ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

***************

Клуб за дјецу „ЦАРСТВО МАШТЕ" БАЊАЛУКА

Рамићи 201а

78000 Бања Лука

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Дипломирани васпитач ........................... 2 извршиоца

Клуб за дјецу „ЦАРСТВО МАШТЕ" тражи дипломираног васпитача за пуно радно вријеме. Налазимо се у Рамићима на магистралном путу.

За више информација заинтересовани кандидати се могу јавити на број телефона 065/793-420 или на е-ma­il car­stvo­mas­te2021@gma­il.com.

Оглас остаје отворен до 09.12.2021.године.

***

Компанија АЛБО д.о.о. БАЊАЛУКА

Бранка Пердува бр.10А

78000 Бања Лука

 

 бави се увозом и велепродајом личне заштитне опреме врхунског квалитета за велики број делатности. Са традицијом од преко двадесет година пословања, данас смо лидер на тржишту Србије поуздан сарадник и снабђевач производа израђених по европским стандардима. Услед ширења компаније заузели смо и мјесто регионалног снабдевача (земље бивше Југославије), а сада нам је фокус на учвршћивању позиције у Босни и Херцеговини. Из тог разлога потребан нам је

ШЕФ МАГАЦИНА

(Бања Лука)

Опис посла:

•        Пријем робе у магацин ( контрола квалитета робе и вођење евиденције о пријему)

•        Праћење залиха, надгледање складишног простора

•        Правилно одржавање постојеће робе у магацину

•        Вршење пописа робе и одговорност за стање лагера

•        Издавање робе са вођењем одређене документације

•        Утовар и истовар робе приликом пријема и отпреме

•        Одржавање магацинског простора ( одржавање стандарда здравља и безбједности  хигијене и сигурности у рандом окружењу)

•        Вођење евиденције о датумима истека рока производа

•        Координира рад запослених у магацину и транспорт како би извршили задатке и послове

•        Паковање робе и контролисање исправности робе која се транспортује

•        Вођење магацинских књига , царињење робе са царинског магацина , инвентурни лист

•        Контрола спаковане робе за испоруку

•        Врши замјену робе купцима

•        Извјештава о свим неправилностима на пријему и пошиљци робе, записник о недостатку и   рекламацији

•        Извјештава претпостављеног о извршеном раду и датим обавезама

•        Одговара за рад у магацину и стање робе у царинском магацину и магацину велепродаје,ажурно води евиденцију за задужења и раздужења робе ( захтјев за царињење, инвентурни лист-табеле и сл.)

Потребне квалификације:

•        Потребна квалификација минимум ССС

•        Минимум 3 године радног искуства на истим или сличним пословима

•        Знање рада на рачунару, MS Of­fi­ce пакету , обавезно MS Excel

•        Возачка дозвола Б категорије – активан возач

•        Добро организована особа, способна да ради у динамичном радном окружењу

•        Има искуства у вођењу људи и делегирању одговорности

•        Поуздана особа, заинтересована за дугорочно ангажовање

•        Самосталност у свом раду, поседује специфично знање и компетенце које захтева ова  позиција

•        Флексибилна и агилна особа спремна на континуирано усавршавање и унапређивање својих знања

Уколико сматрате да сте особа за овај посао, молимо Вас да пошаљете  ЦВ (пожељно са фотографијом) слати електронским путем на еma­il: mar­ke­ting1.bih@al­bo.rs

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

Крајњи рок за пријаву је 22.11.2021.

***

ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ

Ненада Костића бр7

78000 Бања Лука

 

Расписује:

 

           ИЗМЈЕНУ КОНКУРСА

             за попуну следећих упражњених радних мјеста

 

 

          Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани, објављен у дневним новинама „Глас Српске", дана 10.11.2021. године, мијења се на следећи начин:

 • мијења се дио јавног конкурса за радна мјеста под тачком 1. и 2. и који сада гласи:
 1. Наставник/професор физичког и здравственог васпитања, на одређено вријеме до 31.08.2022. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 5 часова норме (понедјељак 5. и 6. час, сриједа 1. 2. час и четвртак 6. час све у ПО Куљани), - 1 извршилац;
 2. Наставник/професор ликовне културе, на одређено вријеме до 31.08.2022. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 3 часа норме (петак 3., 5. и 6. час у ПО Куљани), - 1 извршилац. 

          Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Злужанима дана 02.12.2021. године у 11:00 часова.

          Кандитати за упражњена радна мјеста могу предати-доставити пријаве у року од осам (8) дана од дана јавног објављивања ове измјене конкурса.

          Све пристигле пријаве прије ове објаве измјене неће се узети у разматрање.

          Остали дио текста Јавног конкурса остаје неизмијењен.

Друштво за заступање у осигурању, „WVP" АД Бања Лука, у складу са потребама Друштва, објављује оглас потражње за пријем на радна мјеста:

 

ПРИПРАВНИКА

по програму подршке запошљавању младих – дјеце погинулих бораца са ВСС

 

Административни радник ............................   2 извршиоца

Опис послова:

- административни послови (пријем поште, протокол, вођење интерних евиденција, исл)

- израда интерних аката Друштва

- продаја осигурања и комуникација са клијентима

- други послови у складу са налозима и упутствима послодавца

Услови:

- ВСС

- основе рада на рачунару

- евиденција на бироу

Нудимо:

- разноврстан и динамичан посао уз константно стицање нових знања и искустава

- оспособљавање за самосталан рад у области продаје осигурања

- пријатан амбијент и радно окружење

Мјесто рада:

- Бања Лука, 1 извршилац

- Добој, 1 извршилац

Трајање радног односа:

- 12 мјесеци

-Заинтересовани кандидати свој Цв могу послати на мејл адресу послодавца: office@wvp.rs.ba

Или на контакт телефон 065/518-788

-Оглас отворен до 12.12.2021 године.

***

КОЗАРАПУТЕВИ д.о.о БАЊАЛУКА

Туњице бб

78000 Бања Лука

 

објављује следећи:

 

О  Г  Л  А  С

за пријем  у радни однос

на одређено вријеме, и то:

                

Оглас за радна мјеста:

 

1.       Дипломирани грађевински инжењер – 1 извршиоц;

2.       Грађевински техничар – 1 извршиоц;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1.- завршен грађевински факултет, дипломирани инжењер грађевинарства (VII степен стручне спреме)

            За мјесто под редним бројем 2. – завршена грађевинска школа, грађевински техничар ( IV степен стручне спреме)

     Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања .

         Са изабраним кандидатом ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност закључења Уговора о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу послодавца са назнаком „пријава на оглас" или на е-ma­il адресу: kozaraputevi@fotrisgroup.ba

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

ЈУ „ГИМНАЗИЈА" БАЊАЛУКА

Змај Јовина бр.13

78000 Бања Лука

Расписује:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

1. Професор физике, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма (17 наставних часова) до повратка радника именованог на послове директора школе

 

2. Професор математике, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма (16 наставних часова) до повратка раднице са породиљског боловања

 

3. Радни однос из тачке 1. Јавног конкурса ће засновати лица у статусу приправника, а у тачки 2, . лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању , одредбама Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте
 2. Увјерење о држављанству
 3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кадидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци
 5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

 1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.
 2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)
 3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита )
 4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен
 6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да саржи  податке из којих се јасно види:
 • врста посла,
 • степен стручне спреме,
 • дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)
 1. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о киандидату из категорије породице погинулог борца
 2. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 3. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. Јавног конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 01.12.2021. године у 12.40 часова, а са кандидатима из тачке  2.  Јавног конкурса дана 02.12.2021. у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бањалука, Змај Јовина 13.  

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

„АГРОКАРАНОВИЋ" СП БАЊАЛУКА

КАРАЂОРЂЕВА 325

78000 Бања Лука

 

Расписује оглас за рад на одређено  вријеме:

 

 1. Дипломирани инжењер пољопрвреде .......................                 1 извршилац

 

Услови:

- дипломирани инжењер пољопривреде ;

- завршен Пољопривредни факултет -  сви смјерови  осим аграрне економије и сточарства

 

Оглас остаје отворен до 15.12.2021. године.

Кадидати заинтересовани за рад могу се пријавити на конктакте:

„АГРОКАРАНОВИЋ" СП

КАРАЂОРЂЕВА 325 БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН : 065-783-680

***

 „ЖИТОПЕКА" д.о.о.

Синише Мијатовића 9

78000 Бања Лука

 

Мјесто рада:  Топола

Услови:

•        ССС

•        пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,

•        професионалност и љубазност

•        висока мотивисаност и усмјереност на рад и остваривање заједничких резултата,

•        способност за рад у тиму.    

Ваше задужење би подразумијевало:

•        директна продаја, непосредан рад са купцима,

•        праћење продаје, предлагање активности за унапређење продаје,

•        пружање информација о производима, помоћ при куповини,

•        издавање рачуна, наплата, паковање.

 

Нудимо Вам:

•        рад у амбициозном тиму у одличној радној атмосфери;

•        могућност да успјехом афирмишете себе у професионалном и персоналном смислу;

•        могућност напредовања.

 

Вашу пријаву (CV и пропратно писмо), можете послати на е-ma­il адресу  posao@zitopeka.net или на Житопека, ул Синише Мијатовића 9 , Бања Лука.

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за подношење пријава: 10 дана од дана објављивања огласа.

За више информација о Житопеци можете можете се обратити на фацебоокстраницу или на број 051/466-066

***

ЈУ ОШ"ВУК С. КАРАЏИЋ" ГРАДИШКА

78404 Турјак

Градишка

 

К О Н К У Р С

за попуну радног  мјеста

1.       Професор  биологије, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом-8 часова редовне наставе, до 01.04..2022. год.

 

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104105 106.. Закона о основном образовању и васпитању,и услове  предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1.       Да је држављанин РС или Бих, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2.       Да је пунољетан, а то се доказује изводом из мат.књиге рођених или копијом лк,

3.       Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу,

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични посатупак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем-доставља кандидат

Увјерења из тачке 4 и5  школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву(са биографијом, адресом и бројем телефона)потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријима из члана  115.Закона о основном образовању и васпитању и Правилника  о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у основној школи.

1.Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3.Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6.Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 9.Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном стаатусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју  ће се обавити 29.11.2021.године  (понедељак ) са почетком у 10.00 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе прије заказаног тестирања.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ"Вук С. Караџић"78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36

78240 Челинац

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

 1. Доктор медицине, на одређено вријеме до 31.08.2022. године, непуна норма – 4 часа наставе, са радним искуством                                                                                                                                      – 1 извршилац;

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању равилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

 (1)Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са неведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1) Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11) За радно мјесто под тачком 4.  потребно је да кандидати доставе сагласност надлежне вјерске заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 29.11.2021. године (понедељак) са почетком у 13 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ

Видовданска бр. 5

78240 Челинац

 

 

На основу члана 2. тачка 1. Правилника о раду и члана 30. тачка 14. Статута Јавне здравствене установе Дома здравља „Свети Врачеви" Челинац, објављујем;

 

О Г Л А С

  за пријем радника

 

Зубни техничар.........1 извршилац на неодређено вријеме у Стоматолошкој  служби у ЈЗУ Дому здравља "Свети Врачеви" Челинац

 

 ОПШТИ УСЛОВИ :

 1. Да је држављанин РС, односно БиХ,
 2. Да је пунољетан,
 3. Да је здравствено способан,
 4. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела,
 5. Да се против њега не води кривични поступак.

      ПОСЕБНИ УСЛОВИ:  

 1.  ССС- медицинска школа, смјер зубни техничар,
 2. Положен стручни испит,
 3. 1 година радног искуства.

Уз пријаву на Оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу ( оригнална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији ( овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

 • Увјерење о држављанству РС/БиХ,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о некажњавању,
 • Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,
 • Љекарско увјерење о здравственој способности,
 • Свједочанство о завршеној ССС- медицинска школа, смјер зубни  техничар,
 • Увјесрење о положеном стручном испиту.

         

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у „Глас Српске" и на Бироу рада Челинац.

Пријаве са доказима слати на адресу : Јавна здравствена установа Дом здравља „Свети Врачеви" Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац- Комисији за пријем радника.

Уколико Оглас  не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервију, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ"

ПРЊАВОР

78433 Шибовска

 

директор школе,  р а с п и с у ј е:

 

 КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЈЕСТА 

 професора/наставника за наставни предмет Српски језик и књижевност  ,-на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања,  (22 часа или 91% норме).

Напомена: За  радно мјесто ,овим Конкурсом , у радни однос  примају се  лица без радниог искуства односно без положеног стручног испита.   

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о

држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не  може бити старије од шест јесеци и које прилаже само изабрани кандидат након изавршеног  избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства  личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављања дјетета,полног и другог     насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела   сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
            6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства   личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и    другог насиља над дјететом или малољетним лицем".

Увјерење из  тачка 4 и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 • Уз потписану пријаву и документацију из члана 5.Правилника  о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:
 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење након стицања одговарајуће стручне спреме,
 5.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 6.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 7.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РСако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата ће се вршити у складу са   Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске" .

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће окачити на огласну таблу школе након прегледа документације.

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве вријеме тестирања и интервјуа ће се обавити у понедељак, 29.11. 2021.године у просторијама школе у Шибовској са почетком у 10:00 часова.                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са комплетном документацијом доставити на адресу : ЈУ ОШ „Петар Кочић"78433 Шибовска или лично доставити сваким радним даном од 07 до 15 часова.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана