ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.12.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

 

„ДВОРИШТЕ" ЈЕВЂЕНИЋ МИЛЕ с.п. БАЊА ЛУКА

Ул.Патре бр.1

78000 Бања Лука

 

Расписује

О Г Л А С

 

ПОМОЋНИ РАДНИК У КУХИЊИ (Ж) ..................   1 ИЗВРШИЛАЦ

Опис посла:

-помоћни радник у кухињи (талијанска јела)

Мјесто рада:Бања Лука

Рад на одређено вријеме.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/526-000 или лично на адресу ресторана.

Оглас отворен до 15.12.2022године

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „МАШТА"

Ул.Милана Стевиловића бр.44а

78000 Бања Лука

 

Расписује:

 О Г Л А С

 

ВАСПИТАЧ (Ж)  ..................................   1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови рада :

-завршен филозофски факултет

-васпитач са или без радног искуства

Рад на одређено вријеме

Мјесто рада:Бања Лука

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/877-575

Оглас отворен до 08.12.2022 године

***

ПУ Клуб за дјецу „Кућа радости Бамбиноси"

Стевана Мокрањца 2

78000 Бања Лука

 

ОГЛАС за посао

Због повећаног обима пословања, ПУ - Клуб за дјецу "Кућа радости Бамбиноси" расписује конкурс за:

1. Дипломирани васпитач …..................... 2 извршиоца

Вашу  пријаву са контакт телефоном пошаљите на мејл [email protected]  или се јавите на број телефона 066 277 435, радним даном од 8 до 16 часова.

Оглас отворен до 16.12.2022. године.

***

Удружење дистрофичара

   регије Бања  Лука

 

ОГЛАС

Удружењу дистрофичара регије Бања Лука, потребна два радника персонални асистенти за лица са инвалидитетом (његоватељ). Потребан  је мушки  и женски радник.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба, а мушки асистент је потребно да има возачку дозволу Б категорија.

Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодрећено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/641-423

Оглас отворен 30 дана

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊА ЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Бања Лука

 

 

I

           У Градску управу Града Бања Лука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

                 у Одјељењу за општу управу:

 

 1. Стручни сарадник за отпрему поште ....................................... 1 извршилац
 2. Стручни сарадник за послове мјесне заједнице ..................... 2 извршиоца

 

                  у Одјељењу за финансије:

 

 1. Стручни савјетник за финансијске послове у Одјељењу ..... 1 извршилац

 

                   у Одјељењу за комуналне послове:

 

 1. Самостални стручни сарадник за имплементацију пројеката .......................................... 1 извршилац
 2. Самостални стручни сарадник за јавне површине, рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева ............. 1 извршилац
 3. Самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу ............................................... 1 извршилац
 4. Самостални стручни сарадник за послове обрачуна накнада и инфраструктуру ............................................. 1 извршилац

 

                у Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију:

 

8. Стручни сарадник за административно-техничке послове РОФ-а ......... 1                   извршилац

                

у Одјељењу за привреду и локални економски развој:

9. Шеф Одсјека за привреду и предузетништво ......................... 1 извршилац

              

у Одсјеку за правна питања:

 

10. Самостални стручни сарадник за управно правне послове ............ 1 извршилац

 

у Одсјеку за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима:

 

11. Самостални стручни сарадник за радне односе ........................ 1 извршилац

 

 

 у Градску управу Града Бања Лука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

 

у Одјељењу за општу управу:

 

 12. Курир ..................................................................... 1 извршилац

 

у Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију:

 

 13. Возач специјализованог возила „Паук" ..................................... 1 извршилац

 14. Радник на наплати и контроли паркирања ................................. 1 извршилац

 15. Самостални референт за ГИС ............................................... 1 извршилац

 

 у Службу за заједничке послове:

 

16. Чистач .................................................................................. 2 извршиоца

 

у Одсјеку за обезбјеђење:

 

 17. Радник обезбјеђења ................................................................ 1 извршилац

 

 

                                                III  - Општи услови

 

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

 

 1. да је држављанин РС, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

                                                 IV - Посебни услови  

 

       Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за отпрему поште, су:

 • ССС- средња школа (IV);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;

         Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за послове мјесне заједнице, су:

 • ССС- средња школа (IV);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;

       Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни савјетник за финансијске послове у Одјељењу , су:

 • ВСС- дипл.економиста (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;

 

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за имплементацију пројеката, су:

 

 • ВСС- дипл.грађев.инж. дипл.инж. архитектуре или дипл.инж.машинства (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

 

 

         Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за јавне површине, рекламне медије и одређивање назива улица, тргова и кућних бројева, су:

 

 • ВСС- инжењерство, технологија, грађевинарство, друштвене науке или дипл.инж. пољопривреде или дипл.инж.геодезије (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

 

         Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за хидротехничке објекте и нискоградњу, су:

 

 • ВСС- дипл.инж. грађевинарства (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „    Б" категорије,
 • лиценца

 

         Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за послове обрачуна накнада и инфраструктуру, су:

 

 • ВСС- дипл.инж. грађевинарства, дипл. инж.архитектуре или дипл. просторни планер (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „    Б" категорије,

 

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за административно-техничке послове РОФ-а су:

 

 • ССС- средња школа (IV);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

 

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Шеф Одсјека за привреду и предузетништво су:

 

 • ВСС- економски или правни факултет (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

 

        Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за управно правне послове, су:

 

 • ВСС- дипл.правник (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

 

           Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за радне односе, су:

 

 • ВСС- дипл.правник (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

 

       Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Курир, су:

 

 • ССС-средња школа (IV);
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • положен возачки испит „Б" категорије.

         Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Возач специјализованог возила „Паук", су:

 

 • ССС-ВКВ- средња школа  (IV/V);
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • положен возачки испит „Ц" категорије;

 

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Радник на наплати и контроли паркирања, су:

 

 •  ССС-средња школа (III/IV/);
 • посебна психофизичка способност;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

 

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални референт за ГИС, су:

 

 • ВСС- друштвеног или техничког смјера, инжењерство (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије

           Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Чистач, су:

 

 • ПК-осмогодишња школа

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Радник обезбјеђења, су:

 

 • ССС-средња школа (IV/V);
 • посебна психофизичка способност;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен стручни испит за обављање послова физичког обезбјеђења.

 

         Кандидати који конкуришу на радна мјеста за која се тражи положен стручни испит за рад у управи, а који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

                                       

V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном образцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Града Бања Лука, а може се преузети и у Градској управи Града Бања Лука.

Тачност података наведених у образцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом, како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 

 • Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

 

 1. дипломе о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима 3, 4, 5, 6, 7, 9 10, 11 и 15) ;
 2. свједочанства о завршеној средњој школи (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 8, 12, 13, 14 и 17);
 3. свједочанства о завршеној основној школи (за радно мјесто под редним бројем 16);
 4. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаву којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11);
 5. исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) за сва радна мјеста, осим радног мјеста под редним бројем 16.
 6. исправе или изјаве да познаје рад на рачунару (за сва радна мјеста осим радних мјеста под редним бројевима 13,14 и 16);
 7. изјаву у писаној форми да има положен возачки испит „Б" категорије (за радна мјеста под редним бројевима 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15);
 8. изјаву у писаној форми да има положен возачки испит „Ц" категорије (за радно мјесто под редним бројем 13)
 9. изјаву или исправу да посједује овлаштење за израду техничке документације објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или овлаштење за грађење објеката нискоградње и надзор над грађењем тих објеката или друго одговарајуће овлаштење које обухвата наведена овлаштења (за радно мјесто под редним бројем 6.);
 10. увјерење о положеном стручном испиту да је оспособљен за обављање послова физичког обезбјеђења (за радно мјесто под редним бројем 17).

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

-потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

-увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

-писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 

    Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.   

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

 

VI

       Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

 

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисципилнске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

-да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, у циљу оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 

VII

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа Града Бања Лука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бања Лука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Николина Рачић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-563.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. 

                                                             

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу „Глас Српске". Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници Града Бања Лука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ''ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ"

БАЊА ЛУКА

Ул.  Драгише Васића 29

 

Расписује:

                                                

К О Н К У Р С

за попуну радних мјеста

 

 1. Наставник математике без радног искуства (приправник) на одређено вријеме до повратка радника са функције- 1 извршилац.

 

Приправник је лице које се први пут запошљава у занимању као и лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 125.став 5. Закона о основном васпитању и образовању .

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 114. став 1. Закона о основном васпитањи и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

 

Кандидати су дужни приложити слиједеће документе:

 1. Потписану пријаву за конкурс;
 2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.;

3)   Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

       4)  Увјерење о држављанству;

       5) Увјерење суда о да није потврђена оптужницанеосуђиваности нити изречена казна затвора.

Кандидат  који буду  изабран  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад, док ће послодавац службеним путем прибавити.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење да је против њега није покренут поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање:

 1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (осим за конкурс под тачком 8.);
 4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 6. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РСуколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Тестирање и интервју ће се обавити  21.12. 2022. године са почетком у 10 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на конкурс.

Напојављивање кандидата на тестирању или интервјуу, сматраће се као да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "Св.Ћирило и Методије" Пискавица

Ул.Пискавица бб

78217 Пискавица

расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Професор физичког и здравственог васпитања – један извршилац, 10 часова непосредног рада са ученицима на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

 

На наведено радно мјесто прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114. и 115. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

 1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. Да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење за изабраног кандидата из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио  разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе обавиће се интервју и тестирање у сљедећем термину:

 1. Интервју и тестирање кандидата за радно мјесто професор физичког и здравственог васпитања, 10 часова непосредног рада са ученицима на одређено вријеме до повратка радника са боловања, одржаће се 22.12.2022. године у просторијама школе с почетком у 9:00 часова.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве за радно мјесто професор физичког и здравственог васпитања, слати на адресу: Јавна установа Основна школа „Св. Ћирило и Методије" Пискавица, Пискавица бб, 78217 Пискавица – Бања Лука са назнаком „за конкурс – професор физичког и здравственог васпитања".

***

ЈУ ОШ „Милош Црњански"

Ул. Зоре Ковачевић 38а

78000 Бања Лука

 

 

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну  упражњених радних мјеста

 1. Водитељ продуженог боравка у ПО Мотике, непуна норма – 50% радног времена, до повратка радника са боловања, а најдаље до 31.8.2023. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу  -  1 извршилац и
 2. Професор/наставник за наставни предмет Математика, 4 часа редовне наставе, до 31.8.2023. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које изда цертификована здравствена установа, а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.         

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, стручна спрема и дужина радног стажа по врстама посла; 
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.         

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 1. дана, 21.12.2022. године у 11:00 часова, у просторијама школе, обавиће се тестирање након чега и интервју, а за радно мјесто под редним бројем 2. истог дана у 12:30 часова, обавиће се тестирање након чега и интервју.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за наведена радна мјеста, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

„ЕЛИОС" ДОО БАЊА ЛУКА

Ул.Новака Пивашевића бр.14ц

78000 Бања Лука

zk@eliobl.com

 

расписује:

О Г Л А С

 

ДИПЛ.ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ...............................  1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови рада:

-електротехнички факултет или виша електро техничка школа

-познавање енглеског језика

Опис посла:

-пројектант расвјете

-пројектовање и продаја расвјете

Мјесто рада: Бања Лука

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/510-223

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ГРАД  ГРАДИШКА

ЈУ  ОСНОВНА  ШКОЛА  ''МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

78 405 ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ - ГРАДИШКА

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за  пријем радника

 

 1. ВОДИТЕЊ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА – 1 извршиоц, пуна норма, на неодређено вријеме наставник/професор разредне наставе са положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.
 2. НАСТАВНИК/ПРОФЕСОР МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ -1 извршилац,  непуна норма (23 часа) на одређено вријеме до 31.08.2023.године,са положеним стручним испитом, занимање (дипломирани теоретичар умјетности или музички педагог и теоретичар).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. и 115. и 116.  Закона о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о процедури пријеме, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

УЗ ПРИЈАВУ ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПУНИТИ СЉЕДЕЋЕ УСЛОВЕ ТЕ ДОСТАВИТИ ОДГОВАРАЈУЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 • ОПШТИ УСЛОВИ које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

1.  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из поисебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Доставља кандидат.

 • Увјерење из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем , а прије заснивања радног односа.
 • ПОСЕБНИ УСЛОВИ које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс,
 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

 

 2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу.

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијих  послодаваца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,  

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 125.  став  4).  Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра.

Кандидати који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који буду испуњавали услове конкурса, тестирање и интервију  ће се обавити у просторијама централне школе у Горњим Подградцима,  21.12.2022. године - тестирање у 12.00 а интервју исти дан од 13.00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.Кандидати се неће посебно  позивати на интервју и  тестирање.

Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

У  пријави на конкурс  кандидати  обавезно  треба  да  наведу  тачну  адресу  становања  и  контакт  телефона ( по  могућности  број  мобилног  телефона ).

Конкурс  остаје отворен 8 ( осам ) дана од дана објављивања у „ГЛАСУ СРПСКЕ" Бања Лука.

Пријаве на конкурс  доставити  на  адресу  школе,  препоручено  или  директно  у  школу.

Адреса школе је:                                                                       

ЈУ  Основна школа „Младен Стојанови" Горњи Подградци

Горњи Подградци  78 405 , град Градишка

са назнаком – „Пријава на конкурс, не отварати"

***

ЈУ ОШ „Младен Стојановић" Лакташи

Карађорђева 105

78250 Лакташи

тел.: 051/535-517,

е-mail: [email protected]

 

На основу члана 125. став 1. Закона о основном васпитању и образовању  директор Јавне установе Основне школе ''Младен Стојановић'' Лакташи, расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем радника

 

 1. Наставник /професор разредне наставе  - 1  извршилац на одређено вријеме до повратка  радника са боловања, приправник.

 

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду  услове прописане чланом 114. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача,

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 127. Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, 
6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану (на којој  ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),
 2. Увјерење о држављанству,
 3. Извод из матичне књиге рођених или  копија личне карте,
 4. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.
 10. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни да у пријави назначе за која радна мјеста конкуришу.

У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.12.2022.године у  12.00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавјештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа ''Младен Стојановић'' Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком ''за конкурс''.

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ДУЈИЋ" ЧЕЛИНАЦ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Наставник физичког и здравственог васптања- на одређено вријеме (22 часа) до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу  ................................... 1 извршилац
 2. Наставник хемије- на одређено вријеме (14 часа) до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ........................................................ 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним провфилима и звањима настанвика, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 125.  и чланом 152. став 18 Закона о основном васпитању и образовању, истручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

 1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),
 3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лисем, злоупотребе опојних средстава ( За изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.( За изабраног кандидата увјерење ће школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.)
 6. Увјерење да против њега није  покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или „малољетним лицем".

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалет,
 2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
 3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незаполсених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.
 5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа.
 6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,
 8. Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Милош Дујић"Челинац војводе Мишића 57. с назнаком „за конкурс". Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске". Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе. За кандидате који су се пријавили на радна мјеста, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се  обавити  дана 21.12.2022. год.  у  13,00 часова у просторијама  школе.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

 

***

ЈУ ОШ „Иво Андрић" Кулаши

Кулаши 119

78 430 Кулаши

 

 

директор Јавне установе Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Прњавор расписује :

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 1. Наставник / професор разредне наставе, рад на одређено радно вријеме, до повратка раднице са боловања (патолошког и породиљског), лице без радног искуства- приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, и списком приложене документације којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу овјерену документацију :

1.Увјерење о држављанству РС или БиХ;
2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Да је радно способан (а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела учињена против личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(Увјерења из става 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа на конкурсу имају  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Кандидати су дужни лично или путем поште доставити овјерене копије свих докумената. Достављена документација неће бити враћена кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се на појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. За кандидате који се пријављују на радна мјеста, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 22.12.2022. године (четвртак) са почетком у  12,00 часова.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Иво Андрић" Кулаши, Кулаши 119, 78 430 Кулаши са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ ОШ " БРАНКО ЋОПИЋ" ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1А

78 430 Прњавор

 

директор школе (поново)   р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

 1. НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка наставнице са боловања,  централна школа) – 1 извршилац

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 114.,115, и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача,  а пријем (бодовање) кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или овјерена копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета,

полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критерујумима прописаним Правилником и то:

7. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ( у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана 20.12.2022.  године у 10,00 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа " Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 – 15,00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић"  Мркоњић Град

Васе Пелагића 17

 

ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић" Мркоњић Град директор  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за попуњавање радних мјеста

 

1.  Дипломирани васпитач ВСС, 1 година радног искуства, положен стручни испит – рад на        одређено вријеме у ПО Подрашница ( до 30.04.2023.године) ............................. 1 извршилац

    

 ОПШТИ УСЛОВИ  ЗА СВЕ ТАЧКЕ ОГЛАСА

 1. Да је држављанин РС или БиХ,
 2. Да је старији од 18 година,
 3. Да има општу здравствену способност,
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела,
 5. Да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,
 6. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

Увјерења из става  4. и 5. овог члана за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • Завршен први циклус студија на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача у трајању од три године и остварених најмање 180 ECTS бодова,
 • Положен стручни испит,
 • Радно искуство најмање 1 година

         

 Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

КАНДИДАТИ  ДОСТАВЉАЈУ СЉЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 • Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
 • Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца),
 • Овјерену копију дипломе или увјерења, и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,
 • Увјерење о положеном стручном испиту,
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о укупном времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, у траженом степену образовања,
 • Овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,
 •  Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 • Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.     

Документа приложена уз пријаву на конкурс, неће бити враћена кандидатима, те је кандидат дужан да достави овјерене фотокопије свих докумената.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, Интервју ће се обавити у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић" Мркоњић Град, 21.12.2022. године у 08:00 часова, те се кандидати неће посебно позивати. Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидати који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли установе, најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа.

          Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања  у дневном листу „Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас слати у затвореној коверти на адресу: ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић"  Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол Установе.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана