ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

*************

ФРИЗЕРСКИ СТУДИО “ЈЕЦИКА”

Ул.  И куљанска бр.103

78000 Бањалука

 

                            расписује 

ОГЛАС

 

1. Фризер за жене и мушкарце  (ж)   .......................................  1 извршилац

 

Услови:

- Радно искуство минимум 6 мјесеци

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон: 065/159-949

 

Рок за пријаву до 20.6.2020.

***

                                                 

“ВИГМЕЛТ” ДОО

Булевар војводе Степе Степановића 132

78000 Бањалука

Расписује:

 

ОГЛАС

 

1. Бравар ......................................................... 2 извршиоца

 

Услови:

- средња стручна спрема, ССС

- радно искуство

- висок ниво одговорности

 

Пријаве се могу слати на: вигмелтЖгмаил.цом.

Оглас отворен 30 дана од дана објаве.

***

GUANG HONG TRADE

Ул. Цара Лазара бр.19

78000  Бањалука

 

Расписује

                                                                         ОГЛАС

 

1. Трговац (ж) ...............................   2 извршиоца

Опис посла:

- рад у кинеској трговини

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/526-119

 

Рок за пријаву 30.6.2020.

***

ВШ “КОЛЕЏ КОЗМЕТОЛОГИЈЕ И ЕСТЕТИКЕ”

Ул. Младена Стојановића 29

78000 Бањалука

 

Расписује:

 

ОГЛАС

 

1. Хигијеничар ................................................ 1 извршилац

 

Посебни услови:

- радно вријеме: 3 сата дневно

 

Заинтересовани кандидати могу да се јаве на колеџ сваким радним даном од 8 до 16 часова.

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

***

НИГД “ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ” ДОО

 БАЊАЛУКА

Ул. Браће Пиштељића бр.1

78 000 Бањалука

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме

 

 

Привредно друштво НИГД “Дневне независне новине” д.о.о. Бањалука расписује оглас за пријем 1 (једног) извршиоца на одређено вријеме на радно мјесто офсет машиниста  у ПЈ Штампарија Маховљани.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

-  да је држављанин РС, БиХ,

-  да је старији од 18 година,

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора

 

Посебни услови за пријем у радни однос

- завршена школа графичког смјера, машинска, електро школа и др. 

- пожељно радно искуство

 

Уз пријаву  на конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- копија личне карте

- копија дипломе о завршеној школи.

 

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу послодавца, са назнаком пријава на оглас за пријем радника на радно мјесто офсет машиниста и путем е-маила: нн_стампаријаЖтелеклик.нет.

 

Оглас остаје отворен  седам (7) дана од дана објављивања.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове неће се разматрати. 

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛАКТАШИ

Немањина бр 53. Лакташи

 

 

На основу члана 3. Закона о систему јавних служби  (“Службени гласник Републике Српске” број 68/07 и 109/12), члана 3. Одлуке о критеријумима за пријем у радни однос на неодређено вријеме дипломираног  психолога у ЈУ Центар за социјални рад Лакташи од 25.5.2020. године и члана 32. Статута Јавне установе Центар за социјални рад Лакташи, директор ЈУ Центар за социјални рад Лакташи расписује

***

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у  радни однос на неодређено вријеме дипломираног психолога  у  ЈУ Центар за социјални рад Лакташи

 

 

 

I - Расписује се јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме У ЈУ Центар за социјални рад Лакташи:

 

1. Дипломирани психолог - 1 извршилац

  - радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

II - Опис послова

 

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за социјални рад Лакташи.

 

III - Општи услови:

 

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да се против њега не води кривични поступак,

5. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у ЈУ Центар за социјални рад Лакташи

 

IV - Посебни услови:

1. Образовање првог циклуса  у трајању од четири године које се вреднују са 240 ECTS бодова, односно стручна спрема стечена према закону који регулише високо образовање,

2. Најмање три године радног искуства на пословима психолога у социјалном раду,

3. Да посједује сертификат о стручној оспособљености за обављање послова из области  преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и малољетника,

4. Да има положен или ослобођен полагања стручног испита за рад у органима управе или установама социјалне заштите.

 

 

V - Уз пријаву на јавни конкурс  кандидати  који испуњавају  опште и посебне услове дужни су   да доставе  сљедећу документацију:

 

• Увјерење о држављанству,

• Извод из матичне књиге рођених,

• Доказ о општој здравственој способности (по завршетку конкурсне процедуре)

• Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци), по завршетку конкурсне процедуре,

• Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању не дужем од шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у ЈУ Центру за социјални рад Лакташи (по завршетку конкурсне процедуре),

• Овјерену копију дипломе или увјерење о завршеном студију,

• Овјерену копију радне књижице,

• Доказ о радном  искуству у струци,

• Овјерену копију увјерења о положеном стручном  испиту за рад из области социјалне заштите или  положен стручни испит за рад у органима државне управе  и овјерену копију рјешења Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске којим је ослобођен полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите.

 

VI - Усмени интервју

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за утврђивање испуњености услова и достављање приједлога за пријем у радни однос на неодређено вријеме дипломираног психолога  у Јавној  установи  Центар за социјални рад Лакташи обавиће усмени интервју.

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о терминима интервјуа.

 

 

VII - Избор кандидата

 

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 дана од пријема обавјештења, односно рјешења, достави Комисији доказе о испуњености услова из тачке В, подтачке 3, 4. и 5. овог јавног конкурса.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року, или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава услове овог конкурса, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс” која се може преузети у пријемној канцеларији ЈУ Центар за социјални рад Лакташи, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом.

 

Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или путем поште, на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Лакташи, Комисији за утврђивање испуњености услова и достављање приједлога за пријем у радни однос на неодређено вријеме  дипломираног психолога  у Јавној  установи  Центар за социјални рад Лакташи, Немањина бр 53. Лакташи.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”.

 

Документи приложени уз пријаве неће се враћати кандидатима.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана