ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 1.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 1.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 1.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

******

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР

ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА АД

Браће Подгорника бр.8

78000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Радник на одржавању и чишћењу .............. 2 извршиоца

Опис посла: чишћење расутог пијеска у подрумима као и радним јединицама предузећа, одржавање зелених површина у кругу предузећа, чишћење и одржавање кровова, олука и сливника на свим објектима у предузећу.

Услови:

• НК/КВ/ССС (било којег занимања)

• Са  или без радног искуства

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања у  дневном листу "Глас Српске", те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бањалука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на

е-mail: mirjana.lazic@jelsingradlivar.com

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

Ул. Карановац бб

78000 БАЊАЛУКА                                                                   

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник физике, на одређено вријеме - до краја школске 2021/2022 године, непуна норма - 4 часа  са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

2. Професор/наставник енглеског језика и књижевности на одређено вријеме – до повратка раднице са породиљског одсуства, непуна норма – 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104; 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.(Прибавља школа службеним путем за изабраног кандидата).

5. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што кандидат доказује Увјерењем надлежног суда

6. да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. (Увјерење из Посебног регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи,

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење из тачке 5. Општих услова;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве и  испуњавају услове конкурса обавиће се  дана  16.9.2021. године (четвртак) са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако истима не приступе сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство РС – обавезна дезинфекција руку, поштовање физичке дистанце од 2 метра и обавезно ношење маске.

Кандидати који буду примљени обавезни су прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве доставити на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

"ОПТИМА ГРУПА" ДОО

Ул. Краља Алфонса XIII 37а

78000 БАЊАЛУКА

На основу члана 16. Одлуке о организовању "ОПТИМА Група" д.о.о. Бањалука, директор Друштва на основу указане потребе расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Главни специјалиста у одјељењу за развој пословања ..........................

1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16), кандидат треба да испуњава и посебне услове:

2. Посебни услови:

- VII степен стручне спреме,

- Радно искуство 3 године;

- Познавање основа менаџмента и маркетинга;

- Познавање оперативног маркетинга, комуникологије, психологије комуникације, пословног бонтона.

- Знање енглеског језика (пожељно);

- Знање руског језика у говору и писму (пожељно);

- Возачка дозвола Б категорије (пожељно);

- Додатно образовање представља предност.

3.       Опис послова

3.1. Истражује однос потенцијалних потрошача према производу и произвођачу;

3.2. Предлаже активности у циљу унапређења продаје производа Друштва;

3.3. Обавјештава путем јавних гласила тржиште о предностима квалитета и специјалној намјени производа Друштва;

3.4. Предлаже комуникационе канале при реализацији маркетиншких кампања предвиђених маркетинг планом Друштва;

3.5. Проучава тржиште и преференције потрошача, те одређује циљне групе кампање у циљу одређивања промотивних канала кампање и времена емитовања рекламног садржаја;

3.6. Успоставља везе са пословним партнерима, системом прикупљања неопходних информација и ширења спољних веза у циљу усавршавања рекламне дјелатности;

3.7. Предлаже и усаглашава концепт провођења кампање, те контролише испуњење обавеза предвиђених графиком активности и трошковником концепта;

3.8. Врши планирање и координацију пословања на провођењу маркетиншких промотивних кампања;

3.9. Израђује и презентује извјештаје о реализованим маркетинг кампањама и предлаже активности на унапређењу ефикасности њиховог провођења;

3.10. Учествује у изради маркетинг плана Друштва;

Потребна документа:

- биографија са радним искуством (CV);

- диплома о завршеном високом образовању – копија;

- доказ о радном искуству.

Кандидат се прима у радни однос на одређено вријеме, уз могућност сталног запослења.

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања.

Документи се достављају лично, електронски или на адресу:

"ОПТИМА Група" а.д. Бањалука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а (са назнаком пријава на конкурс - Главни специјалиста у одјељењу за развој пословања).

Телефон: 051/242-812; 051/242-826

е-mail: info@optimagrupa.net

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бањалука

Ул. Војводе Степе Степановића бр.44

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор умјетничког обликовања, (проф. Ликовне умјетности, проф. Примијењених умјетности) 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 4 часа – лице са радним искуством

2. Професор пословне информатике у занимању туристички техничар, (дипл. инжењер електротехнике – смјер рачунарства, професор електротехнике – смјер рачунарства, дипл. инжењер електронике – смјер рачунарства, проф. Информатике, дипл. Економиста – смјер пословне информатика,) 1 извршилац, на одређено вријеме 12 мјесеци – приправник, 10 часова

 

3. Професор њемачког језика, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, 4 часа

- лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми – завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ,

- увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад за радно мјесто под редним бројем 3.,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем не старије од 6 мјесеци,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла за радно мјесто под редним бројем 1. и 3.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 13.9.2021. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком “Пријава на конкурс” уз навођење радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

Ул. Суботичка 28

78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника за радна мјеста за школску 2021/2022. годину

 

Наставника/професор разредне наставе – водитељ продуженог боравка, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду  и посебне услове прописане чланом 104, 105.  и 106.  Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и

- да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, 

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити дана 14. септембра  2021. године у 12.30 часова, а послије тестирања обавиће се интервју са кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком  “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА БАЊАЛУКА

Ул. Змај Јовина бр.13

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор хемије – 1 извршилац,  на одређено вријеме, до истека права на рад радника са половином пуног радног времена, непуна норма – 10 наставних часова, у националном и Програму Међународне матуре (настава на енглеском језику)

2. Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 8 наставних часова

3. Професор енглеског језика, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 9 наставних часова

4. Професор рачунарства и информатике – 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, непуна норма – 12 наставних часова

5. Професор музичке културе, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 8 наставних часова

Радни однос из тачке 1, 2, 3, 4 и 5. јавног конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, одредбама Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита )

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1, 2. и 3. јавног конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 15.9.2021. године у 12.40 часова, а са кандидатима из тачке 4. и 5. јавног конкурса дана 16.9.2021. у 12.40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бањалука, Змај Јовина 13. 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

Ул. Ђуре Јакшића бр.14

78000 БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник историје, непуно радно вријеме – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

2. Наставник техничког образовања, непуно радно вријеме – 6 часова редовне наставе, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

3. Наставник исламске вјеронауке, непуно радно вријеме – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начином бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном стажу у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13. Увјерење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

14. Сагласност надлежне вјерске заједнице – за радно мјесто под бројем 3: наставник исламске вјеронауке.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 15.9.2021. године (сриједа) са почетком у 14 часова у просторијама школе, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком "За конкурс".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”

Ул. Бистрица бб

78000 БАЊАЛУКА

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА  КОНКУРСА

Мијења  се  конкурс  објављен  дана 25.8.2021. године у листу” Глас Српске” за радно мјесто под редним бројем  1. и гласи: 1.  Водитељ  продуженог  боравка, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу 75% радног времена – 1 извршилац.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Ул. Зоре Ковачевић 38 а

78000 БАЊАЛУКА

 Објава

ПОНИШТАВАЊА КОНКУРСА

објављеног 11.8.2021. године, доставља се

Конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” за упражњено радно мјесто под тачком 1. професор разредне наставе у ПО Мотике, на неодређено вријеме, поништава се због нерегуларности и техничких пропуста током провођења конкурсне процедуре.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Ул. Пиланска бб

БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор математике и информатике, 1 извршилац  на одређено вријеме, непуна норма (16 часова), до повратка радника са  неплаћеног  одсуства (до 1.7.2022. године) – лице са радним искуством.

2. Професор за наставне предмете: Биологија 2 часа , Екологија 2 часа, Хигијена 8 часова, 2 часа Изборни предмет Екологија и 4 часа Практична настава  -  занимање Еколошки техничар (Укупно 18 часова), 1 извршилац, на одређено вријеме – до повратка радника са неплаћеног одсуства (до 16.3.2022. године ), лице са радним искуством.

3. Наставник практичне наставе за занимање  козметички техничар, 1 извршилац   - на  одређено вријеме до 31.8.2022. године, (6 часова – практична настава  за IV степен ), лице са радним искуством.

4. Професор стручно-теоретске наставе за занимање Козметички техничар, 1 извршилац – пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

5. Наставник практичне наставе  за занимање  Фотограф (практична настава за  III степен) – 1 извршилац, на одређено вријеме укупно 17 часова (15 часова Практична настава и 2 часа – теоретске наставе предмет  - Технологија фотографије), лице са радним искуством.

6. Професор стручно-теоретске наставе за  ликовну групу предмета, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка одсутне раднице ради његе дјетета,  Укупно 10 часова (Нацртна геометрија – 2 часа, Дизајн графичких медија – 2 часа, Обликовање графичких производа – 2 часа и 4 часа Естетика струке), лице са радним искуством.

7. Професор њемачког језика, 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством.

8. Професор енглеског језика , 1 извршилац –  пуна норма, на одређено вријеме – до 31.8.2022. године, лице са радним искуством.

9. Професор латинског језика, 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице са радним искуством

10. Наставник практичне наставе за занимање фризер, 2 извршиоца на неодређено вријеме – 1 извршилац – 25 часова, лице са радним искуством и

- 1 извршилац  - 15 часова, лице са радним искуством

11. Професор српског језика, 1 извршилац 3 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством.

12. Професор физике, 1 извршилац 2 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године – приправник.

13. Професор музичке културе, 1 извршилац, 1 час, на одређено вријеме до 31.8.2022. године – приправник.

14. Професор православне вјеронауке, 2 извршиоца на неодређено вријеме:

- 1 извршилац – пуна норма – лице са радним искуством

 - 1 извршилац – 12 часова – лице са радним искуством

15. Професор исламске вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице са радним искуством.   

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу  или Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – не старије од 6 мјесеци

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати за радна мјеста под бројем 14 и 15 дужни су приложити Сагласност надлежне вјерске заједнице.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истакнути на огласну таблу школе у року утврђеном Правилником.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Тестирање и интервју са кандидатима  који су конкурисали за радна мјеста под  тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 обавиће се дана  14.9.2021. године са почетком у 10,  часова, а са кандидатима за радна мјеста под тачкама 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15  дана 15.9.2021. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити  љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем за кандидате који буду изабрани по конкурсу.

 Пријаве са потребном документацијом слати у запечаћеној коверти на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб Бањалука или у Секретаријат школе – лично. Са назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

По завршеном избору сви кандидати ће бити писмено обавијештени о резултатима конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника

              

Вјероучитељ православне вјеронауке – 17 часа на неодређено вријеме

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојним средствима и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавању дјеце, школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем.

              Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем радника у радни однос у средњој школи н начину бодовања критеријума за пријем одржаће се у понедјељак, 10.9.2021. године, у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављени на огласној табли, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима.

Кандидати који се не појаве на интервју, сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “За конкурс” на адресу ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка.

Контакт телефон: 051/813-711.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ "СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА", ГРАДИШКА

Видовданска 58,

 тел.: 051/813-385,

е-mail: ss17@skolers.org

директор ЈУ Средње стручне и техничке школе Градишка расписује:

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професор исламске вјеронауке, 8 часова наставе - један извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова, прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Општи услови за пријем у радни однос:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога.

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(увјерење из суда - ОБАВЕЗНО)

Увјерења под редним бројем 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

- врсти посла

- степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа по врстама посла

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца .

6. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, ако испуњавају остале услове прописане законом.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима .

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 13.9.2021. године у 10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЛАКТАШИ

В.д. директора ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, дана 30.08.2021. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

  I -  У  ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи , прима се у радни однос:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - на одређено вријеме ради замјене одсутног васпитача, а до повратка истог са породиљског боловања ...................................................1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

II – Општи услови

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

III – Посебни услови

1. ВСС, (VII степен) дипломирани васпитач предшколске дјеце (најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент),

2. положен стручни испит и

3. једна (1) година радног искуства у струци

IV – Потребни документи

Кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1) Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим правилником.

2) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена фотокопија индекса,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) овјерена фотокопија радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју 20.9.2021. године у 9 сати у просторијама Дјечијег вртића "Принцеза Катарина Карађорђевић" Лакташи, Младена Стојановића 3, Лакташи.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се исти не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу установе.

Доказ;

1) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,

2) да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

За изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа

V –Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, М. Стојановића бр. 3,

78 250 Лакташи са назнаком “Комисија за избор дипломираног васпитача предшколске дјеце”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ, ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36,

тел.: 051 551 061,

 е-mail: ss18@skolers.org

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

1. Дипломирани инжењер машинства, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством – 1 извршилац;

2. Професор стручно-теоријске наставе за електротехничку струку, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма, са радним искуством – 1 извршилац;

3. Доктор медицине, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 4 часа наставе, са радним искуством – 1 извршилац;

4. Дипломирани правник, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 6 часова наставе, са радним искуством – 1 извршилац;

5. Професор српског језика и књижевности , на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 3 часа наставе, са радним искуством – 1 извршилац;

6. Професор биологије или дипломирани биолог, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, непуна норма – 8 часова наставе, приправник – 1 извршилац;

7. Професор математике и информатике, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, пуна норма, са радним искуством – 1 извршилац;

8. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством – 1 извршилац;

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, осим за радно мјесто из тачке 6. конкурса;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, осим за радно мјесто из тачке 6. конкурса;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, осим за радно мјесто из тачке 6. конкурса;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, осим за радно мјесто из тачке 6. конкурса;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11) За радно мјесто под тачком 8. потребно је да кандидати приложе сагласност надлежне вјерске заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, осим за радно мјесто из тачке 4. конкурса, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 20.9.2021. године (понедјељак) са почетком у 10 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. 

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ"

ЈОШАВКА, Јошавка бб

тел.: 051/562-072, 051/562-002;

 е-mail: os047@skolers.org

директор школе  расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професор географије – приправник – 1 извршилац, непуна норма – 18 часова редовне наставе, на неодређено вријеме;

2. Професор физичког васпитања – 1 извршилац, непуна норма – 5 часова, на одређено вријеме, до краја школске 2021/2022. године, односно до 31.8.2022. године;

3. Професор хемије – 1 извршилац, непуна норма – 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до краја школске 2021/2022. године, односно до 31.8.2022. године;

4. Професор биологије – приправник – 1 извршилац, непуна норма – 4 часа, на одређено вријеме, до краја школске 2021/2022. године, односно до 31.8.2022. године.

5. Професор разредне наставе – 1 извршилац, пуна норма – на неодређено вријеме;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду Републике Српске  и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту, осим за радно мјесто под редним бројем 1. и 4.,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме, осим за радно мјесто под редним бројем 1. и 4.,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић “ Јошавка,  у четвртак, 16.9.2021. године, са почетком у 13.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.   

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Др Младен Стојановић” Јошавка, Јошавка бб, 78244 Јошавка, са назнаком “За конкурс”- не отварај.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

СИТНЕШИ

директор школе расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Библиотекар ½ норме ЦОШ Ситнеши, ПОШ Ћукали, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, радник са искуством и положеним стручним испитом ...................................1 извршилац

2. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са функције а најдуже до 31.8.2022. године, радник са искуством и положеним стручним испитом ........................................1 извршилац

3. Наставни предмет физика (12) часова ЦОШ Ситнеши, ПОШ Ћукали на неодређено вријеме, приправник ....................................1 извршилац

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што  доказује увјерењем из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за учињена дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује достављеним увјерењем да није покренут кривични поступак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 15.9.2021. године у 14 сати у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Ситнеши, 78422 Ситнеши

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ

Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ "ИВО АНДРИЋ" ПРЊАВОР, ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1,

тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању директор објављује:

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста који је објављен 11.8.2021. године у дневном листу “Глас Српске” врши се исправка:

у тачки 18. умјесто “10 часова” треба да стоји “12” часова”

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: 361/21

Дана, 30.8.2021. године

ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

  Мијења се дио огласа објављеног дана 18.8.2021. године у дневном листу “Глас Српске”. Измјена се односи на тачку 3. огласа који гласи:

- Наставник – музичке културе, 1 извршилац, 12 часова, на одређено вријеме до краја школске 2021/22. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Остали дијелови конкурса остају исти.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА, Мркоњић Град

Симе Шолаје 91; телефон: 050/212-976, 050/220-540;

е-mail: ss22@skolers.org

директор ЈУ Машинска школа Мркоњић Град, расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Српски језик – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 4 часа;

2. Математика – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 6 часова;

3. Математика – 1 извршилац без радног искуства на неодређено вријеме, пуна норма, 18 часова;

4. Физика – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 4 часа;

5. Техничка физика и електротехника – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 3 часа;

6. Историја – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 4 часа;

7. Социологија и филозофија – 1 извршилац без радног искуства на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 4 часа;

8. Примјена рачунара – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 4 часа;

9. Енглески језик – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 2 часа;

10. Практична настава за техничар моделар обуће – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 6 часова;

11. Информатика – 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма, 6 часова;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

3. Увјерење о држављанству,

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Увјерење о положеном стручном испиту, осим за приправнике,

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа изузев приправника,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за наведена радна мјесто обавиће се у петак, 10.9.2021. године, са почетком у 14 часова у просторијама школе.                            

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Школу или препорученом поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град, ул. Симе Шолаје број 91

70260 Мркоњић Град

***

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб, 70 260 Мркоњић Град;

Тел: 050 251 173;

е-mail: os061@skolers.org

 директор школе расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Дипломирани педагог, 65% норме, до краја школске 2021/2022., односно до 31.8.2022. године, приправник.........1 извршилац

I Општи услови за пријем :

  - да су држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству)

  - да су старији од 18 година (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте)

  - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да су радно способни, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

II Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:              

 - овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

 - увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци.            

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

 - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 - увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 - увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

За радна мјеста за која се тражи радник са искуством неопходно је доставити увјерење о положеном стручном испиту.

  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 17.9.2021. године у 9 часова у просторијама матичне школе.            

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест , а уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ "РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

 е-mail: os092@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Професор/наставник разредне наставе за задно мјесто – водитељ продуженог боравка, један извршилац – приправник, на одређено радно вријеме, до краја наставне 2021/2022. године (до 24.6.2022. године).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа. Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона  о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурси и списак документације која се доставља, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме по систематизацији, и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Са кандидатима  који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана  13.9.2021. године (понедјељак) са почетком у  9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Раде Маријанац” Стројице, Стројице бб, 70273 Стројице, са назнаком “За конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НИКОЛА МАЧКИЋ" ДОЊА ПРЕВИЈА

 Доња Превија бб 79287 Превија,

 тел. 050/460-010, 460-011,

 е-mail:os048@skolers.org

директор школе

расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник математике – 16 (шеснаест) часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника/це са породиљског боловања (до 20.1.2022. године);

2. Наставник физике – 6 (шест) часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника/це са породиљског боловања (до 20.1.2022. године);

3. Наставник биологије – 8 (осам ) часова редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника/це са породиљског одсуства (до краја школске 2021/22 године)

 

На наведена радна мјеста прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом .

Уколико, за радна мјеста под редним бројем један и два, не буде било пријава лица са искуством примиће се особа без радног искуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова прописаних Законом о раду испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, тј. Кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву кандидати достављају сљедећу документацију:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа прибавља за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа прибавља за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

Поред документације из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у

  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (кандидат који их није положио током студија),

9. Увјерење о положеном стручном испиту,

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске или статусу ратног војног инвалида или статусу борца уколико се ради о кандидату из наведених категорија.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће одржани у уторак, 14.9.2021. године, са почетком у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у просторије школе или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Мачкић” Доња Превија бб., 79287 Превија.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.          

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

СИТНИЦА, Ситница 23 – општина Рибник

тел.: 050 421 026, е-mail: os050@skolers.org

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се дио конкурса бр. 423/21, који је објављен у “Гласу Српске”, 18.8.2021. год. Ставка бр.5, професор/наставник физичког васпитања, 9 часова, до 31.8.2021. год. -1 извршилац.

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ЈЕЗЕРО

Вука Караџића бб, 70 206 Језеро,

тел: 050/290-010;

е-mail: os102@skolers.org

директор школе расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Дипломирани педагог – приправник, 65 % радног времена, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.8.2022. године.

I  Општи услови за пријем кандидата:

-  да је држављанин РС и БиХ (Увјерење о држављанству),

-  да је пунољетан (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

II Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на

основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи;

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- увјерење надлежног органа о статусу члана породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније 3 (три) дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 16.9.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.     

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве на интервју и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Пријаве слати на адресу ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Језеро, улица Вука Караџића бб, 70206 Општина Језеро, у року 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком”за конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана