ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бaњалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

****************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊА ЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

I

 

           У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

у Одјељењу за општу управу:

1. Самостални стручни сарадник за правну помоћ грађанима ...................................................................................... 1 извршилац

2. Стручни сарадник за послове мјесне заједнице ..................... 2 извршиоца

3. Стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа ........................................................................................... 1 извршилац

4. Стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене ........................................................................................... 1 извршилац

5. Стручни сарадник - секретар начелника Одјељења ............... 1 извршилац

 

у Одјељењу за просторно уређење:

6. Самостални стручни сарадник за правне послове у Пријемној канцеларији ................................................................................... 1 извршилац

 

у Одјељењу за саобраћај и путеве:

7. Самостални стручни сарадник за инвестиције у области нискоградње .................................................................................. 1 извршилац

 

у Одјељењу за инспекцијске послове:

8. Саобраћајни инспектор ................................................... 1 извршилац

 

у Службу за заједничке послове:

9. Самостални стручни сарадник за набавке .............................1 извршилац

 

                                                         III  - Општи услови

 

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

 

1. да је држављанин РС, односно БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за правну помоћ грађанима, су:

 

- ВСС - дипл. правник (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

          Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за послове мјесне заједнице, су:

 

- ССС - средња школа, IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

 

          Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа, су:

 

- ССС – средња школа, IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

          Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за рад на шалтеру за посебне намјене, су:

 

- ССС – средња школа, IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

         Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник - секретар начелника Одјељења, су:

 

- ССС – средња школа, IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

           Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за правне послове у Пријемној канцеларији, су:

 

- ВСС – дипл. правник (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- двије (2) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

 

           Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за инвестиције у области нискоградње су:

 

- ВСС – дипл. грађевински инжењер или дипл. инжењер архитектуре - (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије;

- лиценца.                                        

 

Посебни услов који мора испуњавати кандидат за радно мјесто саобраћајни инспектор, су:

 

- ВСС – дипл. инж. саобраћаја или дипл. инж. грађевинарства - (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије;

 

             Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за набавке су:

 

- ВСС – друштвени, технички или правни факултет - (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “     Б” категорије;

     

 

         Кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

        

         

V - Потребна документа

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом, како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

 

1. дипломе о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима 1, 6, 7,  8 и 9);

2. свједочанства о завршеној средњој школи (за радна мјеста под редним бројевима 2, 3, 4 и 5);

3. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаву којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9);

4. исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) - за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9);

5. исправе или изјаве да познаје рад на рачунару (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9);

6. изјаву у писаној форми да има положен возачки испит “Б” категорије (за радно мјеста под редним бројем 7, 8 и 9.);

7. изјаву или исправу да посједује овлашћење за израду техничке документације објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или овлашћење за грађење објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или друго одговарајуће овлашћење које обухвата наведена овлашћења (за радно мјесто под редним бројем 7.)

 

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља увјерење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

 - потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у РС.  

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

 

VI

 

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

 

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. 

 

                                                            

VIII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику РС” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

***

“ВИГМЕЛТ” ДОО БАЊАЛУКА

Предузеће за производњу и промет погонске технике и опреме

Булевар војводе Степе Степановића бр.132,

78000 Бањалука

ОГЛАС

 

Фирми “ВигМелт” д.о.о. потребан радник:

- Варилац (2 радника)

 

 

Кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

-  ССС

- Радно искуство (CO2)

- Читање техничких цртежа

- Висок ниво одговорности

- Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 051/438-589 и мејл адресу: vigmelt@blic.net   

- Оглас отворен до 6.3.2020.

***

ТРИГЛАВ САВЈЕТОВАЊЕ ДОО

 је члан групације Триглав, највеће финансијске групације у ЈИ Европи. Сходно континуираном развоју Друштва те расту пословних потреба, Триглав савјетовање д.о.о. позива све заинтересоване кандидате да се пријаве на позицију:

 

Продајни савјетник у осигурању(м/ж)

Подружница: Бањалука

 

Опис радних задатака:

• презентација те склапање понуда животног осигурања;

• брига и унапређење пословног односа са клијентима;

• координација и надзор свих пословних активности са клијентима;

• стручно савјетовање клијената о производима и условима осигурања.

 

Као члан Групе Триглав нудимо Вам више угодности:

• најбоље услове на тржишту осигурања у погледу материјалних накнада,  напредовања у  каријери те радног окружења;

• радни однос у стабилној и перспективној компанији;

• флексибилно радно вријеме;

• сталну едукацију усмјерену ка високом професионалном развоју;

• договорене продајне састанке уз асистенцију властитог кол центра.

 

Од Вас очекујемо:

• минимум ССС;

• 1 година радног искуства;

• познавање рада на рачунару;

• возачка дозвола Б категорије и властити аутомобил – обавезно;

• комуникативност, амбициозност и динамичност;

• склоност ка тимском раду уз наглашену самосталност.

 

Ако сте препознали себе у овом огласу, пријаве доставити на и-мејл адресу контакт особе Арнеле Жунић: арнела.зуницЖтриглав-савјетовање.ба са назнаком “Пријава за радно мјесто – Продајни савјетник у осигурању”.

Пријава треба да садржи биографију.

Контактираћемо све кандидате који уђу у ужи избор.

 

Оглас остаје отворен до 21.2.2020. године.

Локација: Бањалука

Број извршилаца: 3

Датум објаве: 7.2.2020.

Трајање огласа: 14 дана (истиче 21.02.2020.)

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

УЖИЧКА ББ

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана  27.2.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе.

***

“ЕЛНОС БЛ” ДОО

БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 100Е

78000 БАЊАЛУКА

 

 

Отворена позиција за посао:

Елнос Група је интернационална компанија у области електроенергетике. Ми смо једна од водећих компанија за објекте до 400 кВ. Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста обима посла на иностраном тржишту, Елнос БЛ Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, на позицији електромонтера на пословима у области далековода и трафостаница.

 

ЕЛНОС БЛ Бањалука објављује

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

 

• Електромонтер – Дивизија за далеководе –  15 извршилаца

• Електромонтер – Дивизија за трафостанице –  8 извршилаца

 

Позивамо Вас да постанете дио нашег успјешног тима. Нудимо Вам стимулативну зараду, могућност стицања нових знања и напредовања, динамично радно окружење у нашим најискуснијим тимовима, те прилику за лични и професионални развој.

 

Општи услови:

- диплома средње школе: техничар електроенергетике, електричар или монтер

 

Специфични услови који ће се посебно бодовати:

- Радно искуство на овим и сличним пословима

- Возачка дозвола “Б” категорије

- Познавање рада на рачунару (MS Office)

- Познавање енглеског језика (предност, не и обавезан услов)

- Познавање осталих страних језика

 

Оглас остаје отворен до 29.2.2020. године.

 

Пријаве и биографије доставити на и-мејл: careers@elnosgroup.com  

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ЗОРЕ КОВАЧЕВИЋ 38А

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Милош Црњански”, Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански”, Бањалука.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански”, Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

 - Извод из матичне књиге рођених,

 - Увјерење о држављанству,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основна школа “Милош Црњански” Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ЗОРЕ КОВАЧЕВИЋ 38А

78000 БАЊАЛУКА

 

 

Расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник техничког образовања 4 часа редовне наставе, плус 2 часа одјељенског старјешинства, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, 1 извршилац

У радни однос за наведено радно мјесто се прима приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (Школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 27.2.2020. године у 11.30 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа документације, поставиће се на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.                  

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА ПЕЈИЋ

Петра Кочића 101

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос радника

 

- На позицију стоматолошке сестре - асистента

 

Потребни услови:

 

Завршена средња медицинска школа општег или стоматолошког смјера

 

Положен државни испит (само за кандидате општег смјера)

 

Као и општи услови предвиђени законом.

 

Све пријаве и информације на телефон: 065 297 298, на мејл:

drstojanpejic@gmail.com  или лично у просторијама здравствене установе.

 

Конкурс је отворен мјесец дана, од дана објављивања.

***

“COMPEX” ДОО

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

на одређено вријеме

 

- Графички техничар/машински техничар(м/ж) ............................ 1 извршилац

 

Услови:

- КВ или ССС

 

Опис посла:

- обука и рад на графичким машинама

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/511-934

Пријаве се могу слати на mail адресу: compexbl@blic

 

Оглас отворен до 20.2.2020 год

***

COMPEX”ДОО

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78000 Бањалука

 

расписује                       

КОНКУРС

за рад

на неодређено вријеме

      

Штампарији “Compex” д.о.о.   потребни радници за помоћне послове у штампарији са пуним радним временом..............   2 извршиоца

 

Пријаве слати на адресу: compexbl@blic.net

Оглас отворен до 20.2.2020.

***

ЈУ “ГИМНАЗИЈА”

Ул. Змај Јовина 13

78000 Бањалука        

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Секретар школе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања

 

2. Радни однос из тачке 1. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом

 

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 112. и 124. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником  о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад секретара у школи

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 26.2.2020. године у 12.40 часова, у просторијама школе.

 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА” БАЊАЛУКА

Ул. Јована Рашковића 28

78000 Бањалука

Расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

Расписује се јавни конкурс за пријем радника:

- Секретар школе, дипломирани правник са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме - 1 извршилац.

Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове за заснивање радног односа, прописане Законом о раду те Законом о основном васпитању и образовању  и Законом о средњем образовању и васпитању:

а) Општи услови:

- да су старији од 18 година,

- да су држављани РС или БиХ,

- да имају општу здравствену способност.

б) Посебни услови:

- Завршен први циклус студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент - дипломирани правник

- Да нису осуђивани правоснажном пресудом на безусловну казну затвора те да против њих није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Радно искуство од најмање једне године и положен стручни испит.

 

У сврху доказивања испуњености општих и посебних услова, те бодовања, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, у оригиналима или овјереним фотокопијама (које има неће бити враћене):

- Потписану пријаву,

- Биографију,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Додатак дипломи (ако у дипломи није изражен просјек оцјена током студирања),

- Увјерење о радном искуству од ранијег/ранијих послодавца које садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног стажа по врстама посла,

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица издато од Завода за запошљавање,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење о радној способности доставиће само изабрани кандидат а увјерење о неосуђиваности  и увјерење из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ће Центар службеним путем прибавити само за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су до ступања на снагу важећих Закона о основном васпитању и образовању и Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом предају се у Центру, лично на протокол или поштом на наведену адресу.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Комисија за пријем ће објавити на огласној табли Центра дана 25.2.2020. године те кандидати неће бити посебно обавјештавани. Кандидати који испуњавају услове конкурса треба да приступе тестирању и интервјуу дана 27.2.2020 године у 10 часова. Уколико се кандидати који испуњавају услове конкурса у заказано вријеме не јаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”

Ул. Бранка Радичевића 16

78000 Бањалука

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

2. За наставни предмет – Историја – 20 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац;

3. За наставни предмет - Хемија – 10 часова редовне наставе,  на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

8. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

11. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

12. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

13. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

14. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

17. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, (за радна мјеста под бројем 1, 2. и 3.), дана 27.2.2020. године у 8 часова у просторијама школе обавиће се тестирање док ће се интервју обавити са почетком у 9 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за наведена радна мјеста, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

ПИЛАНСКА ББ

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1. Професор стручно-теоретске и практичне наставе  за  занимање козметички техничар, 1 извршилац  пуна норма  22 часа ( 12 часова теорија и 10 часова пракса), на  одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице са радним искуством.

 

2. Професор стручно-теоретске наставе за струку Култура и умјетност, занимање лик. техничар, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, 13 часова, 1 извршилац на неодређено вријеме, лице са радним искуством.

 

3. Професор стручно-теоретске наставе за струку Култура и умјетност, занимање лик. техничар, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, 10 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка одсутне раднице, а најдуже до  19.1.2021. године, приправник.        

 

       Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи. 

 

Приправник је лице које се први пут запошљава у струци. Лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита  има статус приправника.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 - Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у  настави, за радна мјеста за која се тражи радно искуство

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење надлежног суда  да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

 Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Школа ће за кандидата  који буде изабран, прије заснивања  радног односа, прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана  25.2.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће на огласној табли школе истакнути списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

    ***

БИХ – РЕПУБЛИКА СРПСКА               

ЈУ ОШ “ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ”

АЛЕКСАНДРОВАЦ, ЛАКТАШИ

Градишка цеста 55.

Тел/Факс 051 580-027, 051 580-376,

 Е-mail: os055@skolers.org

 

директор Јавне установе Основне школе “Георгиос А. Папандреу” Александровац, расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Професор биологије – 22 часа, на одређено вријеме до повратка радника са боловања,  лице са искуством; - положен стручни испит

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, те  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи,

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је  држављани  Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку дидактичко-методичној групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о дужини радног стажа.

10. Увјерење да није покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерења о неосуђиваности и из Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Интервју и тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 21.2.2020. године у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати  се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве на интервјуу и тесту  сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Георгиос  А. Папандреу” Александровац, Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ХОЛАНДИЈА”, СЛАТИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Николаја Велимировића 9, Слатина 78253;

Тел: директор: 051/587-155,  педагог-психолог: 051/587-157;

секретар-рачуновођа: 051/587-156; факс: 051/587-156;

и-мејл: os056@skolers.org ; www.osholandija.com  

 

директор Школе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  упражњеног радног  мјеста

 

1. Наставника разредне наставе за  рад у продуженом боравку у ЦШ у Слатини, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/20. години, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци  и положеним стручним испитом     1 извршилац

2. Психолог, за рад на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци  и положеним стручним испитом       1 извршилац                                                           

                                                           

 

Кандидати који се пријављују на конкурс морају да испуњавају опште услове прописане  Законом о раду, и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже  само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на конкурс морају испуњавати и посебне  услове прописане чланом 104. став (1) тачка 1. и 2.  и став (3) тачка 1. и 2. те чланом 105.  Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, и то:

1) послове наставника обављају лица која имају завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент и положен стручни испит,

2) послове стручног сарадника, психолога, обављају лица која имају завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и положен стручни испит,

3) рад у школи не може обављати лице које је  осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

4) рад у школи не може обављати лице које  се води  у  посебном Регистру  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета, као и лица  против којих је покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 3. и 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешће на конкурсу  имају и лица из члана 104. став (6). Закона о основном васпитању и образовању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом становања и бројем телефона) потребно је доставити документацију  на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму  утврђеним  Правилником о процедури пријема, критеријумима  за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи  (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/2018  и 26/19) и  то:       

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског  програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому  стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи. 

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако  у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања.

7. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,   обавиће се  тестирање и интервју   предвиђен   Правилником о процедури пријема, критеријумима  за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи  (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/2018 и 26/19), Закона о основном   васпитању  и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19),  дана  25.2.2020. године у  9  часова у просторијама ЈУ Основне школе “Холандија” у Слатини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са документацијом  и контакт телефоном  доставити поштом на адресу школе:                                                       ЈУ Основна школа “Холандија”  Слатина, Улица Николаја Велимировића број 9,   78253 Слатина.

 

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.   

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање  Лакташи расписује се:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњена радна мјеста

 

1. Стручни сарадник –психолог на неодређено вријеме .........1 извршилац

 

          Кандидати за радно мјесто  под тачком 1. треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

- завршен факултет - дипл. психолог;

- 1 година радног искуства у струци,

- положен стручни испит и

 

Сви кандидати за радна мјеста под редним бројем 1. треба да испуњавају сљедеће опште услове:

- да су  држављани РС, односно  БиХ,

- да су старији од 18 година,

- да против кандидата није покренут кривични поступак и

- да имају општу здравствену способност.

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци );

- Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца );

 

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци ) се доставља по извршеном избору по конкурсу.

Дана 26.2.2020. године  у 8 часова  у просторијама ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, ул. Младена Стојановића 3, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно  који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју,  а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, ул. Младена Стојановића 3, 78 250 Лакташи.

***

ЈУ ОШ “МИЛОШ ДУЈИЋ”

 Челинац Војводе Мишића 57.

Расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник/професор музичке културе на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног, а најдуже 1 година од расписивања конкурса   (18 ) часова

  лице са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном

  раду .....................................................................................................      1  извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају  кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме стечене у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.”

(лично доставити).

7. увјерење из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

8. Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос начину бодовања кандидата у основној школи.

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, ако  у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене  кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 25.2.2020. године са почетком у 13 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју .

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Милош Дујић” Челинац, Војводе Мишића 57. с назнаком “за конкурс”.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ,

 Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб,

78240 Челинац

Начелник општине Челинац 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Челинац

 

I - Начелник општине Челинац оглашава јавни конкурс за пријем приправника, на одређено вријеме, у трајању од једне године и то:

 

1. Дипломирани инжењер саобраћаја - друмски и градски саобраћај: 2 извршиоца

 

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

 

II - Општи услови

                 1. да је држављанин Републике Српске и БиХ,

                 2. да је старији од 18 година,

                 3. да има општу здравствену способност,

                 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјела која га чине неподобним за обављање послова у општинској управи,

               5. да није отпуштан из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

                 6. да није у сукобу интереса, да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III - Посебни услови

 

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати следеће посебне услове: 

 

И-1 Приправник ВСС  - Дипломирани инжењер саобраћаја - друмски и градски саобраћај, VII степен стручне спреме четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS бодова, да нема радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању. 

 

IV - Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  овјерену копију доказа о испуњавању општих и посебних услова:

1. овјерену копију дипломе,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. увјерење о држављанству,

4. увјерење да није осуђиван , не старије од шест мјесеци,

5. потписану и  овјерену личну изјаву за испуњавање  општих услова (тачка II подт. 5. и 6.),

6. овјерену фотокопију радне књижице (страница са личним подацима, подацима о свршеној школи и подацима о запослењу),

7.  потписану и овјерену личну изјаву да нема радног искуства у траженом степену стручне спреме или звања.

Све копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа. Изабрани кандидати након спроведеног конкурса, дужни су да достави увјерење о општој здравственој способности. Са кандидатима ће се обавити интервју пред Комисијом именованом за провођење поступка пријема приправника. О времену и мјесту интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V - Пријаве се могу доставити лично и путем поште на адресу: Општина Челинац, Ул. Првог крајишког пролетерског батаљона бб, 78240 Челинац, са назнаком Конкурсна комисија за пријем приправника. Особа задужена за давање додатних обавјештења о  јавном конкурсу је Драгана Кљајић контакт телефон: 051/553-012.

 

VI - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс  ће биће објављен у дневном листу “Глас Српске”  и њеб страници општине Челинац.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”

Прњавор 78430, Цара Лазара 26

Тел/факс: 051/660-413; Тел: 051/665-132,

и-мајл: os077@skolers.org

 

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

У конкурсу ЈУ Основна школа “Никола Тесла” Прњавор, ул. Цара Лазара 26, објављеном у дневном листу “Глас Српске” од 5.2.2020. године, исправља се дио текста конкурса:

“Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се тестирање и интервју у понедјељак, 24.2.2020. године умјесто 10.2.2020. године са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ “Никола Тесла” Прњавор - мијења се датум “

Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

Кандидати који су се на конкурс пријавили прије објављивања ове исправке нису се дужни поново пријављивати на конкурс и достављати нову документацију.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

РАДЕ ВРАЊЕШЕВИЋ БР.1, ТЕЛ.: +387 51 640 471,

и-мејл: ss27@skolers.org

 

директор р а с п и с у ј е:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор прехрамбене групе предмета (прехрамбена технологија, практична настава, контрола и хигијена за 10 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – приправник, 1 извршилац.

2. Професор математике – 10 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац са положеним стручним испитом за рад у настави.

3. Професор економске групе предмета (књиговодство, маркетинг, економија, банкарске обуке, пословна информатика и практична настава) – пуна норма на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства – приправник 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за кандидате из тачке 2.

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање испита за кандидате из тачке 2.

- увјерење о издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла за кандидате из тачке 2.

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о држављанству РС - БиХ

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 25.2.2020. године у 9 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавиће се на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић”Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор.

 

***

  ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”

  Кулаши 119, Прњавор

  тел./факс: 051/666-118, е-mail: os080@skolers.org

  ЈИБ: 4401504120006, Организациони код: 08140080

 

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста:

1. Рачуновођа школе – 1 извршилац, непуна норма (70% радног времена), на неодређено вријеме, лице са радним искуством и лиценцом за обављање послове из области рачуноводства

Послове рачуновође школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.                                                    

  Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.   увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.   увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.  овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  важећа лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

3.  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

6.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 26.2.2020. године, са почетком у 9 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.    

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Кулаши 119, 78430 Кулаши, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

 Живинице бб,  Кнежево

  тел: 051/597-123,

е-mail: os087@skolers.org  

           

            Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Живинице - Кнежево

 

ОГЛАШАВА

поништење конкурса за попуну слободног радног мјеста

 

 1. Наставник/професор за наставни предмет физика 8 часова .. 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 30.6.2020. године  са радним искуством и положеним стручним испитом објављен 5.2.2020. године у листу “Глас Српске”.

 

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

 

1. Наставник/професор за наставни предмет  техничко образовање 8 часова..... 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства , а најдуже до 30.6.2020. године  са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. овог закона.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 24.2.2020. године у 13 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање или интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком “пријава на конкурс”  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

 

Контакт телефон: 051/597-123 - школа.  

***

      ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

          КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

Тел. бр.051-591-433

      

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

На одређено вријеме  до 31.8.2020. године, за сљедеће предмете:

 

1. Математика 11 часова седмично са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, један извршилац,

2. Информатика 4  часа седмично са радним искуством  и положеним стручним испитом за рад у настави, један извршилац.

 

        Општи услови прописани Законом о раду  и Правилником о поступку за пријем у радни однос  у  средњој школи и начину  бодовања критеријума за пријем  које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и претходну  документацију потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних ус лова  основу којој се врши бодовање

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошкој и дидактичко-методичку групи предмета,

 3.  Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни   однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.   Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.   Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.   Увјерење о радном  стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос  лица са радним искуством

8.   Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног  за борачко/ инвалидску заштиту о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.   Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико  се  ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се  и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

 

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос  у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник РС”, број 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 26.2.2020. године (сриједа) у 12 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе 21.2.2020. године.

Кандидати неће посебно бити позивани  на тестирање и интервју и  ако се не појаве на тестирање или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана  од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса  у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично или на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић” Дујка Комљеновића бб 78230 Кнежево, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Ситница, Ситница 23 – општина Рибник

тел.: 050 421 026,

 е-mail: os050@skolers.org

 

ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор математике - приправник, 1 извршилац, 16 часова редовне наставе на неодређено радно вријеме

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду   и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 (1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 25.2.2020. год. са почетком у 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто наставника  математике” на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана