ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************************

**********************************

 

RILEX CO” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Бранка Радичевића бр.14

78000 Бањалука

 

У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

   Оглас за радна мјеста:

    1. Хигијеничар (ж) – 1 извршилац

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

          -  да су физички и психички способни за обављање послова;     

                                                             

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бањалука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу послодавца  са назнаком “пријава на оглас” или на е-mail адресу: rilex.co@gmail.com

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

АУТОПРЕВОЗ ГС” ДОО БАЊАЛУКА

Пут српских бранилаца бр.35

78000 Бањалука

Расписује:

 

                                                                                           ОГЛАС

                                                         за пријем радника у радни однос

 

1. Помоћни радник/Перач  .................................................1 извршилац

 

Поред општих услова да су :

- држављани РС и БиХ

- старији од 18 година,

- општа  здравствена способност,

потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће посебне услове :

- стручна спрема: НК/КВ  радник

     

Потребна документа:

        1.  Биографија

        2.  Овјерена копија дипломе

       

Пријаву са биографијом послати поштом са назнаком “Оглас за пријем у радни однос” или лично

на адресу послодавца или  или на mail: slavicaradulovic77@gmail.com

Оглас отворен до 12.6.2021. године.

***

“АМ МЕЂУГОРЈЕ” ДОО

Пут српских бранилаца 342

78000 Бањалука

Расписује:

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

 

Фирма АМ МЕЂУГОРЈЕ расписује оглас за пријем радника у радни однос

на сљедећу позицију:

1. Помоћни радници у производњи резане грађе ....................... 3 извршиоца

2. Лакирер у производњи столарије ..................................... 1 извршилац

 

Услови:

- Са искуством пожељно, али није неопходно 

- Одговорност у обављању послова.

 

Уколико сматрате да испуњавате наведене услове пријавите се на адресу фирме или путем

телефона: 051/500-830, 065/510-849, 065/695-107.

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

“VIENNA OSIGURANJE” Бањалука

Трг српских јунака 3

78000 Бањалука

 

Vienna osiguranjeе д.д. VIG је водеће друштво за осигурање живота у БиХ те је чланица Vienna Insurance Group Гроуп (VIG), највеће осигуравајуће групације у Аустрији, Централној и Источној Европи.

VIG броји преко 25.000 запослених који су фокусирани ка високо професионалној услузи и бризи за сваког клијента. Посвећени смо промовирању различитости у пословном окружењу и поносан смо послодавац који нуди једнаке могућности свакоме.

 

Сходно континуираном развоју и ширењу продајне мреже на територији БиХ у потрази смо за још неколико чланова тима који би се са својим знањем и вјештинама одлично уклопили у наш продајни тим те позивамо све заинтересоване кандидате да се пријаве на позицију:

 

- Савјетник за продају осигурања (м/ж)

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Ми Вам нудимо:

 

• Посао у реномираној компанији која је водећа на тржишту животног осигурања

• Поузданост и дугорочност базирану на нашим вриједностима, традицији и стабилности

• Угодно и потицајно радно окружење са јаким нагласком на тимски рад

• Богатство различитости која проистиче из сарадње са колегама из 50 компанија широм свијета који припадају нашој групацији

• Атрактивне услове у погледу материјалних примања, бенефиција и напредовања у каријери

• Професионалне едукације усмјерене на развој знања и стручности из сегмента осигурања и продаје

• Отворену могућност да радите у граду/регији у којој живите

• Флексибилност и самосталност у организовању радних обавеза, могућност коришћења                      службеног аутомобила и службеног мобилног телефона

 

Од Вас очекујемо:

 

• Отвореност за рад са клијентима у продаји

• Посвећеност послу и усмјереност на услугу и остварење циљева

• Отвореност, оптимизам, развијене комуникацијске и презентацијске вјештине

• Самосталност и склоност ка тимском раду, организованост, проактивност, упорност и поузданост

• Познавање рада на рачунару (Microsoft Office пакет)

• Минимално средњу стручну спрему

Молимо све заинтересоване кандидате да нам доставе писмо мотивације и биографију на е-mail адресу: posao@viennaosguranje.ba или путем наше web www.viennaosuguranje.ba  са назнаком “Савјетник за продају осигурања”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Оглас истиче: 30.5.2021. године

***

“HOLEY GROUP” ДОО БАЊАЛУКА

“HOLEY GROUP”  д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, заступање и трговину Бањалука

 

Радињача б.б.

78 216 Поткозарје; Бањалука

051/924 001, 066/703 210, 065/421-950

 

 

ОГЛАС

за посао

- Машински инжењер

 

Опис посла:

• Пројектовање металних конструкција

• Технолошка припрема производње

• Моделирање машинских дијелова и склопова користећи CAD програм Црео (PRO/Engineer)

• Праћење процеса производње

 

Потребне квалификације:

• Машински инжењер, VI/2 и VII/1 ниво квалификације

• Пожељно 2 године радног искуства у пословима машинске струке

• Познавање рада на рачунару

• Познавање енглеског језика

• Познавање CAD програма

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

“МИЛЕНИЈ” ДОО

И крајишког корпуса 29

78000 Бањалука

ОГЛАС

 

Рачуноводствена агенција “Милениј” расписује конкурс за радну позицију:

 

Књиговодствено-административни радник

• ССС - средња економска школа  1 радник

• ВСС -  дипл. ецц.  1 радник – сертификовани рачуновођа

 

Општи услови:

• минимално 2 година радног искуства на књиговодственим пословима

• прецизност и аналитичност у раду

• познавање рада у Пантхеон програму

• добре комуникацијске вјештине

Опис радног мјеста

• Књижење улазних и излазних фактура;

• Обрачун ПДВ пријаве;

• Обрачун и књижење плата и осталих личних примања;

• Књижење благајничких дневника; 

• Књижење банковних извода;

• Вођење књиге сталних средстава;

• Вођење материјално-робног књиговодства;

• Остали књиговодствени административни послови у књиговодственој агенцији

Вашу биографију слати на горе наведену адресу, факс 051-221-101 или на мејл адресу: agencijamilenij@gmail.com .

Оглас је отворен до  31.5.2021. год.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

ЈЕВРЕЈСКА 48

78000 Бањалука

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

1. Проф. СТН, на неодређено вријеме, пуна норма, 20 часова, 1 извршилац

Наставни предмети: Рачунарске мреже (15 часова), Информатика (4 часа), Изборни предмет - Рачунарске мреже (1 час)

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати треба да испуњава друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати  су дужни   доставити сљедећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6. увјерење о држављанству РС или БиХ;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

8. увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

9.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

10. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење да није уписан у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (члан 5. став 1. тачка 4) и 5) Правилника) Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 31.5.2021. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Мирка Ковачевића 27

78000 Бањалука

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених   радних  мјеста

 

1. Проф/наст. музичке културе – 1 извршилац –пуна норма – приправник - на неодређено вријеме.

 

За радна мјеста под редним бројем 1. тражи се приправник

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105, 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, Услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у ради однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

      Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 3.6.2021. године у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

           Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа За уже научне области:

1. Електроника и електронски системи*  – 1 извршилац

2. Примијењена механика - 1 извршилац

3. Гинекологија и опстетриција* – 1 извршилац

4. Онкологија и радиотерапија* – 1 извршилац

5. Хирургија* - 1 извршилац

6. Генетика и оплемењивање пољопривредних биљака – 1 извршилац

7. Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) – 1 извршилац

 

 

II За избор сарадника:

 

IIа За уже научне области:

1. Механика и теорија конструкција  - 1 извршилац

2. Општа електротехника - 1 извршилац

3. Сестринство – 1 извршилац

4. Токсиколошка хемија – 1 извршилац

5. Графичке технологије – 1 извршилац

6. Специфични језици – енглески језик – 1 извршилац

7. Специфичне књижевности – њемачка књижевност (наставни предмети: Њемачка књижевност средњег вијека и барока; Њемачка књижевност 18. вијека; Њемачка књижевност класике; Њемачка књижевност Гетеовог доба; Семинар из њемачке књижевности 1; Семинар из њемачке књижевности 2; Аустријска књижевност;) – 1 извршилац

 

IIб За уже умјетничке области:

1. Репродукција музике – 1 извршилац;

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1. Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76 - 83. Закона о високом образовању и чланова од 80 - 100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 83. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “1. Електроника и електронски системи* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “3. Гинекологија и опстетриција* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “4. Онкологија и радиотерапија* – 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “5. Хирургија* – 1 извршилац, закључиће се уговор о допунском раду.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројем 1. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића број 71, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3, 4. и 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 6. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 7. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 5. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 6. и 7. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ        

Краља Петра  I Карађорђевића 12

78000 Бањалука        

објављује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

                                                                 

• Судијски приправник – волонтер, на период до двије године - 1 (један) извршилац,

 

I

Општи услови које кандидати морају испуњавати су:

 

1. да су држављани БиХ, 

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса.

 

                                                               II

Посебни услови које кандидати морају испуњавати су:

 

1. VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова.     

III

Кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова, доставе сљедећа документа и то:

 

• за тачку 1. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;

• за тачку 2. – доказ: фотокопија личне карте или пасоша,

• за тачку 3. – доказ: увјерење о општој здравственој способности доставља кандидат након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран,

• за тачку 4.  – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду”,

• за тачку 5. – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: “Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса”.

IV

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова достави сљедећи документ:

 

• за тачку 1. - доказ: фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми,

V

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене закључком од стране комисије за спровођење јавног конкурса.

VI

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање и усмени интервју, све у складу са чланом 11. и 12. Правилника о поступку провођења јавног конкурса за запошљавање радника у Окружном суду у Бањалуци, број 011-0-Су-19-001 715/19, од 12.12.2019. године, а који је објављен на њеб страници Суда.

 

О времену и мјесту одржавања тестирања и усменог интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата, а којима се имају сматрати само они кандидати који буду остварили:

више од  50% од највећег могућег броја бодова на тестирању и

више од  50% од највећег могућег броја бодова на усменом интервјуу,

након чега ће се наведене Листе успјешних кандидата, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% од највећег могућих броја бодова, доставити предсједници суда, са комплетном документацијом, на коначно одлучивање.

VIII

Након проведеног поступка по овом конкурсу, коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

IX

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. увјерења о држављанству БиХ,

2. увјерења о општој здравственој способности,

6. увјерења да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми.

X

Са изабраним кандидатом закључиће се Уговор о стручном оспособљавању без накнаде за рад (волонтерски рад) на период до двије године. Изабрани кандидати имаће право на здравствено осигурање и осигурање за случај несреће на послу (члан 74. Закона о судовима РС).

XI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на њеб страници суда www.okruznisud-bl.com . Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, ул. Краља Петра I Карађорђевића број 12.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске 8

78000 Бањалука

 

објављује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.1. Сарадник за послове протокола - Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2. Технички секретар - Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Сарадник за административне послове - Подручни центар Приједор, Одјељење наплате за правна лица; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.4. Администратор комуникационе инфраструктуре - Сектор за информационе технологије - Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС;

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.5. Виши сарадник за рачуноводствене послове – Сектор за заједничке послове – Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС;

Услови: економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

да је држављанин РС или БиХ,

1) да је старији од 18 (осамнаест) година,

2) да има општу здравствену способност,

3) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и

4) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Пореске управе Републике Српске, њњњ.порескауправарс.орг, а може се добити и у Пореској управи.

На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

1) диплома о завршеној стручној спреми (уколико су стечене ван РС и БиХ, морају бити признате дипломе, у складу са Законом о високом образовању “Службени гласник Републике Српске”, број 67/2020) и

2) увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс. 

 

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

      1.7.2021. године (четвртак) у 9 сати – за радна мјеста под бројем:

1.1. Сарадник за послове протокола - Подручни центар Бањалука, Одјељење за правне и опште послове;

1.2. Технички секретар - Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове;

1.3. Сарадник за административне послове - Подручни центар Приједор, Одјељење за правне и опште послове;

       2.7.2021. године (петак) у 9 сати  - за радна мјеста под бројем:

1.4. Администратор комуникационе инфраструктуре - Сектор за информационе технологије - Сједиште Пореске управе;

1.5. Виши сарадник за рачуноводствене послове - Сектор за заједничке послове - Сједиште Пореске управе;

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањалуци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

1) диплому о одговарајућој школској спреми,

2) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

3) увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,

4) увјерења о општој здравственој способности и

5) увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бањалука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org  

***

“ГИЗМО” ДОО

Српских пилота 1

78000 Бањалука

Објављује:

 

 

ОГЛАС

 

 

           1.Возач – достављач ................................................  извршилац

           2. Радник у складишту ...........................................  извршилац

 

Посебни услови:

- возачка дозвола “Б” категорије.

 

Сви заинтересовани кандидати могу да назову на следећи број телефона: 066/046-462.

Оглас отворен до 17.6.2021. године .

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Психолог школе - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац;

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

          Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у уторак, 1.6.2021. године са почетком у 9 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

СВЕТОСАВСКА 2

КОТОР ВАРОШ

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник математике - на неодређено вријеме, непуно радно вријеме – 16 часова, приправник, 1 извршилац.

2. Наставник физике – непуно радно вријеме - 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, са радним искуством, 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став (6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за кандидате за радно мјесто под редним бројем 2),

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Рс, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 1.6.2021. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”. Пријаве и документацију доставити поштом на адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона (обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски).

***

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

Митрополита Георгија Николајевича 22

Градишка 78400

ЈУ Народна библиотека Градишка, расписује

КОНКУРС

за пријем радника

I Хигијеничар - 1 извршилац на неодређено вријеме.

II Општи услови за кандидата

Кандидат мора испуњавати сљедеће опште услове:

• да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

• да је старији од 18 година,

• да има општу здравствену способност,

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

• да се против њега не води кривични поступак.

III  Посебни услови за кандидате

• најмање основна школа

IV Потребна документација

Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

• извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

• увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

• увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

• увјерење о радном искуству,

• диплому о завршеној школи,

• љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат).

V Рокови

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

VI  Остале одредбе

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Документација достављена уз пријаву на конкурс се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу библиотеке са назнаком “Пријава на конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана