ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

***************

*************

ЈУ ОШ “ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

БАЊАЛУКА

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Вршимо допуну конкурса од 11.11.2020. објављен у дневном листу “Глас Српске” гдје треба да

стоји да се радник прима не неодређено радно вријеме.

***

BAWARIAMED  д.о.о. са сједиштем у Бањалуци

се бави производњом , продајом и сервисирањем медицинске опреме и апарата. Тренутно смо заступници више од 20 свјетских реномираних произвођача медицинских апарата и опреме.

 

Расписујемо

КОНКУРС

за радну позицију:

 

1. Радник у производњи  .................................     2 извршиоца

Услови за кандидата:

- ССС 1x машински или електротехничар, 1x  хемијски или лабораторијски техничар

- Познавање општег рада на рачунару

- Развијен осјећај за одговорност, оријентисаност на резултате, самосталност у раду као и озбиљност и уредност у приступу радним задацима

- Добре организационе способности и педантност у раду

 

Задаци:

- припрема и производња производа од пластике

- паковање производа од пластике

- стерилизација производа

- дистрибуција производа од пластике

 

Погодности:

- Рад у успјешном радном окружењу

- Едукација и константно усавршавање

- Могућност напредовања у складу са постигнутим резултатима

 

CV  слати на мејл адресу: racunovodstvo@bawariamed.com

Рок за пријаве: 25.11.2020.

***

МДиДОЈЧ ГРУПА ДОО

МОНТАЖНЕ КУЋЕ

Др Младена Стојановића 26

78000 БАЊАЛУКА

 

 

 

ОГЛАС

 

Бавимо се производњом и монтирањем монтажних кућа. Потребни су нам радници сљедећих профила:

1. Керамичар (4 извршиоца)

2. Молер (3 извршиоца)

3. Монтажер гипсаних плоча (2 извршиоца)

4. Столар (1 извршилац)

 

 

Напомена: Кандидати не морају имати завршену адекватну школу, потребно је само да имају знање и искуство за послове за које конкуришу и да су спремни за рад не терену.

 

 

Заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона: +387 65 235 304.

 

Оглас отворен 15 дана од дана објављивања.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића бр.1А

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа За уже научне области:

1. Друштвена географија – 1 извршилац

2. Алгебра и геометрија – 1 извршилац

3. Кинезиологија у спорту – 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1. Графички дизајн – 1 извршилац

 

 

II За избор сарадника:

 

IIа За уже научне области:

1. Грађанско право и грађанско процесно право - 1 извршилац

2. Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) - 1 извршилац

 

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 80 - 100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 80. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора наука или магистра наука/мастер из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 80. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 80. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “2. Алгебра и геометрија – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке Iб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 1. и 2. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 3. Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића број 77, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”,

Трн, Ул. Доситејева 34

78252 Трн

      

 

расписује

КОНКУРС

За пријем приправника са ВСС – дјеце погинулих бораца ВРС на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци

 

Јавни конкурс се расписује  у склопу “Програма подршке запошљавању младих са високом стручном спремом  и средњом стручном спремом у статусу приправника у 2020. години” ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске.

Право учешћа на конкурсу имају лица у статусу приправника - дјеце погинулих бораца ВРС, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање стручног испита.

1. Професор енглеског језика - приправник са ВСС – дијете погинулог борца ВРС  на  одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци.

 

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Кандидати треба да имају  статус приправника - дјеце погинулог борца ВРС.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног или другог насиља на дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1) Потписану пријаву за конкурс, уредно потписану од стране кандидата (назначити адресу и контакт телефон);

2) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС;

3) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

4) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

5)   Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

6)  Увјерење о држављанству;

   Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација на основу које се врши бодовање:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 2. децембра 2020. године са почетком у 9 часова у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 4. децембра 2020. године.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком  директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Ул. Вука Караџића бб, ЈЕЗЕРО

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић”  Језеро

 

I - Предмет

 

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук  Караџић” Језеро расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ ОШ “Вук  Караџић” Језеро

 

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност. 

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе и Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурс

За директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС и

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

VI - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву - у којој кандидат, између осталог, таксативно наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,(наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност).

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или другим малољетним лицем.

- Приједлог програма рада директора у наредно четворогодишњем мандату.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

 

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе

са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VIII - Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана