ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића бр.1А

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

 

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

 

I За уже научне области:

1. Медицинска микробиологија* - 1 извршилац

 

 

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

 

II За уже научне области:

1. Математичка анализа и примјене - 2 извршиоца

 

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2 Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 80-100. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем I:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

Уговор о раду закључиће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “1. Медицинска микробиологија* - 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду;

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем “1. Математичка анализа и примјене – 2 извршиоца”, са једним кандидатом закључиће се уговор на одређено вријеме у трајању од годину дана или уговор о допунском раду.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

***

“РС ГОЛД”

Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.43

78000 Бањалука

ОГЛАС

 

“РС ГОЛД”  с.п. се на нашем тржишту налази преко 25 година. Захваљујући високим стандардима у сваком сегменту пословања, високом квалитету понуде златног и сребрног накита, као и ручних сатова и брендираног накита, изградила је бренд од повјерења.

На основу постављених циљева раста и све већих захтјева на тржишту, тражимо енергичног и мотивисаног

- Трговца за рад у нашој радњи.

Задаци:

• Услуживање купца

• Пријем и слагање робе

• Истицање цијена и декларација на артиклима

• Одржавање хигијене радног простора

• Рад на фискалној каси

• Вођење књиге дневних извјештаја и књиге рекламација

• Праћење залиха и наруџба робе

• Припрема робе за редован попис

Услови:

• Минимално ССС

• Посједовање организационих и преговарачких способности, проактиван приступ послу и радним обавезама, флексибилност и рад у тиму,

• Добро познавање MS office пакета и рада на рачунару

• Искуство није потребно

Нудимо:

• Рад у успјешном колективу

• Техничку и материјалну подршку уз могућност сталног напредовања и усавршавања

 

Заинтересовани кандидати могу свој CV послати на е-mail rsgold@gmail.com  или предати лично на адресу Краља Петра I Карађорђевића 87.

Уколико сте амбициозна, динамична и вриједна особа и желите да се запослите и напредујете у компанији која се одликује савременим и професионалним приступом пословању, онда сте права особа за наш тим.

 

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

***

САРТО с.п

Ул. Книнска бр.6

78000 Бањалука

расписује

                                                                КОНКУРС

 

- Шнајдер ( ж) .......................   1 извршилац

 

Опис посла: Шивање конфекције на индустријској машини

 

Радно вријеме: Прије подне

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/939-888

 

Конкурс је отворен до 30.9.2020.

***

“КОСМОС” АД БАЊАЛУКА

  Ул. Цетињска бр.1

78000 Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

 

I За пријем радника у радни однос на неодређено вријеме, ради рада на пројекту са ино купцем, и то:

1. Дипломирани инжењер електротехнике, јака струја, смјер електроенергетика, ВСС, 1 извршилац;

2. Дипломирани инжењер електротехнике, слаба струја, смјер електроника, ВСС, 1 извршилац;

3. Дипломирани инжењер машинства, ВСС, 2 извршиоца.

 

II Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност за рад.

 

III Посебни услови

АД 1. и АД 2.

- Завршен електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, ВСС, одговарајућег смјера;

- Пожељно радно искуство у струци;

- Пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

 

АД 3.

- Завршен машински факултет, VII степен стручне спреме, ВСС;

- Пожељно радно искуство у струци;

- Пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

 

IV Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

V Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину “Космос” а.д. Бањалука, ул. Цетињска број 1. 78000 Бањалука.

 

VI Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

      Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

DDC

Multiningual Services

ПЈ Бањалука

Ул. Браће Подгорника бб

78000 Бањалука

 

Расписује             

КОНКУРС

- Customs Broker за њемачки језик  (ж/м)

Мјесто рада: Бањалука

 

Причајмо о Вама!

• Имате искуство у коришћењу Microsoft Office Tools (Word, Excel);

• Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику;

• Одлично познајете њемачки језик у говору и писању;

• Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи;

• Имате одличне комуникацијске вјештине;

• Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму;

• Можете радити у складу са високим стандардима компаније;

• Способни сте радити у ужурбаном окружењу;

• Разумијете повјерљивост података;

• Можете радити у двије смјене.

 

Ово ће бити Ваше главне одговорности:

• Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке;

• Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама;

• Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације;

• Обрачун царине и трошкова пошиљке;

• Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајући актуелну литературу, развијати интеракцију са колегама;

• Проналазити или израђивати потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документе о контроли терета;

• Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова;

• Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине;

• Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину;

• Припремати документацију о усклађености.

 

 

Причајмо о нама!

Нудимо људски приступ према свим радницима - бринемо о нашим запосленима и признајемо сав њихов допринос нашем успјеху. Нудимо радно мјесто темељено на узајамном повјерењу и поштовању. Радити за ДДЦ МЛС значи бити дио једне велике породице.

Нудимо напредовање у каријери - захваљујући разноврсности нашег пословања запосленицима нудимо могућност да развију своје вјештине за развој своје каријере. Без обзира на Вашу каријеру увијек ћете наћи мјесто код нас.

Нудимо могућност професионалног развоја - велику важност придајемо професионалном развоју наших запослених. Не само да промичемо учење кроз рад него потичемо да наши запослени похађају обуке у складу са њиховим каријерним циљевима. Заправо, нудимо интерне и екстерне едукације и програме обуке како бисмо задовољили те потребе.

Нудимо квалитетне радне услове - осим што користимо стимулативно радно окружење које се темељи на сталном побољшању и тимском раду наши запослени имају приступ цијелом низу погодности.

Нудимо рад у интернационалној компанији - имамо међународне клијенте који су једни од најистакнутијих у својим дјелатностима

Конкурс је отворен 14 дана од дана објављивања.

Своје пријаве и биографије можете слати на мејл: posaobl@ddcce.ba

***

ДОС ЕЛЕКТРО ДОО Бањалука

Пиланска бб

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

а) Дипломирани инжењер електротехнике (м/ж) .............................1 извршилац.

б) Електричар - монтер (м) ..........................................................5 извршилаца.

 

  Очекујемо: 

 

- За радно мјесто позиција под а) кандидат мора да посједује:

 

• лиценцу за извођење електроинсталација (јака или слаба струја)

• лиценца за пројектовање (јака или слаба струја)

 

- За радно мјесто под б) кандидат мора да посједује:

 

• возаку дозволу Б категорије,

• искуство није неопходно, али је пожељно

 

Нудимо:

• уговор о раду на одређено радно вријеме са могућношћу сталног запослења

• пријатну и здраву атмосферу радног окружења, сусретљивост уиграног радног тима

• редовна примања, стална и стимулативна у складу са радним резултатима

• могућност напредовања

 

Моле се кандидати да своје биографије са контакт телефонима пошаљу:

Путем е-mail на info@doselektro.com ,

поштом или лично на адресу послодавца.

 

Оглас остаје отворен 10 дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ”

КАРАНОВАЦ, ББ - БАЊАЛУКА

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник физике, на одређено вријеме - до краја школске године, непуна норма - 4 часа  са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

 

   Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104; 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.(Прибавља школа службеним путем за изабраног кандидата).

5. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што кандидат доказује Увјерењем надлежног суда

6. да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из Посебног регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи,

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.   Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу 

5.   Увјерење из тачке 5. Општих услова

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла 

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве и  испуњавају услове конкурса обавиће се у дана  22.9.2020. године са почетком у 11.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако истима не приступе сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство РС – обавезна дезинфекција руку, поштовање физичке дистанце од 2 метра и обавезно ношење маске.

Кандидати који буду примљени обавезни су прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве доставити на адресу школе  са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”БАЊАЛУКА

Ул. Мањачких устаника бр.32

78000 Бањалука

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка, пола норме (50% радног времена) - 1 извршилац -  на одређено вријеме док траје ситуација изазвана вирусом корона, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Професор/наставник њемачког језика - 1 извршилац - непуна норма, 8 часова редовне наставе на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3. Секретар школе –1 извршилац -  непуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за секретара за рад у основној школи.

             Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. и 129. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС  и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета за радна мјеста под редним бројем 1 и 2.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

       

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 24.9.2020. године (четвртак) у 9.30 часова у просторијама школе.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста  школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “ГИМНАЗИЈА” БАЊАЛУКА

Ул. Змај Јовина бр.13

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор српског језика и књижевности, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, 18 наставних часова, до повратка радника именованог на послове помоћника директора;

 

2. Професор биологије, 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, 20 наставних часова, до повратка раднице са породиљског одсуства;

 

3. Професор православне вјеронауке, 1 извршилац на неодређено вријеме, непуна норма, 13 наставних часова;

 

4. Радни однос из тачке 1, 2. и 3. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

5. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

9. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

• врста посла,

• степен стручне спреме,

• дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

• непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 22.9.2020. године у 12.40 часова, а тестирање и интервју са кандидатима из тачке 2. и тачке 3. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 23.9.2020. године у 12.40 часова у просторијама  школе.

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Ул. Саве Ковачевића бб

78000 Бањалука

 доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела јавног конкурса

 

Поништава се  тачка 2. јавног конкурса објављеног  19.8.2020. године у дневним новинама “Глас Српске” и Измјена текста конкурса објављена 26.8.2020. године, а односи  се на:

 

- Српски језик - 8 часова на одређено вријеме - лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу до повратка радника са функције - 1 извршилац

 

Оглас се поништава због повратка радника са функције.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Ул. Ђуре Јакшића бр.14

78000 Бањалука

 

расписује:

 

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Професор енглеског језика, на неодређено вријеме, пуна норма

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју ће се обавити дана 25.9.2020. године (петак) са почетком у 10 часова у просторијама школе, са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бањалука

 

 

          На основу члана 8. став 1. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 69/16) и члана 47. Правилника о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 47/19) главни републички  јавни тужилац расписује 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Назив радног мјеста

 

 1. Тужилачки асистент – дактилограф ..........……...2 извршиоца

 

-    Радни однос се заснива на неодређено вријеме (1 извршилац)

 

-  Радни однос се заснива на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најмање 6 мјесеци, а најдуже двије године (1 извршилац)

 

Опис послова: тужилачки асистент – дактилограф  креира тужилачка писмена по наредби тужиоца, формира доставнице за писмена која се достављају ван тужилаштва, региструје пратеће прилоге уз документ, региструје све радње по наредби тужиоца, обавља послове копирања, те извршава друге задатке додијељене у рад од стране  тужиоца у складу са Правилником о систему  за аутоматско управљање предметима  у тужилаштву ( ТЦМС). Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови за заснивање радног односа

 

1. Општи услови:

 

 - да је држављанин  Босне и Херцеговине

-  да је пунољетан

- да има општу здравствену способност

- да се против њега  не води кривични поступак.

 

2. Посебни услови

 

-  средња стручна спрема ( IV степен)

-  шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

-  познавање рада на рачунару.

         

Потребни документи

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи:

 

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- диплому о стручној спреми

- увјерење да се против њега не води кривични  поступак (не старије од 6 мјесеци).

- доказ о радном искуству.

 

Приложени документи требају бити у оригиналу или овјерене копије.

 

Кандидат који буде изабран дужан је у року од 7 дана од дана пријема одлуке о избору доставити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци).

 

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или поштом на адресу:

Републичко јавно тужилаштво

Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала

ул. Бана Лазаревића бр. 15

78 000 Бањалука

 

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и практична провјера знања за обављање наведених послова.

 

О датуму и мјесту обављања интервјуа и практичне провјере знања кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Булевар војводе Степе Степановића бр.116

78000 Бањалука

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе - пуна норма на неодређено вријеме – један извршилац

За радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106.  Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС  или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 24.9.2020. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

 

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Ул. Краља Алфонса ЏIII

78000 Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

1) Професор математике - 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2021. године - 2 часа.

Услови: професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар и информатичар и професор математике и физике.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1., 2. и 3.   Закона о средњем образовању и васпитању   и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

 1) врста посла;

 2)  степен стручне спреме;

 3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  24.9.2020. године у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

Ул. Јеврејска бр.48

78000 Бањалука

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

1. Професор СТН , на неодређено вријеме, приправник, пуна норма, дипломирани информатичар или дипломирани инжињер електротехнике, смјер рачунарска техника и др. занимања по Правилнику, наставни предмети: Информатика (12 часа), Рачунарске компоненте (6 часова), Примјена рачунара (2 часа)

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и да имају:

- Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

Кандидати треба да испуњава друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци у трајању од најмање годину дана (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању) као и лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Кандидати  су дужни   доставити следећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити  потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата;

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање

3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

7. увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

9. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење да није уписан у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (члан 5. став 1. тачка 4) и 5) Правилника) Школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 25.9.2020. године (петак) у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања .

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА, ГРАДИШКА

 Ул. Петра Мисимовића 3а,

 тел.051/814-783 ,

 е-mail: ss15@skolers.org 

директор школе расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Опис радног мјеста

 

1. Професор биологије, 6 часова, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

*Да је држављанин РС - БиХ - увјерењем о држављанству,

*Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених,

*Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

*Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

*Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији  као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

*Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

*Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића 3а, 78400 Градишка, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу најкасније 3 дана прије заказивања тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 18.9.2020. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 18.9.2020. године са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор за предмет: православна вјеронаука     - 9 часова на неодређено вријеме

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавању дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за учињена дјела, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе ул. Косовке дјевојке број 18, дана 18.9.2020. године у 8 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “За конкурс” на адресу  ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18,  78 400 Градишка.

***

ЈУ ОШ “ВУК С. КАРАЏИЋ”

78404 ТУРЈАК, ГРАДИШКА

 

 

КОНКУРС

за попуну радног  мјеста

 

1. Професор физичког васпитања - са положеним  стручним испитом, непуна норма(6 часова), на неодређено вријеме

 

                  Поред општих услова прописаних Законом о раду), кандидати треба да испуњавају услове прописане 104. Закона о основном образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Право учешћа на конкурс имају кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

 Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 12. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује  увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела и сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата , школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали  услове у погледу профила и звања наставника.

 

Тестирање и интервју са  кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 31.8.2020. године  са почетком у 10 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић” 78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа  службеним путем за изабраног кандидата.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР,

Раде Врањешевић бр.1,

тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

 

директор објављује:

 

ДЈЕЛИМИЧНО ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста који је објављен 16.8.2020. године у дневном листу “Глас Српске” у ставу 1 тачка 2. поништава се.

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР,

Раде Врањешевић бр.1,

 тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

директор објављује:

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста који је објављен 26.8.2020. године у дневном листу “Глас Српске” врши се исправка у ставу 1:

у тачки 9. умјесто “11 часова” треба да стоји “21 час”

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ  “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ

 

расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник / професор енглеског језика, 18 часова, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са функције, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контакт телефоном), на којој треба написати и е-mail адресу, како би комисија доставила Обавјештење  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте (да је пунољетан),

3.  Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”,  број 74/18 и 26/19).

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту.

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању имају лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе:  ЈУ Основна школа

 “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 22.9.2020. године у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 15 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак 18.9.2020. године.

Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Мркоњић Град, Његошева 15

тел.: +38750211367,

е-mail: os059@skolers.org

 

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Библиотекар – 46% радног времена, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за лице са радним искуством);

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак , 21.9.2020. године, са почетком у 9 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве , сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе: ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”

Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ” БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб,  70 260 Мркоњић Град;

Тел: 050 251 173;

 е-mail: os061@skolers.org

директор школе  расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор или наставник физике на одређено вријеме 4 часа, лице са искуством (положен стручни испит), до краја школске 2020/2021. године, најдаље до 31.8.2021. године ....1 извршилац 

 

I Општи услови за пријем :

          - да су држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству)

          - да су старији од 18 година (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте)

          - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.

 

          Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да су радно способни, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, број: 74/18. и 26/19.):

         

          - овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

          - увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

          -  додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци.

          -  увјерење о положеном стручном испиту.     

          - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

          - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

          - увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          - увјерење надлежног органа о статусу РВИ ,ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

    Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити  интервјуисани и тестирани дана 22.9.2020. године у 9 часова у просторијама матичне школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласни таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.    

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест , а уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Мркоњић Град, Симе Шолаје 89

тел.: +38750214098,

е-mail: os058@skolers.org

 

ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме, до завршетка наставног процеса у школској 2020/21. години, лице са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду  испуњавају и услове предвиђене  чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст. 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву( са кратком биографијом и контакт телефоном)  и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области и или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању),

- Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос,  прије потписивања уговора о раду,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Кочић “ Мркоњић Град,  у понедјељак, 21.9.2020. године, са почетком у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Симе Шолаје 89, 70 260 Мркоњић Град.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ” СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице, тел: 050/480 -720

е-mail: os092@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, један извршилац, на неодређено радно вријеме,  - са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду, и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи,  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању  и  чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од најмање три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Раде Маријанац”, Стројице, 70273 Стројице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављено 21.9.2020. године (понедјељак) са почетком у 9 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ”

Стројице, Стројице бб, Шипово

тел.: 050/480-720,

е-mail: os092@skolers.org

 

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

         

           Поништава се конкурс који је објављен дана 2.9.2020. године у “Гласу Српске”, а који гласи “1. Професор/наставник разредне наставе за радно мјесто – водитељ продуженог боравка, један извршилац – приправник, на одређено вријеме, до краја наставне 2020. године (до 30.6.2021. године).”

          Конкурс се поништава јер не одговарају временски термини који су наведени у конкурсу за тест и интервју са кандидатима, јер конкурс није објављен на вријеме из техничких разлога.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА                   

ЈУ СШЦ”ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК “                 

 

На основу члана 132. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” 41/18.) директор школе доноси:

 

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса за попуну упражњеног радног мјеста

 

Поништава се дио конкурса бр.383/20. од 24.8.2020. године, објављен у дневним новинама “Глас Српске” 26.8.2020. године, а који се односи на тачку  9.

- Библиотекар, са радним искуством, пола радног времена, на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана