ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**********************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића бр.1А

78000 Бањалука

 

расписује

 

 

КОНКУРС

 

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Iа За уже научне области:

1. Производно машинство - 1 извршилац

2. Физиологија – 1 извршилац

3. Историја права и државе – 1 извршилац

4. Површинска експлоатација минералних сировина – 1 извршилац

5. Подземна експлоатација минералних сировина – 1 извршилац

6. Управљање и контрола квалитета хране и пића – 1 извршилац

7. Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту – 1 извршилац

8. Кинезиологија у спорту – 2 извршиоца

9. Коришћење шумских ресурса – 1 извршилац

10. Интегрална заштита шумских екосистема - 1 извршилац

11. Урбано шумарство – 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1. Филмска и телевизијска режија - 1 извршилац

 

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

IIа За уже научне области:

1. Саобраћајнице - 2 извршиоца

2. Механика и теорија конструкција - 1 извршилац

3. Алгебра и геометрија – 1 извршилац

4. Заштита животне средине – 1 извршилац

5. Кинезиологија у спорту – 2 извршиоца

6. Комуникологија – 1 извршилац

 

      IIб За уже умјетничке области:

1. Монтажа – 1 извршилац

 

III ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЈЕШТИНА

1. Специфични језици –енглески језик – 1 извршилац

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању .

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора наука или магистра наука/мастер из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем III:

- овјерен препис или фотокопију дипломе основних студија или дипломе са другог    циклуса студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 на првом и другом циклусу студија,

- објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.

 

 

НАПОМЕНА:

 

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :

- За радно мјесто за избор наставника страног језика и вјештина  под редним бројем  “1. Специфични језици – енглески језик - 1 извршилац”, закључиће се уговор о раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

 

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке Iб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 1. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 3. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 4. и 5. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79 101 Приједор,

- Под редним бројем 6. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 7. и 8. Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 9., 10. и 11. Шумарском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78 000 Бањалука.

 

 

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 1. и 2. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 6. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЈЕШТИНА:

 

- Под редним бројем 1. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

***

“РОУТИНГ” ДОО

Ул. I крајишког корпуса 16

78000 БАЊАЛУКА

 

Објављује:

 

ОГЛАС

 

1. Дипломирани инжењер електротехнике - 1 извршилац

 

- Рад на: неодређено вријеме

 

 

Услови:

1. возачка дозвола Б категорије

2. пожељно радно искуство

3. пожељан положен стручни испит

 

Уз пријаву треба приложити:

1. CV

2. Оглас остаје отворен до: 1.6.2020. године

 

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе

електронска пошта: info@routingbl.com  

 са назнаком “Пријава на оглас”.

***

“СПАРТА” ДОО

Ул. Карађорђева 370

78000 БАЊАЛУКА

 

Објављује:

 

ОГЛАС

 

1. Шивач ......................................................................................  5 радника

2. Помоћни радник ................................................................. 5 радника

 

Услови за пријем шивача су:

1. Познавање рада на шиваћим машинама

2. Степен школске спреме није битан.

Услови за пријем помоћних радника су:

1. Старосна доб 20 - 40 година

2. Радно искуство није потребно.

Оглас отворен до 12.6.2020.

Контакт телефон 051/492-795.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

 

I

           У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

                  

 

  у Одјељењу за привреду:

1. Самостални стручни сарадник за

регистар предузетника ................................................................ 1 извршилац

 

у Одјељењу за финансије:

2. Самостални стручни сарадник за

послове евиденције потраживања ..................................... .1 извршилац

 

у Одсјеку за правна питања и прописе:

3. Самостални стручни сарадник за

управно-правне послове. .................................................. 1 извршилац

 

 

        У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

 

у Одјељењу за привреду:

4. Оператер .................................................................. 1 извршилац

 

 

у Одсјеку за информатику:

5. Администратор мреже .............................................. 1 извршилац     

 

 

                                                    III  - Општи услови

 

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

 

1. да је држављанин РС, односно БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

 

                                                      IV - Посебни услови  

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за регистар предузетника су:

- ВСС – економски факултет или правни факултет  (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару,

- положен возачки испит “Б” категорије.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за послове евиденције потраживања су:

 

- ВСС – дипл. економиста (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

          Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за управно-правне послове су:

 

- ВСС – дипл. правник (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Оператер су:

 

- ССС – средња школа - IV степен;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Администратор мреже су:

 

- ВСС –дипл. електро инж. смјер електроника и телекомуникације или смјер аутоматика и рачунарска техника (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије.

 

 

         Кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

        

                                                       

                                                      V - Потребна документа

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом, како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

 

1) дипломе о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3. и 5.) ;

2) свједочанства о завршеној средњој школи (за радно мјесто под редним бројем 4.);

3) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаву којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2. и 3.);

4) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) - за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3. и 5.);

5) исправе или изјаве да познаје рад на рачунару (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4. и 5.);

6) изјаву у писаној форми да има положен возачки испит “Б” категорије (за радна мјеста под редним бројевима 1. и 5.).

 

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља увјерење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.  

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

 

 

 

                                                                          VI

 

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

 

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. ИЏ став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. 

 

                                                            

                                                                         VIII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.  Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

***

“ИНТЕР МЦТ” ДОО

Ул. Дунавска бб, Бањалука

78000 Бањалука

е-mail: intermct@gmail.com          

расписује                                           

ОГЛАС

за  пријем у радни однос

 

 

 

         Предузећу ИНТЕР МЦТ ДОО са сједиштем у Бањалуци, улица Дунавска бб које се бави трговином на велико алкохолним и безалкохолним пићима, потребни радници на радним мјестима:

 

1. Возач - достављач (м)

Опис послова:

 

• превоз и достава робе

 

     Услови за пријем у радни однос:

 

• пожељно радно искуство за возаче - достављаче;

• поузданост, одговорност;

• спремност на тимски рад

• неопходно посједовање возачке дозволе Б и Ц1 категорије, лиценце возача, картице за дигитални тахограф и положеног државног испита за возача.

 

2. Возач ТМВ (м)

 

Опис послова:

 

• превоз и достава робе;

 

     Услови за пријем у радни однос:

 

• пожељно радно искуство за возаче теретних моторних возила;

• поузданост, одговорност;

• спремност на тимски рад

• неопходно посједовање возачке дозволе Ц и Е категорије и положеног државног испита за возача.

 

Оглас остаје отворен до попуне наведених радних мјеста.

 

Пријаву и ЦВ слати на е-mail:intermct@gmail.com  

   или на адресу: ИНТЕР МЦТ ДОО Дунавска бб Бањалука

_____________________________________________________________****

Рибник

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

Центар за социјални рад Рибник

Превија бр.4, 79287 Доња Превија,

тел/факс :050/490-224; 050/490-225,

е-mail: csrribnik@gmail.com  

 

директор ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник,  расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на неодређено у ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник

 

 

I – Директор  ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник расписује јавни конкурс:

1. за пријем радника са ССС  у ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник на неодређено вријеме на радно мјесто:

1.1 ложач централног гријања  .........................................................................   1     извршилац

 

 II- Опис послова

 

Запослени на радном мјесту  из тачке 1.1. обавља послове и радне задатке  утврђене и описане  Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник (број: 01-2/18, 01-12-1/19 и 01-021-1/18) и то:

- Самостално рукује, чисти и одржава котао за ложење,

- Одржава инсталације у систему централног гријања и врши мање оправке,

- Реже, цијепа и припрема дрва за ложење,

- Ложи ватру и одржава потребну температуру у просторијама,

- По престанку гријне сезоне врши генерално чишћење и провјеру инсталација,

- Одговоран је за исправност система гријања,

- Одговоран је за рад и одржавање агрегата,

- Обавља послове на одржавању објекта,

- Обавља послове на одржавању инсталација, објеката и опреме по налогу директора,

- Врши мање поправке на електро и водоводним инсталацијама које не захтијевају посебну стручност,

- Врши поправке намјештаја, уредске опреме и сл.,

- Обавља и друге послове по налогу директора.

 

III – Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске, односно Бих,

- да је старији од 18 године,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци,

- да се не води  кривични поступак.

 

 

IV - Посебни услови:

- ССС ( IV и III степен) техничког или друштвеног смјера,

- Положен испит за руководиоца централног гријања,

- Најмање једна година радног искуства.

 

V - Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе  о испуњености општих и посебних услова и то:

1. биографију о кандидату,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење о држављанству,

4. овјерену копију дипломе,

5. доказ о радном искуству,

6. увјерење о положеном испиту за руководиоца централног гријања,

7. увјерење о некажњавању,

8. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

9. увјерење  о општој здравственој способности изабрани кандидати достављају након окончања изборне процедуре.

Документација се доставља у оригиналу или овјереним копијама не старија од 6 мјесеци.

VI - Интервју

Конкурсни поступак ће спровести Комисија за пријем радника, која ће са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII - Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ “Центар за социјални рад” Рибник, Превија бр.4, 79287 Доња Превија, са назнаком “Комисији за пријем радника”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана