ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

***********************

 

 

ДЕДАЛ ТРАНСПОРТ” С.П.

Ул. Стојана Јанковића 2

78000 Бањалука

Објављује:

 

ОГЛАС

 

1. Возач за међународни саобраћај .....................................1 извршилац

 

Услови:

• Важећа возачка дозвола “Ц” и “Е” категорије

• Возачка картица

• Сертификат возача (лиценца)

• Искуство “Ц” и “Е” категорије у међународном саобраћају

Опис посла:

• Вожња у иностранство  1 – 3  пута мјесечно

• Одлазак на пут 2 - 4 дана седмично

• Рад викендом само по договору.

 

Понуде слати на е-mail адресу transportdedal@gmail.com  или позивом на Viber и WhatsApp на број телефона 066/365-065.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

*************

 

“ЛАЗЕНДИЋ” ДОО

Ул. Раде Радића 271

78000 Бањалука

Објављује:

ОГЛАС

 

 

1. Вулканизер ......................................................................................1 извршилац

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на број телефона  066/663-636.

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

************

“БОРОВО” ДОО

ЕМПОРИУМ ЦЕНТАР

Ул. Јована Дучића 25

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

 

1. Трговац (ж) ......................................................................... 3 извршиоца

 

Од кандидата очекујемо:

• обавезно радно искуство минимално 6 мјесеци

• жеља за напредовањем и стицањем нових знања

• смисао за рад у тимском окружењу

• пријатне карактерне особине и љубазност

• професионалан однос  и одговорност  

• пожељно је да је кандидат женска особа до 35 год. старости.

Нудимо:

• рад у модерном и пријатном окружењу

• занимљив, динамичан и креативан посао

• могућност професионалног и личног развоја

• стабилан посао уз редовна примања.

Уколико сматрате да испуњавате услове, те желите постати дио нашег тима, Ваше пријаве можете донијети лично у Емпориум центар, позиција бр.3.

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

******

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

 

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

Iа За уже научне области:

1.  Аутоматика и роботика - 1 извршилац

2.  Телекомуникације – 1 извршилац

3.  Индустријско инжењерство и менаџмент – 1 извршилац

4.  Стоматолошка протетика  – 1 извршилац

5.  Пародонтологија и орална медицина – 1 извршилац

6.  Медицинска микробиологија – 1 извршилац

7.  Гинекологија и опстетриција* – 1 извршилац

8.  Патологија* - 1 извршилац

9.  Сточарство – 1 извршилац

10.  Нуклеарна физика – 1 извршилац

11.  Новинарство - 1 извршилац

12.  Српска књижевност и култура с компаратистиком и теоријом књижевности  – 1 извршилац

13.  Општа психологија – 1 извршилац

14.  Педагошка и школска психологија – 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1.  Глума (наставни предмет: Техника гласа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) - 1 извршилац

 

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

IIа За уже научне области:

1.  Телекомуникације - 1 извршилац

2.  Рачунарске науке - 1 извршилац

3.  Гинекологија и опстетриција* – 1 извршилац

4.  Алгебра и геометрија – 1 извршилац

5.  Општа физика – 1 извршилац

6.  Подручја социјалног рада – 1 извршилац

7.  Методика предшколског васпитања – 1 извршилац

 

      IIб За уже умјетничке области:

1. Глума (наставни предмети: Сценски говор са основама српског језика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и Говорна култура 1, 2) – 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1   Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-  да је држављанин РС или БиХ;

-  да је старији од осамнаест (18) година;

-  да има општу здравствену способност;

-  да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-  увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-  извод из матичне књиге рођених;

-  увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

-  увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

-  увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-  доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 

Под римским бројем Iб:

-  овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора наука или магистра наука/мастер из умјетничке области за коју се врши избор,

-  увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-  доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

-  овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-  увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-  доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIб:

-  овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из умјетничке области за коју се врши избор,

-  увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-  доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

 

Напомена:

 

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем  “1. Аутоматика и роботика – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “7. Гинекологија и опстетриција* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем  “8. Патологија* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “2. Рачунарске науке – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-  За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем  “3. Гинекологија и опстетриција* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

                   Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке Иб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

-  Под редним бројевима 1. и 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

-  Под редним бројем 3. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78 000 Бањалука,

-  Под редним бројевима 4, 5, 6, 7. и 8. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 9. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 10. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 11. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 12. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

- Под редним бројевима 13. и 14. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке IIб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 1. и 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

-  Под редним бројем 3. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

-  Под редним бројевима 4. и 5. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 6. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 7. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

*****

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор финансијског директора Универзитета у Бањалуци

 

 I

          Финансијског директора Универзитета у Бањалуци бира Управни одбор Универзитета, на приједлог ректора Универзитета на период од четири године.

 

II

Општи услови:

- да је старији од 18 година;

- да је држављанин РС или БиХ;

- да има општу здравствену способност за обављање наведених послова;

- да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у области високог образовања;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

III

          Посебни услови:

- висока стручна спрема - завршен економски факултет;

- пет година радног искуства након дипломирања, од чега најмање три године у области високог образовања.

 

 

 

IV

          Потребна документација:

          Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- овјерену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- љекарско увјерење о здравственој способности;

- овјерену копију дипломе;

- кратку биографију са подацима о кретању у служби;

- увјерење да кандидат није осуђиван за кривично дјело, односно да се против њега не води кривични поступак;

- потврду о радном искуству;

- овјерену фотокопију личне карте.

 

Докази (документа) достављају се у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

V

          Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

          Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу универзитета.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ВШ “КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ”

Ул. Младена Стојановића 29

78000 Бањалука

расписује 

 

ОГЛАС

за рад на пуно вријеме

 

1. Административни радник ....................................…….. 2 извршиоца

   -  ВСС друштвене науке

2. Примијењена козметологија ………....................................…….. 2 извршиоца

- ВСС (здравствене и козметолошке науке)...........1 извршилац

- ССС (медицинска школа)..........................................1 извршилац

 

Молбе се предају искључиво у просторијама Колеџа.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Колеџ задржава право да контактира само оне кандидате који уђу у ужи избор без обавезе за повратном информацијом о неиспуњавању услова.

***

ОСНОВНИ СУД У БАЊАЛУЦИ

Ул. Владике Платона 2

78000 Бањалука

доноси:

 

 

ОДЛУКУ

 

о расписивању конкурса  за пријем радника у Основни суд у Бањалуци

 

 

 

 

              Расписује се сљедећи:

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

 

I  Назив радног мјеста:

 

 

1. Судијски асистент ............................................. 3 извршиоца на неодређено вријеме,

 

2. Портир – телефониста ………………………… 1 извршилац на неодређено вријеме

 

 

II  Посебни услови

 

 

             Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

          За радно мјесто под редним бројем 1.

 

- ССС - завршена гимназија, економска, управна или друга средња школа друштвеног или техничког смјера,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- положен стручни управни испит,

- познавање рада на рачунару.

 

          За радно мјесто под редним бројем 2.

 

- ССС - завршена средња школа

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

- завршен курс противпожарне заштите,

                                                                  II

 

 

          Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова  (у оригиналу или овјерену фотокопију):

             

             -  диплому - свједочанство о завршеној школи,

             -  извод из матичне књиге рођених,

             -  увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

             -  увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

             -  увјерење о положеном стручном управном испиту за радно мјесто под редним бројем 1.,

             -  доказ о траженом радном искуству,

              -  доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто под редним бројем 1.

            

III

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

            Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити претходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

 

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном  листу “Глас Српске”.

         

            Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу суда, са назнаком:  - ЗА КОНКУРС –.

 

IV

 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се секретар суда.

***

 

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Булевар војводе Степе Степановића 116

78000 Бањалука

 

расписује:

 

 

КОНКУРС

за избор директора Јавне установе Основне школе “Бранко Радичевић” Бањалука

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Бранко Радичевић” Бањалука расписује јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Бранко Радичевић” Бањалука.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе  “Бранко Радичевић”  Бањалука бира се на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Бранко Радичевић” Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

Општи услови:

1. да је држављанин РС/БиХ,

2. да је старији од 18 година и

3. да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1. овог става, 

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 177. став (2) Закона о основном васпитању и образовању.

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на који се односи члан ИЏ став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V -  Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о завршеној стручној спреми,

4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

11. Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији и не смију бити старији од шест мјесеци.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

 

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  узимати у разматрање.

Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу школе, са назнаком:

“Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Бранко Радичевић”  Бањалука” - не отварати”.

 

VII - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

 

Школски одбор ће писаним путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од  дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Ул. Мирка Ковачевића

78000 Бањалука

 

На основу члана 139. Закона о основном васпитању  и образовању директор школе доноси:

 

 

ОДЛУКУ

о  поништењу конкурса за попуну упражњеног радног мјеста

 

Ад 1.

 

 

Поништава се конкурс број 705/20 од 1.6.2020., објављен  у дневним новинама “Глас Српске”  3.6.2020. године,  под редним бројем 1. проф/наст географије – пуна норма  - на одређено вријеме до повратка радника са функције у складу са Обавјештењем Министарства просвјете и културе број: 07.051-2330-1/20 од 8.6.2020.

 

Ад 2.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана