ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.08. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ОПШТИНА ШИПОВО

Број: 01-114-8/19

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинској управи општине Шипово

I Опис послова

Приправник са високом стручном спремом у Општинској управи општине Шипово,

радни однос на одређено вријеме у трајању од 1 године:

1 Дипломирани правник - 2 извршиоца,

2. Дипломирани економиста - 1 извршилац.

II Општи услови за пријем приправника

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем

    нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

6. Да није у сукобу интереса,

III Посебни услови за пријем приправника

1 Дипломирани правник, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова;

2. Дипломирани економиста, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS

    бодова.

IV Потребна документација

Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова, односно овјерене фотокопије сљедећих докумената:

-личне карте или пасоша и дипломе о завршеној стручној спреми.

Прворангирани кандидат у наведеном року доставља оригинал, или овјерену фотокопију сљедећих докумената:

 Увјерење о држављанству, Увјерење да није осуђиван, Увјерење о општој здравственој способности и  Дипломе о одговарајућој стручној спреми.

V Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске”, на огласној табли и званичној интернет страници Општине Шипово, и огласној табли ЈУ Завод за запошљавање, пословна јединица Шипово.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске”.

***

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ ДОО ЛАКТАШИ,

Карађорђева бр.44

 расписује:

 

ОГЛАС

За пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци:

1. Рецепционер ................................................................. 1 приправник

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1.       да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати :

 

1.       ВСС – дипломирани туризмолог;

2.       активно познавање страног језика, минимално енглеског језика;

3.       рад на рачунару (MC W-rld, Ecell, Outl--k, интернет обавезно);

4.       познавање правописа, опште културе, комуникације;

5.       спретност и способност рада више послова истовремено;

6.       одговорност и дисциплина при раду;

7.       склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

 

2. Замјеник руководиоца угоститељства ................. 1 приправник

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1.       да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

1.       ВСС – дипломирани ресторатер;

2.       Познавање рада на рачунару;

3.       Елементарна комуникација на енглеском језику;

4.       Општа култура понашања и комуникације;

5.       Склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

         

Предност имају кандидати из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију са потребном документацијом. Са пријављеним кандидатима који испуњавају услове из огласа ће се обавити интервју.

Заинтересовани кандидати могу пријаве са потребним доказима предати непосредно на рецепцију хотела “Сан” у Лакташима, доставити редовном поштом на адресу Терме Лакташи д.о.о. Лакташи, Карађорђева бр.44, или путем е-mailа на terme@termelaktasi.c-m

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР  

Раде Врањешевић бр.1, Прњавор

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор

директора ЈУ Гимназија Прњавор

 

 I  Предмет

Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор расписује конкурс за избор директора ЈУ Гимназија Прњавор.

 II  Опис послова

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 III   Мандат

Мандат  директора  школе  траје  четири (4)  године  и почиње од  дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који  испуњавају услове  конкурса  за именовање  директора,  у року од осам дана  од дана  разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

IV Услови за избор

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о условима и начину избора директора школе и то:

Општи услови:

- Да је лице старије од 18 година

- Да је држављанин Републике Српске  или  Босне и Херцеговине

- Да има општу здравствену  способност за рад

Посебни услови:

1.       да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.       да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3.       да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.       да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5.       да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

V Потребна документација

Као доказ  о испуњавању  општих и посебних  услова  кандидати  су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити сљедећу документацију:

-        извод из матичне књиге рођених;

-        увјерење о држављанству  ( не старије од 6 мјесеци);

-        љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

-        диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент

-        увјерење о положеном стручном испиту за  рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

-        увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора                    ( не старије од 3 мјесеца);

-        увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од 3 мјесеца),

-        потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

-        приједлог програма рада директора за четворогодишњи (мандатни) период;

-        кратку  биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  рада.

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве 

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе:  ЈУ Гимназија Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1,  78 430 Прњавор, са назнаком за “Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документа неће се враћати кандидатима .

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

 СД СИСТЕМИ ДОО

расписују

ОГЛАС ЗА

- Електроинсталатер

Локација посла: СР Њемачка

Број позиција: више извршилаца

Опис радног мјеста

- Извођење електроинсталатерских радова на објектима у изградњи

 

Профил кандидата

- Образовање: завршена средња електротехничка школа (занимање електротехничар или електроничар)

- Савјесност, одговорност и прецизност у раду

- Познавање њемачког језика (предност)

 

Локација посла: СР Њемачка

Број позиција: више извршилаца

Трајање огласа: 30 дана

Пријаве: на и-мејл адресу p-sa-@sdsistemi.c-m  

или путем телефона 051/492-860.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО 

Д. Комљеновића бб Кнежево,

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

Одређено вријеме до 31.8.2020. године

1. Наставник хемије - непуна норма ,  2 (два) часа редовне наставе са радним искуством и положеним  стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу  ....................1 извршилац 

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, (Сл. гласник РС, број: 1/16, 66/18), услове прописане чланом 104.  Закона о основном  васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” 44/17, 31/18) и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске” број: 86/10, 25/14, 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број 74/18  и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове  у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава – школа ће службеним  путем за изабраног кандидата затражити, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то: 

а) овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је     наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                   г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                          з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;    

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана,  23.8.2019. године у 9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:ЈУ- Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево Ул.Дујка Комљеновић бб.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38, Горњи Рибник

р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

За наставни кадар у школској 2019/2020. години

 

1. Професор физике ……………………………………………… 12 часова, један извршилац, до краја школске 2019/2020. године

2. Професор математике …………………………………….. 16 часова, један извршилац, до повратка раднице са породиљског одсуства

3. Професор хемије ……………………………………………… 8 часова, један извршилац, до повратка радника са јавне функције                                                                                                  

 

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 74/08,71/09, 104/11 и 44/17) и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копија личне карте

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број 76/15)

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)  

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 76/15)

потребно је приложити :

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен седам дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику, 23. августа 2019. године у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

***

ЈУ ОШ “ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

       1. Професор/наставник разредне наставе, радно мјесто водитељ  продуженог боравка, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/2020 години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 3 извршиоца, пуна норма

     Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18 ) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18 и 26/19).

      Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” бр. 44/17 и 31/18).

     Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18 ) , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 - да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18 ) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19):

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

      Тестирање и интервју ће се обавити дана, 27.8.2019. године (уторак), са почетком у 9 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

     Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

    Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

    Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Змај Јова Јовановић” ул. Бранка Загорца бр. 1, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

СИТНЕШИ

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставни предмет математика, 12 часова ПОШ Ћукали, на неодређено вријеме  са радним искуством и положеним стручним испитом .................. 1 извршилац

2. Наставни предмет физика, 2 часа ПОШ Ћукали,  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме 31.8.2020.;

3. Психолог 65% радног времена 1 извршилац  са радним искуством  и положеним стручним испитом, на одређено вријеме,  до повратка радника са породиљског боловања;

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16,66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31,18) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске”: број: 74/18).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске”: број: 74/18).

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању,. (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 26.8.2019. године у 11 сати у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ”Вук Караџић” Ситнеши, 78422 Ситнеши

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник енглеског језика, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2019/2020 година ,10 наставних часова ;

2. Наставник техничког образовања, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2019/2020 година, 6 наставних часова;

3. Наставник физике, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 14 наставних часова;

4. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2019/2020 година, 3 наставна часа;

5. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2019/2020 година, 8 наставних часова;

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16,66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”: број: 74/18).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”: број: 74/18).

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17,31/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177 .став 1. Закона о основном васпитању и образовању,. (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 26.8.2019. године, у 9 сати у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ”Јован Јовановић Змај” Ул. Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Лакташи, Карађорђева 105

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1.       Наставник/професор хемије – 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2.       Наставник/професор музичке културе – 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, 1/16. 66/18), услове прописане чланом 104. став 1. и 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19). Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца која треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18) право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 27.8.2019. године у 12 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа..

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Младен Стојановић” Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ТРН - ЛАКТАШИ            

расписује

КОНКУРС

за радна мјеста

1.       Професор/наставник за наставни предмет српски језик и књижевност - лице са радним искуством, 8 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2.       Професор /наставник за наставни предмет математика, 4 часа, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним  искуством,

3.       Професор /наставник за наставни предмет физика, 2 часа,  на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством,

4.       Професор/наставник за наставни предмет њемачки језик, 18 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

 

 Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1.       Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.       Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6.       Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима,

14.     Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, а по могућности и и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17),

 Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”; број 74/18 и 26/19) , а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 27. августа 2019. године  са почетком у 9 часова у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

 О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 29. августа 2019. године.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник физике, 6 (шест) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор/наставни хемије, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Професор/наставник техничког образовања, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

4. Професор/наставник италијанског језика, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18), и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста од тачке 1. до тачке 4.)

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржано 26.8.2019. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб, 70 260 Мркоњић Град;

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце

I - Предмет

На основу Одлуке Школског одбора ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Бјелајце број: 150/19. од 8.8.2019. године, Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Бјелајце.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III – Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе ОШ “Бранко Ћопић” Бјелајце, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Бјелајце може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању , односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI - Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

- диплому о завршеној стручној спреми,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- увјерење о положенеом стручном испиту,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

- овјерена изјава да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса .

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Бранко Ћопић”, Бјелајце ; Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Бранко Ћопић”Бјелајце.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа “Бранко Ћопић” Бјелајце у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ”

Челинац Војводе Мишића 57.

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.       Професор разредне наставе, водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до 30.6.2020. године пуно радно вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ................................................................................   3 извршиоца

2.       Професор разредне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме, до 31.8.2020 год  .......  1 извршилац

3.       Професор разредне наставе, лице са радним искуством и  положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања ……… ………………………………..... 1 извршилац

4.       Наставник њемачког језика на 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2020. године са радним искуством и положени стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу ...........................................   1 извршилац

5.       Наставник енглеског језика на 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2020. године лице са радним искуством и положеним стручним  испитом, за рад у васпитно-образовном процесу........ ................ ...............................................1  извршилац

6.       Дипломирани психолог на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, завршен први циклус студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240  ECTS бодова или еквивалент са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу........... .......................................................................    1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.       да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8.       Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Милош Дујић” Челинац, Војводе Мишића 57. с назнаком “за конкурс”.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 26.8.2019. год. у 11 часова у просторијама школе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ХОЛАНДИЈА”, СЛАТИНА

Николаја Велимировића 9, Слатина 78253;

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставника разредне наставе за рад у ПО у Бошковићима, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања а најдуже до 10.3.2020. год, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом  1 извршилац

2.       Наставника разредне наставе за рад у продуженом боравку у ЦШ у Слатини, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/20. години, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом  2 извршиоца

3.       Наставника физике за рад у ЦШ у Слатини и ПО у Бошковићима 6 часова седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске 2019/20. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом 1 извршилац

4.       Наставника информатике, за рад у ЦШ у Слатини и ПО у Бошковићима 4 часа седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске 2019/20. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци и положеним стручним испитом  1 извршилац

Кандидати који се пријављују на конкурс морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18), као и посебне услове прописане Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник ПЦ” број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешће на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласни Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)      увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета,

6)      увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 5. и 6. за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом становања и бројем телефона) потребно је доставити документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму утврђеним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/2018 и 26/19) и то:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3.       Увјерење о положеном стручном испиту.

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена.

6.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања.

7.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју предвиђен Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/2018 и 26/19), Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Закона о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” број 31/2018), дана 27. 08. 2019. године у 9,00 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Холандија” у Слатини.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са документацијом и  контакт  телефоном  доставити поштом на адресу   школе / ЈУ Основна школа “Холандија” Слатина, Улица Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина/

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ДРИНИЋ,

ЦЕНТАР БР.13, ДРИНИЋ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник  хемије, 4 часа, 1 извршилац, са  радним  искуством  у  настави  и  положеним  стручним  испитом  за  рад  у  васпитно  - образовном  процесу  на  одређено  вријеме  до  краја  школске  2019/2020.  године 

 

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан, љекарско увјерење, не  старије  од  шест  мјесеци

4. да  није  осуђиван  правоснажном  судском  пресудом  за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјеце, полног  и  другог насиља  над  дјететом  или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5.  увјерење  о  подацима  из  Регистра  лица  правоснажно  осуђених  за    кривична  дјела  сексуалне  злоупотребе  и  искоришћавања  дјеце,

6.  увјерење  да  против  њега  није  покренут  кривични  поступак  за  дјела  учињена  против  достојанства , личности, морала, службене  дужности , полног  интегритета, злостављања  дјетета , полног  и  другог  насиља  над  дјететом или  малољетним  лицем.

Увјерење  из  става  1. тачка  4  и  тачка  5  овог  члана  за  изабраног  кандидата  школа  ће  прибавити  службеним  путем  ,а  прије  заснивања  радног  односа.

 

Уз  пријаву  кандидати  су  дужни  приложити:

1. Овјерена  фотокопија  дипломе  о  завршеном  првом  циклусу  студијског  програма  и  стручно  звање  у  одређеној  области  или  еквивалент,

2. Увјерење  о  положеној  педагошко - психолошкој  и  дидактичко  - методичкој  групи  предмета, које  је  дужан  да  достави  кандидат  који  у  току  студија  није  положио  наведено,

3. Увјерење  о  положеном  стручном  испиту  ако  је  расписан  конкурс  за  пријем  у  радни  однос  са  радним  искуством  и  положеним  стручним  испитом,

4. Увјерење  да  се  кандидат  ослобађа  обавеза  полагања  стручног  испита  или  да  је  положио  разлику  дијела  испита  у  складу  са  Правилником  о  полагању  стручног  испита,

5. Додатак  дипломи  који  садржи  податке  о  просјеку  оцјена  током  студирања  или  увјерење  високошколске  установе  о  просјеку  оцјена  током  студирања ,

6. Увјерење  издато  од  Завода  за  запошљавање  о  времену  проведеном  на  евиденцији  незапослених  лица  за  незапослена  лица,

7. Увјерење  о  радном  стажу  издато  од  ранијег  послодавца,

8. Увјерење  општинског/градског  органа  управе  надлежног  за  борачко -инвалидску  заштиту  о  утврђеном  статусу  члана  породице  погинулог  борца  Одбрамбено- отаџбинског  рата  , уколико  се  ради  о  кандидату  из  категорије  породице  погинулог  борца,

9. Увјерење  општинског / градског  органа  управе  надлежног  за  борачко  -инвалидску  заштиту  о  утврђеном  статусу  ратног  војног  инвалида  Одбрамбено -отаџбинског  рата  ,ако  се  ради  о  кандидату  из  категорије  ратног  војног  инвалида,

10. Увјерење  општинског /градског  органа  управе  надлежног  за  борачко  -инвалидску  заштиту  о  утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-  отаџбинског  рата, уколико  се  ради  о  кандидату  борца.

 

Право  учешћа  на  конкурс  имају  и  лица  која  су  по  прописима  важећим  до  ступања  на  снагу  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  СЛГЛ  бр.44/17  и  31/18  испуњавали  услове  у  погледу  степена  и  врсте  стручне  спреме.

Кандидати  су  дужни  доставити  овјерене  копије  свих  документа  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.

Пријаве  на  конкурс  слати  на  адресу  школе.

Школа  ће  списак  кандидата  који  испуњавају  услове  поставити  на  огласну  таблу  школе ,а  по  могућности  и  на  интернет  страницу.

Интервју  и  тестирање  ће  се  обавити  у  петак  (23.08.2019. године   у  9  часова). 

Оглас  остаје  отворен  осам  (8)  дана  од  дана  објављивања  у  средствима  јавног  информисања  (“Глас  Српске”).

Школа ће  писменим  путем  обавијестити  учеснике о  исходу  конкурса у  року  од  8  дана  од  дана  доношења  одлуке.

***

ЈУ СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ” ШИПОВО

КОНКУРС

1.       Професор математике  за пуну норму, са положеним стручним  испитом, на неодређено радно вријеме

 

                 Општи услови  :

                а) да је држављанин Републике Српске  и Босне и Херцеговине

                б) да је пунољетан - доказ , извод из МКР или лична карта

                 в) да је радно способан - доказ љекарско увјерење ,након избора

               г) да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над  дјететом или малољетним лицем. Увјерење о  неосуђиваности  за изабраног кандидата  школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву кандидати су дужни  доставити :

          1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом  циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS  бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

         2. уколико кандидат конкурише за  пријем у радни однос  лица са радним искуством  и положеним стручним испитом,  дужан је да достави увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно- образовном процесу,

        3. додатак дипломи, који садржи  податке о просјеку  оцјена

       4.  увјерење  издато од Завода о времену проведеном на евиденцији

       5.  увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца ако је расписан  конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

      6. увјерење о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца 

      7. увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике  Српске ако се ради о кандидату  из категорије ратног вој.инвалида,

      8. увјерење о утврђивању статуса ратног војног инвалида 

      Интервју и тестирање за кандидате који испуњавају услове ће се обавити    26.8.2019. године (понедјељак) у 8 часова.

      Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен (8) осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”, ГОРЊИ СМРТИЋИ

р а с п и с у ј е

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник или професор физике 2 часа седмично, рад на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године односно до 31.8.2020. године,  у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Законом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ,Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача , а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ,

- Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5)Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу : ЈУ ОШ “Свети Сава”

Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

****

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” бр.41/18), члана 14. и 20. став 2. Правилника о 40-часовној радној недјељи наставника и стручних сарадника у средњим школама (“Сл. гласник РС” бр. 64/09, 74/09 и 92/10), те члана 4. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” бр.24/19), обавјештавамо вас да  ЈУ Техничка школа Градишка располаже вишком часова редовне наставе за школску 2019/20. годину за предмете:

1. Дипломирани инжењер електротехнике – 11 часова на одређено радно вријеме, до краја редовне наставе тј. до 30.6.2020. године

-        техничко цртање – 2 часа И разред техничар електроенергетике,

-        изборни предмет: рачунари и програмирање – 2 часа IV разред техничар мехатронике,

-        практична настава – 4 часа I разред техничар инфор. технологија 2 групе по 2 часа

-        практична настава – 3 часа III разред техничар мехатронике 1 група

2.       Дипломирани инжењер машинства  – 4 часа на одређено радно вријеме, до краја редовне наставе тј. до 30.6.2020. године

-        конструисање      - 4  часа - II разред аутомеханичар и варилац

3.  Професор за предмет: православна вјеронаука    – 13  часова на одређено радно вријеме, до краја школске године тј.  до 31.8.2020. године

4. Професор за предмет: исламска  вјеронаука          –   2  часа на одређено радно вријеме,    до краја школске године тј.  до 31.8.2020. године

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду  (“Сл. гласник РС”, бр. 1/16 и 66/18), Законом о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 41/18.) члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр. 29/12,80/14, 83/15. ).

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан,  што се  доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану  пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, ( увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће  узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана 26.8.2019. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком „за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка.

***

ЈУ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ГРАДИШКА

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1.       Практична настава/занимање кувар- кувар специјалиста В степен, 1 извршилац, без радног искуства, приправник, 5 часова практичне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године.

2.       Професор православне вјеронауке, 1 извршилац са радним искуством, 12 часова наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

3.       Професор пољопривредне групе предмета, 1 извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, 26 часова (10 часова теорије + 16 часова практична настава), на одређено вријеме, до повратка радника са функције.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” , број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске број, 41/18) и да имају:

 

- под тачком 1. конкурса стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број 29/12, 80/14 и 83/15), свједочанство за кувар специјалиста В степен.

 

- под тачком 2. конкурса завршен Теолошки факултет, звање дипломирани теолог, VII степен;

- под тачком 3. конкурса врсту стручне спреме дипломирани инжењер пољопривреде, са радним искуством од најмање годину дана у струци;

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству;

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)      Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5)      Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (за радна мјеста под редним бројем 2. и 3. конкурса)

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. (за радна мјеста под редним бројем 2. и 3. конкурса)

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

-        врсти посла

-        степену стручне спреме

-        дужини оствареног радног стажа

Увјерење о радном стажу не достављају кандидати који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 1.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити у уторак, 27.8.2019. године у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

 

ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО “ИГ” ДОО БАЊАЛУКА

КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 92-96

78 000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

на одређено вријеме

 

 

1. Машински техничар ............................................... 1 извршилац

Мјесто рада: Бањалука

Послови које ће радник обављати: лаборант у лабораторији за геомеханику и рад на машини за геомеханичко бушење.

Услови:

1. Средња стручна спрема-машински техничар

2. Положен возачки испит Б категорије

3. Рад на рачунару

 

Опис радних обавеза:

1. Радник на пословима диспечера возног парка

2. Послови из домена опште службе

3. Услуге доставе и преузимања пошиљки

4. Послови из домена испомоћи пројектним бироима укључујући рад на терену

5. Одласци на терен и рад на терену у циљу прикупљања података

6. Возач

7. Испомоћ на административним пословима

Особа задужена за контакт и пријаве Душко Хинић

мејл за комуникацију: бетонблЖmail.ру.

 

 

 

Оглас остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања.

***

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊАЛУКА

 Трг српских владара бр. 1,

 78000 Бањалука.

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника, дјеце погинулих бораца ВРС, са високом стручном спремом, у Градску управу града Бањалука

 

I

 

У Градској управи града Бањалука, у оквиру реализације “Програма подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години” Завода за запошљавање РС, извршиће се пријем приправника, лица са статусом дјеце погинулих бораца ВРС и завршеном високом стручном спремом – први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме, у четворогодишњем трајању, и то:

 

-        Дипломирани правник .......................................................................... 1 извршилац

-        Дипломирани инжењер архитектуре ...................................................... 1 извршилац

-        Дипломирани инжењер пољопривреде ............................................... 1 извршилац

                                                                            

II - Приправнички статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

 

Приправнички стаж за лица са завршеним високим образовањем траје годину дана.

 

III – Општи услови за пријем приправника

Приправник мора испуњавати сљедеће опште услове:

 

-        да је држављанин РС, односно БиХ;

-        да је старији од 18 година;

-        да има општу здравствену способност;

-        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

-        да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

-        да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

-        да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

 

IV - Посебни услови

Приправник мора испуњавати сљедеће посебне услове:

-        завршен факултет одговарајућег смјера;

-        статус дјетета погинулог борца ВРС;

-        да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању;

-        да се налази у евиденцији Завода за запошљавање РС, као активан тражилац посла. 

 

V – Потребни документи

 

Уз пријаву, кандидат доставља доказе о испуњености општих и посебних услова наведених у јавном конкурсу.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

 

-        дипломе о завршеном факултету;

-        увјерења о просјеку оцјена у току студирања или додатка дипломи (уколико се издаје) из кога се може видјети просјек оцјена у току студирања;

-        одговарајућег доказа о статусу дјетета погинулог борца ВРС, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС;

-        увјерења да се налази у евиденцији Завода за запошљавање РС, као активан тражилац посла;

-        изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

 

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току, у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Кандидат не треба да доставља увјерење о дипломирању старије од годину дана нити универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или друге сличне дипломе уколико нису тражене у посебним условима конкурса, јер оне не могу доказати стечено звање завршеног основног, односно додипломског студија.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурса комисија ће одбацити закључком.

 

VI

 

Поступак пријема приправника у радни однос јавним конкурсом проводи Комисија, коју именује Градоначелник из реда запослених у Градској управи града Бањалука након објаве јавног конкурса.

Комисија је дужна да утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава, изврши контролу испуњености општих и посебних услова, обави интервју са кандидатима који испуњавају услове, изврши бодовање кандидата и утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-листу.

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за пријем приправника, су сљедећи:

1) просјек оцјена;

2) дужина чекања на запослење у струци;

3) општи утисак.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (тачка В подтачке 1), 3) и 4)) и посебног услова, како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи и

- да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

          Са изабраним кандидатима закључиће се уговори о обављању приправничког стажа, у трајању предвиђеном законом.

VII

 

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Остоја Перишић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

 

VIII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику РС” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

***

 

“ЛАЛОБА “

Ул. Краља П. I Карађорђевића бр.9

78000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за рад на  одређено вријеме

 

  -  Козметичар (ж)  ........................... 1 извршилац

 

Услови:

•        ССС стручна спрема

•        могу и кандидати без радног искуства

 

Кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/389-615

 

Оглас отворен до 23.8.2019.

***

 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊАЛУКА

Ул. Јеврејска 69

78000 Бањалука

  расписује

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме на радно мјесто:

 

- Стручни сарадник за послове са клијентима у Агенцији Александровац у Комерцијалној банци АД у Бањалука

 

1 извршилац

 

Основне дужности:

Извршава све оперативне и новчане трансакције са клијентима (девизно-валутне, депозитне, мјењачке, као и послове са хартијама од вредности), у складу са тарифом накнада Банке, упутствима и инструкцијама надлежних организационих дијелова Банке;

Пружа информације клијентима о врстама производа и услуга из актуелне понуде Банке, као и о потребној документацији која се прилаже уз појединачан захтјев и упознаје клијенте са општим условима пословања Банке;

Отвара редовне и намјенске рачуне и формира досије клијента и води ажурну евиденцију о истима;

Уноси и ажурира матичне податке клијената у информациони систем;

Врши пријем, контролу, обухват и извршава готовинске и безготовинске налоге платног промета;

Врши пријем захтјева за издавање картица, дистрибуцију свих врста платних картица клијентима, као и друге послове везане за платне картице у сарадњи са надлежним службама за рад са картицама;

Одговара за смјештај и чување готовог новца у својој благајни и агенцији, врши провјеру примљених новчаница и поступа у складу са прописаним процедурама;

Припрема готов новац и учествује у снабдијевању банкомата готовим новцем;

Салдира благајну, усклађује стање готовог новца са утврђеним благајничким максимумом и врши примопредају готовог новца са трезором агенције/надлежном службом Банке/екстерним финансијским институцијама по налогу надлежног руководиоца;

Учествује у формирању записника о благајничком мањку/вишку;

Разврстава, пакује и врши прераду готовог новца;

Спроводи активности везане за рад са неуредним дужницима;

Одлаже, чува и припрема документацију за архивирање;

Сачињава редовне и повремене информације и извјештаје и благовремено извјештава надлежног руководиоца о пословима који се обављају у агенцији.

 

Услови за обављање посла:

 

 ССС/ВШС -  IV/VI степен, економског, правног или сродног усмјерења

 Без обзира на радно искуство пожељно искуство у банкарским или сродним пословима

 

Уз пријаву је потребно доставити:

- кратку биографију и

мотивационо писмо

 

Конкурс остаје отворен до 16.8.2019. године.

 

Пријаве доставити на адресу: Комерцијална банка АД Бањалука, Јеврејска 69, 78000 Бањалука или на и-мејл: p-sa-@k-mbank-bl.c-m

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор. Обавезно навести на које радно мјесто се пријављујете.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „ГИМНАЗИЈА”, БАЊАЛУКА

Адреса: Змај Јовина 13

78000 Бањалука

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.  Професор хемије - пуна норма, 20 наставних часова - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдаље до 31.1.2020. године

2. Професор хемије, непуна норма, 4 наставна часа - 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2020. године

3. Професор православне вјеронауке, непуна норма, 2 наставна часа - 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2020. године

4. Професор математике, непуна норма, 12 наставних часова, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства

          Радни однос из тачке 1, 2. и тачке 3. Конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

Радни однос из тачке 4. Конкурса ће засновати лице у статусу приправника

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању , Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији .

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

-        Увјерење о држављанству

-        Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-        Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

-        а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

-        Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

-        врста посла,

-        степен стручне спреме,

-        дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

-        Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-        Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1, 2, 3. и 4. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 29.08.2019. године у 10.00 часова, у просторијама  ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

 

  расписује:

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе, радно мјесто водитељ  продуженог  боравка, на одређено вријеме до  30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма ................... 3 извршиоца

2. Наставник биологије, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, 4 часа седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ................... 1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача .Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 - да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- да није правоснажно  осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

 Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

-        овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто водитељ продуженог боравка тестирање ће се обавити 26.8.2019. године у 9 часова , а интервју у 12 часова ,а за радно мјесто наставника биологије тестирање ће се обавити 26.8.2019. године у 10 часова, а интервју у 13 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа “Петар Петровић Његош” Бањалука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 28, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Казнено-поправни завод Бањалука

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години

 

1. Казнено-поправни завод Бањалука расписује јавни конкурс за пријем 3 (три) приправника са високом стручном спремом по Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години на одређено вријеме до 12 мјесеци, а како слиједи:

 

Служби за правне, финансијске и опште послове:

-        дипломирани економиста-приправник ............................................... 1 извршилац,

 

          Служба третмана:

-        дипломирани психолог-приправник .................................................. 1 извршилац,

 

          Служба обезбјеђења:

-        дипломирани правник за безбједност и криминалистику-приправник ........................................................................... 1 извршилац.

 

2.       Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за пријем приправника из тачке 1. јавног конкурса, морају да испуњавају опште и посебне услове, и то:

 

а) Општи услови:

-        да је држављанин РС, односно БиХ,

-        да је старији од 18 година,

-        да има општу здравствену способност,

-        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

-        да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

-        да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

-        да испуњава друге услове утврђене законом или другим прописима

 

 

б) Посебни услови:

 

-        Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за упражњено радно мјесто из тачке 1.1. јавног конкурса, поред општих морају да испуњавају и посебне услове, и то:

-        ВСС одговарајућег занимања - дипломирани економиста, без радног искуства,

-        познавање рада на рачунару.

 

-        Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за упражњено радно мјесто из тачке 1.2. јавног конкурса, поред општих морају да испуњавају и посебне услове, и то:

-        ВСС одговарајућег занимања - дипломирани психолог, без радног искуства,

-        познавање рада на рачунару.

 

-        Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за упражњено радно мјесто из тачке 1.3. јавног конкурса, поред општих морају да испуњавају и посебне услове, и то:

-        ВСС одговарајућег занимања - дипломирани правник за безбједност и криминалистику, без радног искуства,

-        да је млађи од 30 година,

-        познавање рада на рачунару.

 

 

3. Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, као доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

-        биографију,

-        увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

-        извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци),

-        увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи (не старије од три мјесеца),

-        диплома  (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци),

-        увјерење да раније нису заснивали радни однос у траженом степену стручне спреме које се прибавља код надлежног бироа ЈУ Завод за запошљавање РС,

-        изјаву овјерену од надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

-        изјаву овјерену од надлежног органа да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

-        љекарско увјерење о радној способности.

 

4.       Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана рачунајући од дана објаве.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адреси: Казнено-поправни завод  Бањалука, ул. Благоја Паровића 139б, за назнаком за “конкурс”.

 

У пријави на конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном пријава ће се сматрати непотпуном.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање о чему ће се доставити писмена обавијест.

 

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава и усменог разговора (интервјуа), а о чему ће кандидати који испуњавају формалне услове бити благовремено обавијештени.

***

 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2019/20. годину

1.       Проф. географије, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ............................................................................................. 1 извршилац

2.       Проф. информатике, на одређено вријеме до завршетка наставе у  другом полугодишту, ...................................................................................................... 1 извршилац

3.       Проф. медицинске групе предмета, на одређено вријеме до завршетка наставе у  другом полугодишту, ...................................................................................................... 1 извршилац

4.       Дипломирани правник (администратор), на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту, ................................................................................................ 1 извршилац

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 75. Закона о средњем образовању и васпитању , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији  .

Потребна документација:

-        Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

-        Диплома о завршеном образовању,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Извод из матичне књиге држављана.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту  интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколски центар “Гемит-Апеирон”, Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ТУМАЧА РС

Алеја Св. Саве бр.25

78000 Бањалука

Расписује

 

ОГЛАС                        

 

Радно мјесто:                  преводилац за италијански језик-превођење службене документације

Број извршилаца:                    1

Услови:                         - ВСС, професор италијанског језика и књижевности

                             - по могућности стални судски тумач за италијански језик

                             - искуство у превођењу документације

                             - одлично познавање рада на рачунару,

                             - посједовање возачке дозволе Б-категорије

Радно вријеме:    - понедјељак-петак, од 8 до 16 часова

 

Радни однос:                 стални радни однос након пробног рада

         

                  

Уз доказе о испуњавању услова, доставити и краћу биографију. Молбу достављати путем поште на адресу: Удружење судских тумача РС, Алеја Светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука.

Достављена документација се не враћа.

 

Оглас отворен до 25.8.2019.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “Св. Ћирило и Методије”

Ул. Пискавица бб,

78217 Пискавица, Бањалука

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.       Професор физике – један извршилац, непуно радно вријеме – 2 часа редовне наставе на одређено радно вријеме до 31.8.2020. године.

 

 

За наведено радно мјесто тражи се кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

-        Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-        Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

-        Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

-        Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење за изабраног кандидата из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

-        Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио  разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        Увјерење општинског/ градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе дана сриједа, 28.8.2019. године у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком “за конкурс – професор физике”.

***

 

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Бањалука, Зоре Ковачевић 38а

расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Наставник физике, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 1 извршилац

2.       Наставник њемачког језика, пуна норма, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац

3.       Наставник њемачког језика, 6 часова, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац

4.       Водитељ продуженог боравка у ПО Мотике, пуна норма, до 30.6.2020. године, 1 извршилац

 

У радни однос за наведена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

-        Увјерење о држављанству РС или БиХ;

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

-        Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

-        Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

-        Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи   је:

 

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

-        Увјерење да се  кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита  у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) .

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 28.8.2019. године у 9:00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.                                                 ***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Ул. Цетињска бр. 1

Бањалука

 

  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор православне вјеронауке, ВСС, 1 извршилац, на неодређено вријеме, 16 часова, лице са радним искуством,

2. Професор за стоматолошку групу предмета, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, пуна норма часова, лице са радним искуством,

3. Професор српског језика, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма часова, лице са радним искуством и

4. Професор математике, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020 године, 2 часа, лице са радним искуством.

 

  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије

породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана, 23.8.2019. године (петак).

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће  интервју и тестирање дана, 26.8.2019. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама Школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Медицинска школа Бањалука, Цетињска бр. 1, са назнаком „За Комисију за избор кандидата”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”

БАЊАЛУКА

Бистрица бб

 

  расписује:

КОНКУРС

за попуну  радних мјеста

1.       Професор/наставник разредне наставе, радно мјесто водитељ  продуженог  боравка - пуна норма, на одређено вријеме до  краја наставног процеса у школској 2019/2020  години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

2.       Професор /наставник њемачког језика - пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

3.       Професор /наставник техничког образовања - 10 часова редовне наставе,  на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

4.       Професор/наставник информатике -  2 часа редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана  28.8.2019. године (сриједа) са почетком у 9,00 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе , са назнаком „ ЗА КОНКУРС “.

***

 

Република Српска

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ” БАЊАЛУКА

Мише Ступара 24

 

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - један извршилац

2.       Наставник математике, непуна норма 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - један извршилац

3.       Наставник физике, непуна норма 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - један извршилац

4.       Наставник православне вјеронауке 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством - један извршилац

 

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду , услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању , услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача , а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Потребна документација:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кратком биографијом уз назначење адресе пребивалишта, броја телефона и списка приложене документације

Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

-        увјерење о држављанству (овјерена копија),

-        извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

-        љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава – Школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

-        Увјерење о  подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дијела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце - Школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа

-        Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6 Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области  или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно - образовном процесу,

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

-        додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-        увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. 2. 3. и 4. обавиће се  тестирање у уторак, 27. августа 2019. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса  за радно мјесто под редним бројем 1.2. и 4.  обавиће се у уторак, 27. августа 2019. године, у 10 часова у просторијама школе, а  интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса  за радно  мјесто под редним бројем 3. биће обављен у уторак, 27. августа 2019. године,  у 11 часова у просторијама школе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата комисија неће разматрати

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са документацијом и назнаком „За конкурс” доставити на сљедећу адресу школе.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА, БАЊАЛУКА

Адреса: Краља Алфонса ЏIII, бр.34

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Исправља се дио конкурса број: 918/2019. од 6.8.2019. године објављеног у дневним новинама „ Глас Српске” дана 7.8.2019. године.

Исправка се односи на радно мјесто и иста гласи :

- Професор економске групе предмета – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године –  4 часа.

Услови: дипломирани економиста.

Конкурс је отворен до 15.8.2019. године.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Социјални радник – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, приправник

2. Професор српског језика – 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, до краја школске 2019/20 године, тј. до 31.8.2020. године, са радним искуством

3. Професор математике – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством,

4. Професор математике – 1 извршилац, 9 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2019/20, тј. до 31.8.2020. године, са радним искуством,

 

-        Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС , Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

 

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци):

  

-        пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, увјерење треба да садржи сљедеће податке ( врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

-        увјерење о положеном стручном испиту (за радна мјеста под бр. 2,3. и 4.)

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

Напомена:

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању  на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука , са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста”.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 28.8.2019. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 116,

78000 Бањалука

 

 

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставни предмет српски језик – пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са боловања - један извршилац – лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

2. Наставни предмет физичко васпитање – пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са боловања – један извршилац -  лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

3. Наставни предмет географија – 18 часова редовне наставе на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства односно до 29.2.2020. године – један извршилац -  лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

4. Професор разредне наставе - пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са боловања – један извршилац  - лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.;

-        Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. 2. 3. и 4., дана  28.8.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. 2. 3. и 4. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ”

Карановац, бб - Бањалука

78000 Бањалука

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1.       Професор разредне наставе - Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на одређено вријеме, до 30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 2 извршиоца

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104; 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

-        да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

-        да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

-        да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

-        да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење из тачке 5. за  изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  :

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за позицију под редним бројем 2.),

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за позицију под редним бројем 2.),

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве и  испуњавају услове конкурса обавиће се у 27.8.2019. године са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако истима не приступе сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који буду примљени обавезни су прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве доставити на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” БАЊАЛУКА    

Саве Ковачевића бб

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу,

2. Професор/наставник разредне наставе – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу,

3. Водитељ продуженог боравка - 4 извршиоца, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу,

4. Професор/наставник техничког образовања – 1 извршилац, 3 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу,

5. Професор/наставник географије – 1 извршилац. 6 часова, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу,

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду , посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

 

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом ( чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  

 

Потребна документа:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације,

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о држављанству,

-   Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

-        Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 29. августа (четвртак) 2019. године, у просторијама школе, обавиће се тестирање са почетком у 9 часова  и интервју са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и  интервју, а ако се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

БАЊАЛУКА

  расписује:

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

       1. Професор/наставник разредне наставе, радно мјесто водитељ  продуженог  боравка, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/2020  години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 3 извршиоца, пуна норма

     Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

      Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

     Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 - да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- да није правоснажно  осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и Увјерење да против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

 - увјерење  о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

      Тестирање и интервју ће се обавити дана, 27.8.2019. године (уторак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

     Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

    Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

    Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС “.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ”

БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29

78000 БАЊАЛУКА

 расписује 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

 

1.       Учитељ са радним искуством (положен стручни испит) на одређено вријеме, ради замјене раднице на породиљском боловању, до њеног повратка – 1 извршилац.

2.       Водитељ продуженог боравка са радним искуством (положен стручни испит) до краја наставне 2019/20. године, а најдуже до 30.6.2020. године - 4 извршиоца.

3.       Наставник математике са радним искуством (положен стручни испит) на одређено вријеме, до повратка радника са функције - 1 извршилац.

4. Наставник њемачког језика са радним искуством (положен стручни испит) на одређено вријеме до 31.8.2020. године – 2 часа наставе.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

          Кандидати за радно мјесто под тачком 2. треба да имају стручно звање у складу са чланом 6. став (1) Правилника о начину организовања проширеног програма .

          У случају да се на радна мјеста под тачком 3 и 4  не пријаве кандидати који имају положен стручни испит, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

          Конкурс за радна мјеста под тачкама 1 и 2 обавиће се јединствено, а првопласирани кандидат са ранг листе ће бити распоређен на радно мјесто под тачком 1, а  радна мјеста под тачком 2 биће распоређени кандидати од 2 до 5 мјеста на ранг-листи.

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Кандидати треба да имају  радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

 

Кандидати су дужни приложити слиједеће документе:

1) Потписану пријаву за конкурс;

2)  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.;

3)  Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

4)  Увјерење о држављанству;

5) Увјерење о положеном стручном испиту (само за кандидате за радно мјесто под тачком 2.).

Кандидат  који буду  изабран  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад, док ће послодавац службеним путем прибавити. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење да је против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

 

Документација на основу које се врши бодовање:

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (само за кандидате за радно мјесто под тачком 2.);

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе школе

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Тестирање и интервју ће се обавити:

- за кандидате на радна мјеста под тачком 1 и 2 - 28.8.2019. године са почетком у 9 часова;

- за кандидате на радна мјеста под тачком 3. - 28.8.2019. године са почетком у 9 часова;

- за кандидате на радна мјеста под тачком 4. - 28.8.2019. године са почетком у 9 часова;

 у просторијама школе са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на конкурс.

 Ако се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

Бањалука, Мањачких устаника 32

78000 Бањалука

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто наставник разредне наставе у ПО Доња Кола - 1 извршилац - на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице без радног искуства - приправник.

2.       Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка - 2 извршиоца –  на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/2020 години, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

3. Професор/наставник техничког образовања – непуна норма 2 часа редовне наставе на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104., 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

-        да је држављанин РС и БиХ а то се доказује увјерењем о држављанству;

-        да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

-        да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

-        Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. За изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19) :

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за радна мјеста под редним бројем 2. и 3.

-        Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за радна мјеста под  редним бројем 2. и 3.;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радна мјеста под редним бројем 2. и 3.;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

       

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању 

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. 2. и 3. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 26.08.2019. године (понедјељак) у 09:00 часова у просторијама школе.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста под бројем 1. 2 и 3. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестира и интервјуа.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе назнаком “за конкурс”.

***

 

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Лакташи  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

•        Минимално  ССС

•        Радно искуство у трговини/малопродаји

•        Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копију извода из матичне књиге рођених

•        Копију увјерења о држављанству

•        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски-Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Градишка – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

•        Минимално ССС

•        Радно искуство у трговини/малопродаји

•        Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копију извода из матичне књиге рођених

•        Копију увјерења о држављанству

•        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски-Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Александровац – 2 извршиоца

Потребне квалификације:

•        Минимално  ССС

•        Радно искуство у трговини/малопродаји

•        Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копију извода из матичне књиге рођених

•        Копију увјерења о држављанству

•        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски-Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

За подручја:       

- Бањалука  – више извршиоца

 

Потребне квалификације:

•        Минимално  ССС

•        Радно искуство у трговини/малопродаји

•        Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копију извода из матичне књиге рођених

•        Копију увјерења о држављанству

•        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски-Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Челинац  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

•        Минимално  ССС

•        Радно искуство у трговини/малопродаји

•        Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

•        Копију извода из матичне књиге рођених

•        Копију увјерења о држављанству

•        Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 “Глас српски-Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“ЛЕОНЕЛ” СП

НИКОЛЕ ПРОТЕ ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 066-392-697

расписује

 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

 

1. Конобар (м-ж) ...................................................................... 1 извршилац

 

Услов:

- да се лице води на евиденцији Бироа за запошљавање.

 

Мјесто рада Бањалука

 

Оглас је отворен до 27.8.2019.

 

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас путем контаката:

“Леонел” СП, Николе Проте бб, Бањалука, телефон: 066-392-697

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

БАЊАЛУКА

Марка Липовца 1

 

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       За наставни предмет –музичка култура - 4 часа- оркестар, на одређено вријеме до  краја школске 2019/2020  године, један извршилац

2.       За наставни предмет – биологија – 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, један извршилац

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2. траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду   кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача .Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидат треба да испуњава  приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица  правоснажно  осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

  Уз  пријаву потписану од стране кандидата( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

- овјерену  фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио

додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата  ће се обавити дана  27.8.2019. године (уторак) са почетком у 9,00 часова, а након тестирања обавиће се интервју  у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

   Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске”.

Пријаве слати  на  адресу школе  са назнаком „ ЗА КОНКУРС “.

***

“COMPEX” ДОО

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

- Потребан помоћни радник у штампарији ( ж) .............  2 извршиоца

 

Опис посла:

Ради се о дорадним пословима, као што су: слагање, лијепљење, сортирање итд.

 

 

Пријаве слати на mail адресу: compexbl@blic.net

Оглас отворен до 27.8.2019.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Бањалука, Зоре Ковачевић 38а

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физике, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 1 извршилац

2.       Наставник њемачког језика, пуна норма, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац

3.       Наставник њемачког језика, 6 часова, до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац

4.       Водитељ продуженог боравка у ПО Мотике, пуна норма, до 30.6.2020. године, 1 извршилац

 

У радни однос за наведена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

-        Увјерење о држављанству РС или БиХ;

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

-        Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

-        Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

-        Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и 26/19)  је:

 

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

-        Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

-        Увјерење да се  кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита  у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) .

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 28.8.2019. године у 9:00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.                                                 ***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ  “СВЕТИ САВА”

БАЊАЛУКА

Ужичка  бб

 расписује:

КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом - у радни однос  на одређено вријеме у ЈУ ОШ “Свети Сава”

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом или са завршеним циклусом образовања у ЈУ ОШ “Свети Сава” Бањалука по

“Програму  подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години.”

1.  Дипломирани професор историје ....................................................... 1 извршилац    

 

Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које први пут заснива радни однос у том занимању и које треба према закону положити стручни испит а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме  у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, однос ради оспособљавања за самостални рад и ради полагања стручног испита.

Да би кандидати стекли својство приправника , потребно је да испуњавају сљедеће опште услове:

 

 

- да су старији од 18 година

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

-  да имају општу здравствену способност,

- да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање 6 мјесеци.

 

-  Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и то:

- Висока стручна спрема – дипломирани професор историје

 

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи

-  Пријаву на конкурс са кратком биографијом

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству

- Копију личне карте

- Копију дипломе( или увјерење)о стеченој стручној спреми,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,

- Увјерење о неосуђивању не старије од три мјесеца

- Доказ о општој  здравственој способности доставиће само изабрани кандидати који прије заснивања радног односа,

-  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

- Овјерену изјаву да раније нису заснивали радни однос у свом звању , односно да нису заснивали радни однос у струци ,

Сва документа се достављају у оригиналу или у овјереној копији.

За вријеме стручног оспособљавања , изабрани кандидат је дужан извршити уплату одговарајућих доприноса на рачун школе , најкасније до краја мјесеца за претходни мјесец према сљедећим стопама :12% за здравствено осигурање и 4,5%  за пензијско – инвалидско осигурање обрачунато на основици од 500,00 КМ нето плате.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити путем поште На адресу школе  са назнаком “Комисији за пријем приправник”

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Тестирање и интервју ће се обавити дана,  26.8.2019. године  са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на интервју , сматраће се да су одустали од пријаве.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА,

Краља Алфонса XIII/34, Бањалука

расписује :

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1. Професор физичког васпитања – 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, односно породиљског одсуства - 4 часа.

Услови: професор физичког васпитања, професор физичког васпитања и спорта и професор физичке културе.

2.  Професор француског језика – 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 8 часова.

Услови: професор француског језика и књижевности.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.   Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама . У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити :

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа пробавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

             1) врста посла;

           2)  степен стручне спреме;

            3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана,  29.8.2019. године, у  10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса XIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” МАСЛОВАРЕ,

78 223 Масловаре

На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18) директор школе,   р а с п и с у ј е

КОНКУРС

за пријем радника

 

1.  Професор физике – 1 извршилац, 10 часова, на неодређено вријеме.

 

За наведено радно мјесто потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16 и 66/18) и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст.6 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18 ) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

 

1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Извод из матичне књиге рођених,

6. Увјерење о држављанству,

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању),

8. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење),

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

10. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос,  прије потписивања уговора о раду,

11. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

12. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

13. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

14. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

15. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “ Петар Петровић Његош “ Масловаре,  у сриједу, 28.8.2019. године, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске “, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78 223 Масловаре.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана