ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.04.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.04.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.04.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

р а с п и с у ј е

 

 

К О Н К У Р С

И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Иа За уже научне области:

 1. Рачуноводство и ревизија – 1 извршилац
 2. Економетрија - 1 извршилац
 3. Интерна медицина* – 1 извршилац
 4. Гинекологија и опстетриција* - 1 извршилац
 5. Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране – 1 извршилац
 6. Зоологија – 1 извршилац
 7. Биљне науке, ботаника – 1 извршилац
 8. Екологија, заштита биодиверзитета – 1 извршилац
 9. Криминалистичка тактика, методика и оператива – 1 извршилац
 10. Теорија и методологија социјалног рада

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

IIа За уже научне области:

 1. Управно право и управа - 1 извршилац
 2. Финансијско право – 1 извршилац
 3. Заштита животне средине – 1 извршилац
 4. Организација и послови полиције – 1 извршилац
 5. Социјална политика – 1 извршилац

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

 Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

 • да је држављанин РС или БиХ;
 • да је старији од осамнаест (18) година;
 • да има општу здравствену способност;
 • да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

 • увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);
 • увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци.

 

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1     Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању и чланова од 80-100. Закона о високом образовању .

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем Iа:

 • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
 • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
 • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
 • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
 • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

 • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,
 • увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),
 • доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
 • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
 • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

НАПОМЕНА:.

 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „3. Интерна медицина* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „4. Гинекологија и опстетриција* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „1. Управно право и управа - 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „2. Финансијско право - 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.
 • За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „5. Социјална политика - 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.
 • Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :
   • Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
 • Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 • Под редним бројевима 1. и 2. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања Лука, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 3. и 4. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројевима 5. и 6. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.
 • Под редним бројевима 7. и 8. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука,78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 9. ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 10. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

 

 

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 • Под редним бројевима 1. и 2. ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића број 77, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 3. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука,78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 4. ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бања Лука,
 • Под редним бројем 5. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

***

ЈУ Гимназија

 Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бања Лука

 

директор Школе расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор православне вјеронауке, 1 извршилац, на неодређено вријеме, непуна норма, 9 наставних часова

 

1. Радни однос из тачке 1. Јавног конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању , одредбама Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте
 2. Увјерење о држављанству
 3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кадидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци
 5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

 1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.
 2. Увјерење о положеном стручном испиту (за лица која нису у статусу приправника) за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)
 3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита )
 4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен
 6. Увјерење о радном стажу (за лица која нису у статусу приправника) издато од ранијег послодавца које треба да саржи  податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме,

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

 1. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о киандидату из категорије породице погинулог борца
 2. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 3. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца
 4. Сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице дужан је да достави изабрани кандидат након завршеног избора, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. Јавног конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 10.05.2022. године у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД - Минутица БАЊА ЛУКА

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:       

БАЊА ЛУКА – ВИШЕ ИЗВРШИЛАЦА

ЧЕЛИНАЦ  – 1 ИЗВРШИЛАЦ

ГРАДИШКА – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

Минимално  ССС

Радно искуство у трговини/малопродаји

Пожељно познавање рада на рачунару („MC Office")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

Копија извода из матичне књиге рођених

Копија увјерења о држављанству

Копија дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: posao@minutica.ba .

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 „Глас Српски-Трговина"А.Д. - Минутица Бања Лука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.  

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

 ул. Ђуре Даничића 2А, Бања Лука

 

расписује

 

Ј А В Н И    К О Н К У РС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

Професор физике  – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, приправник

 

Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС , Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

 

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

   пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

Напомена:  

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде изабран дужан је прије занивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснађно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком „Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста".

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 05.05.2022. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

„Health Zone "с.п Бања Лука

Ул.Краља Петра I Карађорђевића 92/98

78000 Бања Лука

Расписује

 

О Г Л А С

ПОМОЋНИ РАДНИК У КУХИЊИ _ _ _ _ _ _ _ _   1 ИЗВРШИЛАЦ

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон :065/581-589

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

 

***

„Аутопревоз ГС" д.о.о. Бања Лука

 Пут српских бранилаца бр.35

  78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

 

1.Референт за обрачун и продају карата   ...................1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом,

 

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове :

-        ССС-економског или саобраћајног смјера са или без радног искуства

-        познавање рада на рачунару

     

Потребна документација:

        1.  Биографија

        2.  Овјерена копија дипломе,

        3.  Увјерење о невођењу кривичног поступка и

        4.  Увјерење о некажњавању

Оглас отворен до 13.05.2022године

    

Пријаву са потребном документацијом доставити лично/поштом са назнаком „Пријава на конкурс за радно мјесто „Референт за обрачун и продају карата"  на адресу : „Аутопревоз ГС" д.о.о. Бања Лука, Пут српских бранилаца бр.35,  78000 Бања Лука или путем mail адресе: desk@autoprevoz.org

***

 

КРОЈАЧКИ САЛОН „SOCHOH" с.п Бања Лука

Ул.Иве Лоле Рибара бр.4

78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

 

КРОЈАЧ/ШНАЈДЕР ................................   1 ИЗВРШИЛАЦ

Опис посла:

-кројење и шивење лаке и тешке конфекције

Заинтересовани кандидати могу се јавити на контакт телефон :065/306-742

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

 

***

Кафе бар „МОДЕНА"

Ул.Степе Степановића бр.185

78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

 

К О Н О Б А Р ............................................       1 извршилац

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/546-432

Оглас отворен до 12.05.2022 године

 

***

Предузеће   за   електро  монтажне  радове

*ЕЛМОРАД *д.о.о.  Бања Лука , ул. Ивана Фрање  Јукића  бр. 11

                             

О Т В А Р А

конкурс  за  пријем  радника  у стални радни однос  за рад

на неодређено вријеме у пословној  јединици  Бања  Лука

 1. КВ  електричар                                     4  извршиоца

2 .ВКВ електро инсталатер                      1  извршиоц

              Услови :   - возачка дозвола Б категорије 

                 - за радно мијесто  под ред.бр.1,  мин .3  год. радног искуства

                 - за радно мијесто  под ред.бр.2,  мин  3 год.  радног искуства

                  - Смерност за рад на терену.                 

Пријаве  са   CV-ом  , слати   на  горе наведену   адресу  или на  е-mail: office@elmorad.com

Конкурс  остаје отворен  30 дана од  дана објављивања.

***

Јавна установа Основна школа „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука

 Саве Ковачевића бб,

78 000 Бања Лука

 

Школски одбор Јавне установе  Основне школе „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука,

р а с п и с у ј е:

КОНКУРС

 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" БАЊА ЛУКА

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука бира се на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

Општи услови:

1. да је држављанин РС/БиХ,

2. да је старији од 18 година и

3. да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1. овог става, 

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању .

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на који се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 V -  Потребна документација

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

11. Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фото-копији

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу школе  са назнаком:

''Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука - не отварати".

VII - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

"АРС Инжењеринг" д.о.о. Бања Лука

Циглане 39

Бања Лука 78 000

Република Српска, БиХ

 

 

К О Н К У Р С

за попуну радних мјеста на позицији

 

1.       Монтер металних конструкција - 10 извршилаца

Потребне квалификације су:

•        Средња стручна спрема

•        Пожељно искуство у области монтаже металних конструкција

•        Возачка дозвола "Б" категорије

Послодавац нуди:

•        Добри финансијски услови

•        Обезбијеђен топли оброк

•        Обезбијеђен смјештај

•        Обезбијеђена обука и стручно усавршавање на наведеним пословима

Кандидати уз пријаву треба да приложе:

•        Биографију

Пријаве слати на адресу: "АРС Инжењеринг" д.о.о. Бања Лука, Циглане 39, Бања Лука 78 000 или на е-mail:

zoran.kondic@arsinzenjering.com

Конкурс остаје отворен до 20.05.2022. године.

 

Локација: Бања Лука

Број извршилаца: 10

Датум објаве: 20.04.2022. године

Трајање огласа: до 20.05.2022. године

***

Јавна установа Основна школа „Бранислав Нушић" Бања Лука

 Мањачких устаника 32, 78 000 Бања Лука

 

Школски одбор Јавне установе  Основне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука, р а с п и с у ј е:

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

,,БРАНИСЛАВ НУШИЋ" БАЊА ЛУКА

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука бира се на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година и

3. да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1. овог става, 

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању .

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на који се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V -  Потребна документација

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

11. Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фото-копији

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу школе

са назнаком ''Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Бранислав Нушић" Бања Лука - не отварати".

VII - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

MAHLE Electric Drives Bosnia doo

Немањина 63а, Лакташи

Република Српска, БиХ

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

-РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ-

 

Фирма „MAHLE Electric Drives Bosnia " доо расписује оглас за пријем у радни однос: двадесет (20) радника за производњу (ПОЛ: Мушки).

Поред општих, кандидати треба да испуњавају и сљедеће услове:

- НК, КВ или ССС свих смјерова

- претходно радно искуство није потребно, стручно оспособљавање на локацијама у  власништву МАХЛЕ-а

- организованост, комуникативност, тимски рад;

- поштовање радних процедура и правила;

 

Послодавац, поред основних услова нуди:

- редовна и стимулативна примања која укључују регрес

- динамично радно окружење

- могућност личног развоја

- превоз плаћен;

- топли оброк;

Кандидати могу попунити пријаве у просторијама Завода за запошљавање Лакташи, Србац и Градишка, као и лично на адреси фирме, или послати своју биографију на сљедеће mail-адресе :

mara.raulic@ba.mahle.com

zorana.gligoric@ba.mahle.com

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Кадровска служба

Глигорић Зорана

066/213-050

 

Раулић Мара

066/586-131

051/535-489

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

 

      Пореска управа  РС врши пријем:

Једног (1) приправника са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у  Одјељењу за правне и опште послове,  у Подручом центру Бањалука;

 

Општи услови за пријем приправника:

-  да је држављанин РС или БиХ

-  да је старији од 18 година

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

   Посебни услови за пријем приправника :

завршен правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (Први циклус студија са стечених 240 ECTS бодова).

 

           Приправник је лице које након завршене средње школе, више школе или првог и другог циклуса студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме, што кандидат под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује посебном изјавом која је у саставу обрасца  Пријаве на јавни конкурс (Тачка В).      

            Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана и рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу: Пореска управа - Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Пријава се подноси на обрасцу „Пријава на јавни конкурс" који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу Јавног конкурса који је објављен на  интернет страници Пореске управе.

 

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

- копију дипломе о завршеној школској спреми.

           Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

 03.06.2022. године (петак) у 09:00 сати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат је, прије ступања на рад, дужан доставити сљедећу документацију (у оргиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерење о држављанству БиХ или РС,

- родни лист,

- љекарско увјерење,

- увјерење о неосуђиваности;

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

                   Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

          Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана