ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******************

 

ЗУ “ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР”

Ул. Ивана Фрање Јукића 9

78000 Бањалука

Објављује:

 

ОГЛАС

Здравствена установа-болница “Интернационални Дијализа Центар” Бањалука

 

 

Здравствена Установа-болница “Интернационални Дијализа Центар” Бањалука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашем дијализном центру у Бањалуци, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

 

 

1. Доктор – специјалиста интерне медицине или субспецијалиста нефролог, на неодређено вријеме,

 1 извршилац (м/ж)

 

Услови:

 

- ВСС – Медицински факултет, специјалиста интерне медицине или субспецијалиста нефролог;

- Познавање енглеског језика;

- IT вјештине: познавање оперативног система Windows и MS Office.

 

Предност имају кандидати са претходним искуством у раду на дијализи.

 

Позивамо све заинтересоване кандидате да нам доставе сљедеће:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

- фотокопију потврде о завршеној специјализацији из интерне медицине или субспецијализацији из нефрологије

 

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на мејл адресу ljudski.resursi@fmc-ag.com  или путем поште на: “Интернационални дијализа центар” Бањалука, Ивана Фрање Јукића број 9, 78 000 Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс”.

 

Оглас остаје отворен до 31.5.2020. године.

 

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

Језеро, Вука Караџића бб, Језеро

тел.: 050/291-010,

е-mail: os102@skolers.org

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић”  Језеро

 

I - Предмет

 

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук  Караџић” Језеро расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ ОШ  “Вук  Караџић” Језеро

 

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност. 

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе и Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурс

За директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске и

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

VI - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву - у којој кандидат, између осталог, таксативно наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, (наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност).

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или другим малољетним лицем.

- Приједлог програма рада директора у наредно четворогодишњем мандату.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

 

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Језеро

Ул. Вука Караџића бб

70 206 Језеро

са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII- Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Језеро у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана