ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

*********************

СШЦ “ГЕМИТ-АПЕИРОН” БАЊАЛУКА,

Ул. Војводе Пере Креце 13

78000 Бањалука

              расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме за школску 2020/21. годину

 

1. Проф. информатике, на одређено вријеме - пуна норма, до завршетка наставе у  другом полугодишту, ......................................................................... 1 извршилац

 

За наведено радно мјесто треба имати најмање годину радног искуства и положен стручни испит за рад у васпитно образовној установи.

Поред општих услова, утврђених законом којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

 

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Извод из матичне књиге рођених,

5. Извод из матичне књиге држављана.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда (не старије од 6 мјесеци), доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања.

О времену и мјесту интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем електронске поште.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА ПЕЈИЋ

Ул. Петра Кочића 101

78000  Бањалука

Тел: 065 297 298

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос радника

 

- На позицију стоматолошке сестре - асистента

 

Потребни услови:

 

- Завршена средња медицинска школа општег или стоматолошког смјера

 

- Положен државни испит (само за кандидате општег смијера)

 

Као и општи услови предвиђени законом.

 

Све пријаве и информације на телефон : 065 297 298, на мејл: drstojanperic@gmail.com  или лично у просторијама здравствене установе.

 

Конкурс је отворен мјесец дана, од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БОРИСАВ СТАНКОВИЋ”   

Ул. Ивана Косанчића 2           

78 000 БАЊАЛУКА                                                                                             

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Водитељ продуженог боравка, са радним искуством и положеним стручним, на одређено вријеме до завршетка  наставног процеса школске 2020/2021 године, 1 извршилац.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећим Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан ( што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, с тим да имају обавезу полагања стручног испита у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити у понедјељак, 25.1.2021. године, у 9 часова, а интервју у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу школе  са назнаком “за конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Ул. Саве Ковачевића бб

78000 Бањалука

расписује                                               

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац

2. Водитељ продуженог боравка - непуна норма 50%, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити  26.1.2021. године са почетком  у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком “За конкурс”.

***

ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА

ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ “ДР ДРАГИЋ”

Булевар српске војске 17

78000 Бањалука

Расписује:

 

ОГЛАС

 

 

1. Љекар опште праксе. .................................................1 извршилац

 

Посебни услови:

- познавање енглеског језика

- положен стручни испит

 

Сви заинтересовани кандидати могу послати свој ЦВ на и-мејл адресу jelena@dr.dragic.rs или позвати клинику на сљедећи број телефона: 051/379-000.

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Ул. Ђуре Јакшића бр.14

78000 Бањалука

расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Наставник енглеског језика, непуно радно вријеме - 10 часова, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме ради замјене привремено одсутног радника до повратка радника са краћег боловања.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи . Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

•  Увјерење о држављанству;

•  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

•  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

•  Увјерење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју ће се обавити дана 28.1.2021. године (четвртак) са почетком у 10 часова у просторијама школе, са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ ББ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

              Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/16 и 66/18), кандидати морају да испуњавају и услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС”, број 49/18).

Општи услови:

 

       1.   да има општу здравствену способност за рад

       2.   да је држављанин Босне и Херцеговине /Републике Српске

       3.   да је старији од 18 година.

Посебни  услови:

 

За директора школе може да буде изабрано лице које:

 

1. има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.

3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Потребна документа

 

1. диплома о завршеном првом циклусу студија од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент.

2. потврда којом се доказује најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности (доставља само изабрани кандидат, а прије ступања на дужност).

4. увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије ступања на дужност

5. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

7. препорука ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен.

8. кратка биографија са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

9. извод из МК рођених.

10. увјерење о држављанству.

 

Директор школе се именује на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пристигле пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Достављена документација по овом конкурсу морају бити овјерене фотокопије и неће се враћати кандидатима.

 

Пријаве доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”  Разбој Лијевче бб 78429, са назнаком “Конкурс за избор и именовање директора школе  - не отварати”.

***

ЈУ ОШ ,”БРАНКО ЋОПИЋ” БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб, 70 260 Мркоњић Град;

Тел: 050 251 173;

 е-mail: os061@skolers.org

директор школе  расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор или наставник хемије на одређено вријеме 4 часа, до повратка радника са неплаћеног одсуства....1 извршилац 

 

I  Општи услови за пријем :

              - да су држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству)

              - да су старији од 18 година (Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте)

              - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.

          Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да су радно способни, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II  Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

         

            - овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

          - увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

          -  додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци.

          -  увјерење о положеном стручном испиту.     

          - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

          - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

          - увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          - увјерење надлежног органа о статусу РВИ , ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

    Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити  интервјуисани и тестирани дана 28.1.2021. године у 9 часова у просторијама матичне школе.    

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Мркоњић Град, Симе Шолаје 89

тел.: +38750214098,

 е-mail: os058@skolers.org

 

директор ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Педагог школе, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац - пуна норма

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду  испуњавају и услове предвиђене  чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст. 6. Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области и или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању),

- Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос, прије потписивања уговора о раду,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Кочић” Мркоњић Град,  у уторак, 26.1.2021. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Симе Шолаје 89, 70 260 Мркоњић Град са назнаком “за конкурс”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Мркоњић Град, Његошева 15

тел.: +38750211367,

 е-mail: os059@skolers.org

 

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник техничког образовања - 11 часова, лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац;

2. Наставник хемије - 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, 1 извршилац;

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак, 25.1.2021. године, са почетком у 9 часова за радно мјесто под бројем 1 и у 10 часова за радно мјесто под бројем 2.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе: ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”

Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

***

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице,

тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник музичке културе, 5 часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, један извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа. Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом ( чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурси и списак документације која се доставља, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење о положеном стручном испиту.

5. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме по систематизацији, и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Са кандидатима  који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана  21.1.2021. године у 9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Раде Маријанац” Стројице, Стројице бб, 70273 Стројице, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК “,

Адреса: Раде Јованића 39

тел.: 050-431-213

е-mail: ss24@skolers.org

 

 Директор ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

1. Професор стручно теоријске и практичне наставе машинске групе предмета (18 часова практичне наставе +8 часова стручно теоријске наставе), на одређено радно вријеме до 31.8.2021.;

2. Дипломирани инжењер прераде дрвета, 4 часа стручно теоријске наставе, на одређено радно вријеме до 31.8.2021.;

3. Дипломирани инжењер електротехнике, 4 часа стручно теоријске наставе, на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године;

4. Професор психологије, 2 часа, на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године;

5. Професор музичке културе, 1 час, на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњавају посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању “Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и да имају за радно мјесто :

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број 29/12, 80/14 и 83/15);

Право учешћа на конкурс имају лица из члана 124. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању .

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” 24/19).

 

 

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. Пријаву на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се обавезно мора навести адреса и контакт телефон;

2. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

3. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење о положеном стручном испиту;

6. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 25.1.2021. године у 10 часова у просторијама школе .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике

Пријаве са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за пријем кандидата”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

Котор Варош, Светосавска 2

тел.: 051/927-220, 051/785-175

е-mail: os051@skolers.org

директор школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе - на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104, 105, 106. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19) , а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

 4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 26.1.2021. године у 12 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”. Пријаве и документацију доставити поштом на адресу:  ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком “За конкурс”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона (обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски).

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Масловаре бб, 78 223 Масловаре

тел.: 051/760 - 611,

е-mail: os052@skolers.org

директор школе  р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Психолог школе – 1 извршилац, 55% радног времена, на одређено радно вријеме, до престанка овлашћења тј. до повратка директора са породиљског одсуствовања.

 

За наведено радно мјесто потребно је имати радно искуство и положен стручни испит. У случају да се не пријави ни један кандидат са положеним стручним испитом и радним искуством, у разматрање ће се узети пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

 

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду  и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

 

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС “ број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “ Петар Петровић Његош “ Масловаре,  у петак, 29.1.2021. године, са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске “, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош “ Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком “за конкурс “.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЈЕЗЕРО

Вука Караџића бб, 70 206 Језеро,

тел; 050/290-010;

е-mail: os2@skolers.org

директор школе расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Професор/Наставник разредне наставе - приправник, пуна норма, на одређено вријеме ради стицања радног искуства - 1 извршилац.

 

I Општи услови за пријем кандидата:

-  да је држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству),

-  да је пунољетан (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:         

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци,  

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење надлежног органа о статусу члана породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније 3 (три) дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 26.1.2021. године са почетком у 11 часова у просторијама школе.     

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве на интервју и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Пријаве слати на адресу ЈУ Основна школа ,” Вук Караџић” Језеро, улица Вука Караџића бб, 70206 Општина Језеро, у року 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана