ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.06.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.06.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.06.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

***********

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД  - Минутица

БАЊА ЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:       

 • БАЊА ЛУКА – више извршилаца

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 • Минимално  ССС
 • Радно искуство у трговини/малопродаји
 • Пожељно познавање рада на рачунару („MC office ")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:

 • Копија извода из матичне књиге рођених,
 • Копија увјерења о држављанству
 • Копија дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: [email protected] .

 

Молбе доставити на адресу:

 

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 „Глас Српски-Трговина" ад - Минутица Бања Лука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

Врховни суд Републике Српске

Судска полиција Републике Српске

Алеја Светог Саве бб

78000 Бања Лука

р а с п и с у ј е:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА РАДНО МЈЕСТО

У СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 1. Приправник у Судској полицији Републике Српске у:

 

- Окружном центру Судске полиције Бања Лука ......................5 (пет) извршилаца

 I    Кандидати који се пријављују морају да испуњавају сљедеће опште и посебне услове :

 

         а)  Општи услови :

 

 • држављанство РС, односно БиХ,
 • да није отпуштен из институције државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини на основу изречене дисциплинске мјере,

-     да против њега није покренут кривични поступак и да није изречена правоснажна  казна затвора за кривично дјело, осим за кривична дјела против безбједности саобраћаја у складу са кривичним законодавством и

-     да није оптужен од Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију и да није одбио да се појави пред Трибуналом у својству свједока.

 

         в)  Посебни услови:

 

 • средња стручна спрема IV степена,
 • не старији од двадесет пет (25) година,
 • да посједује положен возачки испит, односно да је стекао право управљања возилом „Б" категорије,
 • потребни здравствени и психофизички услови према нормама предвиђеним за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова, за кандидате који буду изабрани.

 

 II  Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију :

 

 •      попуњен пријавни образац (налази се на њеб.судпол-рс.правосудје.ба.),
 • овјерену копију личне карте,
 • овјерену копију возачке дозволе,
 • овјерене копије  свједочанства / дипломе о траженој стручној спреми,
 • увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
 • овјерену копију извода из матичне књиге рођених,
 • увјерење о некажњавању,
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од   шест мјесеци),
 • увјерење о пребивалишту (не старије од шест мјесеци),
 •       овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године прије објављивања јавног конкурса и
 • овјерену изјаву да није оптужен од Међународног кривичног трибунала за  бившу Југославију и да није одбио да се појави пред Трибуналом у својству свједока.

 

 

III     Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се разговор и провјере физичке способности, а о времену и мјесту обављања истог, кандидати ће бити благовремено обавјештени.

         

          Ниједна пристигла пријава неће бити изузета из разматрања искључиво на основу пола, расе, боје коже, језика, вјероисповијести, политичког или другог мишљења, националног или социјалног поријекла, повезаности са националном мањином, те на основу имовине, рођења или другог статуса, изузев пријава које су непотпуне и неблаговремене.

 

IV     Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном  листу „Глас Српске" и на њеб.судпол-рс.правосудје.ба.

 

V   Пријаве на конкурс са попуњеним пријавним обрасцем, са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу :

       

Врховни суд Републике Српске, канцеларија бр.11, Алеја Светог Саве бб, 78000 Бања Лука, са назнаком „ за конкурс".

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РС, БАЊА ЛУКА

КЊАЗА МИЛОША 17

78000 БАЊА ЛУКА

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

 1. Стручни мајстор на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца......1 извршилац.

 

Кандидати се могу јавити на пријем у радни однос са пуним радним временом у трајању од 40 часова седмично. Радник се прима на неодређено вријеме.

За наведена радна мјеста тражи се

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

1. да је држављанин БиХ или РС;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да се против њега не води кривични поступак;

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова за рад у јавној научноистрачивачкој установи;

6. Да не постоји сукоб интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС, Законом о сукобу интереса и другим законима и актима.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих услова наведених у конкурсу, а то су:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерене о држављанству,
 • увијерење о невођењу кривичног поступка,
 • овјерену изјаву за опште услове по тачком 5. и 6.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на основу којих се доказује испуњеност посебних услова, а то су:

 1. ССС
 2. возачка дозвола Б категорије,
 3. Изјава о искуству у раду на поправкама пољопривредих машина.

Сви потребни документи достављају се у оригиналу или овјереној копији и достављени документи неће бити враћени кандидатима.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса подлијежу улазном интервјуу са члановима изборне комисије.

Интервју ће се одржати у просторијама Института у уторак, 05.07.2022. године у канцеларији број 25 у 09:00 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије почетка рада доставити љекарско увјерење о здравственој способности.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу Института.

с назнаком : "ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС"

Неблаговреме и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

***

„Нова ДИ Врбас" д.о.о.

Браће Пиштељића 4

78000Бања Лука

 

Привредно друштво „Нова ДИ Врбас" д.о.о из Бања Луке, које се бави производњом намјештаја због повећања обима посла расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос радника м/ж на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме, за обављање послова

РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ НАМЈЕШТАЈА

Оглас остаје отворен до попуне, а пријаве са кратком биографијом достављају  на адресу: „Нова ДИ Врбас" д.о.о Браће Пиштељића 4, Бања Лука, или на mail адресу о[email protected]

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона 051 348 620

***

ВИМКОП ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА

Суботичка бб

78000 Бања Лука

 

Расписује:

 О Г Л А С

СКЛАДИШТАР ...........................     3 ИЗВРШИОЦА

Опис посла за складиштара:

-организација и праћење дистрибуције,паковање и пријем робе

Услови рада:

-Пожељно радно искуство

ВОЗАЧ .....................................    2 ИЗВРШИОЦА

Услови рада:

-пожељно радно искуство

-возачки испит Б или Ц категорије

Опис посла за возача:

-превоз робе из складишта до купаца на подручју БиХ

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/320-960

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „ЈЕЛЕНА"

Ул.Бранка Поповића бр.56

78000 Бања Лука

 

Расписује:

О Г Л А С

 

ВАСПИТАЧ  ( Ж) .....................................   1 ИЗВРШИЛАЦ

-рад са предшколском дјецом

Услови рада:

-пожељно радно искуство

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон :065/663-313

Оглас отворен до 15.07.2022 године

***

"HKP CONSULTING " д.о.о. Бања Лука

Петра Кочића 5

78 000 Бања Лука

 

 расписује конкурс за пријем радника у радни однос:

1. дипломирани инжењер електротехнике (слаба струја) - 1  извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат  треба испуњавати посебне услове и то:

 

1.  ВСС одговарајућег смјера,

2. Минимално (3) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама,

3. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

4. Познавање енглеског језика,

5. Возачка дозвола "В" категорије.

Документација: Радна биографија (ЦВ) и докази о испуњавању осталих услова (диплома, увјерење о положеном стручном испиту, лиценца и сл.).

Заинтересоване особе за радно мјесто могу се јавити сваким радним даном у периоду од 08:16х, на адреси:

 

"HKP CONSULTING " д.о.о. Бања Лука

Петра Кочића 5

78 000 Бања Лука

уз претходну најаву на телефон:              Тел:   051/303-620

                                                            Моб: 065/888-889

                                                            Фаџ:   051/263-029

или е-mail адресу:                                        [email protected]

                                                                          [email protected]

                                                                          [email protected]

 

Пријаве на конкурс достављају се у року од З0 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса.

***

НОТАР ОГЊЕН ПЛАВШИЋ

Ул.Алеја Светог Саве бр.30

78000 Бања Лука

 

Расписује:

О Г Л А С

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК-ПРИПРАВНИК....................   1 ИЗВРШИЛАЦ

- оспособљавање за самостални рад и полагање правосудног испита

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/344-100

Оглас остаје отворен до 15.07.2022

***

ЗУ Апотека „Expera Pharmacy "

 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

 

Здравственој установи-Апотека „Expera Pharmacy" потребан фармацеутски техничар за рад у апотеци у Бања Луци

 

Потребна знања, вјештине и особине кандидата

Обавезно:

 • ССС, звање-Фармацеутски техничар
 • Положен стручни испит
 • Одлично сналажење у "MS office" пакету и рад на рачунару

Пожељно:

 • Усмјереност на задовољство пацијената, добре комуникационе и организационе вјештине,

познавање енгелског језика, возачка дозвола Б категорије

 • Амбициозна, вриједна, сомоиницијативна особа, динамична и сналажљива особа, поуздана и одговорна особа, особа оријентисана ка испуњавању циљева.

 

Број извршилаца2

Мјесто рада: Бања Лука – 2 извршиоца

 

Пријава мора да садржи:

 • Мотивационо/пропратно писмо
 • Радну биографију кандидата (ЦВ)

Контакт:

Уколико испуњавате знања и вјештине, уколико сте спремни на тимски рад и заинтересовани за  

ово радно мијесто, пријавите се на "е-mail" адресу: о[email protected]

Здравствена установа задржава право да контактира каднидате који уђу у ужи избор.

Оглас остаје отворен 30 дана, од дана објављивања.

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА

 

Предсједник суда  д о н о с  и

 

О Д Л У К У

 

I

          ПОНИШТАВА СЕ  расписани јавни конкурс у дијелу који се односи на  пријем радника на одређено вријеме у Окружном привредном суду Бањалука на радно мјесто:

 • Волоонтер-приправник ............................................................ 4 извршиоца

 

II

          Наведени конкурс објављен је у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ" дана 04.05.2022. године (сриједа) и за наведено радно мјесто није било пријављених кандидата.

 

III

          О објави новог јавног конкурса за радно мјесто из става I ове Одлуке судска управа ће накнадно одлучити.

***

ОСНОВНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ

Владике Платона бр. 2

78000 Бања Лука

Предсједник  суда   д о н о с и

 

О  Д  Л  У  К  У

 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У ОСНОВНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ

 

I

              Расписује се слиједећи:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

I  НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА:

 

 

 1. СУДИЈСКИ АСИСТЕНТ ............. 4 извршиоца на неодређено вријеме,
 2. КООРДИНАТОР ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ………. 1 извршилац на неодређено вријеме,
 3. РЕФЕРЕНТ ИЗВРШЕЊА ………. 2 извршиоца на неодређено вријеме,
 4. ИНТЕРНИ РЕВИЗОР ……………. 1 извршилац на неодређено вријеме,
 5. СПРЕМАЧИЦА НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ … 2 извршиоца на неодређено вријеме,
 6. РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ……... 1 извршилац на неодређено вријеме,
 7. ПОРТИР – НОЋНИ ЧУВАР …………. 1 извршилац на неодређено вријеме,
 8. ПОРТИР – НОЋНИ ЧУВАР …………. 1 извршилац на одређено вријеме.

 

 

 II ОПШТИ УСЛОВИ

 

ОПИС ПОСЛОВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1.

 

 • Приликом преузимања предмета од референата за управљање предметима из писарнице Суда ставља датум и параф на листу за изношење предмета као доказ да је преузео одговарајуће списе за наведени дан, за судију код којег је распоређен као асистент,
 • након поступања по задацима, лично враћа у писарницу све CMS предмете (осим оних које је судија задржао  ради израде одлуке), референту за управљање предметима (ставља у фах судије), а припремљену пошту за отпрему  предаје референту за отпрему поште,
 • враћене предмете у писарници мора преузети референт за управљање предметима,
 • врше асистентске послове по диктату судије на рачунару и кроз CMS систем, дактилографске послове по диктату  на компјутеру или писаћој машини,
 • учествује као записничар на претресима, расправама и рочиштима,
 • поступа по наредбама судија и стручних сарадника у списима, сређује списе, води попис поднесака у спису, води попис трошкова исплаћених из предрачунских средстава Суда, веже поднеске путем бушења и стављања на метални механизам који се налази у спису,
 • врши сравњавање извршених преписа и отклања евентуално уочене грешке у куцању,
 • попуњава одговарајуће обрасце – рјешења о накнадама трошкова свједоцима и судијама поротницима, као и позиве са уплатницом за плаћање новчане казне, трошкова кривичног поступка, паушала и судске таксе,
 • благовремено обезбјеђује канцеларијски материјал од економа у Суду,
 • уредно води дневник рада, по обављеним пословима у току дана,
 • обавља и друге послове по налогу судије, секретара Суда и руководиоца за административно – техничке послове. 

 

ОПИС ПОСЛОВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 2.

 

 • координатор оперативно организује и контролише рад пријемне канцеларије и врши дневни распоред послова за сваког референта за пријем и унос докумената и дужан је да осигура остваривање пуне ефикасности у извршавању радних задатака референта за пријем и унос докумената, 
 • ради са странкама и даје им потребне информације о стању списа предмета и упознаје их о могућности издавања јединственог приступног кода (ЈПК) и на захтјев странке издаје ЈПК,
 • сарађује са другим координаторима,
 • провјерава и констатује правоснажност и извршност судских одлука,
 • хитне предмете доставља одмах на одговарајући уписник,
 • обавља и све послове утврђене у опису послова референта за унос и пријем докумената.
 • обавља и друге послове из дјелокруга послова овог радног мјеста по налогу руководиоца Одсјека АТП, предсједника и секретара Суда.

 

 

ОПИС ПОСЛОВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 3.

 • ради на извршним предметима под надзором судије и дозвољава извршење,
 • по налогу судије обавља процесне радње у CMS програму и о томе води евиденцију,
 • ради закључке, одлуке о усвајању предложеног извршења, распоређује предмете судским извршитељима,
 • врши финализацију извршних предмета и доставља завршене предмете благајни за наплату,
 • улаже поднеске и доставнице у судске списе,
 • обавља и друге послове по наредби предсједника Суда, судије, предсједника Извршног одјељења и секретара Суда.

 

ОПИС ПОСЛОВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 4.

 • извршава непосредне и оперативне послове ревизије,
 • обавља рачуноводствени надзор који обухвата надзор над свим поступцима, методама и техникама које доприносе тачности и објективности рачуноводствених података,
 • сачињава извјештај о обављеној ревизији са констатацијма о функционисању интерних контролних система као и препоруке за отклањање утврђених неправилности како би се обезбједило функционисање у складу са прописима и подноси га ради упознавања предсједнику Суда,
 • анализира и оцјењује све финансијске пословне функције из надлежности Суда,
 • провјерава примјену закона и поштовања правила интерне контроле,
 • идентификује и врши процјену ризика,
 • провјерава да ли је финансијско пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,
 • задужен је за контролу коришћења финансијских средстава,
 • задужен је за заштиту података о пословању Суда,
 • даје препоруке у погледу побољшања финансијско-материјалног пословања Суда,
 • прати провођење препорука,
 • контролише усклађеност кадровског плана са фактичким стањем,
 • сачињава периодичне извештаје о финансијском пословању за предсједника Суда и обавља и друге послове по налогу предсједника Суда, секретара Суда и шефа Одсјека.

ОПИС ПОСЛОВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 5.

 • врши свакодневно чишћење и уредно одржавање свих просторија у згради Суда,
 • закључава улазна врата након изласка странака и радника Суда,
 • редовно чишћење и одржавање у исправном стању мокрих чворова у Суду,
 • осигурава да су послије завршетка радног времена све просторије у згради закључане, свјетла погашена, отицање воде затворено и електрични уређаји ускључени,
 • благовремено обавјештава непосредног руководиоца о свим кваровима у згради Суда и на средствима са којима рукује,
 • обавља и друге послове по налогу секретара Суда и руководиоца Одсјека.

 

 

            ОПИС ПОСЛВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 6.

 • одржава електричне, водоводне и друге инсталације у згради Суда,
 • одржава уређаје и инсталације за централно гријање зграде Суда,        
 • одржава уређаје за гашење пожара,
 • редовно контролише и одржава у исправном стању мокре чворове у згради Суда,
 • врши оправке на згради Суда, основним средствима и ситном инвентару,
 • чисти снијег на улазима у зграду Суда,
 • одржава травњак, дрвеће и ограду око Суда,
 • врши преношење ствари и инвентара у зграду и ван зграде Суда,
 • у случају потребе мијења портира и возача,
 • рукује противпожарним апаратима и одговоран је за противпожарну заштиту у Суду,
 • обавља и друге послове по налогу секретара Суда.

 

  ОПИС ПОСЛВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 7.

-врши контролу уласка и изласка странака у зграду Суда, као и преглед унесених предмета,

-на портирници прима и упућује странке у одговарајућу канцеларију,

-даје обавијштења о о времену пријема странака код судија и информације о присутности судија и запослених у Суду,

-врши физичко обезбјеђење објекта и уређаја у Суду,

-овлашћен је да у вршењу службе утврди идентитет лица која улазе у зграду Суда,

-стара се о одржавању реда и мира,

-у изузетним случајевима уз помоћ судске полиције врши претрес странака и задржава оружје, које уз уредну дозволу враћа странкама по изласку из Суда,

-овлаштен је да забрани улазак у зграду Суда лицима која не пристају да оставе оружје у за то предвиђене ормариће на улазу и лицима која су под дејством алкохола и других омамљујућих средстава,

-води евиденцију доласка и одласка на посао и са посла,

-врши контролу паркирања путничких аутомобила и стара се о слободним прилазима до објекта суда,

-врши редовно успостављање телефонских веза за потребе суда,

-дужан је да се културно односи према странкама са којима ступа у везу преко телефона и даје им потребне информације у оквиру својих овлаштења,

-стара о исправности и редовном одржавању телефонских линија и уређаја,

-води евиденцију о обављеним разговорима позиву из суда који су позиви упућени ван Бањалуке и према мобителима,

-обавља и друге послове оперативно-техничке природе по налогу секретара Суда и руководиоца службе.

 

ОПИС ПОСЛВА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 8.

-врши контролу уласка и изласка странака у зграду Суда, као и преглед унесених предмета,

-на портирници прима и упућује странке у одговарајућу канцеларију,

-даје обавијштења о о времену пријема странака код судија и информације о присутности судија и запослених у Суду,

-врши физичко обезбјеђење објекта и уређаја у Суду,

-овлашћен је да у вршењу службе утврди идентитет лица која улазе у зграду Суда,

-стара се о одржавању реда и мира,

-у изузетним случајевима уз помоћ судске полиције врши претрес странака и задржава оружје, које уз уредну дозволу враћа странкама по изласку из Суда,

-овлаштен је да забрани улазак у зграду Суда лицима која не пристају да оставе оружје у за то предвиђене ормариће на улазу и лицима која су под дејством алкохола и других омамљујућих средстава,

-води евиденцију доласка и одласка на посао и са посла,

-врши контролу паркирања путничких аутомобила и стара се о слободним прилазима до објекта суда,

-врши редовно успостављање телефонских веза за потребе суда,

-дужан је да се културно односи према странкама са којима ступа у везу преко телефона и даје им потребне информације у оквиру својих овлаштења,

-стара о исправности и редовном одржавању телефонских линија и уређаја,

-води евиденцију о обављеним разговорима позиву из суда који су позиви упућени ван Бањалуке и према мобителима,

-обавља и друге послове оперативно-техничке природе по налогу секретара Суда и руководиоца службе.

          УСЛОВИ :

             Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и посебне услове:       

           За радно мјесто под редним бројем 1.

 • ССС – завршена гимназија, економска, управна или друга средња школа друштвеног или техничког смјера,
 • 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,
 • положен стручни управни испит,
 • познавање рада на рачунару.   

         За радно мјесто под редним бројем 2.

 • ВШС – завршена виша школа друштвеног смјера – VI степен стручне спреме или ВСС - VII степен стручне спреме, завршен Правни факултет или факултет друштвеног смјера.
 • 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима,
 • положен стручни управни испит,
 • познавање рада на рачунару.

          За радно мјесто под редним бројем 3.

 • ВШС или ССС - завршена виша школа друштвеног смјера – V степен стручне спреме,  или гимназија или економска школа – IV степен стручне спреме,
 • 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима,
 • положен стручни управни испит,
 • познавање рада на рачунару.

          За радно мјесто под редним бројем 4.

      -    ВСС – завршен Економски факултет – VII степен стручне спреме,

      -    3 (три) године радног искуства од чега двије године на пословима интерене или екстерне ревизије.

      -    положен стручни управни испит,

      -    положен испит за овлаштеног интерног ревизора,

      -    познавање рада на рачунару.

           За радно мјесто под редним бројем 5.

        -  ССС завршена средња школа – III степен стручне спреме или КВ радник - завршена  осмогодишња школа,

За радно мјесто под редним бројем 6.

 • ССС - завршена средња школа за радничка занимања, по занимању електротехничар, столарски техничар или КВ водоинсталатер - IV или III степен стручне спреме,
 • 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим пословима,
 • завршен курс противпожарне заштите,
 • положен возачки испит „Б" категорије.

          За радно мјесто под редним бројем 7.

- ССС – завршена средња школа

-6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

-завршен курс противпожарне заштите,

          За радно мјесто под редним бројем 8.

- ССС – завршена средња школа

-6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

-завршен курс противпожарне заштите,

 

II

          Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих    и посебних услова  (у оригиналу или овјерену фотокопију):

        -   диплому - свједочанство о завршеној школи,

        -   извод из матичне књиге рођених,

        -   увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

        -   увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

        -   увјерење о положеном стручном управном испиту под редним бројем: 1, 2, 3, 4,

        -   доказ о траженом радном искуству под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,

        -   доказ о познавању рада на рачунару под редним бројем: 1, 2, 3, 4,

        -   завршен курс противпожарне заштите под редним бројем: 6, 7, 8,

        -   положен возачки испит „Б" категорије под редним бројем: 6,

        -   положен испит за овлаштеног интерног ревизора под редним бројем: 4. 

III

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити предходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном  листу ''Глас Српске''.

                      Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу: ОСНОВНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ, ул. Владике Платона бр. 2

са назнаком:  -ЗА КОНКУРС –

IV

 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се Предсједник суда.

***

ФРИЗЕРСКИ САЛОН БИНА

Ул.Симеуна Ђака бр.90

78000 Бања Лука

 

Расписује:

О Г Л А С

 

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР .........................................    1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови рада:

-Пожељно радно искуство

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/620-316

Оглас отворен до 08.07.2022

***

ЈУ  ОШ  ''СВЕТИ  САВА" ДУБРАВЕ

78 411 ДУБРАВЕ - ГРАДИШКА

Тел.051/860-551; 860-410

 

К О Н К У Р С

за  пријем радника на неодређено вријеме

 

 

БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ – пуна норма, на неодређено вријеме – приправник са завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент.

Послове библиотекара може обављати лице које има високу или вишу стручну спрему библиотекарског смјера, односно професор или наставник српског језика и књижевности.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

 • ОПШТИ УСЛОВИ које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

 

1.  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ( школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

 • ПОСЕБНИ УСЛОВИ које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву  су:

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,    

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити дана 05.07.2022. године са почетком у 10 часова у просторијама централне школе у Дубравама, а интервју ће бити исти дан у 12  часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона ( по  могућности  број  мобилног  телефона ).

Конкурс  остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у „ГЛАСУ СРПСКЕ" Бања Лука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

 

Адреса школе је:                                                                       

ЈУ  Основна школа „Свети Сава" Дубраве

Дубраве б.б.  78 411  Дубраве, град Градишка

са назнаком – „Пријава на конкурс, не отварати"

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

Улица Видовданска бр. 5

Челинац

ОДЛУКА

О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

 

I.

Поништава се Конкурс за пријем приправника – дипломирани економиста, који је објављен у „Гласу Српске", дана  08.06.2022. године у трајању од 15 дана од дана објављивања.

II.

Комисија за провођење јавног Конкурса обавијестит ће пријављене кандидате о Одлуци о поништењу Конкурса.

III.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

Првог крајишког пролетерског батаљона бб

78240 Челинац

 

Начелник општине Челинац  р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

  за пријем приправника у  Општинску управу Челинац

 

 • Начелник општине Челинац оглашава јавни конкурс за пријем приправника, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању од једне године и то:
 • Приправник са завршеним факултетом полтичких наука и стеченим звањем дипломирани  новинар, 1 извршилац,
 • Приправник са завршеним пољопривредним факултетом и стеченим звањем  дип.инж. пољопривреде за  анималну производњу сточараство,  -

1 извршилац,

 • Приправник са завршеним пољопривредним факултетом и стеченим звањем  дип.инж. пољопривреде , биљна производња  воћарство и винпградараство, 1 извршилац,
 • Приправник са завршеним пољопривредним факултетом и стеченим звањем  дип.инж. пољопривреде за  анималну производњу зоотехника, 1 извршилац.

 

 • Општи услови

                 1. да је држављанин  Републике Српске и Бих,

                 2. да је старији од 18 година,

                 3. да има општу здравствену способност,

                 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјела која га чине неподобним за обављање послова у општинској управи,

               5. да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

                 6. да није у сукобу интереса, да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 • Посебни услови

1. За приправника из тачке I подат.1. ВСС – дипл. новинар, VII седмог степена стручне спреме четверогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

За приправника из тачке I подат. 2. ВСС – дипл. инжењер полљопривреде, VII седмог степена стручне спреме четверогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус  студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

За приправника из тачке I подат. 3. ВШС дипл. инжењер пољопривреде - завршен први циклус студија одговарајућег смјера у трајању од 3 године  који се вреднује са 180 ECTS бодова- струковни студиј.

За приправника из тачке I подат. 4. ВШС дипл. инжењер пољопривреде - завршен први циклус студија одговарајућег смјера у трајању од 3 године који се вреднује са 180 ECTS бодова- струковни студиј.

2. Увјерење Завода за запошљавање  РС, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно завњу.

 • Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  овјерену копију доказа о испуњавању општих и посебних услова:

1. овјерену копију дипломе,

2. извод из матичне књиге рођених,

          3. увјерење о држављанству,

          4. увјерење да није осуђиван , не старије од шест мјесеци,

          5. потписану и  овјерену личну изјаву за испуњавање  општих услова (тачка II подт. 5. и 6.),

6. овјерену фотокопију радне књижице (страница са личним подацима, подацима о свршеној школи и подацима о запослењу),

           7. увјерење Завода за запошљавање РС да се налази на евиденцији Завода са статусом незапосленог лица.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа. Изабрани кандидати након спроведеног конкурса, дужани су да достави увјерење о општој здравственој способности.       Са кандидатима ће се обавити интервју пред Комисијом именованом за провођење поступка пријема приправника. О времену и мјесту интервја кандидати ће бити благовремено обавјештени.

 • Пријаве се могу доставити лично и путем поште на адресу: Општина Челинац, Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб, 78240 Челинац, са назнаком Конкурсна комисија за избор приправника. Особа задужена за давање додатних обавјештења о  Јавном конкурсу је Кљајић Драгана контакт телефон: 051/553-012.
 • Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс  ће биће објављен у дневном листу "Глас Српске"  и њеб страници општине Челинац.

***

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Трг бораца број 1

78420 Србац

                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме

 

I - Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме:

- Виши стручни сарадник за стратегију развоја-  1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

-Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV – Општи и посебни услови:

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

Посебни услови:

Виша стручна спрема – дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и рурални развој или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

V – Неспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органиме јединице локалне самоуправе.

VI - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фото-копију дипломе, фото-копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фото-копију увјерења о држављанству, фото-копију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  IX  став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање

послова у  општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије  објављивања конкурса и да се на њега не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је  дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из тачке шест конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фото-копије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију

VIII - Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

IX -  Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.) - Пријава на јавни конкурс, који се може преузети у Шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 224.                                                                                                                

***

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Стојана Јанковића број 1

Мркоњић Град

Основни суд у Мркоњић Граду  о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем приправника са ВСС, један извршилац

у трајању до 12 мјесеци

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњава и посебне услове:

 • завршен правни факултет  - ВСС и академско звање - дипломирани правник – 240 ECTS,
 • да нема радног искуства у струци (прво запослење).

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 • Диплому о завршеном факултету,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о држављанству,
 • Увјерење да се не води кривични поступак не старије од  6 мјесеци,
 • Доказ о познавању рада на рачунару,
 • Радну књижицу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из јавног огласа обавиће се улазни интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени путем контакт  телефона, који су обавезни навести у пријави.

Изабрани кандидат прије заснивања радног односа доставља: увјерење о здравственој способности и  овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци затвора или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Глас Српске", њеб страници и на огласној табли Основног суда у Мркоњић Граду.

Пријаве са потребним доказима достављају се лично на писарницу или путем поште на адресу:

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ ул. Стојана Јанковића број 1

са назнаком: „ Пријава на јавни конкурс".

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана