ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******************

******************

ЈЕЛШИНГРАД

Фабрика алатних машина

Нови Јелшинград д.о.о Бањалука

Ул. Бранка Пердува 10А

78000 Бањалука

 

На основу чл. 39. Одлуке о организовању Фабрике алатних машина "Нови Јелшинград" д.о.о.

Бањалука доносим

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Брусач  .........................................................................3  извршиоца

 

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

 

2.  КВ

  Опис посла:

- Припрема материјала за заваривање (брушење, сачмарење)

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com или на адресу послодавца.                                                                              

***

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

Ул. Равногорска бр.1

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бањалука, потребан је мушки радник, персонални асистент за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 30 до 45 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/569 925

Оглас отворен до 14.5.2021. године

***

"ТЕРМОМОНТ" СК ДОО

 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ МАШИНСТВА

 Тел: 051/920-920                                                                                                                                     

Улица: Ненада Костића бр.68

БАЊАЛУКА 78000

Е-mail: termomontskdoo@gmail.com

 

Фирма се бави увођењем инсталација водовода, канализације и инсталација за гријање и климатизацију.

 

ОГЛАС

Потребни радници:

- Вариоци (инсталација водовода и канализације ) ........   2 извршиоца

- Вариоци (инсталација централног гријања) ....................... 2 извршиоца

- Аутоматичар машинства ...................................    1 извршилац

 

Врста запослења: на неодређено вријеме, радно вријеме од 8 до 16 часова  пуно радно вријеме, могућност одласка на терен уз обезбијеђен смјештај и исхрану.

Пожељно посједовање возачке дозволе Б категорије и сопственог аутомобила.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон  051/263-885 или послати своју биографију на mail адресу termomontskdoo@gmail.com.

***

Оглас отворен до 30.4.2021. године

***

 "АРКЕ 2000"

Ул. Рамићи бб

78000 Бањалука

расписује 

ОГЛАС

 

 Потребно пет нових сарадника (м) у сектору производње, конфекција ПЕ кеса.

Рад на новим и технолошки савршеним машинама.

Производња са материјалима врхунске квалитете за производе намијењене европском тржишту.

Услов  образовање:

- мин. ССС

- старосна доб од 25 до 40 година

Кандидати могу да се јаве путем е-mail: arke@teol.net

или на контакт телефон: 051/460-086

Оглас отворен до 15.5.2021. године

***

BOSFOR MASON

CONSTRUCTION

Булевар Степе Степановића 175

78000 Бањалука

 

 

ОГЛАС

за запошљавање керамичара

 

Фирми Bosfor Mason Construction доо Бањалука потребни керамичари.

- 4 (четири) извршиоца.

Рад на одређено вријеме.

Стручна спрема: ССС - керамичар

Радно искуство од 2 (двије) године које је могуће доказати

Заинтересовани да се јаве на е-mail дресу: bosfor.bl@gmail.com

Оглас је отворен 7 дана од дана објављивања .

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВРХОВНИ СУД

Алеја Светог Саве бб

78000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

- Судијски асистент - дактилограф на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца ........ 1 извршилац.

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове.

Општи услови: да је држављанин РС или БиХ, да је старији од осамнаест година, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да се не води кривични поступак.

 

Посебни услови: Средња економска школа (економског или правног смјера) или друга средња школа, IV степен, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (програми Windovs, Word, Excel, Outlook и Internet explorer).

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење да није осуђиван, односно да се не води кривични поступак, диплому о завршеној школи, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима управе.

Пријаву на оглас са овјереном копијом тражених докумената, којима се доказује испуњеност општих и посебних услова, доставити непосредно или путем поште Врховном суду РС на адресу: Алеја Светог Саве бб, Бањалука.

Рок за подношење пријава кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања. Препоручује се кандидатима да у пријави на оглас поред адресе наведу и број телефона ради контакта.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос извршиће се интервју и тестирање са пријављеним кандидатима.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ "ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СЛУШАЊА И ГОВОРА" БАЊАЛУКА

Ул. Јована Рашковића бр.28

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I Расписује се јавни конкурс  за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на сљедеће радно мјесто:

 

1. Дефектолог - стручни сарадник, 1 извршилац, на неодређено вријеме (пуно радно вријеме);

 

За радно мјесто под редним бројем један, тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

II Општи и посебни услови:

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 102. став (4) и 105.  став (2) тачке 1), 2) и 3) Закона о средњем образовању и васпитању, те чланом 104. став (2) и став (3) чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и условима предвиђеним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати уз потписану пријаву на конкурс у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, обавезни су доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 108. Закона о средњем васпитању и образовању и члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем , као и члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи;

 

1. За радно мјесто под редним бројем 1 - дефектолог - стручни сарадник доставити овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке о врсти посла, степена стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању  и чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању   испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи;

 

III  Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  7.5.2021. године (петак) у 11 часова у просторијама ЈУ "Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора" Бањалука у улици Јована Рашковића, бр. 28, обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

IV Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

V Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

VI Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

VII Пријаве слати на адресу: ЈУ "Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора" Бањалука, улица Јована Рашковића, бр. 28, 78 000 Бањалука, са назнаком "За конкурс".        

***

ПОАНТА Х2О д.о.о.

Ул. Драгана Бубића бр.14

78000 Бањалука

ОГЛАС

- Теренски комерцијалист  / сервисер (м/ж)

Град: Бањалука

за пријем у радни однос:

Предузеће ПОАНТА Х2О  д.о.о. са сједиштем у Бањалуци објављује оглас за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме:

Теренски радник/сервисер – извршилац за подручје Бањалуке и околине

Услови за пријем у радни однос:

• завршена ССС (пожељно водоинсталатерски смјер)

• пожељно искуство на подручју водо и електро инсталација

• пожељно искуство у пословима логистике, складиштења и пријема/издавања робе (није услов)

• посједовање возачке дозволе "Б" категорије

• спремност на тимски рад

• организацијске способности

• комуникативност.

 

 

- Козметичарка (м/ж)

Поанта х2о д.о.о КОЗМЕТИЧКИ СТУДИО "АЉУА"

Услови:

• Пожељно искуство у педикири и маникири,

• познавање основа дерматологије,

• љубазност, комуникативност, одговорност, спремност за тимски рад

Пријава, рокови и остале информације

•  Пријаве се примају до 30.4.2021.  године

•  Пријаве са "ЦВ"  слати искључиво е-поштом на адресу poantah2o@gmail.com

065206246 (вибер)

***

Поанта Х20 с циљем проширења свог тима,

ТРАЖИ

динамичне, комуникативне раднике за упражњено мјесто:

- Вођа продаје  на подручју филтрације воде.

Искуство у комерцијали обавезно.

 

Нудимо:

- Фиксну зараду + бонусе

- Пуно радно вријеме

- Стални радни однос

 

Услови:

- ССС/ ВСС

- идејност

- ангажованост

- самоиницијативност

- воља за радом

 

ЦВ и пријаву слати на mail: poantah2o@gmail.com

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР "ЗАШТИТИ МЕ" БАЊАЛУКА

Ул. Пољоканов парк бб

78000 Бањалука                                                  

расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I Расписује се конкурс  за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме како слиједи:

 

1. Дефектолог -  стручни сарадник, са пуним радним временом, 1 извршилац, на неодређено вријеме, као лице са радним искуством у струци у трајању од најмање 1 године

 

За наведено радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице са радним искуством у струци у трајању од најмање 1 године, које посједује положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу ради обављања послова за потребе послодавца ван просторија послодавца ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука у смислу описаних послова као послова за обављање истих у сједишту послодавца, као и у Канцеларији ресурсног центра у Источном Новом Сарајеву, гдје ће се за потребе послодавца непосредно обављати послови у простору ЈУ ОШ "Свети Сава" Источно Ново Сарајево.

 

II Општи и посебни услови:

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 102. став 4. и 105.  став 2. тачке 1), 2) и 3) Закона о средњем образовању и васпитању , те чланом 104. став 2. и став 3.,  чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и условима предвиђеним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати уз потписану пријаву на конкурс у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, обавезни су доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 108. Закона о средњем образовању и васпитању  и члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем , као и члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ;

 

1. За радно мјесто под редним бројем 1. – Дефектолог - стручни сарадник: овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент томе, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке о врсти посла, степена стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању  и чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци

у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и

Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи;

 

III Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 7.5.2021. године (петак) у 10 часова у просторијама ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

IV Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

V Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

VI Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

VII Пријаве слати на адресу: Јавна установа Центар "Заштити ме" Бањалука, Пољоканов парк бб, 78 000 Б. Лука, са назнаком "За конкурс" путем поште или доставити лично на протокол ЈУ Центар "Заштити ме" Бањалука.

***

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА "МЕДИВЕТ" ТРН

Цара Душана 128а; Тран – Лакташи

Контакт телефон : 065/514-435 ; 051/584-769

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Ветеринарска амбуланта "Медивет" из Трна, потражује доктора ветеринарске медицине/дипломираног ветеринара за пријем у стални радни однос. Услови рада и плата по договору. Контакт телефон 065 514 435 и 051 584 769, адреса Цара Душана 128а, Трн, Лакташи.

***

"AM SHOES " ДОО ЛАКТАШИ

Светосавска, 83 Гламочани

78252 Лакташи

ОГЛАС

 

Потребни су:

 

1. Кројач – два

Опис посла:

-  Рад на штанцу

-  Кројење коже и синтетике

Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Могућност сталног запослења.

 

2. Преводилац за италијански језик/административни радник.

Опис посла:

- превођење документације

- усмено превођење

- административни послови

Могућност сталног запослења.

 

Пријаве на: е-mail: administracija@amshoesbl.com

  Тел: 051/492-510; 051/492-511

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

СРБАЦ

 

ЈУ ОШ"Јован Јовановић Змај" Србац, расписује:

 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са функције, пуна норма;

2. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 3 наставна часа;

 

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 7.5.2021. године у 13 сати у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Јован Јовановић Змај" Ул. Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ДРИНИЋ", ДРИНИЋ

Центар 13,

тел/факс: 050/465-020,

е-mail: os192@skolers.org

 

 

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа "Дринић" Дринић

 

I - Предмет

На основу Одлуке Школског одбора Јавне установе Основна школа "Дринић" Дринић број: 150/21. од 15.4.2021. године, Школски одбор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Дринић" Дринић.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа "Дринић" Дринић, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Дринић" Дринић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и именовања директора основне школе и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11. Овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

12. Овјерена изјава да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса .

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији и не смију бити старији од шест мјесеци.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћени кандидатима.

 

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Дринић" Дринић ; Центар 13,79 290 Петровац, са назнаком "Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе "Дринић" Дринић – "не отварати".

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа "Дринић" Дринић у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана