ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

ХОТЕЛ “БОСНА” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Краља Петра И Карађорђевића бр.97

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ОГЛАС

 

- Собарица  ( ж) ..........................  2 извршиоца

 

Опис посла:

*спрема собе, чисти намјештај и кревете

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити лично на адресу послодавца.

 

Оглас отворен до 30.10.2021.

***

Х&Г д.о.о. БАЊАЛУКА

Ул. Алексе Дундића 8

78000 Бањалука

 Расписује:

                                                                   ОГЛАС

- Електро инжењер ЕЕ инсталација ......................  1 извршилац

Рад на: неодређено вријеме.
Мјесто рада Бањалука
Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

По могућности возача дозвола “Б” категорије.

Оглас отворен до 31.12.2021. године

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на hig@teol.net  или hog.doo.bl@gmail.com  

Број тел: 065/342-775

***

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊАЛУКА

Ул. Пољоканов  парк бб

78000 Бањалука

Расписује: 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

 

I  Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме како слиједи:

 

Наставник у основној школи - дефектолог, са пуним радним временом, 3 извршиоца, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на неодређено вријеме;

Дефектолог - стручни сарадник, са пуним радним временом, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на неодређено вријеме.

 

II  Општи и посебни услови:

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 104.  Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву (са адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. фотокопију дипломе:

-  за радно мјесто под редним бројем 1 - наставник у основној школи - дефектолог: овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од три године са најмање остварених 180 EC­TS бодова или еквивалент, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: дипломирани дефектолог – олигофренолог (ВСС); професор специјалне едукације и рехабилитације            (ВСС); дипломирани едукатор и рехабилитатор (ВСС); специјални едукатор и рехабилитатор (ВСС);

- за радно мјесто под редним бројем 2 - дефектолог-стручни сарадник: овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године са најмање остварених 240 EC­TS бодова или еквивалент, у којој је наведено једно од сљедећих стручних звања: дипломирани дефектолог – олигофренолог (ВСС); професор специјалне едукације и рехабилитације (ВСС);

2. дипломирани едукатор и рехабилитатор (ВСС); специјални едукатор и рехабилитатор (ВСС);

додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. увјерење о држављанству;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, у стручној спреми траженој конкурсом;

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. увјерење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Право учешћа на конкурсу изузетно имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању , о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном стажу у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Кандидат који буде изабран по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити:

љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

 

III   Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију обавиће се дана 26.10.2021. године у просторијама ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб, Бањалука, са почетком у 11 часова. Списак кандидата који испуњавају услове Центар ће поставити на огласну таблу Центра најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  

 

IV  Рок за подношење пријава кандидата је осам ( 8 ) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се  лично на протокол или поштом на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Цетињска бр.1

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор стручних предмета - доктор медицине, ВСС, 1 извршилац, на неодређено вријеме, 16 часова,

2. Професор историје, ВСС, 1 извршилац, на одређено вријеме ради замјене одсутне раднице, 10 часова,

3. Наставник практичне наставе за лабораторијско-санитарне техничаре - дипломирани санитарни инжењер, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, 15 часова.

 

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

 Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

  Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

  Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана  22.10.2021. године (петак).

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 25.10.2021. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

   Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

   Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком “За Комисију за пријем радника”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ” БАЊАЛУКА

Бистрица бб

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Професор /наставник музичке културе на одређено вријеме до  31.08.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 6 часова, рад у ПО Перван и ПО Борковићи - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 26.10.2021. године (уторак) са почетком у 12 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе са назнаком”За конкурс “.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊАЛУКА

Ул. Владике Платона бб

78000 Бањалука

Објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I - Назив и позиција радног мјеста

 

1.  Тужилачки асистент – дактилограф ..............број извршилаца 1 (један)

радни однос се заснива на неодређено вријеме

2. Тужилачки асистент – дактилограф ..............број извршилаца 1 (један)

радни однос се заснива на одређено вријеме до завршетка Пројекта у којем се реализује буџетска подршка за рад на предметима ратних злочина

 

 

II – Опис послова

 

Тужилачки асистент - дактилограф креира тужилачка писмена по наредби тужиоца, формира доставнице за писмена која се достављају ван Тужилаштва, региструје пратеће прилоге уз документ, извршава друге задатке додијељене од стране тужиоца у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у Тужилаштвима и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

 III - Општи услови

1) да је држављанин РС или БиХ,

2) да је старији од 18 (осамнаест) година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосудној институцији,

5) да није отпуштен из правосудне институције или органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

 

IV - Посебни услови

- За позиције 1. и 2. - ССС, IV степен, шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

 

 

В - Потребни документи

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba , у дијелу “конкурси за упражњене позиције”, а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бањалука, Ул. Владике Платона бб.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

- Личне карте или пасоша,

- Увјерење о држављанству,

- Свједочанство о завршеној школи,

-  Увјерење или потврду о траженом радном искуству,

-  Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење доставиће изабрани кандидати по завршетку конкурсне процедуре.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, ул. Владике Платона бб, 78000 Бањалука, са назнаком: “Пријава на конкурс” или електронским путем на и-мејл адресу от-блЖправосудје.ба са тачном назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања .

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју и провјера радних способности кандидата, која се састоји у провјери познавања рада на рачунару и брзини куцања.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 5 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

 

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањалуци, Сенат Универзитета  расписује

 

КОНКУРС

 

И За избор наставника:

 

Иа За уже научне области:

1. Менаџмент – 2 извршиоца

2. Теоријска економија – 1 извршилац

3. Општа електротехника – 1 извршилац

4. Рачунарске науке** - 2  извршиоца

5. Дјечија и превентивна стоматологија – 1 извршилац

6. Породична медицина* – 2 извршиоца

7. Оториноларингологија* – 1 извршилац

8. Хирургија* - 1 извршилац

9. Физикална медицина и рехабилитација* - 2 извршиоца

10. Физиологија животиња – 1 извршилац

11. Општа физика – 1 извршилац

12. Школска и примијењена картографија – 1 извршилац

13. Алгебра и геометрија – 1 извршилац

14. Неорганска и нуклеарна хемија – 2 извршиоца

15. Комуникологија – 1 извршилац

16. Специфични језици – енглески језик (наставни предмети: Савремени енглески језик 1, Савремени енглески језик 2, Савремени енглески језик 3, Граматика енглеског језика 2, Семантика, Научно и техничко превођење, Теорија превођења, Семиотика) – 1 извршилац

17. Специфични језици – енглески језик (наставни предмети: Морфосинтакса енглеског језика 2, Савремени енглески језик 8, Фонологија енглеског језика, Говор и изговор енглеског језика, Концептуални приступи значењу, Култура англофоних земаља, Когнитивна лингвистика) – 1 извршилац

18. Специфичне књижевности – њемачка књижевност (наставни предмети: Њемачка књижевност романтизма, Њемачка књижевност реализма, Њемачка књижевност 20. вијека, Њемачка књижевност послије Другог свјетског рата, Семинар из њемачке књижевности, Њемачка драма 20. вијека, Њемачки роман 20. вијека у контексту свјетске књижевности) – 1 извршилац

19. Специфични језици – српски језик (наставни предмети: Синтакса српског језика 1, Синтакса српског језика 2, Увод у општу лингвистику, Општа лингвистика, Српски језик) – 1 извршилац

20. Специфичне културе – кинеска култура – 1 извршилац

21. Општа психологија – 1 извршилац

22. Силвиекологија – 1 извршилац

23. Економика и организација у шумарству – 1 извршилац

 

II За избор сарадника:

IIа За уже научне области:

1. Аутоматика и роботика - 1 извршилац

2. Сестринство - 1 извршилац

3. Педијатрија*- 2 извршиоца

4. Породична медицина* – 1 извршилац

5. Физикална медицина и рехабилитација* - 2 извршиоца

6. Математичка анализа и примјене - 1 извршилац

7. Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) – 1 извршилац

8. Безбједносне науке – 1 извршилац

9. Специфични језици - француски језик (наставни предмети: Француски језик 1, Француски језик 2,

Француски језик 3, Француски језик 4, Француски језик 5, Француски језик 6, Француски језик 7, Француски језик 8) – 1 извршилац

10. Општа педагогија – 1 извршилац

11. Увод у филозофију – 1 извршилац

 

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању и чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Иа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС, а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС , као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС , а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “4. Рачунарске науке** - 2 извршиоца”, са једним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „6. Породична медицина* - 2 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “7. Оториноларингологија* -1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “8. Хирургија* -1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “9. Физикална медицина и рехабилитација* - 2 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “20. Специфичне културе – кинеска култура - 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “1. Аутоматика и роботика - 1 извршилац”, са једним кандидатом закључиће се уговор о раду на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “3. Педијатрија* - 2 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “4. Породична медицина* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “5. Физикална медицина и рехабилитација* - 2 извршиоца”, закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “7. Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) - 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “8. Безбједносне науке - 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројем 1. и 2. Економском факултету, Мајке Југовића 4, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3. и 4. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 5, 6, 7, 8. и 9. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 10, 11, 12, 13. и 14. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 15. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 16, 17, 18, 19. и 20. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 21. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 22. и 23. Шумарском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 75А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

 

Под редним бројем 1. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

Под редним бројевима 2, 3, 4. и 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

Под редним бројевима 6. и 7. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

Под редним бројевима 8. Факултету безбједносних наука, Булевар војводе Живојина Мишића 10А, 78 000 Бањалука,

Под редним бројем 9. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

Под редним бројевима 10. и 11. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊАЛУКА

Ул. Јеврејска бр.48

78000 Бањалука

Расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

1. Библиотекар , на одређено вријеме, до до повратка радника с боловања, 1 извршилац, пуна норма

2. Психолог, на неодређено вријеме, 1 извршилац, пуна норма

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Кандидати треба да испуњава друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање.

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој
групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија
није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

7. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

8. увјерење о држављанству РС или БиХ;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

10. увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење да није уписан у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце члан 5. став 1. тачка 4) и 5) Правилника Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 28.10.2021. (четвртак) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања .

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

***

“КОЗАРАПУТЕВИ” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Туњице бб

78000 БАЊАЛУКА

објављује сљедећи:

 

ОГЛАС

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

1. Грађевински техничар – 1 извршилац;

2. Електричар – 1 извршилац;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1 -  (средња стручна спрема) - завршена грађевинска школа, грађевински техничар, са или без радног искуства (IV степен стручне спреме);

 За мјесто под редним бројем 2 - (средња стручна спрема) - завршена електротехничка школа, са или без радног искуства (IV степен стручне спреме)                                                                 

        

                  Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања .

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци. По истеку уговора постоји могућност да се са једним бројем радника закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу “КОЗАРАПУТЕВИ” д.о.о. Бањалука, Туњице б.б. са назнаком “Пријава на оглас” или на е-mail адресу: kozaraputevi@fortisgroup.ba

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

“FRATELLO TRADE” АД БАЊАЛУКА

Ул. Рамићи бб

78000 Бањалука

 

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће “FRATELLO TRADE” АД, Рамићи бб Бањалука, оглашава

 

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста и пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

1. Радно мјесто:

- Трговац – 2 извршиоца (м),

- Мјесто рада: рибарница на градској тржници, Бањалука,

- Пријем у радни однос на одређено вријеме,

- Пуно радно вријеме.

 

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

- ССС – IVили III степен,

- Да није кажњаван,

- Да је здрав и способан за рад на наведеном радном мјесту.

 

 

3. Посебни услови:

- Спретност приликом обраде меса или рибе (чишћење и филетирање рибе)

- Познавање рада на рачунару, фискалној каси (основе).

 

4. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mail zelko.pecanac@fratello-trade.com или

info@fratello-trade.com  .

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ЗАЛУЖАНИ

Ненада Костића 7

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну следећег упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник/професор историје, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са боловања,  пуна норма, - 1 извршилац.

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране МУП-а, а које послодавац прибавља службеним путем;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране надлежног основног суда, а које кандидат прилаже уз пријаву на јавни конкурс.

 

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у РС), а прије заснивања радног односа.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати који буду примљени на упражњена радна мјеста, прије заснивања радног односа, обавезни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Залужанима дана 27.10.2021. године у 11 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе , са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ  “ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ” ГРАДИШКА

Михајла Пупина 10

Градишка

расписује:  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, за рад у продуженом боравку - до 30.6.2022. године - 5 извршилаца, лица са искуством

2. Водитељ продуженог боравка - на одређено вријеме, за рад у продуженом боравку, до 30.6.2022. године - 1 извршилац, лице са искуством

3. Водитељ продуженог боравка - на одређено вријеме, за рад у продуженом боравку, до 30.6.2022. године - 1 извршилац, лице са искуством

4. Наставник математике - непуна норма (16 часова), на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице без искуства - приправник,

5.   Наставник разредне наставе,  на одређено вријеме, - до повратка радника са боловања - 1

      извршилац, лице са искуством.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су

према члану 5. Правилника:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава;

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела

             сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против    достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања    дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

- Увјерење из става 1. т.4) и т.5 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

 

-  за водитеља продуженог боравка- под редним бројем 1. - да има завршен први циклус     одговарајућег студијског програма и звање професор разредне наставе или еквивалент ,    односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог

       звања у васпитно –образовном раду;

- за водитеља продуженог боравка - под редним бројем 2. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање дипломирани педагог или еквивалент , односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

 

- за водитеља продуженог боравка - под редним бројем 3. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор енглеског језика или еквивалент , односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

 

- за наставника под редним бројем 4. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор математике и информатике за основну школу или еквивалент, односно високу стручну спрему;

 

- за наставника под редним бројем 5. - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор разредне наставе или еквивалент , односно високу стручну спрему и радно искуств након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно-образовном раду;

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и

документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:


1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену       након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

 

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;


3.  Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији               незапослених лица која траже запослење;


4.  Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке   из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа  по врстама посла;(осим  за лица која конкуришу на радно мјесто  под редним бројем 4.)


5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о   утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се           ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;


6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о            утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из    категорије  борца;


7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о   утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Листа кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће објављена на огласној табли школе.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен 27.10.2021. године са почетком у 16 часова у просторијама  школе. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО СМИЉАНИЋ” ГРАДИШКА

М. СТОЈАНОВИЋА ББ

78400 ГРАДИШКА

Расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста:

Градишка:

1. Наставник хармонике - 12 часова наставе -   1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

2. Наставник хармонике - 7 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

3. Наставник гитаре - 18 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

4. Наставник флауте - 12 часова наставе- 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

5. Наставник клавира - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

6. Наставник виолине - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

7. Наставник виолончела - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.06.2022. г.

 

Подручно одјељење Козарска Дубица:

8. Наставник хармонике - 12 часова наставе -   1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

9. Наставник гитаре - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 24.6.2022. г.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног и другог интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабране кандидате школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радних односа.

Уз потписану пријаву на конкурс од стране кандидата (са назначеном адресом  пребивалишта и бројем телефона) и документације којом се доказује испуњавање општих услова, кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој

    је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

    незапослених лица која траже запослење;

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење

     високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не

     постоје подаци о просјеку оцјена;

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радна мјеста у којима се тражи лице са радним искуством,

7) увјерење о положеном стручном испиту за радна мјеста у којима се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Кандидати су дужни  доставити оригиналне документе или овјерене копије свих докумената и те копије и документи се не враћају кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су приступити интервјуу и тестирању који ће се са кандидатима обавити Комисија за избор.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати дана 27.10.2021. године у 10 часова  у просторијама ЈУ Основне музичке школе “Бранко Смиљанић” Градишка.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа..

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће све кандидате обавијестити писменим путем о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или послати поштом на адресу школе:

 

 ЈУ ОМШ “Бранко Смиљанић”

Градишка  78400, М. Стојановића бб, Са назнаком –Пријава на конкурс.

***

ЈУ ОШ “ВУК С. КАРАЏИЋ” ГРАДИШКА

Турјак

78404 ТУРЈАК     

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну радних  мјеста

 

1. Професор ТО - 4 часа, на одређено вријеме (до краја школске год.) лице са искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор физике - 4 часа, на одређено вријеме (до краја школске год.) приправник

3. Професор физичког и здравственог васпитања - 3 часа, на одређено вријеме (до краја школске године) лице са искуством и положеним стручним испитом.

 

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104, 105, 106. Закона о основном образовању и васпитању, и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или Бих, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из мат. књиге рођених или копијом лк,

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доставља кандидат

Увјерења из тачке 4. и 5.  школа ће прибавити службеним путем, а послије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву(са биографијом, адресом и бројем телефона)потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријима из члана  115. Закона о основном образовању и васпитању и Правилника  о процедури и критеријумима за пријем у радни однос у основној школи.

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета
3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,
4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
6. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
9. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју  ће се обавити 28.10..2021. године  (четвртак ) са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе прије заказаног тестирања.
Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић” 78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.


***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДУБРАВЕ

Дубраве б.б. 

78 411 Дубраве

 

КОНКУРС

за  пријем радника на одређено вријеме

 

 

1. Водитеља продуженог боравка – 2 извршиоца, пуна норма, на одређено вријеме, односно до 30.6.2022. године – наставник разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Професор/наставник физике – 1 извршилац, непуна норма (16 наставних часова ), на одређено вријеме, односно до 31.8.2022. године, без радног искуства – приправник;

3. Професор/наставник српског језика – 1 радник, непуна норма (4 наставна часа ), на одређено вријеме, односно до 31.8.2022. године, без радног искуства – приправник;

4. Професор/наставник њемачког језика – 1 радник, непуна норма (2 наставна часа ), на одређено вријеме односно до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

5. Професор/наставник физичког васпитања - 1 радник, непуна норма (2 наставна часа ), на одређено вријеме односно до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

1.  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа). 

 

Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву  су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета

4. Увјерење о положеном стручном испиту, само за кандидате који се пријављују за радно мјесто водитељ продуженог боравка, наставник њемачког језика и наставник физичког васпитања;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, само за кандидате који се пријављују за радно мјесто водитељ продуженог боравка, наставник њемачког језика и наставник физичког васпитања;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,    

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање ће се обавити у просторијама централне школе у Дубравама, по сљедећем распореду:

Кандидати за радно мјесто водитељ продуженог боравка уторак, 26.10.2021. године, од 10, а интервју исти дан од 12.

Кандидати за радно мјесто наставник њемачког језика уторак, 26.10.2021. године, од 12, а интервју исти дан од 13.

Кандидати за радно мјесто наставник физике сриједа, 27.10.2021. године, од 12, а интервју исти дан од 13.

Кандидати за радно мјесто наставник физичког и здравственог васпитања сриједа, 27.10.2021. године, од 13, а интервју исти дан од 14.

Кандидати за радно мјесто наставник српског језика четвртак, 28.10.2021. године, од 12, а интервју исти дан од 13.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона (по  могућности  број  мобилног  телефона).

Конкурс  остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса школе је:                                                                       

ЈУ  Основна школа “Свети Сава” Дубраве

Дубраве б.б. 78 411 Дубраве, град Градишка

са назнаком – “Пријава на конкурс, не отварати”

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” НОВА ТОПОЛА

Бањалучки пут бр.108

78418 НОВА ТОПОЛА

расписује:

 

КОНКУРС
           за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор физичког васпитања - 5 часова седмично, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, рад на одређено вријеме до 31.8.2022.

2. Водитељ у продуженом боравку - професор разредне наставе - 50 % норме, 1 извршилац, са радним искуством, рад на одређено вријеме до 30.6.2022.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:
- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;
- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем;
- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што доказује потврдом надлежног суда.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа.


Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурси и списак документације која се доставља, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:
1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, за радна мјеста у настави;
3. Увјерење о положеном стручном испиту, за она радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;
4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме по систематизацији, и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;
7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Са кандидатима  који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана  26.10.2021. године у  13  часова.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Петар Кочић” Нова Топола, Бањалучки пут бр.108, 78418 Нова Топола, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36

Челинац

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

1. Дипломирани инжењер машинства, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                                                                                                               – 1 извршилац;

2. Професор стручно-теоријске наставе за електротехничку струку, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма, са радним искуством                                                                                                                                          – 1 извршилац;

3. Доктор медицине, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 4 часа наставе, са радним искуством                                                                                                                                      – 1 извршилац;

4. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                                                                                                                 - 1 извршилац;

 

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11) За радно мјесто под тачком 4.  потребно је да кандидати доставе сагласност надлежне вјерске заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 28.10.2021. године (четвртак) са почетком у 10 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

           

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист „Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

Јошавка бб

78244 ЈОШАВКА

расписује:
                                                    КОНКУРС
                                                 за пријем у радни однос

 

-  Професор географије – приправник - 1 извршилац, непуна норма - 18 часова редовне наставе,  на одређено вријеме до 31.10.2022. године;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду РС и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
1. Да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
    
Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:
- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),
- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “ Др Младен Стојановић “ Јошавка,  у уторак, 28.10.2021. године, са почетком у 13 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.
Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.   
Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић” Јошавка, Јошавка бб, 78244 Јошавка, са назнаком “За конкурс”- не отварај.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” СИТНЕШИ

78422 Ситнеши

Расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставни предмет хемија (8) часова ЦОШ Ситнеши, ПОШ Ћукали на одређено вријеме, до повратка  раднице са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом ................................ 1 извршилац

 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што  доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању,. имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 27.10.2021. године у 13 часова у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Ситнеши, 78422 Ситнеши

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ

Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

***

 ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” СРБАЦ

Моме Видовића бр.14

78 420 Србац

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник математике, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме  до повратка радника са породиљског одсуства, пуна норма ;

2. Наставник математике, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2022. године,  6  наставних часова;

3. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 5 наставних часова;

4. Наставник музичке културе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма;

5. Наставник физичког и здравственог васпитања, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 6 наставних часова,

6. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, пуна норма,

7. Наставник њемачког језика, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма,

 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што  доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.  

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању мају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 26.10.2021. године у 13  сати  у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ”Јован Јовановић Змај” Ул. Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” КУЛАШИ

Кулаши 119

78 430 Кулаши

 

Датум: 8.10.2021. године

На основу члана 113. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  директор Јавне установе Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник - професор математике –рад на одређено вријеме, до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до 31.12.2022. године - 16 часова редовне наставе  седмично - приправник - 1 извршилац;

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, и списком приложене документације којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу овјерену документацију :

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;
2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Да је радно способан (а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела учињена против личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерења из става 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни лично или путем поште доставити овјерене копије свих докумената. Достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 27.10.2021. године (сриједа) са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се на појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Кулаши 119, 78 430 Кулаши са назнаком “За конкурс”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба заштитних маски.

***

ЈУ ОШ  “СВЕТИ САВА”  ГОРЊИ СМРТИЋИ

78438 Смртићи

 

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1. Наставник или професор физике, 2 часа седмично, 1 извршилац, рад на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2022. године, у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са   Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 26.10.2021. године у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Горњи Смртићи, са почетком у 12.00 часова.

                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски.

Пријаву са потребним документима слати на адресу: ЈУ ОШ “Свети Сава”

Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

***

ЈУ ОШ “ БРАНКО ЋОПИЋ” ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1А

78 430 Прњавор

расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних  мјеста на одређено вријеме

 

 

1. Наставник / професор разредне наставе (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до краја наставног процеса, тј. до 30.6.2022. године, ПШ Доњи Штрпци ) –  1 извршилац

2. Водитељ продуженог боравка (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до краја наставног процеса, тј. до 30.6.2022. године, професор разредне наставе, централна школа) – 1 извршилац

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, услове из Правилника о начину организовања  проширеног програма, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Потребна документа:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или овјерена копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана 26.10.2021. године у 10.30  сати.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” МРКОЊИЋ ГРАД

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

Расписује:

 

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до краја наставног процеса у школској 2021/22. години, 2 извршиоца.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ( за лица са искуством);

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за лица са искуством);

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе у понедјељак, 25.10.2021. године са почетком у 9 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”

Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

***

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1

70260 Мркоњић Град

 

На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 4, 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17), а у вези са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Мркоњић Град (“Службени гласник општине Мркоњић Град”, број: 6/15, 1/17 и 1/20), начелник општине Мркоњић Град, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста службеника

у Општинској управи општине Мркоњић Град

 

У Општинску управу општине Мркоњић Град прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

1. Самостални стручни сарадник у писарници за урбанистичко-грађевинске послове  ......................................................................................... 1 извршилац

 

    I - Статус и категорија радног мјеста

      

           Радно мјесто под редним бројем 1. - општински службеник пете категорије, трећег звања.

    

 II - Општи и посебни услови

         

          Општи услови које треба да испуњава кандидат су:

 

1) да је држављанин РС, односно БиХ,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став (1) Устава БиХ,

7) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у општинској управи јединице локалне самоуправе, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Поред општих услова, потребно је да кандидат испуњава и сљедеће посебне услове:

 

- ВСС - дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани просторни планер или први циклус студија са најмање 240 EC­TS бодова;

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

              Лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења.

 

             Уколико лице из претходног става не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос.

 

III - Потребна документа

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс (образац број 1/који је доступан на сајту Општинске управе општине Мркоњић Град и на сајту Министарства управе и локалне самоуправе РС, а може се преузети и у Општинској управи општине Мркоњић Град, шалтер број: 2). Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

 

Као доказе о испуњавању општих услова конкурса, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и изјаве да кандидат: 

 

- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став (1) Устава Босне и Херцеговине, и

- није у сукобу интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

 

Као доказе о испуњавању посебних услова кандидати прилажу фотокопије:

 

- дипломе о завршеној стручној спреми,

- увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

- исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

 

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из одјељка IV став (2) тачка 2, 3. и 4., као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из претходног става у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да поступи у складу са претходним ставом.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

           Приликом попуњавања упражњеног радног мјеста даје се предност, под истим условима, корисницима права у складу са прописима о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

 

IV - Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

 

Пријаве на Јавни конкурс се могу поднијети директно или путем поште на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, са назнаком “Комисији за избор”.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Јавни конкурс се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

 

Уколико Јавни конкурс не буде истовремено објављен, рок за пријаву се рачуна од дана посљедњег објављивања.

 

За сва додатна обавјештења о Јавном конкурсу можете се обратити службенику Лекић Предрагу, на контакт телефон: 050/220-948.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО

Д. Комљеновића бб

78230 Кнежево

 

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

 

- Наставник музичке културе непуна норма – 13 (тринаест) часова редовне наставе .. 1 извршилац

са  радним искуством и положеним  стручним испитом, на одређено вријеме до  повратка радника са боловања а најдуже до 30.6.2022. год

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104.  Закона о основном  васпитању и образовању  и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
1. увјерење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,
3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    
Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     
д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                          з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату  из категорије борца;
и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;     

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 25.10.2021. године (понедјељак) у 10 часова. 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. 
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.                

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:                                                   

ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево Ул. Дујка Комљеновић бб.                                                          

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

78230 Кнежево

 Расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

 

1. Воћарство са виноградарством ................. 2  часа, 1 извршилац са  радним искуством и положеним стручним испитом на  одређено вријеме до 31.8.2022. године.

2. Заштита биља .............................................. 2  часа, 1 извршилац са  радним искуством и положеним стручним испитом на  одређено вријеме до 31.8.2022. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос.

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1 и  2 . и члана 111 став 1. Закона о средњем образовању и  васпитању, чланом 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Изузетно од услова члана 104 става 1. тачка 3) поменутог Закона  школа може, на упражњено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњава остале услове прописане  Законом.

Пријем радника врши се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

          Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у  дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење из члана 5. став 1. т.(5) Правилника,  за изабране кандидате школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 25.10.2021. године у просторији школе са почетком у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове конкурса поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање  и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом  поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић” 78230 Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” ШИПРАГЕ

78 224 ШИПРАГЕ

Расписује:

 

 

КОНКУРС 
 за пријем радника

 

1. Библиотекар - 40% норме- , 1 извршилац на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом у Подручној школи Грабовица.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом  5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 104; 105; и 111. Закона о основном васпитању и образовању  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и
6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
4. Увјерење о положеном стручном испиту,
5. Извод из матичне књиге рођених,
6. Увјерење о држављанству,
7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању),
8. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење),
9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
10. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос, прије потписивања уговора о раду, 
11. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),
12. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
13. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
14. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
15. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “ Петар Кочић” Шипраге, 28.10.2021. године, са почетком у 11 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Шипраге, 78 224  Шипраге.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана