ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.08.2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА “ПЕТАР КОЧИЋ” СРБАЦ

Адреса: Данка Митрова 5, 78420 Србац

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

1.       За директора може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- да се на кандидата не односи члан 9. став 1. Устава БиХ,

- да се против кандидата не води кривични поступак,

- да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- да кандидат не обавља дужност, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса,

- да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири (4) године студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне тачке,

- да има предложен Програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе.

2. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама.

3. Директор се именује на период од четири (4) године

4.       Документи које су кандидати дужни приложити уз пријаву:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- љекарско увјерење, не старије од шест (6) мјесеци,

- овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан 9. став 1. Устава БиХ,

- уверење да се против кандидата не води кривични поступак,

- увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса (“Сл. гласник РС” број 73/08 и 52/14),

- овјерену копију дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за самостално обављање васпитно-образовног рада,

- потврду о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи и

- Програм рада за мандатни период.

5.       Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о избору директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве и потребну документацију доставити лично у секретаријат школе или на адресу: ЈУ Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац, улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

Информације на телефон: 051-740-135

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА МАЧКИЋ” ДОЊА ПРЕВИЈА

Доња Превија бб

Тел: 050/460-010

е-mail: os048@skolers.org

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

 

Наставник њемачког језика, 8 часова редовне наставе (на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, тј. до 31.8.2020. године).

 

На радно мјесто прима се лице без радног искуства (приправник).

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву кандидати достављају сљедећу документацију:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа прибавља за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа прибавља за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред документације из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (кандидат који их није положио током студија),

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС или статусу ратног војног инвалида или статусу борца уколико се ради о кандидату из наведених категорија.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће одржани 2.9.2019. године (понедјељак) у 11 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Мачкић” Доња Превија бб, 79287 Превија.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Професор/наставник физике, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 30.8.2019. године (петак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720,

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Професор/наставник физике, 6 (шест) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и полож. цтр. испитом.

Професор/наставник хемије, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и стручним испитом.

Професор/наставник техничког образовања, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

Професор/наставник италијанског језика, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања (увјерење о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа);

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент.

Уз пријаву кандидат треба да достави сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста од тачке 1. до тачке 4.)

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији,

8. Увјерење утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата,

9. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 26.8.2019. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “КОНСТАНТИН БАБИЋ” ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр. 27, 78430 Прњавор,

тел.-факс: 051/660-167

Е-mail: ms05@skolers.org

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста:

 

Наставник клавира (клавира 18 часова + корепетиције 3 часа + упоредног клавира 2 часа) - 23 часа наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме,

Наставник гитаре (гитара 18 часова + читање с листа 1 час) - 19 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме,

Наставник теоретске групе предмета (музички инструменти 1 час + музички облици 4 часа + хармонија 4 часа + историје музике 4 часа + дириговање 2 часа) - 15 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме,

Наставник виолине (виолине 6 часова + камерна музика 6 часова) - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме,

Наставник етномузикологије - 2 часа наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.8.2020. г.,

Наставник православне вјеронауке - 2 часа наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.8.2020. г.

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, као и услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа.)

 

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона), поред документације којом се доказује испуњавање општих услова, кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и трајање радног односа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати дана 4.9.2019. г. са почетком у 10 часова у просторијама ЈУ Музичке школе “Константин Бабић” Прњавор. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу:

Јавна установа Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор

Владике Платона бр. 27

78 430 Прњавор

са назнаком – пријава на конкурс -

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО

Д. Комљеновића бб, Кнежево

Телефон: 051/591-670

е-mail: os085@skolers.org

 

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

 

Одређено вријеме до 31.8.2020. године

1. “наставник разредне наставе” за рад у ПО - са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу .................... 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. тачка г) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од шест (6) мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава - школа ће службеним путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 30.8.2019. године у 9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КОТОР ВАРОШ

Светосавска 2 тел. 051/927-220, 051/785-175,

е-mail: os051@skolers.org

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Наставник за наставни предмет њемачки језик - 2 часа на одређено радно вријеме до 31.8.2020. године - положен стручни испит

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104, 105, 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” 44/17, 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

Општи услови:

- увјерење о држављанству (којим доказује да је држављанин РС, БиХ),

- извод из матичне књиге рођених (којим доказује да је пунољетан),

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, доставиће прије потписивања уговора о раду кандидат који буде примљен у радни однос (којим доказује да је радно способан),

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење),

- увјерење о лицима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење),

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злоупотребе дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (за кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица),

- увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 5.9.2019. године у 9 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће позивати посебно на интервју и тест, те ако се не појаве на интервјуу и тесту сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

 

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком “за конкурс”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Шипраге бб, 78224 Шипраге

телефон: 051-765-024; телефон-факс: 051-765-092

е-mail: os053@skolers.org

 

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

Професор-наставник физике - 1 извршилац, 10 часова, на неодређено вријеме.

Професор-наставник математике - 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020.

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављене у “Службеном гласнику РС” број 18/16.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. ст. 6 Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Извод из матичне књиге рођених,

6. Увјерење о држављанству,

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити увјерење о неосуђивању),

8. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити увјерење),

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

10. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде примљен у радни однос, прије потписивања уговора о раду,

11. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

12. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

13. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

14. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

15. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу, који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Кочић “ Шипраге, 5.9.2019. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Шипраге, 78 224 Шипраге.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ”

Челинац, Војводе Мишића 57

 

 расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 

1. Професор разредне наставе, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном раду

 ...................................................................................... 1 извршилац

2. Професор С-Ј и књижевности, на 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ........................... 1 извршилац

3. Дипломирани психолог, пуно радно вријеме, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, завршен први циклус студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, приправник ........ 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурсу имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

- да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу под редним бројем 1 и 2.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Милош Дујић” Челинац, Војводе Мишића 57, с назнаком “За конкурс”.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се

обавити дана 3.9.2019. год. у 13 часова у просторијама школе.

Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ”

Челинац

 

На основу члана 139. тачка 15) и 17) Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. РС” број: 44/17 и 31/18 те Одлуке директора школе број : 640/19. од 16.8.2019. год.

 

 објављује се

 

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПСИХОЛОГА

 

 

 

 На основу одлуке директора ЈУ Основна школа “Милош Дујић” Челинац поништава конкурс који је објављен 14.8.2019. године (сриједа) у листу “Глас Српске” на одређено вријеме за радно мјесто дипломирани психолог, лице са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном раду

 .......................................................................................................... 1 извршилац

Проф. енглеског језика на 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2020. год.

 .......................................................................................................... 1 извршилац

 

Поништење конкурса објавити 21.8.2019. (сриједа) у “Гласу Српске”.

 

Конкурс се поништава из организационих разлога на нивоу Актива директора основних и средњих школа ради распоређивања технолошког вишка.

***

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧЕЛИНАЦ

Видовданска 5а

 

На основу члана 48. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18), члана 8. Правилника о раду за запослене у ЈУ Центру за социјални рад Челинац и члана 20. Статута ЈУ Центра за социјални рад Челинац, в.д. директора ЈУ Центра за социјални рад Челинац расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у ЈУ Центар за социјални рад Челинац

 

Расписује се Јавни конкурс за пријем два приправника на период од годину дана, ради обављања приправничког стажа у ЈУ Центру за социјални рад Челинац, у оквиру реализације “Програма подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години”, Завода за запошљавање Републике Српске и то:

- Приправник, дипломирани социолог, ВСС, један извршилац, на период од 12 мјесеци,

- Приправник, професор српског језика, ВСС, један извршилац на период од 12 мјесеци, са статусом дјетета погинулог борца ВРС.

Опис послова

Приправници се примају на одређено вријеме ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита. Оспособљавање приправника вршиће се по програму усвојеном од стране директора ЈУ Центра за социјални рад Челинац за радно мјесто из тачке 1, подтачка 1.1, а за радно мјесто из тачке 1. подтачка 1.2. по програму усвојеном од Народне библиотеке “Иво Андрић”, Челинац.

Општи услови за кандидате:

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова социјалне заштите.

Посебни услови:

услови наведени у тачки 1,

- да кандидат нема радног искуства након стечене високе стручне спреме,

- да се налази на евиденцији Завода за запошљавање,

- да кандидат који конкурише за радно мјесто из тачке 1, подтачка 1.2, има статус дјетета погинулог борца ВРС који доказује потврдом надлежне борачке организације.

Потребна документа

Уз пријаву на Конкурс коју су својеручно потписали и кратку биографију, кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Фотокопија дипломе или увјерења о дипломирању издатих од стране високошколске установе (увјерење о дипломирању не може бити старије од 1 године),

- Фотокопија додатка дипломи за кандидате који су завршили студије по Болоњском систему,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање,

- Овјерена фотокопија радне књижице,

- Овјерена изјава кандидата да се против истог не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова социјалне заштите,

- Овјерена изјава да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању,

- Потврда о статусу дјетета погинулог борца ВРС за радно мјесто из тачке 1, подтачка 1.2.

Напомена:

Изабрани кандидати дужни су прије потписивања уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављује и увјерење да се против истог не води кривични поступак.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из Јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју.

Документи приложени уз пријаву на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

Непотпуне, недопуштене, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, те ће бити одбачене закључком комисије.

Пријаву на конкурс доставити на адресу ЈУ Центар за социјални рад Челинац, за Комисију за избор, Видовданска 5а или лично предати на протокол ЈУ Центра за социјални рад Челинац.

***

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. професор математике        - 4 часа на одређено радно вријеме, до краја школске године тј. до 31.8.2020. године

 

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је да достави документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервјуу који ће се обавити дана 30.8.2019. године у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу  “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком “За конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка.

***

 

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА”

Градишка

Видовданска 58

Тел: 051/813-385

е-mail: ss17@skolers.org

 

 расписује:

 

КОНКУРС

 

за пријем радника

 

Професор исламске вјеронауке, 4 часа наставе - један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на одређено вријеме до 31.8.2020. године

 

 

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

- да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

 - љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла,

- степену стручне спреме,

- дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

 

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, ако испуњавају остале услове прописане законом.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Интервју и тестирање утврђени Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити у понедјељак, 2.9.2019. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са назнаком “За конкурс” слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ

 

На основу члана 48. тачка 3) и члана 77. Закона о судовима Републике Српске (“Сл. гласник РС” број 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 8. Правилника о унутрашњем судском пословању (“Сл. гласник РС” број 9/14, 71/17, 67/18 и 6/19), предсједник Основног суда у Мркоњић Граду

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто

 

Руководилац одсјека административно-техничких послова - 1 (један) извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- Завршен правни факултет ВСС/VII степен или дипл. правник са најмање 240 ECTS бодова,

- Положен стручни испит за рад у органима државне управе за ВСС,

- Познавање рада на рачунару,

- 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Диплому - свједочанство о завршеном факултету,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

- Увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,

- Доказ о траженом радном искуству,

- Доказ о познавању рада на рачунару.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из конкурса, Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени путем контакт телефона, који су обавезни навести у пријави.

Изабрани кандидат прије заснивања радног односа доставља: увјерење о здравственој способности, овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду и овјерену изјаву да није отпуштан из државног органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним доказима могу се доставити лично или путем поште на адресу:

Основни суд у Мркоњић Граду

ул. Стојана Јанковића број 1

са назнаком: “За конкурс”.

***

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БАРАЋИ

МРКОЊИЋ ГРАД

 

 

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Наставник хемије - 1 извршилац, радник са искуством, 8 часова (4 часа у ЦШ Бараћи, 4 часова у ПШ Подрашница), до 31.8.2020. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3), 4) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос радника са искуством и положеним стручним испитом,

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.8.2019. године са почетком у 9.30 часова у просторијама централне школе у Бараћима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бараћи, Мркоњић Град, 70267 Бараћи. Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

***

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА “АГАПЕ”

Подоругла бб

70260 Мркоњић Град

 

КОНКУРС ЗА ПОСАО

 

Установи социјалне заштите дом за старија лица “Агапе” у Мркоњић Граду потребни за рад сљедећи радници:

- медицински техничар;

- његоватељ за старија лица;

- спремачица.

За све информације позвати контакт телефон 065/532-841.

Конкурс остаје отворен до попуњавања радног мјеста.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Професор њемачког језика, 1 извршилац, на одређено вријеме, до завршетка школске 2019/2020. године - 18 часова.

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији. Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству;

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци). Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто професора њемачког језика обавиће се дана 30.8.2019. године, понедјељак, у 10 часова у просторијама Школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.                                 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документа доставити лично у Школу или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија Мркоњић Град

улица Симе Шолаје бр. 91

70 260 Мркоњић Град                                                

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” МРКОЊИЋ ГРАД

Његошева 15

70260 Мркоњић Град

 

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме, до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 2 извршиоца

2. Професор/наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до краја школске 2019/20. године, 1 извршилац

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом. Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању. Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата Школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа). Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу:

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Тестирање и интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе у уторак, 3.9.2019. године, и то са почетком у

9 часова за кандидате за радно мјесто под редним бројем 1.

- у 10.00 часова за кандидате за радно мјесто под редним бројем 2.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”

Његошева 15

70260 Мркоњић Град

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ”

МРКОЊИЋ ГРАД

УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 17

         

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста и то

 

1. Дипломирани васпитач, ВСС, положен стручни испит - рад на одређено вријеме у ПО Бјелајце, за радну 2019/20. годину, до 31.8.2020. године ............. 1 извршилац,

2. Дипломирани васпитач, ВСС, радно искуство три године, положен стручни испит - рад на неодређено вријеме  .......................................................................... 3 извршиоца,

3.  Помоћни радник (спремачица), НК, - рад на одређено вријеме, за радну 2019/2020. годину, до 31.8.2020. године .............................................................................. 1 извршилац,

4. Кувар, ССС, радно искуство 6 мјесеци - рад на одређено вријеме у ПО Подрашница, за радну 2019/2020, до 31.8.2020. године  ................................................. 1 извршилац.

 Општи услови за тачке 1, 2, 3. и 4.

- Да је држављанин РС или БиХ,

- Да је старији од 18 година,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

 Посебни услови за тачку 1.

 1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

 2. Увјерење о положеном стручном испиту.

 

 Посебни услови за тачку 2.

 1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

 2. Увјерење о положеном стручном испиту,

 3. Најмање три (3) године радног искуства у струци,

 Посебни услови за тачку 3.

Стручна спрема - основна школа,

Радно искуство - није потребно,

 Посебни услови за тачку 4.

Стручна спрема - ССС, смјер кувар

Радно искуство - 6 мјесеци.

 Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 1. достављају:

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

- Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање Републике Српске, након стицања одговарајуће стручне спреме,

- Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 2. достављају

- Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

- Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање Републике Српске, након стицања одговарајуће стручне спреме,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, и овјерена копија радне књижице не старија од 15 дана (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу),

 - Љекарско увјерење (прилажу они кандидати који буду изабрани након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 3. достављају

- Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

- Овјерену копију свједочанства,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање Републике Српске, након стицања одговарајуће стручне спреме,

- Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 4. достављају

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

- Овјерену копију свједочанства,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање Републике Српске, након стицања одговарајуће стручне спреме,

- Увјерење о радном искуству, радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

- Документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС - Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Миља Ђукановић” Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91.

Телефони: 050/212-976, 220-540

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор информатике, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, 10 наставних часова, до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством, најдаље до 31.8.2020. године;

2. Демократија и људска права, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 8 наставних часова, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

3. Социологија и филозофија, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 наставна часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

4. Право, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 6 наставних часова, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

5. Енглески језик, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 наставна часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

6. Примопредајници, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 наставна часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

7. Аутоматика, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 3 наставна часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

8. Основи електротехнике, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 наставна часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

9. Практична настава, машинска струка, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 12 часова, са радним искуством, до 31.08.2020. године;

10. Рачунари и програмирање, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 наставна часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

11. Практична настава, економска струка, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 часа, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

12. Примјена рачунара, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 6 часова, са радним искуством, до 31.8.2020. године;

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања и критеријумима за пријем. Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи конкурсом,

на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом. Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца. Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци). Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити дана 30.8.2019. године у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Документе доставити лично у Секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град, са назнаком Комисији за пријем.

***

  

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” Доњи Вијачани

Тел: 051/687-074

е-mail: os078@skolers.org

 

 

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЈЕСТА

 

Наставник физике - један извршилац са радним искуством - одређено радно вријеме, 2 часа седмично - до краја наставне 2019/20. године, а најдуже до 30.6.2020. године.

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа:

Увјерење о држављанству РС и БиХ,

Извод из МКР или овјерена фотокопија личне карте,

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи је:

Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент или испуњава услове из члана 177. став 1 Закона о основном васпитању и образовању

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми закључно са даном издавања увјерења,

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тест дана 2.9.2019. године у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук Караџић” 78432 Доњи Вијачани, са назнаком “за конкурс”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа “Петар Кочић”

Шибовска

тел.: 051684122

 е-mail: os083@skolers.org

 

 расписује

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 

- на радно мјесто наставника физике на одређено вријеме до краја школске 2019/2020. године - 4 часа, (16% радног времена).

 

Напомена: За упражњено радно мјесто, овим конкурсом, у радни однос примају се лица са радним искуством.

(Најмање годину дана радног искуства и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.)

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим правилником и то:

овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 74/18 од 09.08.2018. г.)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” .

 

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са комплетном документацијом доставити на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” 78433 Шибовска.

Напомена: “За конкурс”

 

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

Раде Врањешевић 1А

Школски одбор

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор

 

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат (вријеме за које се врши именовање)

Директор ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор те Правилником о раду.

 

 

V - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

1. Општи услови:

 - да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

 - да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

VI - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву приложити:

 1) увјерење о држављанству;

 2) извод из матичне књиге рођених;

3) диплому о завршеној стручној спреми;

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

(Наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату:

препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са законом

 

VII - Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић”, Раде Врањешевић 1А 78430 Прњавор, са назнаком - Јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

 

 

VIII - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Министарство просвјете и културе доставља Школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

 

 

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

 

НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА (ПШ Штрпци и централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка Јелене Југовић, професора њемачког језика и књижевности, са породиљског боловања) - 10 часова

НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 30.6.2020. године) - 6 часова

НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ (ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 30.6.2020. године) - 2 часа

НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка Јелене Мијић, професора разредне наставе, са патолошког, а касније са породиљског боловања /уколико именована споји патолошко са породиљским боловањем/) - 1 извршилац.

 

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. Извод из матичне књиге рођених ( или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 5.9.2019. године у 12.30 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр. 1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Гимназија, Градишка

 Ул. Петра Мисимовића 3а

тел. 051/814-783, 813-485

 е-mail: ss15@skolers.org

 

 расписује

 

КОНКУРС

 

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

 

ПРОФЕСОР ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ - 7 часова наставе (непуна норма), 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15, 83/15) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

У радни однос се прима лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) - прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2) степен стручне спреме;

3) дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.8.2019. године у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Гимназија, Петра Мисимовића 3А, Градишка.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ

 Бањалука, Бранка Радичевића 16,

 

 

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме до краја школске 2019/20. године, односно до 31.8.2020. године, без радног искуства, приправник - 1 извршилац.

  1. Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка – 5 (пет) извршилаца пуна норма - на одређено вријеме до краја наставног процеса шк. 2019/20. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

За радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице без радног искуства, приправник.

За радно мјесто под редним бројем 2. траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 5.9.2019. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

 

 Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под бројем 1. и 2. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу школе назнаком “за конкурс”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана