ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

***************

********************

ЈЕЛШИНГРАД

ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА

НОВИ ЈЕЛШИНГРАД ДОО БАЊАЛУКА

78000 Бањалука

 

 

На основу чл.39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина “Нови Јелшинград” д.о.о. Бањалука доносим

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Руководилац техничког одјељења                                           1 извршилац

2. Заваривач                                                                                            5 извршилаца

3. Борверкиста                                                                                        2  извршиоца

 

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

 

1. ВСС - машинског смјера са 3 год. радног  искуства, на истим или сличним пословима,

-  Познавање енглеског језика, (напредни ниво),

-  Положен возачки испит “Б” кат.,

-   Рад на рачунару – напредни ниво

Посебни услови:

- Посједовање вјештине аналитичког, иновативног и креативног размишљања, брзог закључивања и доношења одлука,

- Развијене способности јасног и увјерљивог изражавања идеја, планова и приједлога у писаном и говорном облику,

- Способност организације времена,

- Тактичност и умијеће преговарања,

- Склоност ка тимском раду

- Оријентисаност на резултате

  Садржај посла:

-    Организује, усмјерава, координише и надзире рад техничког одјељења и одсјека производње,

-    Идентификује кључне техничке потребе и врши процјену техничких рјешења, те надгледа спровођење одабраних рјешења,

-    Учествује у дефинисању посебних инвестиционих планова и инвестиционог одржавања, надзире техничку реализацију истих,

-   Предлаже и уводи мјере за унапређење организације, квалитета производа и услуга,

-   Сарађује са пословним партнерима по питањима и проблемима техничке реализације уговорених радова, сервисирања опреме и др.,

-   Координише и надзире реализацију пројеката и израђује оперативне планове,

-   Организује, планира и надзире реализацију радних налога,

-   Извјештава директора Друштва о свом раду и раду Техничког одјељења,

   Одговорности за:

-  Примјену законских прописа из своје области,

-  Едуковање и управљање учинком радника у техничком одјељењу,

-  Реализацију пројеката,

-  Спровођење мјера и процедура управљања квалитетом,

-  Квалитет готових производа и услуга.

 

2. КВ или ВКВ са  радним искуством за рад на пројектима за реномиране скандинавске купце.

Нудимо:

- додатне стимулације на плату

- сертификацију

 

3. КВ или ВКВ са искуством

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com  или на адресу:                                                                                     

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука.                                    

***

АУТОХЛАДЊАЦИ НИКОЛА

Ул. Косовска 38 а

78000 Бањалука

Аутохладњаци Никола се бави сервисирањем и одржавањем аутохладњака, расхладних система путних и теретних возила те радних машина.

 

КОНКУРС

 

Потребни радници са или без радног искуства, по занимању вариоци, бравари, аутолимари, аутомеханичари и сл.

- Аутолимар/варилац .............................   2 извршиоца

 

Опис посла:

- рад и поправка аутохладњака

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/070-958

***

“НЕСТРО ПЕТРОЛ” АД БАЊАЛУКА

Краља Алфонса ЏIII  бр. 9

е-mail: info@nestropetrol.com

 

На основу члана 30 Статута “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука, члана 3. Правилника о раду, директор Друштва расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Рачуновођа - 1 извршилац

 

I Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава посебне услове:

- ВСС - економског смјера

- радно искуство најмање 1 година у рачуноводству

- добро познавање рада на рачунару

- добро познавање финансијског и робног књиговодства

- основно познавање прописа из области директних и индиректних пореза.

 

II Опис радног мјеста:

- Формирање и књижење излазних фактура купцима

- Формирање и књижење књижних одобрења купцима и књижних терећења

- Сарадња са другим одјељењима унутар Друштва

- Израда извјештаја по налогу непосредног руководиоца

 

 

2. Виши рачуновођа за МСФИ - 1 извршилац

 

I Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава посебне услове:

- ВСС - економског смјера

- радно искуство најмање 1 година у рачуноводству

- добро познавање рада на рачунару

- добро познавање финансијског и робног књиговодства

- добро познавање прописа из области директних и индиректних пореза.

 

II Опис радног мјеста:

- Евидентирање документације везане за пореске обавезе  Друштва (Општинска рјешења, пореске пријаве, итд)

- Евидентирање пресуда, такси, судских рјешења

- Пријављивање и достављање пореских пријава ПУРС и ПУ ФБиХ

- Сарадња са пореским органима

- Сарадња са другим одјељењима унутар Друштва

- Израда извјештаја по налогу непосредног руководиоца

 

III Потребна документа

Уз пријаву, кандидат треба да приложи сљедеће документе:

- детаљна биографија са радним искуством (CV)

- доказ о потребној стручној спреми

Са свим кандидатима који испуњавају  услове  конкурса, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени

 

  III Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је до 30.10.2020. године.

Пријаве са потребним  документима могу се доставити лично у кадровску службу Друштва на адреси Краља Алфонса ЏIII бр.9 или путем поште у Дирекцији “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 83А,  са назнаком ''пријава на конкурс''

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Иа За уже научне области:

1. Урбанизам и планирање простора - 2 извршиоца

2. Архитектонско пројектовање – 2 извршиоца

3. Хидро и термоенергетика – 1 извршилац

4. Офталмологија* – 1 извршилац

5. Болести зуба  –  3 извршиоца

6. Фармацеутска технологија и козметологија– 1 извршилац

7. Заштита здравља биљака и агроекологија – 1 извршилац

8. Органска хемија – 1 извршилац

9. Инжењерска геологија и геофизика* - 1 извршилац

10. Графичке технологије – 1 извршилац

11. Процесно инжењерство* – 1 извршилац

12. Помоћне историјске науке* - 1 извршилац

13. Онтологија – 1 извршилац

14. Методика васпитно-образовног рада - 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1. Сликарство (наставни предмети: Цртање 1, 2; Цртање и сликање 1, 2; Сликање 1, 2, 3, 4; Сликање изборни 1, 2, 3, 4; Вечерњи акт 1, 2; Цртање 3, 4; Цртање 5, 6; Сликарство - методе умјетничког истраживања 1, 2; Цртеж - методе умјетничког истраживања 1, 2 изборни) – 1 извршилац

2. Репродукција музике (наставни предмети: Соло пјевање 1-8; Методика соло пјевања 1-4; Главни предмет – Соло пјевање 1 и 2 (мастер); Методика главног предмета – Соло пјевање 1 и 2 (мастер); Историја извођаштва – Соло пјевање 1 и 2 (мастер); - 1 извршилац

3. Глума (наставни предмети: Сценски покрет (1-8); Сценски (1-2); Сценски покрет) – 1 извршилац

4. Монтажа (наставни предмети: Монтажа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Монтажа звука 1, 2, 3 и 4; Основи монтаже 1 и 2; Увод у дигиталне медије 1 и 2; Основи дигиталних медија 1 и 2; Монтажа I, II, III и IV; Дигитална постпродукција I и II) – 1 извршилац

 

II За избор сарадника:

 

IIа За уже научне области:

1. Електроника и електронски системи - 1 извршилац

2. Општа електротехника - 1 извршилац

3. Рачунарске науке* – 3 извршиоца

4. Офталмологија* – 1 извршилац

5. Педијатрија* - 1 извршилац

6. Неорганска и нуклеарна хемија - 1 извршилац

7. Регионална географија – 1 извршилац

8. Новинарство – 1 извршилац

 

III За избор наставника страног језика и вјештина:

1. Специфични језици – Енглески језик – 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I, II и III дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 80. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора наука или магистра наука/мастер из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 80. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 80. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем III:

- овјерен препис или фотокопију дипломе основних студија или дипломе са другог циклуса студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0 и на првом и на другом циклусу студија или еквивалент или научни степен магистра наука у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном и на основном и на постдипломском студију 8,0 или еквивалент,

- објављене најмање два стручна или научна рада.

 

Напомена:

 

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “4. Офталмологија* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “9. Инжењерска геологија и геофизика* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “11. Процесно инжењерство* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “12. Помоћне историјске науке* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “1. Електроника и електронски системи  – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Општа електротехника  – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “3. Рачунарске науке* – 3 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “4. Офталмологија* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “5. Педијатрија* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “8. Новинарство – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројевима 1, 2, 3. и 4. у оквиру тачке Иб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 1. и 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 4, 5. и 6. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 7. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 8. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 9. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79 101 Приједор,

- Под редним бројевима 10. и 11. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 12, 13. и 14. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројевима 1, 2 и 3. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 4. и 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 6. и 7. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 8. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор наставника страног језика ио вјештина:

 

- Под редним бројем 1. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

ТРИГЛАВ САВЈЕТОВАЊЕ” ДОО

Булевар Десанке Максимовић 8

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

 

- Финансијски савјетник у осигурању ......................................................3 извршиоца

 

Услови:

- средња или виша стручна спрема

- возачка дозвола “Б” категорије и обавезно посједовање властитог возила

- одличне комуникацијске и презентацијске вјештине

- амбициозност и жеља за сталним учењем и развијањем

- усмјереност на остварење продајних резултата.

 

Опис посла:

- Презентација и склапање животног осигурања.

 

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона 033/586-512 или да пошаљу мејл на сљедећу и мејл адресу арнела.зуницЖтриглав-савјетовање.ба.

 

Оглас је отворен до 31.10.2020. године.

***

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА” БАЊАЛУКА

ул. Јована Рашковића, бр. 28

78 000 Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Социјални радник –1 извршилац, на неодређено вријеме, 50% норме;

 

За радно мјесто под редним бројем један, траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

      Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и  посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и члана 105. и члана 108. Закона о средњем образовању и васпитању члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању.

        Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана  6.11.2020. године (петак) у 11 часова у просторијама ЈУ “Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора” Бањалука у улици Јована Рашковића, бр. 28, обавиће се тестирање и интервју.

       Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

       Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: ЈУ “Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора” Бањалука, улица Јована Рашковића, бр. 28, 78 000 Бањалука, са назнаком “За конкурс”.        

***

ЈУ ОШ “БОРИСАВ СТАНКОВИЋ”                        

Ивана Косанчића 2

Бањалука 78000                                                                                                                            

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе – професор разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања - 1 извршилац

2. Секретар школе – дипломирани правник, пуна радна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања – 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећем Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан ( што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном и са назнаком на које радно мјесто се пријављују, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку студирања;

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, с тим да имају обавезу полагања стручног испита у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

За кандидате који се пријављују на радна мјеста под редним бројем 1. а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити  у петак, 30.10.2020 године, у 8 часова, а интервју у 9 часова.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто под редним бројем 2. а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити у петак, 30.10.2020. године, у 10 часова, а интервју у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу школе, са назнаком “За конкурс” и за које радно мјесто конкуришу.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

***

У ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Булевар војводе Степе Степановића 28

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

1. Професор разредне наставе, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма .... 1 извршилац.

2. Професор разредне наставе, на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма ... 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

 

Право учешћа на конкурс под редним бројем 1. и 2. имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6.  Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

За радна мјеста по редним бројем 1. и 2. тестирање ће се обавити 2.11.2020. године у 11 часова, а интервју у 12 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС” .

***

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ”

Пољоканов парк бб

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

I    Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

- васпитач, 1 извршилац, лице са искуством, на одређено вријеме ради извршења тачно одређеног посла, до 31.8.2021. године.

 

II    Општи и посебни услови:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 32. Закона о ученичком стандарду.

Критеријуми за бодовање кандидата:

 

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, након стицања одговарајуће стручне спреме,

3. резултати остварени на тесту,

4. резултати остварени на интервјуу и

5. дужина радног стажа.

 

У складу са одредбама чл. 7. и 8. Правилника о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима  уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса, кандидати су дужни приложити:

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: професор, односно дипломирани дефектолог – олигофренолог ( ВСС ) или еквивалент - професор специјалне едукације и рехабилитације - смјер развојни поремећаји ( ВСС ); специјални едукатор и рехабилитатор ( ВСС ); дипломирани едукатор и рехабилитатор  ( ВСС ); дипломирани специјални педагог ( ВСС );

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- доказ о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- увјерење о држављанству;

- увјерење издато од стране Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- увјерење о дужини радног стажа у трајању од најмање годину дана, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини радног стажа оствареног по врстама посла;

- извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратних војних инвалида;

- кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже плате у РС, уз коју је потребно доставити и сљедећу документацију:

• потврду издату од стране Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица;

• потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије, уколико не остварује такву пензију,

• потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

• потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

 

Право учешћа на конкурсу изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Кандидати који буду изабрани по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

III   Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају све услове конкурса обавиће се дана 2.11.2020. године са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

IV    Рок за подношење пријава кандидата је осам ( 8 ) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената, не старије од шест (6) мјесеци и копије докумената неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се у ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, Пољоканов парк бб,  Бањалука, лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.             

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Ђуре Даничића 2а

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор физике  – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

2. Професор математике – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до 30.9.2021. године, са радним искуством

3. Професор за наставни предмет српски језик – 1 извршилац, 15 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

4. Професор за наставни предмет српски језик – 1 извршилац, 6 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

5. Професор православне вјеронауке – 2 извршиоца, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством

6. Професор православне вјеронауке – 1 извршилац, 10 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

7. Професор исламске вјеронауке – 1 извршилац, 1 час, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, приправник

8. Професор католичке вјеронауке – 1 извршилац, 1 час, на одређено вријеме, до краја школске 2020/21 године, тј. до 31.8.2021. године, са радним искуством

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

- пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту (за радна мјеста под бројем 2, 5 и 8),

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

 

Напомена: 

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе, са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста”.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 4.11.2020. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

Јеврејска 48

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

 

за пријем приправника са високом стручном спремом - дјеце погинулих бораца ВРС у радни однос на одређено вријеме

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у ЈУ Електротехничка школа “Никола Тесла” Бањалука по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника - дјеце погинулих бораца ВРС, на сљедеће радно мјесто:

1.  Дипломирани правник – приправник ................1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које нема 12 мјесеци радног стажа у том занимању и које треба према закону положити стручни испит, а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

Кандидати, дјеца погинулих бораца ВРС, поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити и сљедећу документацију (овјерене копије):

- Потписана пријава на конкурс

- Диплома о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад у школи које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама ЈУ Електротехничка школе “Никола Тесла” у Бањалуци, дана 4.11.2020. године у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс бр.  642/20”.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Булевар војводе Степе Степановића 116

78000 Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Библиотекар - на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, пуна норма - 1 извршилац, лице без искуства - приправник

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104,  105.  и 111. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана 5.11.2020. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

         

Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ  САВА” ДУБРАВЕ

78 411 ДУБРАВЕ - ГРАДИШКА

Тел.051/860-551; 860-410

КОНКУРС

за  пријем  радника на одређено вријеме

 

 

1. Професор/наставник њемачког језика -  2 наставна часа у Подручном одјељењу Ламинци, на одређено вријеме, односно до краја школске 2020/2021. године - 1  извршилац, приправник.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”  бр. 1/16 и 66/18 ) испуњавају  услове предвиђене  чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20 ), чланом 3. став ж). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

 

• Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

 

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

 

• Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву, су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,    

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити дана 2.11.2020. године са почетком у 11 часова у просторијама централне школе у Дубравама, а интервју ће бити исти дан у 13  часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона (по  могућности  број  мобилног  телефона).

Конкурс  остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса  је:                       

ЈУ  Основна школа „Свети Сава” Дубраве, Дубраве б.б.  78411  Дубраве, Градишка

са назнаком – “пријава на оглас, не отварати”.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” НОВА ТОПОЛА

ГРАДИШКА

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

 

 

     Дана 14.10.2020. год. наша школа је објавила конкурс за запослење  у дневном листу “Глас Српске”  у којем тражимо раднике за сљедећа радна мјеста:

 

1. Наставник/професор српског језика – непуна норма (9 наставних часова) на одређено вријеме до 30.6.2021, 1 извршилац са радним искуством;

2. Наставник/професор разредне наставе – пуна норма  на неодређено вријеме, 1 извршилац са радним искуством  за рад у централној школи;

3. Наставник/професор разредне наставе – пуна норма  на одређено вријеме, 1 извршилац до 1.3.2021. са радним искуством  за рад у ПО Горњи Карајзовци;

4. Наставник/професор разредне наставе – пуна норма  на одређено вријеме до 31.12.2020. са радним искуством  за рад у ПО Кочићево;

 

Како је грешком за сва радна мјеста погрешно наведен датум интервјуа(наведен је датум који је прошао) приморани смо да конкурс поништимо у цијелости.

***

ЈУ ОШ “ВУК С. КАРАЏИЋ”

78404 ТУРЈАК, ГРАДИШКА

 

КОНКУРС

за попуну радног  мјеста

 

 

 

1. Професор техничког образовања- са положеним  стручним испитом, непуна норма (4 часа), на одређено вријеме (31.8.2021)

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају услове прописане 104. Закона о основном образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, бр.77/09, 86/10,25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

Да је држављанин РС или Бих, а то се доказује увјерењем о држављанству.

Да је пунољетан, а то се доказује изводом из мат. књиге рођених или копијом лк,

Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу,

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доставља кандидат

Увјерења из тачке 4 и 5  школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са биографијом, адресом и бројем телефона) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријима из члана  115. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника  о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС” бр.74/18 и 26/19).

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју  ће се обавити 2.10.2020. године (понедјељак) са почетком у 10 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ДАНИЛО  БОРКОВИЋ”

ГРАДИШКА  

                                                                 

ОДЛУКУ

 

о  поништавању  конкурса  објављеног  дана  14.10.2020.  године

 

 

           Поништава  се  конкурс  за  пријем  радника  у  радни  однос  ЈУ  Основна  школа   

 

            “Данило  Борковић”  Градишка  који  је   објављен  дана  14.10.2020.  године , 

 

            Конкурс  је  објављен  у  дневном  листу  “Глас  Српске” дана  14.10.2020 . год. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ХОЛАНДИЈА”, СЛАТИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Николаја Велимировића  9,  Слатина 78253;

Тел: директор: 051/587-155,  педагог-психолог: 051/587-157;

секретар-рачуновођа: 051/587-156; факс: 051/587-156;

е-mail: os056@skolers.org ; www.osholandija.com

 

директор школе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

 

1. Наставник  енглеског језика  за  рад у ПО у Друговићима 2 часа и ПО у Бошковићима 4 часа седмичне норме, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до  21.7.2021. год, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом                                                 1 извршилац

 

2. Наставника физике за рад у ЦШ у Слатини 4 часа  и ПО у  Бошковићима 2 часа седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске 2020/21. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци        и положеним стручним испитом 1 извршилац

 

Кандидати који се пријављују на конкурс морају да испуњавају опште услове прописане  Законом о раду, као и посебне услове прописане Закона о основном  васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешће на конкурсу  имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже  само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом становања и бројем телефона) потребно је доставити документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму  утврђеним  Правилником о процедури пријема, критеријумима  за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи  (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/2018  и 26/19) и  то:       

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског  програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому  стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако  у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања.

7. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  тестирање и интервју предвиђени   Правилником о процедури пријема, критеријумима  за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи и  Законом о основном васпитању  и образовању,  дана 3.11.2020. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Холандија” у Слатини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са документацијом  и контакт телефоном  доставити поштом на адресу школе                                                       / ЈУ Основна школа “Холандија”  Слатина, Улица Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина/

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.                      

****

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

Телефон 051/551-345

 

директор ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у ЈУ Дјечији вртић “НЕВЕН” Челинац

 

1. Расписује се јавни конкурс за пријем приправника:

 

1.1 Дипломирани педагог на  период од 12 мјесеци  - 1 извршилац – без радног искуства

1.2 Дипломирани економиста на  период од 12 мјесеци  - 1 извршилац – без радног искуства

 

2.  Опис послова

Приправници се примају на одређено вријеме ради стицања радног искуства у струци и услова за полагање стручног испита. Приправник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

 

3. Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- увјерење са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом,

- да није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

 

4. Посебни услови за кандидате

1.1. - висока стручна спрема, дипломирани педагог, најмање први циклус студијског програма или еквивалент

1.2. - висока стручна спрема, дипломирани економиста, најмање први циклус студијског програма или еквивалент

 

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Увјерење са евиденције Завода за запошљавање РС,

- Изјаву да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима,

- Изјаву да није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- Биографију.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити  интервју 2.11.2020. године у 12 часова.

Документи приложени уз пријаву на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Прворангирани кандидати, по приједлогу Комисије, дужни су да у року од седам дана од пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији. Увјерење да лице није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце установа ће службеним путем затражити од надлежног органа за вођење Регистра података.

Ако прворангирани кандидати у прописаном року не доставе доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

          Све информације на телефон 051/551-345.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

 Раде Врањешевић бр.1, тел: 051/655-328,

 е-mail: ss26@skolers.org

в.д. директора расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор руског језика за 2 часа на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2021. године , приправник - 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1.  и 2. Закона о средњем образовању и васпитању, чланом 5. и 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника врши се у складу са  Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Потребна документа:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то :

1. увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

8. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које  не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава  и увјерење  о подацима из посебног регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће затражити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 3.11.2020. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор, са почетком у 10 часова.

Школа  ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр.1, 78430 Прњавор са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА, МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91;

 телефон: 050/212-976, 050/220-540;

е-mail: ss22@skolers.org

директор ЈУ Машинске школе Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор историје, са радним искуством, 1 извршилац на одређено вријеме, 4 наставна часа, до 31.8.2021. године;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5) Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање;

2.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3.   Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

врсти посла степену стручне спремом, дужини оствареног радног стажа по врстама посла

5. Увјерење о положеном стручном испиту

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити у петак, 30.10.2020. године у 11 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Машинска школа Мркоњић Град  Симе Шолаје 91, 70 260 Мркоњић Град или лично у школи.

Контакт телефон: 050/212-976; 220-540.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ”

Шипово, Омладинска 1

тел.: 050 371 407,

е-mail: os91@skolers.org

 

директор ЈУ ОШ “Немања Влатковић” Шипово, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник техничког образовања, 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ........1 извршилац

2. Наставник информатике, 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ........................... 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 177. Закона.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 5.11.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ Основна школа “Немања Влатковић” Шипово, Омладинска 1, 70270 Шипово, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “за конкурс”.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Ситница, Ситница 23 – општина Рибник

тел.: 050 421 026,

е-mail: os050@skolers.org

 

ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физичког васпитања - приправник, 8 часова редовне наставе на одређено вријеме и

2. Наставник енглеског језика, 16 часова редовне наставе, до повратка радника са породиљског одсуства.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду   и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104 и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 4.10.2020. год.(сриједа) у 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто наставника  енглеског језика” на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА”,

КОТОР ВАРОШ

Ул. Николе Тесле б.б.

тел: 051/783-666,

е-mail: ss19@skolers.org

 

Школски одбор ЈУ “Никола Тесла”, Котор Варош расписује:

  

ЈАВНИ  КОНКУРС

за избор  директора

ЈУ “Никола Тесла” Котор Варош

  

I Предмет

Школски одбор ЈУ “Никола Тесла”, Котор Варош расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ “Никола Тесла” Котор Варош.

II Опис послова

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.

Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III   Мандат

Мандат  директора  школе  траје  четири (4)  године  и почиње од  дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који  испуњавају услове  конкурса  за именовање директора,  у року од осам дана  од дана  разматрања пријава. На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV Услови за избор

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, и Законом осредњем образовању и васпитању:

Општи услови:

- Да је лице старије од 18 година

- Да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине

- Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходног става;

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

V Потребна документација

Као доказ  о испуњавању  општих и посебних  услова  кандидати  су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата приложити сљедећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент

- увјерење о положеном стручном испиту за  рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- приједлог програма рада директора за четворогодишњи (мандатни) период;

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  рада, 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе:  ЈУ “Никола Тесла”, Котор Варош, Ул. Николе Тесле  б.б.  78 220 Котор Варош, са назнаком за “Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документа неће се враћати кандидатима .

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам ( 8 ) дана од дана пријема одлуке Владе.

***

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОТОР ВАРОШ

 

КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор хемије ....................., на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством - 2 часа, 1 извршилац

 

2. Професор електро струке ......., на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством – пуна норма, 1 извршилац

 

3. Професор електро струке ....... на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са искуством -12 часова, 1 извршилац

 

4. Професор машинске струке ......,   на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством – пуна норма, 2 извршиоца

 

5. Професор машинске струке ......,   на одређено вријеме до 31.8.2021. године – са искуством -20 часова,( 16 часова теоретске наставе и 4 часа практичне наставе у ИВ степену) 1 извршилац

 

6. Професор познавање материјала и технологија занимања за занимање фризер .....   на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством – 4+4 часа, 1 извршилац

 

7. Доктор медицине ......................, на одређено вријеме до 31.8.2021. године  са искуством (проф. дерматологије, анатомије и физиологије ) – 4 часа, 1 извршилац

 

8. Професор права .........................., на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством – 8 часова, (6 часова теоријске наставе и 2 часа практичне наставе у ИВ степену) 1 извршилац

 

9. Професор математике .............. на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством – 6 часова, 1 извршилац

 

10. Професор католичке вјеронауке .......... на одређено вријеме до 31.8.2021. године са искуством – 1 час, 1 извршилац

 

11. Педагог школе .......................... лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, пуна норма, на неодређено вријеме, 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђеним Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/16), кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18, 35/20,92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број: 29/12,80/14,83/15), Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС”, број: 24/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује Увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 6. кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса становања и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити и сљедећу документацију, посебни услови,  (овјерене фотокопије):

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског

програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова

у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије за оба циклуса студијског програма ),

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (за радна мјеста под бројем 1 - 10 ) и увјерење о положеном стручном испиту у васпитно образовном процесу (за радно мјесто под бројем 11),

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи  за оба циклуса студијског програма),

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

- увјерење о радном стажу  од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла а ако је лице радило са непуним радним временом  потребно је то вријеме прерачунати у пуно радно вријеме,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника као и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, уколико испуњавају остале услове прописаним наведеним законом.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о

поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања

критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 6.11.2020. године у 14 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама

“Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у школи или поштом на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Масловаре бб, 78 223 Масловаре

тел.: 051/760 - 611,

е-mail: os052@skolers.org

директор школе расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Наставник српског језика и књижевности - 1 извршилац, 5 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања,

2. Наставник демократије и људских права - 1 извршилац, 1 час, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

 

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду  и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош “Масловаре,  у петак, 6.11.2020. године, са почетком у 11.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком “за конкурс српски језик и за конкурс демократија и људска права “.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана