ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊАЛУКА

Трг српских владара бр.1

78000 Бањалука

расписује

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом, из категорије дјеце погинулих бораца ВРС, у Градску управу града Бањалука

 

I

 

У Градској управи града Бањалука, у оквиру реализације "Програма подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години" Завода за запошљавање Републике Српске, извршиће се пријем приправника, лица из категорије дјеце погинулих бораца ВРС, са завршеном високом стручном спремом (VII степен или 240 ECTS), и то:

 

1.  Дипломирани правник ...........................................................................1 извршилац

2.  Дипломирани социјални радник ...........................................................1 извршилац.

                                                                            

II - Приправнички статус

 

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

 

Приправнички стаж за лица са завршеним високим образовањем траје годину дана.

 

III - Општи услови за пријем приправника

 

Приправник мора испуњавати сљедеће опште услове:

 

1. да је држављанин РС, односно БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан  IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

IV - Посебни услови 

 

Приправник мора испуњавати сљедеће посебне услове:

 

1. завршен одговарајући факултет (VII степен или 240 ECTS);

2. статус дјетета погинулог борца ВРС;

3. да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању;

4. да се налази у евиденцији Завода за запошљавање РС, као активан тражилац посла.

 

 

V - Потребни документи

 

Уз пријаву, кандидат доставља доказе о испуњености општих и посебних услова наведених у јавном конкурсу.

 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

 

1) дипломе о завршеном факултету;

2) увјерења о просјеку оцјена у току студирања;

3) одговарајућег доказа о статусу дјетета погинулог борца ВРС, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС;

4) увјерења да се налази у евиденцији Завода за запошљавање РС, као активан тражилац посла;

5) изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

 Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурса комисија ће одбацити закључком.

VI

Поступак пријема приправника у радни однос јавним конкурсом проводи Комисија, коју именује градоначелник из реда запослених у Градској управи града Бањалука након објаве јавног конкурса.

Комисија је дужна да утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава, изврши контролу испуњености општих и посебних услова, обави интервју са кандидатима који испуњавају услове, изврши бодовање кандидата и утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-листу.

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за пријем приправника, су сљедећи:

1) просјек оцјена;

2) дужина чекања на запослење у струци;

3) општи утисак.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, увјерење да је неосуђиван (издаје МУП према мјесту рођења)  као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (тачка В подтачке 1), 3) и 4)) и посебног услова, како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи и

- да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

          Са изабраним кандидатом закључиће се уговор о обављању приправничког стажа, у трајању предвиђеном законом.

VII

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Остоја Перишић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" БАЊАЛУКА

Ул. Мише Ступара бр.24

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Бранко Ћопић" Бањалука

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука.

 

II - Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

 

Директор Јавне установе Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

IV -  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Бранко Ћопић", Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе могу равноправно конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о  основном васпитању и образовању .

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V - Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству;

3. Диплому о завршеној стручној спреми;

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник

или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

11. Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Докази(документа) се достављају у оригиналу или у овјереној фотокопији у складу са законом. Документи тражени конкурсом неће бити враћени кандидатима.

 

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено  на адресу школе са назнаком:

 "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Бранко Ћопић"  Бањалука – НЕ ОТВАРАТИ".

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе "Бранко Ћопић" Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ "ГИМНАЗИЈА" БАЊАЛУКА

Ул. Змај Јовина бр.13

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор рачунарства и информатике и предмета: модели и базе података, комуникација у савременом друштву, оперативни системи и рачунарске мреже - 1 извршилац, непуна норма, 18 наставних часова, на неодређено вријеме

 

2. Професор историје и латинског језика, у националном програму и Програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)  - 1 извршилац, пуна норма, 20 наставних часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања

 

3. Радни однос из тачке 1 и 2. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању),

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи,

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се дана 16.12.2020. године у 12.40 часова, а тестирање и интервју са кандидатима из тачке 2. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 17.12.2020. године у 12.40 часова у просторијама  школе.

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

Ул. Зоре Ковачевић бр.38а

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе - водитељ продуженог боравка у ПО Мотике, пола норме, до краја наставног процеса у школској: 2020/21. години, 1 извршилац.

У радни однос за наведено упражњено радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, стручна спрема и дужина радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 17.12.2020. године у 13 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе.    

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр.8

78000 Бањалука

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

           Пореска управа Републике Српске врши пријем:

1.1  Једног (1) приправника са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у  Подручном центру Бањалука и

1.2 Једног (1) приправника са средњом стручном спремом (IV степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука,

1.3.  Једног (1) приправника са средњом стручном спремом (IV степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Источно Сарајево, Подручна јединица Чајниче.

Општи услови за пријем приправника:

-  да је држављанин РС или БиХ

-  да је старији од 18 година

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

   Посебни услови за пријем приправника са високом стручном спремом:

- завршен економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме.          

       Посебни услови за пријем приправника са средњом стручном спремом:

            - завршена средња школа: гимназија, економска, управна или трговинска.

            Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана, а приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци, и рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу: Пореска управа - Трг Републике Српске бр. 8, Бањалука, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања .

Пријава се подноси на обрасцу "Пријава на јавни конкурс" који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу јавног конкурса који је објављен на  интернет страници Пореске управе.

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

 - копију дипломе о завршеној школској спреми.

           Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

За приправнике под редним бројем 1.1, и 1.2, интервју ће се одржати дана 22.1.2021. године (петак) у 9 сати, а за приправника под редним бројем 1.3, интервју ће се одржати 22.1.2021. године (петак) у 11 сати.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске - Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат је, прије ступања на рад, дужан доставити сљедећу документацију (у оригиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерење о држављанству БиХ или Републике Српске,

- родни лист,

- љекарско увјерење,

- увјерење о неосуђиваности и

- радну књижицу.

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

                   Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

          Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

***

ЈУ "СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА", ГРАДИШКА

Видовданска 58

78400 Градишка

расписује:

 

КОНКУРС

 

за пријем радника

 

1. Рачуновођа - један извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

Потребна стручна спрема: Економски факултет или еквивалент, 240 ECTS бодова, који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из ставова 4) и 5) школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање.

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном најмање првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 бодова или еквивалентом.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла

- степену стручне спреме

-  дужини оствареног радног стажа по врстама посла

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца .

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима .

 

Интервју и тестирање утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити у понедјељак, 14.12.2020. године, у 11 часова  у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ДУЈИЋ"

Војводе Мишића 57

ЧЕЛИНАЦ

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Вјероучитељ православне вјеронауке на неодређено радно вријеме - приправник   ........................................................ 23 часа     1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

4.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

6. Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Милош Дујић" Челинац, Војводе Мишића 57. с назнаком "за конкурс".

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су се пријавили на радно мјесто а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити  дана  11.12.2020. . год.  у 11 часова у просторијама школе.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ  78429

расписује:

КОНКУРС

 

1. Професор енглеског језика

- 1 извршилац  на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, пуна норма часова

2. Професор/наставник  разредне наставе

- 1 извршилац на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције директора,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

  За наведена радна мјеста траже се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

                      Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

                                                 

Потребна документација

           Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

                         1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

                         2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

                         3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

                         4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

                         5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

                       6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

               Увјерење из става 1. тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

               Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

                         1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.                        

                         2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

                           3. Увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

                           4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

                           5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

                           6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

                           7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

                           8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

                         9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

              Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. став 1. Закона.

             Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

               Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 11.12.2020. године у 9.30 часова у просторијама школе.

               Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.

               Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

               Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

               Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

               Пријаве са документацијом и назнаком "за конкурс" доставити на сљедећу адресу:

               ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Разбој Лијевче бб, 78429.

               Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу "Глас Српске".

***

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Професор разредне наставе - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до краја школске 2020/21. године, 1 извршилац;

2. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2020/2021.  години, 1 извршилац;

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак, 14.12.2020. године, са почетком у 8 часова за радно мјесто под бројем 1 и у 9 часова за радно мјесто под бројем 2.

 

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе.

***

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ", МРКОЊИЋ ГРАД

Бјелајце бб

70260 Мркоњић Град

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на одређено вријеме до краја наставног процеса у другом полугодишту, односно  до 30.6.2021. године....1 извршилац 

 

I Општи услови за пријем:

          - да су држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству)

          - да су старији од 18 година (Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте)

          - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.

          Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да су радно способни, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II  Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

         

          - овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

          - увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

          -  додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци.

          -  увјерење о положеном стручном испиту.     

          - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

          - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

          - увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          - увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

    Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити  интервјуисани и тестирани дана 15.12.2020. године у 9 часова у просторијама матичне школе.  

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", ГОРЊИ РИБНИК

 

 

КОНКУРС

за  наставни кадар у школској 2020/2021. години

 

 

1. Професор разредне наставе  …………………………  један извршилац, положен стручни испит, до повратка радника са породиљског одсуства.

                                                                                            

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копија личне карте

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)  

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи

потребно је приложити:

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен седам  дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ"Десанка Максимовић" у Горњем Рибнику,  14. децембра 2020. године у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ", РИБНИК

СИТНИЦА 23

РИБНИК

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Вршимо исправку конкурса  бр.564/20 од 23.11.2020. год. и то у дијелу термина за тест и интервју,  умјесто 2.12.2020. год. у 8.30, тест и интервју ће се одржати 16.12.2020. год.(сриједа) у 8.30 часова.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана