ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

"КРАЈИШНИК" СП БАЊАЛУКА

Ул. Петра Кочића бр.17

78000 Бања Лука

 

расписује

КОНКУРС

 

 1. Конобар ( ж ) .........................................1 извршилац

Опис посла:

- Послуживање пића

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/512-096

Оглас отворен до 22.10.2020

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Ул. Ђуре Јакшића бр.14

78000 Бањалука

доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о поништавању јавног конкурса за радно мјесто секретар школе

 

 

1. Поништава се јавни конкурс објављен 30.9.2020. године у листу "Глас Српске", а који се односи на:

 - Секретар школе, пуна норма, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

2. Одлука о поништењу конкурса, као и нови конкурс ће бити објављени у "Гласу Српске" 14.10.2020. године.

 

 

Образложење

Конкурс објављен дана 30.9.2020. године у "Гласу Српске" се поништава због техничке грешке. Одлука о поништавању конкурса, те поновљени конкурс ће бити објављени у "Гласу Српске" 14.10.2020. године.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Ул. Ђуре Јакшића бр.14

78000 Бањалука

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Секретар школе - 1 извршилац, на неодређено вријеме, 100% радног времена;

 

 

За наведено радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице са искуством, са положеним стручним испитом за рад у школи на мјесту секретара или за рад у органима државне управе (издато увјерење Министарства просвјете и културе Републике Српске да је именовани ослобођен полагања стручног испита за секретара у основној школи) или увјерење о положеном правосудном испиту.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 105. и 129. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у школи на мјесту секретара или за рад у органима државне управе (издато рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске да је именовани ослобођен полагања стручног испита за секретара у основној школи), односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи или увјерење о положеном правосудном испиту

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

  Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  30.10.2020. године (петак) у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Јован Цвијић" Бањалука обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "За конкурс – секретар".  

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЗАЛУЖАНИ

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну сљедећих упражњених радних мјеста

 

- Наставник њемачког језика, 12 часова редовне наставе, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године - 1 извршилац;

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране МУП-а, а које послодавац прибавља службеним путем;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране надлежног основног суда, а које кандидат прилаже уз пријаву на јавни конкурс.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати који буду примљени на упражњена радна мјеста, прије заснивања радног односа, обавезни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Залужанима дана 30.10.2020. године у 9 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе  са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

"ПИН" с.п Славиша Ђурђевић

(Продавница мобилних телефона)

Ул. Веселина Маслеше бр.3

(Господска улица, РК "Кастел")

Бањалука

Контакт телефон:066/444-455

Е:mail: chave@teol.net

расписује 

ОГЛАС

 

1. Потребан радник у продавници мобилних телефона ( ж) ...................     1 извршилац

 

Плата + бонуси по договору.

 

Заинтересовани кандидати могу послату свој ЦВ на мејл адресу: chave@teol.net .

или се јавити на контакт телефон 066/444-455

 

Оглас отворен до 31.10.2020

***

 

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Бањалука

Ул. Цетињска бр.1

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор православне вјеронауке - приправник, ВСС, дипломирани теолог, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године, 8 часова.

 Статус приправника имају лица која се први пут запошљавају у струци и лица која имају мање од годину дана радног искуства у струци и нису остварила услове за полагање стручног испита.

 

  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

 Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

  Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана  23.10.2020. године (петак).

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 26.10.2020. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци и сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

 

   Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

 

 Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком "За Комисију за пријем радника".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

Ул. Зоре Ковачевић 38а

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник српског језика, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године,

1 извршилац,

2. Наставник биологије, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године,

1 извршилац,

У радни однос за сва наведена упражњена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, стручна спрема и дужина радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 27.10.2020. године, у 11 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс - назив радног мјеста за које кандидат конкурише".

****

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊАЛУКА

Ул. Гундулићева бр.108

78000 Бањалука

објављује

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

за попуњавање  упражњених радних мјеста, пријемом у радни однос и то:

 

1. Стручни сарадник ...........................................................................................1  извршилац на неодређено вријеме

 

2. Судијски приправник …………………………………………………….......2 извршиоца на одређено вријеме

 

II Општи услови:

 

а) да је држављанин РС или БиХ;

б) да је старији од 18 година;

ц) да има општу здравствену способност;

д) да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда;

е) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

ф) да није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

 

III Посебни услови:

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 1.

 

- VII степен стручне спреме, дипломирани правник, најмање 2 (двије) године радног искуства у струци, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 2.

 

- VII степен стручне спреме, дипломирани правник.

 

 

IV Пријава на јавни конкурс и документација коју је потребно поднијети уз пријаву

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном Обрасцу број 1 - Пријава на јавни конкурс, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда или у штампаном облику у Окружном привредном суд у Бањалуци, канцеларија број 2. на 1. спрату.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и то сљедећих докумената:

 

- личне карте или пасоша;

- дипломе о завршеној стручној спреми

- увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (за радно мјесто под редним бројем 1.)

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

   Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

 

Радници се примају уз обавезан пробни рад од 3 мјесеца у складу са Законом. (за радно мјесто под редним бројем 1.)

 

Пријаве са потребним доказима се могу доставити путем поште на адресу окружног привредног суда са назнаком: "Пријава на јавни конкурс - НЕ ОТВАРАЈ", или непосредно у суд (канцеларија број 2.  на 1. спрату).

 

Изабрани кандидати дужни су у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног конкурса на огласној табли суда и службеној њеб страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- дипломе о одговарајућој стручној спреми;

- увјерење о положеном правосудном испиту; (за радно мјесто под редним бројем 1.)

- потврде о радном искуству у траженом степену образовања (за радно мјесто под редним бројем 1.)

- доказ о познавању рада на рачунару (за радно мјесто под редним бројем 1.)

 

Ако изабрани кандидати наведене доказе не доставе у прописаном року, или ако им, на основу достављених доказа, Комисија утврди да не испуњавају опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"

БАЊАЛУКА

Бистрица бб

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Наставник музичке културе на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 7 часова  - 1 извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 27.10.2020. године (уторак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе  са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

СП "ДРАГАНЧЕ"

БРОНЗАНИ МАЈДАН ББ

78000 БАЊАЛУКА

Објављује:

 

ОГЛАС

 

1. Трговац (ж) .............................................................................1 извршилац

 

Опис посла:

- Рад у продавници мјешовите робе

 

 

Сви заинтересовани кандидати нека се јаве на број телефона 065/185-800.

 

Оглас отворен 30 дана од дана објаве.

***

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ул. Саве Мркаља бр.16/4

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са средњом стручном спремом

 

I – Позиција

 

Приправник по Програму подршке запошљавања младих са ССС у статусу приправника у 2020. години, компонента II – дјеца погинулих бораца Војске Републике Српске (ВРС), у сљедећем занимању:

 

1. Економски техничар  ................................................................... 1 извршилац.

 

Радни однос за наведену позицију заснива се на одређено вријеме на период од шест мјесеци, закључивањем уговора о раду са приправником.

 

II – Општи услови

1. да су држављани РС/БиХ;

2. да су старији од 18 година;

3. да имају општу здравствену способност;

4. да се против њих не води кривични поступак;

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

 

III – Посебни услови

1. ССС, четврти степен - економски техничар, без радног искуства;

2. да је дијете погинулог борца ВРС;

3. да су пријављени на евиденцији незапослених лица код ЈУ Завод за запошљавање РС;

4. познавање најмање једног страног језика (првенствено енглеског);

5. добре комуникацијске способности;

6. познавање рада на рачунару.

 

IV – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака II и III кандидат је дужан, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложи у оригиналу или овјереној копији:

1. овјерене копије свједочанстава о завршеним разредима средње школе;

2. увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци (оригинал или овјерена копија);

3. овјерену копију личне карте;

4. увјерење да има својство породице погинулог борца - кћерка/син погинулог борца ВРС;

5. увјерење којим се потврђује да се кандидат води на евиденцији за Активно тражење посла које се прибавља код надлежног бироа ЈУ Завод за запошљавање РС;

6. овјерена копија радне књижице (стране 1, 2, 3, 4, 5, 6);

7. биографију;

8. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) - доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;

9. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу - доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;

10. доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

VI – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Развојне агенције РС уз назнаку "Пријава на јавни конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Јавни конкурс ће бити објављен и на сајту Агенције www.рарс-мсп.орг.

***

"ЈАСЕН" С.П

Столарска радња, Јеленко Јоргић

Ул. Бранковац бб

78000 Бањалука

расписује 

ОГЛАС

                                              

 

- Столар ....................................    2 извршиоца

Опис посла:

- Столар и фарбар (столарски послови)

Радно вријеме:

- Пријеподне

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на телефон 065/755-673.

 

Оглас отворен до 27.10.2020.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

БАЊАЛУКА

Ул. Мише Ступара 24

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

 

1. Наставник енглеског језика, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;

2. Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, пуна норма, на одређено вријеме ради организовања рада у складу са препорукама надлежних институција, а због епидемиолошке ситуације, најкасније до 30.6.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под тачкама 1 и 2,  обавиће се у уторак, 27.10.2020. године са почетком у 12,00 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

78000 Бањалука

расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

1. Наставник/професор енглеског језика, на одређено вријеме, 6 часова до повратка раднице са  породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, непуна норма ................... 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

 

Право учешћа на конкурс под редним бројем 1. имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа)

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа)

6.  увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

За радно мјесто наставник енглеског језика , тестирање ће се обавити 26.10.2020. године у 11 часова, а интервју у 12 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе  са назнаком "ЗА КОНКУРС ".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

Ул. Пиланска бб  

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

    1.    Професор  музичке културе, ВСС, 1 извршилац, 1 час, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2021. године, приправник 

    2.    Професор  православне вјеронауке, ВСС, 1 извршилац, 5 часова,

            на одређено вријеме, приправник          

    3.   Професор   православне вјеронауке  – 1 извршилац  пуна норма , на одређено вријеме,  најдуже до 31.8.2021. године, лице са радним искуством,

    4.    Професор  исламске вјеронауке, ВСС,  1 извршилац,  1 час , на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2021. године, лице са радним искуством.

    5. Професор за наставни предмет естетска њега -  занимање козметички техничар,  ВСС  1  извршилац, 2 часа на одређено вријеме, до повратка раднице са   породиљског одсуства, лице са радним искуством.

    6. Наставник практичне наставе за занимање козметички техничар, V степен стручне спреме,  1 извршилац , 6 часова на одређено вријеме, до повратка раднице са  породиљског одсуства, лице са радним искуством   

    7. Наставник практичне наставе за занимање фризер, V степен образовања, пуна норма,      на одређено вријеме, до повратка радника са боловања,     а најдуже до 31.8.2021. год. приправник.  

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи .

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године, за радна мјеста за која се тражи радно искуство.

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење од Суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице, дужан је доставити изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа за радна мјеста под тачком 2, 3. и 4.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидат који буде изабран  дужан је прије заснивања радног односа прибавити Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и  психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити  увјерење о неосуђиваности (да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, те

 увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце).

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  26.10.2020. године у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће   у складу са Правилником истакнути на огласној табли школе  списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе  са назнаком За комисију за избор.  Обавезно је  навођење за коју се тачку  конкурса кандидат пријављује.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"  

ГРАДИШКА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор/наставник  разредне  наставе - 2  извршиоца  са  радним  искуством  и  положеним  стручним  испитом, на  одређено  радно  вријеме  до  31.8.2021.  год.

2. Професор/наставник  разредне  наставе  -  1  извршилац   за  рад  у  продуженом  боравку,  лице  са  радним  искуством   и   положеним  стручним   испитом,  одређено  радно  вријеме  до  повратка  радника  са  боловања.

3. Професор/наставник  разредне   наставе  - 1 извршилац  за  рад  у  продуженом  боравку, лице  са  радним  искуством  и  одрађеним  приправничким стажом,  одређено  радно  вријеме  до  краја  наставног  процеса  шк. 2020/2021. год.           

4. Дипломирани  педагог -  1  извршилац   за  рад  у  продуженом  боравку,  лице  са  радним  искуством   и   положеним  стручним   испитом,   одређено  радно  вријеме  до  краја  наставног  процеса  шк.  2020/2021. године.          

5. Професор/наставник  српског  језика  -  1  извршилац,  лице  са  радним  искуством   и   положеним  стручним  испитом,  одређено  радно  вријеме  до 31.12.2020.  год.

     

 

Уз  потписану пријаву  са кратком  биографијом (адресом  и  контакт телефоном),  доставити  документа  којима  се  доказује  да  кандидат  испуњава  опште  и  посебне  услове  за  пријем у  радни  однос   ( оригинал или овјерену фотокопију):

 

Општи услови: 

1. Увјерење о држављанству  (да је  држављанин РС, БиХ );

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте  (да  је  пунољетан);

3. Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа,  увјерење  не  може  бити  старије  од шест  мјесеци);

4. Увјерење о неосуђиваности  правоснажном  пресудом  за  кривична дјела  учињена  против  достојанства  личности,  морала ,  службене  дужности,  трговине  људима  ,  злостављања  дјетета ,  полног  и  другог  насиља  над  дјететом  или  малољетним  лицем,  злоупотребе  опојних  средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

5. Увјерење  о  подацима  из  посебног  Регистра  лица  правоснажно  осуђених  за  кривична  дјела  сексуалне  злоупотребе  и  искориштавања  дјеце  (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

6. Увјерење  да  против  њега  није  покренут  кривични  поступак за  дјела  учињена  против  достојанства  личности,  морала, службене  дужности,  полног  интегритета,  злостављања  дјетета,  полног  и  другог  насиља  над  дјететом  или  малољетним  лицем.   

 

Поред  документације  којом  се  доказује  испуњеност  општих  услова   за  заснивање  радног  односа,  прописаних  Законом  о  раду,    потребно  је  доставити  и  сљедећу  документацију  на  основу  које  се  доказује  испуњеност  посебних  услова  и  документацију  на  основу  које  се  врши  бодовање  по  критеријима  из  члана  115.  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању       и  важећег  Правилника  о  процедури  пријема,  критеријумима  за  пријем  у  радни  однос  и  начину   бодовања  кандидата  у  основној  школи.

 

Посебни  услови: 

1.  Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење  о  положеној  педагошко-психолошкој  и  дидактичко  - методичкој  групи  предмета,  које  је  дужан  да  достави  кандидат  који  у  току  студија  није  положио н педагошко-психолошку  и  дидактичко-методичку  групу  предмета,

4. Увјерење  да  се  кандидат  ослобађа  обавезе  полагања  стручног  испита  или  је  положио  разлику  дијела  испита  у  складу  са  Правилником  о  полагању  стручног  испита  у  школи ,     - није  потребно  за  радно  мјесто  под  редним  бројем  три (3) .

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење  о  положеном  стручном  испиту  -  није  потребно  за  радно  мјесто  под  редним  бројем  три  ( 3 ) .  

Право  учешћа  на  конкурсу  на  основу  члана 104. Став  6) Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  имају  и  лица  која  су  стекла  радни  стаж  ван  школе  у  трајању  од  најмање  годину  дана  у  струци  уколико  испуњавају  остале  услове  прописане  Законом  о  основном  васпитању  и  образовању . 

 

Право  учешћа  на  конкурсу  имају  и  лица  која  су  по  прописима  важећим  до  ступања  на  снагу  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању     испуњавала  услове  у  погледу  степена  и  врсте  стручне  спреме.    

 

Пријем  у  радни  однос  извршиће  се  у  складу  са  чланом  115.  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању,  Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима  за  пријем  у  радни  однос  и  начину  бодовања  кандидата  у  основној  школи   а  у  складу  са  Одлуком  Уставног  суда  РС,  бр.  У  - 83/14 од  24.2.2016.  год. 

 

 

Позивају   се кандидати да на  Пријави  тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. ( ЈУ Основна школа "Данило  Борковић", Ул. Мајора  Милана  Тепића бр.19 ; 78 400  Градишка  ,  са  назнаком  "ЗА  КОНКУРС" )

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена  комисија неће узети у разматрање.

 

 

Тестирање  и интервју  ће  се  обавити  28.10.2020.  године (сриједа)   у  12 часова  у  просторијама  школе . 

 

Списак  кандидата  који  испуњавају  услове  конкурса  школа  ће  поставити  на  огласну   таблу  школе  у  петак,  23.10.2020. године .

   

Кандидати  се  неће  посебно  позивати  на  тестирање  и  интервју.

 

Ако  се не  појави  на  тестирању  или  интервјуу  сматраће  се  да  је  кандидат  одустао  од  пријаве  на  конкурс. 

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".   

Кандидати  су  дужни  доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.                                       

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                 

ЈУ Гимназија, Градишка

Ул. Петра Мисимовића 3а, тел.051/814-783 ,

е-mail: ss15@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Опис радног мјеста

- Професор  њемачког језика,  13 часова,  1 извршилац  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду („Сл. гласник РС", бр. 1/16, 66/18), као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС", бр. 41/18, 35/20).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. гласник РС", бр. 24/19).

 

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

*Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

*Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,

*Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

*Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

*Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Сл. гласник РС", бр. 34/15, 83/15)  као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

*Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

*Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића  3а, 78400 Градишка, са назнаком "за конкурс" и напоменом "не отварати".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу најкасније 3 дана прије заказивања тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 23.10.2020. године са почетком у 11.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 23.10.2020. године са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

НОВА ТОПОЛА, ГРАДИШКА

 

КОНКУРС

 

за попуну следећих упражњених радних мјеста

 

1. Наставник/професор српског језика – непуна норма (9 наставних часова ) на одређено вријеме до 30.6.2021, 1 извршилац са радним искуством;

2. Наставник/професор разредне наставе – пуна норма  на одређено вријеме, до 31.8.2021., 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом,  за рад у централној школи;

3. Наставник/професор разредне наставе – пуна норма  на одређено вријеме, 1 извршилац до 1.3.2021. са радним искуством и положеним стручним испитом, за рад у ПО Горњи Карајзовци;

4. Наставник/професор разредне наставе – пуна норма  на одређено вријеме до 31.12.2020. са радним искуством и положеним стручним испитом,  за рад у ПО Кочићево;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16  66/18, 84/19 и 35/20), кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20 ) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом ( чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" бр. 44/17, 31/18,84/19 и 63/20).

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18,84/19 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурси и списак документације која се доставља, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18,84/19 и 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19):

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту, за она радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме по систематизацији, и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања  радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Са кандидатима  који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана  29.9.2020. године у  13  часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Петар Кочић" Нова Топола, Бањалучки пут бр.108, 78418 Нова Топола, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА,

Видовданска 58,

78 400 Градишка

Телефон: 051/813-385

КОНКУРС

за пријем радника

 

- Наставник српског језика и књижевности - 6 часова наставе, 1 извршилац, са  радним искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Практична настава/занимање кувар - кувар специјалиста В степен, 10 часова практичне наставе, 1 извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

врсти посла

степену стручне спреме

дужини оствареног радног стажа по врстама посла

 

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 26.10.2020. године у 11 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

Горњи Подградци 78405

ГРАДИШКА

 

КОНКУРС

за  пријем  радника

 

1. Професор/наставник  физике -  непуна норма (14 наставних часова ) са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме - 1  извршилац.

2. Професор/наставник  њемачког језика -  непуна норма (6 наставних часова ) са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме - 1  извршилац.

3. Професор/наставник  српског језика -  непуна норма (4 настава часа ) са радним искуством и положеним стручним испитом, на  одређено вријеме - 1  извршилац. (по распореду понедјељак, уторак, четвртак и петак) до краја школске године (31.8.2021.)

4. Професор/наставник  историје - непуна норма ( 2 наставних часова ) са радним искуством и положеним стручним испитом, на  одређено вријеме - 1  извршилац, (по распореду понедјељак 5 час, у Г. Подградцима  и петак  6 час у ПШ Врбашка ) до краја школске године (31.8.2021.)

 

Уколико за наведено радно мјеста не буде пријављен кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске",  бр. 1/16 и 66/18 ) испуњавају  услове предвиђене  чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20 ), чланом 3. став ж). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19 ).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању       ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17 и 31/18) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује Увјерењем о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци,  доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању

5. увјерење  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву, су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити дана  23.10.2020, године са почетком у 11.30 часова у просторијама централне школе у Горњим Подградцима, а интервју ће бити исти дан у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона (по  могућности  број  мобилног  телефона ).

Конкурс  остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у "Гласу Српске" Бањалука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса школе  је: Основна школа „Младен Стојановић" Горњи Подградци, 78 405 Горњи Подградци, Градишка са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати"                                                 

***

"ДРВОФЛОР" ДОО ЛАКТАШИ

Александровац бб

Контакт телефон: 051/580-312

 

ОГЛАС

за посао

 

 

Назив предузећа: ДРВОФЛОР ДОО

 

Област: Дрво - прерада

Рад на: Одређено вријеме (неодређено вријеме)

Регија: Лакташи, Александровац бб

Отворено до: 30.10.2020.

Број извршилаца: 12

 

Конкурс за радна мјеста:

 

- електричар – 1 извршилац

- оштрач алата у дрвној преради – 1 извршилац

- виљушкариста – 1 извршилац

- возач камиона (штицар) – 1 извршилац

- помоћни радници – 8 извршилаца

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

- пожељно искуство у дрвопреради, али није обавезно,

- задовољавање општих услова здравствене способности,

- посједовање организацијских и мотивацијских способности,

- спремност за тимски рад у динамичној радној атмосфери,

- одговорност,

- комуникативност.

 

Уколико желите постати дио нашег тима, јавите се у просторије "Дрвофлор" д.о.о. Александровац бб (Лакташи) на информативни разговор.

Контакт телефон: 051/580-312

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ",

Трн, Доситејева 34,

тел.: 051 508 070,

е-mail: os057@skolers.org

директор ЈУ ОШ „Десанка Максимовић" Трн, расписује

 

КОНКУРС

за радна мјеста

 

1. Професор/наставник за наставни предмет математика, 4 часа редовне наставе,  на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, лице са искуством - положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Професор/наставник за наставни предмет физика, 2 часа редовне наставе, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021.године, лице са искуством – положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Професор/наставник за разредну наставу у ПО Гламочани, пуна норма, 1 извршилац, до повратка радника са боловања, лице са искуством, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  члан 104. став 1.и 6и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата (назначити адресу и контакт телефон),

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима,

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли стаж ван школе у трајању од најмање једне године у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 27. октобра 2020. године  са почетком у  10 часова (разредна настава ) и у 13 часова (предметна настава) у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен  на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

 О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 30. октобра 2020. године.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ, ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36,

 тел.: 051 551 061,

 е-mail: ss18@skolers.org

Објављује:

 

 

ИСПРАВКУ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

за пријем у радни однос

 

 

У конкурсу ЈУ Средњошколског центра Челинац за пријем у радни однос, који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 7. октобра 2020. године  исправља се дио текста конкурса и то:

 

"под редним бројем 1.

Дипломирани економиста, до повратка раднице са породиљског боловања, непуна норма – 10 часова наставе, лице без искуства - приправник   – 1 извршилац".

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НЕВЕН" ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

Телефон 051/551-345

 

          На основу члана 62. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 79/15 И 63/20), и члана 21. и 40. Статута ЈУ Дјечијег вртића "Невен" Челинац број: 42/16, директор ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац расписује

***

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника – дипломирани васпитач предшколске дјеце

у ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац

 

1. Расписује се јавни конкурс за пријем радника:

1.1 Дипломирани васпитач предшколске дјеце на неодређено вријеме – 3 извршиоца

 

1.2 Дипломирани васпитач предшколске дјеце на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 извршилац

 

2.  Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац.

 

3. Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом,

- да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

 

4. Посебни услови за кандидате

- висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму за образовање  васпитача,

- положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Изјаву  да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима,

- Изјаву да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- Биографију.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити  интервју 30.10.2020. године у 12 часова.

          Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Прва четири кандидата, рангирани по приједлогу Комисије, дужни су да у року од седам дана од пријема обавјештења Комисије доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији. Увјерење да лице није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце установа ће службеним путем затражити од надлежног органа за вођење Регистра података.

Ако неко од прва четири рангирана кандидата у прописаном року не доставе доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић „Невен" Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

          Све информације на телефон 051/551-345.

***

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ

ул.  Првог крајишког пролетерског батаљона 50

 

На основу члана 77. и 78. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16,), члана 68. Статута општине Челинац ("Службени гласник општине Челинац", број: 3/17), члана 26. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Челинац ("Службени гласник општине Челинац", број: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20) и члана 5., 7. ст. 2. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске", број 42/17), начелник општине Челинац расписује

***

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у

Општинској управи општине Челинац

 

I

У Општинску управу општине Челинац прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

1) Самостални стручни сарадник за послове туризма ....................1  извршилац

      - У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности

 

II - Опис послова

За радно мјесто под редним бр. 1): Сарађује са привредним субјектима из области туризма, а по потреби, и са државним органима и другим организацијама и институцијама, у оквиру овлашћења; врши промоцију туристичке понуде општине; учествује у изради пројеката, програма и планова који се односе на област туризма; учествује у припреми годишњих планова и програма рада у дијелу који се односи на развој туризма; прикупља и редовно ажурира информације о инвестиционим могућностима општине у сектору туризма ради сагледавања инвестиционих потенцијала и пословних прилика у том сектору; активно учествује у изради стратешких развојних докумената, одлука, програма, планова и других аката општине који се односе на област туризма; учествује у реализацији локалних, ентитетских и других пројеката из области развоја туризма, обавља и друге послове које одреди начелник општине, начелник Одјељења.

 

III - Општи услови

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије дана објављивања Јавног конкурса,

6. да се на кандидате не односе одредбе члана IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине (да не служе казну изречену пресудом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нису под оптужницом, а да се нису повиновали наредби да се појаве пред Трибуналом),

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

 

IV - Посебни услови:

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто:

1) ВСС, дипломирани туризмолог, четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова 1 године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару,

 

V- Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. увјерење о држављанству,

2. биографију,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. овјерену  копију дипломе,

5. увјерење да се не води кривични поступак, не старије од шест мјесеци,

6. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело, не старије од шест мјесеци,

7. доказ о радном искуству,

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима,

9. овјерену изјаву о испуњавању општих услова  из тачке III подт. 5, 6, 7,.

10.  доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат, по завршетку изборне процедуре.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа.

Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VI - Објављивање

Јавни конкурс објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

 

VII- Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања овог конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити путем пријемне канцеларије општине Челинац или путем поште на адресу: Општина Челинац, ул.  Првог крајишког пролетерског батаљона 50, са назнаком  Пријава на јавни конкурс (број и датум конкурса). Контакт особа Драгана Кљајић, телефон: 051/551-012.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НОВАК ПИВАШЕВИЋ"

СТАРА ДУБРАВА – ЧЕЛИНАЦ

 

На основу члана 113. и 139. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), директор школе  расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Професор/наставник хемије, 1 извршилац, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства  до 31.8.2021. године - приправник.

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", 1/16, 66/18),  и посебне услове прописане чланом 104. 105.  и 106.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  (уз назначење адресе пребивалишта и броја телефона), поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18, 26/19):

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити дана 26.10.2020. године у 10 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ "Новак Пивашевић"  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком "за конкурс".

 

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање дистанце од два метра и обавезна употреба маске.

***

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

ЧЕЛИНАЦ

Ул. Видовданска бр. 5

Тел.051/551-044, 551-015

Факс: 051/555-260,

Е-mail: dzcelinac@teol.net  

 

КОНКУРС

за пријем приправника логопеда

 

1. Логопед приправник, 1 ............. извршилац у трајању до 12 (дванаест) мјесеци, ради стицања услова за полагање приправничког испита.

          

 Општи услови:

-  Да је држављанин РС, БиХ,

-  Да је пунољетан,

-  Да је здравствено способан,

-  Да није осуђиван за кривична дјела

 

Посебни услови: 

- ВСС, логопед

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или овјереној фотокопији сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству РС, БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Диплома ВСС, логопед,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности.

Оригинална документа и то: Увјерење о држављанству РС, БиХ, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о некажњавању, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и љекарско Увјерење о здравственој способности не смију бити старија од 6 (шест) мјесеци.

Овјерене фотокопије документације не смију бити старија од мјесец дана.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Писмене позиве за интервју са кандидатима који испуњавају услове огласа, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 2 дана од дана затварања конкурса.

 

Конкурс  остаје отворен у року од 15 (петнаест) дана од дана  истовременог објављивања у дневном листу "Глас Српске"  и на огласној плочи Бироа Челинац.

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети Врачеви"  78240 Челинац, Ул. Видовданска бр. 5, са назнаком: "Пријава на конкурс за пријем приправника, логопеда.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

СРБАЦ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник биологије, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, 16 наставних часова;

2. Наставник енглеског језика, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма,

3. Наставник њемачког језика, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма.

                                                                                                                 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

д)  да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити  службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

ђ) да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављањем увјерења да није покренут кривични поступак.

Поред наведених општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат за свако наведено радно мјесто мора испуњавати и посебне услове предвиђене  чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури пријема и критеријумима за пријем радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши  бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем радника у радни однос у основним школама:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко- психолошкој  и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко- психолошку  и дидактичко- методичку групу предмета,

3) додатак дипломи  који садржи податке о просјеку  оцјена током студирања или  увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца на наведеним пословима,

6) увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради  о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6) Закона о основном образовању и васпитању, , имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање од годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању,.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. Став 1) Закона о основном васпитању и образовању, , имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Школа ће поставити списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, на огласној табли у школи а и по могућности на интернет страницу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 28.10.2020. године у 16 часова  у просторијама  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ"Јован Јовановић Змај" Улица Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***                                                                                                                        

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ"                                   

  Кулаши 119, Прњавор

   тел./факс: 051/666-118,

   е-mail: os080@skolers.org

 Школски одбор ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основна школа Иво Андрић" Кулаши, Прњавор

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор расписује Јавни конкурс за избор директора  ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор.

II - Опис послова

  Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

  Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

  

III – Мандат ( вријеме за које се врши именовање)

  Директор ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

IV – Статус

  Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом  ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Прњавор , те Правилником о раду.

         Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року 8 дана од дана разматрања пријава.

       На приједлог министра Влада именује за директора кандидата из претходне алинеје.         

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

  

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске /БиХ,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад .

  

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а  на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 1 и 2 Закона о основном васпитању и образовању , 

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става.

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

   

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз потписану пријаву приложити:

1) увјерење о држављанству;

2)  извод из матичне књиге рођених;

3) диплому о завршеној стручној спреми;

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6) увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

(Наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату:

9) препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11) овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са законом

  

VII – Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Кулаши бр.119, 78430 Кулаши, са назнаком - Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши- НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

  

VIII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Министарство просвјете и културе доставља Школском одбору одлуку Владе РС о именовању директора  у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса  о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ПРЊАВОР     

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –до повратка радника са боловања.

2. Наставник/професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –до повратка радника са боловања, најдуже до 15.6.2021. године.

3. Наставник/професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом - до 15.6.2021. године.

4. Наставник/професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом - на пола радног времена - до 15.6.2021. године.

5. Дефектолог - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом - до повратка радника са боловања.

 

          За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

  7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

  8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

  9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

12. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

13.  увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у понедјељак,  26.10.2020. године са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Никола Тесла" Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА "КОНСТАНТИН БАБИЋ"  ПРЊАВОР

ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр.27  

78430 Прњавор,   тел.-факс:051/660-167,

Е-mail: ms05@skolers.org  

 

   На основу чланова 104. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању и члана 113. Закона о основном васпитању и  образовању  и  директор  ЈУ  Музичке школе "Константин Бабић" Прњавор,   расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста:

1. Наставник клавира (клавира 16 часова+ упоредног клавира 6 часова +корепетиције 2 часа) - 24 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2021. г.,

2. Наставник гитаре - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2021. г.,

3. Наставник клавира (клавира 11 часова+читање с листа и корепетиција 1 час) - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2021. г.,

4. Наставник кларинета (кларинет 8 часова+камерна музика 2 часа) - 10 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2021. г.,

 

   Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача,  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама као и услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

Увјерења под бројем 4.и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном  адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

4.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", а  неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  ће се одржати дана  29.10.2020. г.  са почетком у  13  часова у просторијама  ЈУ Музичке школе "Константин Бабић" Прњавор.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу:

 Јавна установа Музичка школа "Константин Бабић" Прњавор

   Владике Платона бр.27, 78 430 прњавор

    Са назнаком – пријава на конкурс -       

***                                                                                                                                                                                

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА", ГОРЊИ СМРТИЋИ

тел: 051/668-653,

е-mail: os079@skolers.org

 

ЈУ ОШ "Свети Сава"  Горњи Смртићи  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

- Наставник или професор физике 2  часа седмично, 1 извршилац, рад на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2021. године, у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

- Дипломирани психолог 40%  норме, 1 извршилац, рад на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства односно до 6.9.2021. године, у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о рад, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са   Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 26.10.2020. године у просторијама ЈУ ОШ "Свети Сава" Горњи Смртићи, са почетком у 12.00 часова.

                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски.

Пријаву са потребним документима слати на адресу : ЈУ ОШ "Свети Сава"

Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"

ПРЊАВОР

 

 

На основу члана 113. став (1) Закона о основном васпитању и образовању, директор школе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног  мјеста на одређено вријеме

 

 

1. Наставник / професор разредне наставе - 1 извршилац ( ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка радника са јавне функције),

 

2. Професор разредне наставе -  Водитељ продуженог боравка (централна школа) - 1 извршилац - на одређено радно вријеме до краја наставног процеса 30.6.2021. године, приправник.

 

           Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Потребна документа:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

8. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана 26.10.2020. године у 10 часова.

 

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, са назнаком за „конкурс" или лично у времену од 7 – 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

 

 

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ"

МРКОЊИЋ ГРАД

 

          ЈУ Дјечији вртић "Миља Ђукановић" Мркоњић Град директор  расписује

 

КОНКУРС

за попуњавање радних мјеста и то

 

1. Дипломирани васпитач, ВСС,  положен стручни испит - рад на одређено вријеме у ПО Бјелајце, за радну 2020/21. годину, до 31.8.2021.године ...............................  1 извршилац,

 

2. Помоћни радник ( спремачица) , НК, - рад на одређено вријеме, за радну 2020/2021. годину, до 31.8.2021. године ......................................................................................... 1 извршилац,

 

3. Кувар, ССС – рад на одређено вријеме у ПО Подрашница, за радну 2020/2021, до  31.8.2021. године     ...........................................................................  1 извршилац.

 

  Општи услови  за све тачке огласа

 

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

 

   Посебни услови за тачку  1 - васпитач.

 

       1.   Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

      2.   Увјерење о положеном стручном испиту,

      3.   Радно искуство најмање годину дана.

  

     Посебни услови за тачку 2 – радник на одржавању чистоће.

 

1.       Стручна спрема – основна школа,

2.       Радно искуство – најмање годину дана,

 

     Посебни услови за тачку 3 – кувар, радник на обезбјеђивању исхране.

 

3.       Стручна спрема – средња стручна спрема, III или IV степен,  занимање - кувар

4.       Радно искуство – најмање годину дана.

 

       Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

 

     Кандидати који се пријављују за услове под тачком 1. достављају:

1.       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту,

6.       Увјерење о радном искуству , радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

7.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 2. достављају

1.       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију свједочанства,

5.       Увјерење о радном искуству , радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

6.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Кандидати који се пријављују за услове под тачком 3. достављају

1.       Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

2.       Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3.       Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4.       Овјерену копију свједочанства,

5.       Увјерење о радном искуству , радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

6.       Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Документа приложена уз пријаву на конкурс, неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања  у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Миља Ђукановић"  Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу општине Шипово

 

I Опис послова

Приправник са високом стручном спремом у Општинску управу општине Шипово,

радни однос на одређено вријеме у трајању од 1 године:

 

1. Дипломирани професор хемије  - 1 извршилац

 

II Општи услови за пријем приправника

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

    мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

    општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком

    нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса и

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са

    дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44 и 45 Закона о

    службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

III Посебни услови за пријем приправника

1. Дипломирани професор хемије, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова

 

IV Потребна документација

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на обрасцу чији је садржај прописан  Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи, који се може преузети у пријемној канцеларији Општинске управе, или на званичној интернет страници општине Шипово.

Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова, односно овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- личне карте или пасоша и

- дипломе о завршеној стручној спреми.

Испуњеност других услова наведених у овом конкурсу, кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Прворангирани кандидат је дужан да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије за спровођење јавног конкурса, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова и увјерење о здравственој способности.

Прворангирани кандидат у наведеном року доставља оригинал, или овјерену фотокопију сљедећих докумената:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,

3. Увјерење о општој здравственој способности и

4. Дипломе о одговарајућој стручној спреми.

V Рок за подношење пријаве

Рок за под. пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу достављати лично или путем поште, на адресу: Општина Шипово, Шипово, Трг патријарха српског Павла број 1, са назнаком "Пријава на јавни конкурс за пријем приправника".

Особа задужена за давање додатних обавјештења Ведрана Каурин, 050-360-086.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана