ул. Дујка Комљеновић бб.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе за задно мјесто - водитељ продуженог боравка, један извршилац – приправник, на одређено радно вријеме, до краја наставне 2020/2021. године (до 18.6.2021. године)

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

7. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављено 5.10.2020. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана