ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

***************

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА “ДР СТОЈАНОВИЋ”

Булевар Десанке Максимовић бр.8

78000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

                                                                  

Потребна  стоматолошка сестра са звањем општа медицинска сестра, сестра са завршеном здравственом његом или зубно-стоматолошка сестра (положен стручни и државни испит ).

Дневно радно време 8 часова. Субота и недјеља су нерадни дани.

 

Контакт на број: +387 65 77 33 77     

Звати од 10 17 часова.

Конкурс остаје отворен до 15.7.2020.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А

78000 Бањалука

 

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањалуци, Сенат Универзитета  р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Иа За уже научне области:

1.  Историја и теорија архитектуре и урбаног развоја - 1 извршилац

2.  Анатомија – 1 извршилац

3.  Хирургија** – 2 извршиоца

4.  Интерна медицина***  –  6 извршилаца

5.   Оториноларингологија* – 1 извршилац

6.  Неорганске хемијске технологије – 1 извршилац

7.  Међународни односи и безбједност – 1 извршилац

8.  Специфични језици - енглески језик - 1 извршилац

9.  Српска књижевност и култура с компаратистиком и теоријом књижевности – 1 извршилац

10. Социјална и организацијска психологија – 1 извршилац

11.  Општа педагогија - 1 извршилац

12.  Методика разредне наставе – 1 извршилац

 

Iб За уже умјетничке области:

1.  Сликарство – 2 извршиоца

 

 

II За избор сарадника:

 

IIа За уже научне области:

1.  Катастар и управљање непокретностима - 1 извршилац

2.  Електроника и електронски системи*- 1 извршилац

3.  Патологија* – 1 извршилац

4.  Анатомија – 2 извршиоца

5.  Аналитика лијекова – 1 извршилац

6.  Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређење околине) – 1 извршилац

7.  Математичка анализа и примјене – 1 извршилац

8.  Органска хемија – 1 извршилац

9.  Текстилне технологије и инжењерство – 1 извршилац

 

Општи услови:

1.1  Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

-  увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању .

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора наука или магистра наука/мастер из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем IIа:

-  овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-  увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-  доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-  кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа :

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем  “3. Хирургија** – 2 извршиоца”, са једним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду, а један кандидат ће се изабрати у звање без заснивања радног односа.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “4. Интерна медицина*** – 6 извршилаца”, са једним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду, а пет ће се изабрати у звање без заснивања радног односа.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “5. Оториноларингологија* – 1 извршилац”, са једним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду.

- За радно мјесто за избор наставника под редним бројем  “6. Неорганске хемијске технологије – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

- За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем  “1. Катастар и управљање непокретностима – 1 извршилац”, закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-  За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем  “2. Електроника и електронски системи* – 1 извршилац”, закључиће се уговор о допунском раду.

-  За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем  “4. Анатомија – 2 извршиоца”, “5. Аналитика лијекова – 1 извршилац”, “7. Математичка анализа и примјене – 1 извршилац”, “8. Органска хемија – 1 извршилац” и “9. Текстилне технологије и инжењерство – 1 извршилац”  закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

  Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

 

- Под редним бројем 1. у оквиру тачке Iб Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 2, 3, 4. и 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 6. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 7. Факултету политичких наука, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 8. и 9. Филолошком факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

- Под редним бројевима 10, 11. и 12. Филозофском факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77/3, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 3., 4. и 5. Медицинском факултету, Саве Мркаља 14, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 6. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројевима 7. и 8. Природно-математичком факултету, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука,

- Под редним бројем 9. Технолошком факултету, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бањалука.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

Тел :  051/551-345

 

 

          На основу члана 62. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 79/15), и члана 21. и 40. Статута ЈУ Дјечијег вртића “Невен” Челинац број: 42/16, директор ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника – дипломирани васпитач предшколске дјеце

у ЈУ Дјечији вртић “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

 

1. Расписује се јавни конкурс за пријем радника:

1.1 Дипломирани васпитач предшколске дјеце на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 2 извршиоца

 

2.  Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

 

3. Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом,

- да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

-       

4. Посебни услови за кандидате

4.1. - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму за образовање  васпитача,

- положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

 

5.  Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Изјаву  да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и  образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима,

- Изјаву да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- Биографију.

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити  интервју 21.7.2020. године у 12 часова.

          Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Први и други кандидат, рангирани по приједлогу Комисије, дужни су да у року од седам дана од пријема обавјештења Комисије доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији. Увјерење да лице није уписано у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце установа ће службеним путем затражити од надлежног органа за вођење Регистра података.

Ако први и други рангирани кандидати у прописаном року не доставе доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

 

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

          Све информације на телефон 051/551-345.

***

УСЗ-ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА “МИР”

ПОВЕЛИЧ-СРБАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Директор установе расписује конкурс за пријем у радни однос у УСЗ-ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА “МИР”, за сљедећа радна мјеста:

 

1. Медицинска сестра (ж)  (2 извршиоца)

- кандидати су дужни да испуњавају сљедеће опште и посебне услове:

а) Општи услови:

- да је држављанин БиХ;

- да је старији од 18 година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак;

б) посебни услови:

- средња стручна спрема;

- положен стручни испит;

 

2. Његоватељ (ж)  (2 извршиоца)

Кандидати су дужни да испуне сљедеће услове:

- завршен курс без положеног стручног испита;

- да је држављанин БиХ;

- да је старији од 18 година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак;

***

ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБАЦ

Ул. 11. новембра бб,

 78420 Србац,

 тел. 051/745 471

 

КОНКУРС

 

Опис радног мјеста:

1. Референт за опште и административне послове – неодређено вријеме  - 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

I -  Општи услови:

1.  Да је држављанин РС, односно БиХ,                                                               

2. Да је старији од 18 година,                                                                      

3. Да има општу здравствену способност,                                                          

4.  Да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ (на нивоу државе или ентитета) у периоду од три године од дана објављивања конкурса.

5. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или кривично дјело  које га чини неподобним  за обављање послова  у јединицама локалне самоуправе.

 

II – Посебни услови:

1. Диплома о завршеном степену образовања; средња стручна спрема туристичког или друштвеног смјера – IV степен

2.  6 (шест) мјесеци радног искуства ,                  

3.  Познавање рада на рачунару

 

III – Опис послова;

Обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ Туристичка организација општине Србац

 

IV –  Уз пријаву кандидат је дужан да приложи:

1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију извода,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),                                                                    

3. Овјерену копију дипломе,                                      

4. Потврду/увјерење о радном искуству или овјерену копију радне књижице,

5. Доказ о познавању рада на рачунару,                                                      

 6. Изјаву да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ (на нивоу државе или ентитета) у периоду од три године од дана објављивања конкурса.

7. Изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова  у јединицама локалне самоуправе.

 

V – Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу Установе са назнаком “За јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме”.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју.

О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана