ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

*******

*************

 

“ЛПГ ПЕТРОЛ” СП

Ул. Градина - Драгочај бб

78000 БАЊАЛУКА

                     расписује

 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

1. Радник на достави плина у боцама за домаћинство… 1  извршилац

 

   • Услови:

   • возачки испит најмање Б категорије

 

        Заинтересовани кандидати се могу јавити на  контакт телефон:

065/955-074

            Оглас остаје отворен до 27.11.2019. године.

***

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, услуге и трговину “Интерлигнум” Теслић,

Ул. Вељка Млађеновића б.б.

78000 Бањалука

 

  расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

У складу са указаним потребама, друштво “Интерлигнум” д.о.о. Теслић - ПЈ “Интерлигнум-Дрвомаркет” Бањалука,

прима раднике на сљедеће радно мјесто:

 

1. Столар -  Радник на машинама за обраду дрвета (м/ж)

 

Услови:

- ССС, КВ, НК;

- радно искуство пожељно али није неопходно, обука за рад радника ће бити извршена у оквиру друштва.

Од кандидата очекујемо:

- Одговорност, тачност и ажурност у раду;

- Способност за тимски рад.

Мјесто рада: Бањалука.

Број извршилаца: 3 (три).

Опис послова:

Столар - радник на машинама за обраду дрвета, између осталог, рукује машинама за обраду дрвета, врши обликовање дијелова од иверастих плоча рукујући машинама, врши бушење према нацрту и кројној листи рукујући бушилицом, рукује машином за обраду кантова, врши машинско кројење дијелова намјештаја за крупни асортиман према кројној листи, врши преношење репроматеријала, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца коме је одговоран за свој рад.

Уколико сте заинтересовани за наведену позицију, позивамо Вас да се јавите на

број телефона: 065/566-763, контакт особа: Душко

или да дођете лично у просторије пословнице “Интерлигнум-Дрвомаркет” Бањалука, која се налази у улици Вељка Млађеновића б.б. (у кругу Инцела)- уз претходну најаву.

Оглас остаје отворен мјесец дана од дана објављивања.

***      

“КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ” АД БАЊАЛУКА

 Браће Пантић бр. 2

78000 Бањалука

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

I

 

Директор “Крајина осигурање” а.д. Бањалука, расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста - шеф службе за финансије и рачуноводство – дипломирани економиста 1 извршилац, на неодређено вријеме, са радним искуством.

 

 

II

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста “Крајина осигурање” а.д. Бањалука и то:

 

Завршен економски факултет, VII степен стручне спреме, најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања, посједовање лиценце сертификованог рачуновође.

 

III

Потребна документација:

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује), са адресом становања, краћом биографијом и списком документације коју прилаже,

2) Извод из матичне књиге рођених, или овјерена копија личне карте,

3) Увјерење о држављанству,

4) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се захтјева овим конкурсом,

5) Доказ о радном искуству у траженом степену образовања (оригинал или овјерена копија)

6) Лиценца сертификованог рачуновође

 

 

IV

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са потпуном документацијом се могу доставити лично или препоручено поштом на адресу послодавца , са назнаком “Пријава на конкурс”.

Кандидати су дужни доставити оригинал или овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс ће бити објављен на огласној плочи Завода за запошљавање и “Гласу Српске” (сриједа) и остаје отворен до попуне упражњеног радног мјеста.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

 

V

Напомена:

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју у просторијама “Крајина осигурање” а.д. Бањалука и исти ће бити позивани на тестирање и интервју.

“Крајина осигурање” а.д. Бањалука ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана доношења одлуке.

***

 

ЈУ ОШ “ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ”

БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

         

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

 

1. Професор разредне наставе без радног искуства (приправник) на одређено вријеме до повратка раднице са боловања – 1 извршилац.

 

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању   и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1) Потписану пријаву за конкурс;

2) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3)  Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

 4)  Увјерење о држављанству.

     

Кандидат  који буду  изабран  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и Увјерење суда да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, док ће послодавац службеним путем прибавити Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, опојних средстава.

 

Документација на основу које се врши бодовање:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Тестирање и интервју ће се обавити 28.11.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на конкурс.

 Ако се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

МИШЕ СТУПАРА 24

78000 БАЊАЛУКА

БАЊАЛУКА

 

 

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

 

1. Наставник физике - непуна норма, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2020. године - приправник

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити у уторак, 26.11.2019. године, са почетком у 12 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе, са назнаком “За конкурс “.

***

Република Српска

ЈУ ОШ “ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ”

78 206 Крупа на Врбасу бб,

 БАЊАЛУКА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе  -  1 извршилац на одређено вријеме (до повратка раднице коју мијења на то радно мјесто), рад у комбинованом одјељењу (комбинација од 3 разреда), подручна школа Леденице, лице без радног искуства - приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 28.11.2019. године (четвртак), у 12.15 часова у просторијама Централне школе у Крупи на Врбасу обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе , са назнаком “за конкурс”.                                          

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “ГИМНАЗИЈА”

ЗМАЈ ЈОВИНА 13

78000 БАЊАЛУКА

расписује: 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 13 наставних часова, до повратка раднице са породиљског одсуства;

 

2. Радни однос из тачке 1. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме,

-  дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-  непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1 конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 28.11.2019. године, у 12.40 часова, у просторијама школе.

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

 ПЕКАРА” ДАН И НОЋ” СП

Ул. Скендера Куленовића бр.29, БАЊАЛУКА

Телефон: 065/668-355

 расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

 

- Трговац ................................................................... 1 извршилац

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Оглас је отворен до 21.11.2019.

 

Кандидати заинтересовани за рад могу се пријавити на оглас путем контаката:

 “Дан и ноћ” СП, Ул. Скендера Куленовића бр.29

Телефон: 065/668-355

 

 

 

***

 “ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:              

• Бањалука – више извршилаца

• Челинац – 2 извршиоца

• Александровац – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:             

- Копију извода из матичне књиге рођених,

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

Молбе доставити на адресу:

 

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски - Трговина” ад - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“САРТО “ СП БАЊАЛУКА

Книнска 6

БАЊАЛУКА

Телефон:  051-212-817

расписује

 

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

1. Кројач - шивење и кројење ........................... 1 извршилац

Оглас је отворен до 11.12.2019. године.

Кандидати на оглас могу да се пријаве путем контаката:

“САРТО “ СП Бањалука, Книнска 6, Бањалука.

Телефон: 051-212-817

***

“ЦВЈЕЋАРА” СП

ПУТ СРПСКИХ БРАНИЛАЦА 7

78000 БАЊАЛУКА

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

за пријем радника у радни однос

 

 

 

- Аранжер цвијећа-трговац ........................................................ 1 извршилац

 

 

 

Услови:

- радно искуство најмање 12 мјесеци.

- заинтересовани кандидати да се јављају на адресу послодавца Пут српских бранилаца 7, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен 30 дана од дана пријаве. Датум објаве:

13.11.2019.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”

 Кулаши 119, Прњавор

 тел./факс: 051/666-118,

 е-mail: os080skolers.org

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор.

II - Опис послова

  Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

  Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

  

III – Мандат ( вријеме за које се врши именовање)

  Директор ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV – Статус

  Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Прњавор, те Правилником о раду.

  Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року 8 дана од дана разматрања пријава.

  На приједлог министра Влада именује за директора кандидата из претходне алинеје.

              

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

  

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске /БиХ,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад .

  

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а  на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 1 и 2 Закона о основном васпитању и образовању, 

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става.

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

   

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву приложити:

1) увјерење о држављанству;

2)  извод из матичне књиге рођених;

3) диплому о завршеној стручној спреми;

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6) увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

(Наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату:

9) препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са законом

  

VII - Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Кулаши бр.119, 78430 Кулаши, са назнаком - Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

  

VIII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Министарство просвјете и културе доставља Школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора  у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса  о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР                                                                                                                                    

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом –пола радног времена - до 31.12.2019. године.

За наведено радно мјесто уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању.) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

 4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

 7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

 8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  10. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  11. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

  13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

  14. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се тестирање и интервју у понедељак, 25.11.2019. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од 7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, ДОЊИ ВИЈАЧАНИ

78432, тел.: 051687074,

е-mail: оs078@skolers.org   

расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Библиотекар - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за библиотекаре - одређено радно вријеме, 73 % норме, до повратка радника са породиљског одсуства.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став (1). Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и контакт телефоном), на којој треба написати и и-мејл адресу, како би Комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа, потребно је доставити сљедећа документа:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ,

2. Извод из МКР или овјерена фотокопија личне карте,

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  је:

7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент или испуњава услове из члана 177. став 1 Закона о основном васпитању и образовању

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми закључно са даном издавања увјерења,

10. Увјерење о положеном стручном-библиотечком испиту,

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тест дана, 25.11.2019. године, у просторијама школе са почетком у 10 часова, а интервју истог дана у 11 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук Караџић” 78432 Доњи Вијачани, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91

70260 Мркоњић Град

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Педагог, приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства,

 

  Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

  Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

 Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Извод из матичне књиге рођених;

Увјерење о држављанству;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити дана, 26.11.2019. године, у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих  докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град, Симе Шолаје 91, 70260 Мркоњић Град.

***

 ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ”

  Раде Јованића 39, РИБНИК

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос радника за попуну упражњеног радног мјеста :

 

1. Професор психологије, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2020. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто професора психологије обавиће се дана, 25.11..2019. године (петак), у 10.30 часова у просторијама школе.                  

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у школу или поштом на адресу послодавца.

***

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОТОР ВАРОШ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Православна вјеронаука, 1 извршилац на неодређено вријеме са радним искуством ........................ ... 13 часова

2. Исламска вјеронаука, 1 извршилац на неодређено вријеме са радним искуством ........... 9 часова

3. Познавање материјала и технологија занимања за занимање фризер, 1 извршилац, приправник на одређено вријеме до краја наставне године, тј. до 30.6.2020. год ........4 часа

4. Анатомија и физиологија за занимање фризер, 1 извршилац, приправник на одређено вријеме до краја наставне године,тј. до 30.6.2020. год. ........ 2 часа

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (за кандидате под тачком 1 и 2)

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана, 29.11.2019. године, у 13.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у школи или поштом на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЈЕЗЕРО

Ул. Вука Караџића б.б.

70206 Језеро

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

 

1. Професор математике -  8 часова седмично, приправник на одређено вријеме до повратка радника са функције.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју у сљедећим терминима:

- Тестирање и интервју са кандидатима одржаће се у понедељак, 25.11.2019. године, у просторијама школе с почетком у 11.30 часова;

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком “за конкурс”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана