ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.03.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*****************

“НЕСТРО ПЕТРОЛ” АД БАЊАЛУКА,

 ул. Краља Алфонса XIII бр. 9

78000 БАЊАЛУКА

расписује

ОГЛАС

 

1. Потребан радник  у одјељењу за евидентирања кретања робе  - Рачуновођа за евидентирање кретања робе ...............................................1

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 

1. Општи услови који су прописани законом.

 

2. Посебни услови:

- VII степен стручне спреме, економски факултет, у струци од 2 године;

- Добро познавање робног и финансијског књиговодства;

- Основно познавање прописа из области директних и индиректних пореза везаних за реферат;

- Познавање рада на рачунару;

- Додатно образовање представља предност.

 

3. Опис послова

 

• Евидентирање набавке (улаза) свих нафтних деривата на малопродајним објектима (БС) Друштва -количински/финансијски;

• Обрачун и евидентирање зависних трошкова набавке горива;

• Усаглашавање помоћне и главне евиденције стања залиха нафтних деривата на мјесечном нивоу за све малопродајне објекте;

• Контрола и књижење улазних фактура превозника нафтних деривата;

• Усаглашавање извода отворених ставки (ИОС-а) за активне превознике нафтних деривата на мјесечном нивоу;

• Евидентирање утрошка нафтних деривата за потребе загријавања малопродајних објеката;

• Одлагање комплетне документације вазено за реферат набавке горива;

• Евидентирање вишкове/мањкове при пријему нафтних деривата;

• Достављање спецификације, листе евидентираних разлика при достави у складу са Уговором о транпспорту нафтних деривата као основ за терећење превозника – служби за фактурисање;

• Контрола/сравњење конта обрачунатих зависних трошкова набавке горива;

• Контрола/сравњење конта виртуалног складишта и робе на путу;

• Креирање отпремнице за робу испоручену у транзиту – испоруке комерцијалним купцима;

• Контрола архивиране скениране документације са БС везано за улаз горива као и пописних листа и документације која прати редовне и ванредне пописе залиха нафтних деривата на малопродајним објектима.

 

 Потребна документа:

 

- Биографија са радним искуством (CV) ;

 

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

 

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

 

Конкурс је отворен до 21.3.2020.

 

Документи се достављају лично, електронски или на адресу послодавца (са назнаком пријава на конкурс-рачуновођа за евидентирање кретања робе).

Телефон: 051/490-345; 051/491-013

Факс: 051/218-843

***

ВШ КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ БАЊАЛУКА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 29, БАЊАЛУКА

Е-mail: fakultetkozmetologijeiestetike@gmail.com

РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

 

Административни радник   .......................... 2 извршиоца

 

Услови:

- ВСС, VII степен

- завршен филозофски /правни/економски/комуниколошки/факултет политичких наука.

- приправник, без радног искуства.

 

 

Предност имају дјеца погинулих бораца.

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Пријаве доставити лично на адресу послодавца.

 

На разговор ће бити позвани кандидати који задовоље критеријуме.

***

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “СОЛДАТ” СП

Ул. Милоша Обилића бб

78000 Бањалука

 расписује

ОГЛАС

 

1. Мушки фризер (ж) ................................... 1 извршилац

 

Опис посла:

- Пружање фризерских услуга за мушкарце - шишање и бријање

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/039-619

 

Оглас отворен до 3.4.2020.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Ул. Ђуре Даничића бр.2А

БАЊАЛУКА

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор стручно-теоретске наставе за машинску струку (дипл. инж. машинства) - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством

 

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

  

- пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

 

Напомена: 

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста”.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана 25.3.2020. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

“САНИ ОПТИК” ДОО,

привредно друштво за производњу и промет наочара и слушних помагала, као национални лидер у савјетовању и пружању високостручне помоћи у области вида и слуха, под слоганом “Здравље са стилом”, усљед проширивања својих пословних активности, оглашава потребу за попуњавање радног места:

 

1. Дефектолог

Мјесто рада: Бањалука

 

Услови радног мјеста:

- Диплома медицинског факултета - Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију;

- Претходно радно искуство у струци пожељно, није неопходно;

- Комуникативност и склоност ка раду са клијентима;

- Савјесност при обављању повјерених послова;

- Проактивност и иницијативност у раду;

- Оријентисаност ка постизању циљева;

- Склоност ка континуираном личном развоју;

- Познавање рада на рачунару.

 

2. Продавац у оптици

Место рада: Бањалука

Услови радног места:

- Претходно искуство у малопродаји оптике или опште искуство из малопродаје је предност, али није услов;

- IV степен стручне спреме;

- Познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office);

- Да кандидат није осуђиван или под истрагом.

За кандидате који немају претходно искуство у области оптике пружамо одговарајућу обуку.

 

За кандидате који немају претходно искуство у области оптике пружамо одговарајућу обуку.

Наша компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из конкурса, своју биографију и мотивационо писмо можете прослиједити путем мејла на адресу:

Sanioptik-prijave@sani.co.rs

Све пријаве ће се третирати као строго повјерљива документација.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 15 дана од дана оглашавања 

Постаните дио тима који обезбјеђује лидерску позицију живећи и примјењујући пословну филозофију “Здравља са стилом.”

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно, нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, инвалидност, пол, старост, боју коже, националну припадност, вјероисповијест, брачни статус, сексуално или политичко опредјељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “ГИМНАЗИЈА”

Ул. Змај Јовина бр.13

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор  хемије, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, до повратка радника са боловања;

 

 

2. Радни однос из тачке 1. Конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању , Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

 

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 26.3.2020. године у 12.40 часова, у просторијама школе.

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ” ЂУРА ЈАКШИЋ”

Ул. Суботичка БР.28

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

 

1. Наставника/професора  физике, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са  неплаћеног одсуства, до 10.4.2020. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, на  18 часова седмично.

2. Наставника /професора математике, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства до 10.4.2020. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, на  4 часа седмично

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду,  и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан

- да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и

- да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном  стручном испиту,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  године, у просторијама школе, обавиће се тестирање дана 20.3.2020. године са почетком у 12.30  часова  а интервју  послије тестирања.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе , са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр. 7

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске наставе (дипл. инж. архитектуре), 1 извршилац на одређено вријеме  до 31.8.2020. године, непуна норма (16 часова) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу и

2. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе (дипл. инж. геодезије), 1 извршилац на одређено вријеме  до повратка радника са неплаћеног одсуства до 30.6.2020. године, непуна норма (10 часова теорије и 6 часова практичне наставе) - приправник.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета (за радно мјесто под бројем 1),

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (за радно мјесто под бројем 1),

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за радно мјесто под бројем 1),

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом (за радно мјесто под бројем 1.), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 24.3.2020. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА”, ГРАДИШКА

Видовданска 58, тел.: 051/813-385,

 е-mail: ss17@skolers.org

в.д. директор ЈУ Средње стручне и техничке школе Градишка расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор услуживања - 6 часова теорије. Потребна стручна спрема: висока угоститељска; виша угоститељска; менаџер хотелијарства; виши стручни радник технологије услуживања; 1 извршилац, без радног искуства, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године.

2. Професор прехрамбене групе предмета - дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 18 часова (12 часова практичне наставе и 6 часова теорије), један извршилац, са радним искуством у струци од најмање годину дана, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

 4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла

- степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа по врстама посла

(Увјерење о радном стажу доставља кандидат који конкурише за радно мјесто под редним бројем 2.)

 

  5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 23.3.2020. године у 12 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

 Раде Врањешевић бр.1, тел: 051/655-328,

е-mail: ss26@skolers.org

 

Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор

директора ЈУ Гимназија Прњавор

 

I Предмет

 

Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Гимназија Прњавор.

 

 II Опис послова

 

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

 III   Мандат

 

Мандат  директора школе траје  четири (4)  године  и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који  испуњавају услове  конкурса  за именовање  директора,  у року од осам дана  од дана  разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка из претходне алинеје.

 

IV Услови за избор

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, и Законом о средњем образовању и васпитању:

 

Општи услови:

Да је лице старије од 18 година

Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

V Потребна документација

Као доказ  о испуњавању  општих и посебних  услова  кандидати  су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата приложити сљедећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стечену након четири године студија или еквивалент

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- приједлог програма рада директора за четворогодишњи (мандатни) период;

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима  рада, 

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

 

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе: ЈУ Гимназија Прњавор, Ул. Раде Врањешевић бр.1, 78 430 Прњавор, са назнаком за “Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Достављена документа неће се враћати кандидатима .

 

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке Владе.

***

 ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ

расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник енглеског језика, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме, најдуже до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и контакт телефоном), на којој треба написати и и-мејл адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте (да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању  и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе: ЈУ Основна школа

 “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 24.3.2020. године у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 14 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак, 20.3.2020. године.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”КНЕЖЕВО 

Д. Комљеновића бб Кнежево,

 телефон: 051/591-670, факс: 051/591-670,

е- os085@skolers.org

 

КОНКУРС

за слободна радна мјеста

 

 

1. Наставник енглеског језика - 4 (четири) часа  редовне наставе (2 часа у ПО и 2 часа у МШ) 

- са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најкасније до 31.8.2020. г

 

 

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104.  Закона о основном  васпитању и образовању и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове  у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

  Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

 

Уз пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

а) овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                 

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                          з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;    

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 23.3.2020. године у 13 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.                

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:                                                 

 ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево, Ул. Дујка Комљеновић бб.                                                          

***

ЈУ  СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ”

Раде Јованића 39

РИБНИК

 

директор ЈУ Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник , расписује          

 

ЈАВНИ   КОНКУРС,

за пријем  у радни  однос  радника  за попуну  упражњеног  радног  мјеста:

 

1. Професор биологије , 1 извршилац  на одређено вријеме  до повратка радника са боловања  - 12 часова  

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији  и Правилником о  врсти стручне спреме наставника  и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за радно мјесто професора биологије обавиће се дана  20.3.2020.  године,  у 10.30 часова у просторијама школе.                   

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Школу или поштом на адресу: ЈУ  Средњошколски  центар

“Лазар Ђукић” Рибник, Раде Јованића 39 Рибник.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана