ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

ЗУ – БОЛНИЦА "ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДИЈАЛИЗА ЦЕНТАР" БАЊА ЛУКА

Расписује

 

ОГЛАС

 

Здравствена Установа-болница "Интернационални дијализа центар" Бања Лука припада Fresenius Medical Care групацији, свјетски највећем интегрисаном добављачу производа и пружаоцу услуга дијализе за пацијенте са хроничним затајењем бубрега. Због потребе пословања у нашој пословној јединици у Бијељини, оглашавамо слободно радно мјесто за пријем радника у радни однос на позицији:

1 . ПОМОЋНИ ДОКТОР – доктор опште праксе - са искуством или приправник, на одређено вријеме ( до 6 мјесеци максимално,  1  извршилац (м/ж).

 

Предност имају кандидати који желе да реализују рад на пуно радно, али пријавити се могу и они који желе да заснују радни однос на непуно радно вријеме.

УСЛОВИ:

- ВСС – Медицински факултет,

- Познавање енглеског језика;

- ИТ вјештине: Познавање Windows  и MS Office.

 

Позивамо све заинтересоване кандидате да нам доставе сљедеће:

- биографију

- фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету

Сви заинтересовани, пријаву на оглас односно CV са доказима о испуњавању услова могу доставити на mail адресу [email protected]  или путем поште на адресу: „Интернационални дијализа центар" Бања Лука, Ивана Фрање Јукића број 9, 78 000 Бања Лука, са назнаком „Пријава на конкурс".

Оглас остаје отворен до попуњавања радних мјеста.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЈУ ОШ"ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ" ПРИБОЈ

П Р И Б О Ј

Број: 448 /22

Еmail: [email protected]

Телефон: 055/664-101

 

На основу члана 125. став (1) и члана 152.став (3) тачка 16. Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 81/22), директор ЈУ Основна школа" Вељко Чубриловић" Прибој,   р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2022/23

1. Рачуновођа школе – на неодређено вријеме (50% норме)  лице  са радним искуством  и лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводсва,   1 извршилац.

 

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 142. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22 ), односно, да имају завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и који имају одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

  У складу са чланом 125. тачка 5. Закона о основном васпитању и образовању. (''Службени гласник Републике Српске'' број: (81/22),  право учешћа на конкурсу имају и лица која су по важећим прописима до ступања на снагу овог закона,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/22.) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/18. и 26/19.).

 

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетето, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 125. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/22) и  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број:74/18. и 26/19.) и то:

а) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских струдија у одређеној области;

б) лиценцу у складу са законом којим се урађује област рачуноводсва,
в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

д) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 21.09.2022. године  (сриједа)у  9:00 часова у просторијама ЈУ Основне школе ''Вељко Чубриловић'' у Прибоју, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ''Вељко Чубриловић'', Прибој 75 249, Друге Мајевичке бригаде 15.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић"

Корај, Академика М. Бегића 1, 75247 Корај

тел.: 055/666-010, е-mail: о[email protected]

Број: 480/22

 

На основу члана 149. став (1) тачка 6), члана 150. став (3) и члана 198.став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), члана 26. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), члана  2. и 3. Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске" број 49/18) и члана 27. став 6) Статута школе број: 203-1/18 и 390/18, а узимајући у обзир чињеницу да садашњем директору истиче мандат  09. 12. 2022. године, Школски одбор је на сједници од 19. 08. 2022. године донио одлуку да распише:

КОНКУРС

 ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
 

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

I – Предмет
Школски одбор Јавне установе Основна школа „Доситеј Обрадовић" Корај, Лопаре расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Доситеј Обрадовић"Корај, Лопаре.

 

II – Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III – Мандат
Директор Јавне установе Основна школа  „Доситеј Обрадовић" Корај, Лопаре се бира на период од 4 (четири) године.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.
На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Корај, Лопаре може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

– да има општу здравствену способност за рад,

– да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

– да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

– да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове у складу са чланом 177. став 2. Закона о  основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС’’ број 44/17 и 31/18).

– да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из прве тачке овог става,

– да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, или се није повиновало налогу да се појави пред Судом.


V– Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

– Извод из матичне књиге рођених,

– Увјерење о држављанству,

– Диплому о завршеној стручној спреми,

– Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

– Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

– Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

– Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

– Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

– Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

– Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа „Доситеј Обрадовић" Корај, Академика Мидхата Бегића 1, 75247 Корај, са назнаком – Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Доситеј Обрадовић" Корај, Лопаре.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.


VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе "Доситеј Обрадовић" Корај, Лопаре у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

 

H&G д.о.о. Бања Лука       

Алексе Дундића 8, Бања Лука

Телефон: 065-514-911

 

Расписује

 оглас за рад на неодређено вријеме

 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР  ...................................... 5 ИЗВРШИЛАЦА

Мјесто рада: Бања Лука

 

Услови:

 • Пожељно радно искуство
 • По могућности возачка дозвола Б категорије

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на [email protected] или [email protected]

 

Оглас је отворен до 31.12.2022. године.

***

МДиДОЈЧ ГРУППА Д.О.О.

Др. Младена Стојановића 26

78000 Бања Лука

       Контакт телефон : 065 235 304

 

ОГЛАС

МДиДОЈЧ ГРУППА Д.О.О. ОГЛАШАВА ПОТРЕБУ ЗА РАДНИЦИМА

1. ТЕСАР - 3 ИЗВРШИОЦА

2. ЗИДАР - 3 ИЗВРШИОЦА

УСЛОВИ:

1. За оба радна мјеста потребно радно искуство минимум 1 године.

За све информације телефон:  065 235 304

***

ЈУ Музичка школа"Владо Милошевић" ,Бања Лука

Ул.Јована Дучића бр.23

78000 Бања Лука

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Секретар школе – 1 извршилац, приправник, пуна норма, на неодређено вријеме,

           

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати за радно мјесто секретара требају испуњавати услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2 ) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4 ) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Музичка  школа „Владо Милошевић" Бања Лука, улица  Јована Дучића број  23.

Напомена: Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.09.2022. године у 10,00 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе. Изабрани кандидат ће накнадно а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које не може бити старије од 6 мјесеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен  7 дана од дана објављивања. 

***

Адвокатска канцеларија Барош

Ул. Николе Пашића бр. 16,

 78.000 Бања Лука,

објављује следећи:

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста техничког секретара

 

Адвокатска Канцеларија Барош, адвокат др Предраг Барош (у даљем тексту: Послодавац) објављује конкурс за пријем радника на одређено вријеме у трајању од 6 (шест) мјесеци на радно мјесто техничког секретара, са непуним радним временом (20 часова седмично).

Послови које ће радник обављати су следећи:

 • пријем, разврставање и слање поштанских пошиљки и е-mail поште и вођење евиденције о истим,
 • пријем и разврставање свих врста писмена,
 • скенирање запримљене документације,
 • пријем и преусмјеравање телефонских позива,
 • попуњавање различитих формулара, образаца и сл.,
 • остали административни послови по налогу Послодавца.

Стручне квалификације које радник мора посједовати су најмање ССС и активно познавање енглеског језика.

Поред тога, радник мора посједовати и следеће вјештине и особине:

 • познавање рада на рачунару (МС Оффице пакет, Оутлоок, коришћење интернета),
 • познавање принципа рада на скенеру, факсу, фотокопир машини и сл.,
 • комуникативност и љубазност,
 • предузимљивост и способност организације послова.

Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Цуррицулум витае (ЦВ) са фотографијом кандидати могу послати поштом на адресу Николе Пашића бр. 16, 78.000 Бања Лука или на е-mail адресе: [email protected] ба и [email protected] у року од 10 дана од дана објављивања овог конкурса.

***

ЈУ Медицинска школа Бања Лука

Ул.Цетињска бр.1

78000 Бања Лука

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1) Наставник математике – ВСС проф. математике – приправник, непуна норма од 3 часа, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године;

 

У радни однос прима лице које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме или лице које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима. 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој високој стручној спреми – за радно мјесто под тачком 1) - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанста личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана  16.09.2022. године

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 20.09.2022. године (понедјељак), у 10.00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о избору кандидата у року од 8 (осам) дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком „За Комисију за пријем радника".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА „ДЕА ДЕНТ"

ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 10, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 065-870-475

 

Расписује

 оглас за рад на неодређено вријеме

 

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА  ...................................... 1 ИЗВРШИЛАЦ

Мјесто рада: Бања Лука

Услови:

 • Медицинска школа – општи или зубно стоматолошки смјер
 • Радно искуство минимално 1 година
 • Положен стручни испит

 

Оглас је отворен до 30.09.2022. године.

***

ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа,Бања Лука

Ул.Војводе Степе Степановића бр.44

78000 Бања Лука

 

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ – 6 часова на одређено вријеме, до 31.08.2023. године,  1 извршилац- лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад .

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ,

- увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем не старије од 6 мјесеци,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 16.09.2022. године у 12,00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе  са назнаком „Пријава на конкурс за радно мјесто".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

      Пореска управа Републике Српске врши пријем:

  1. Једног (1) приправника са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука, у  Подручној јединици Бањалука;
  2. Једног (1) приправника са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати у Подручном центру Бањалука, у  Одјељењу за правне и опште послове;
  3. Једног (1) приправника са средњом стручном спремом (IV степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати, у Подручном центру Бањалука, у Подручној јединици Шипово;
  4. Једног приправника са високом стручном спремом (VII степен стручне спреме), који ће приправнички стаж обављати  у Подручном центру Требиње, у Одјељењу наплате за правна лица;

Општи услови за пријем приправника:

-  да је држављанин РС или БиХ

-  да је старији од 18 година

-  да има општу здравствену способност

-  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање шест      мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе.

   Посебни услови за пријем приправника под редним бројем :

1.1 завршен економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова).

1.2 завршен правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова).

1.3  завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија, IV степен стручне спреме.

1.4 завршен правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова).

 

           Приправник је лице које након завршене средње школе, више школе или првог и другог циклуса студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме, што кандидат под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује посебном изјавом која је у саставу обрасца  Пријаве на јавни конкурс (Тачка V).      

       -   Приправнички стаж за лица са завршеном високом стручном спремом траје годину дана и рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

 -   Приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци и рачуна се од дана заснивања радног односа у својству приправника.

Пријаве на конкурс подносе се лично или путем поште на адресу: Пореска управа - Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука, у року 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Пријава се подноси на обрасцу „Пријава на јавни конкурс" који се може добити у Пореској управи а образац се налази и у прилогу Јавног конкурса који је објављен на  интернет страници Пореске управе.

Кандидати су уз пријаву дужни доставити:

- копију дипломе о завршеној школској спреми.

           Позивају се сви кандидати који се пријаве на јавни конкурс и приложе тражену документацију да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

 18.10.2022. године (уторак) у 09:00 сати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Сви кандидати који испуне услов за улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидати су дужни у року од седам дана, од дана објављивања резултата, доставити сљедећу документацију (у оргиналу или овјерене копије):

- диплому о завршеној школској спреми,

- увјерење о држављанству БиХ или РС

- родни лист,

- љекарско увјерење,

- увјерење о неосуђиваности;

Изабрани кандидати дужни су да доставе наведене документе у року од седам дана након објављивања Листе успјешних кандидата на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе.

Уколико изабрани кандидат наведене документе не достави у прописаном року или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

                 Неблаговремене, недопуштене, неразумне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком.

       Пореска управа ће објавити резултате јавне конкуренције на интернет страници Пореске управе и на огласној табли Пореске управе. Обавјештење и рјешење о избору доставиће се свим кандидатима који су учествовали на интервјуу.

***

ЈУ ОШ" ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

Ул.Марка Липовца бр.1

78000 Бања Лука

расписује

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА

  „ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" БАЊА ЛУКА

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа „ Иван Горан Ковачић"  Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Иван Горан Ковачић" Бања Лука

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа  „Иван Горан Ковачић" Бања Лука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа '' Иван Горан Ковачић"  Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, или да испуњава услове у складу са чланом 198.став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању .

- има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

-Радни стаж на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150.став 2. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању .

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

4. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 198.став 2. Закона о основном васпитању и образовању , односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

 

V– Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

-потписану пријаву у којој кандидат наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

    - извод из матичне књиге рођених,

    - увјерење о држављанству,

-  диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа  као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе , или потврду којом доказује радни стаж остварен на пословима директора школе,

- љекарско увјерење о психичкофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратку биографију са подацима о  претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ

-друге доказе о потврђивању звања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом  и неће се враћати кандидатима.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе  са назнаком ''Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа ''Иван Горан Ковачић"  Бања Лука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

        Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писаним путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе  о именовању директора Јавне установе Основне школе '' Иван Горан Ковачић"  Бања Лука у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ Основна школа"Иво Андрић"Бања Лука

Ул.Бранка Радичевића бр.16

78000 Бања Лука

 

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.
 1. За наставни предмет – Математика – пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања а најдуже до 31.12.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац;

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које изда цертификована здравствена установа а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца; 
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 21.9.2022. године у 9:00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање док ће се интервју обавити са почетком у 10:00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за наведена радна мјеста, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу школе  са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ Основна школа „Бранко Ћопић" Бања Лука

Ул.Мише Ступара бр.24

78000 Бања Лука

расписује

К О Н К У Р С

 за попуну  радних мјеста

 

 1. Секретар Школе – дипломирани правник, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за секретара у основној школи – 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС (БиХ), а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. Школа ће прибавити службеним путем.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назнаком на које радно мјесто се пријављује), потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеном стручном испиту за секретара у основној школи;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита за секретара основне школе или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у којем се наводи врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе у сриједу 21.09.2022. године у 12,45 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове Школа ће поставити на огласну  таблу  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу Школе  са назнаком „ ЗА КОНКУРС-За секретара".

***

ЈУ Основна школа „Вук Стефановић Караџић"

Бања Лука, Саве Ковачевића бб

директор школе доноси

О Д Л У К У
 О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

Поништава се тачка 1. Конкурса објављеног 10.08.2022. године у дневним новинама „Глас Српске", а односи се на:

 1. - Професор/наставник српског језика - непуна норма - 4 часа - на одређено вријеме - лице са радним искуством, до 31.08.2023. године - 1 извршилац

Тачка 1. Конкурса се поништава  због процедуралне грешке.

***

ЈУ Техничка школа

 ул. Косовке дјевојке број 18,   78 400 Градишка

 

директор ЈУ Техничка школа Градишка расписује

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник Православне вјеронауке  – 10 часова – на неодређено вријеме од 19.09. 2022. год.

 

2. Наставник Православне вјеронауке  –  9 часова – на неодређено вријеме од 19.09. 2022. год.

         

                                      

Општи услови за пријем у радни однос су:

1) да је држављанин РС  или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога.

5) Увјерење о подацима из посебног  регистара лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Увјерења под редним бројем 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним горе наведеним правилником и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о:

- врсти посла

- степену стручне спреме

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме).

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, ако испуњавају остале услове прописане законом.

          Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 16.09.2022. године у 10,00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима.

Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу школе  или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-711.

***

 

BB Coffins "доо

Невесињска бр. 11, Трн-Лакташи

Тел: 051/584-153

Е-mail: bbcoffins@yahoo.com

 

 

ОГЛАС

-за пријем у радни однос-

 

Због повећања обима посла расписује се конкурс.

 

 

РАДНО МЈЕСТО –  Радник у производњи погребне опреме.

 

 

Пријаве лично доставити у сједиште фирме, а све информације можете добити путем броја телефона 065/727-850 .

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

***

"МАНАТЕКС БХ" Д.О.О. Трн,Лакташи

Цара Душана 43

 


На основу указане потребе за попуном радних мјеста

 предузеће „МАНАТЕКС БХ" Д.О.О. Трн

 

расписује

О Г Л А С
За пријем у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто:
1. Магационер/Возач  – 1 извршилац
-    Мјесто рада, Трн,Лакташи; Цара Душана 43
-    Пријем у радни однос на одређено вријеме
-    Пуно радно вријеме.

Услови које кандидат мора испуњавати:
-    ССС                                                                                                                                                                           -    Возачка дозвола,  Б категорија,
-    Управљање виљушкаром

-    Минимално искуство од 1 године на истим или сличним пословима

-    Да је здрав и способан за рад на неведеном радном мјесту,
    
Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију са сликом и контакт податке путем

е-mailа: [email protected]

Контакт телефон: 051/466-001.

***

 ЈУ Средњошколски центар Челинац

ул. Војводе Мишића 36, Челинац

 

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

 1. Дипломирани инжењер машинства, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, непуна норма – 3 часа наставе, са радним искуством       – 1 извршилац;
 2. Професор стручно-теоријске наставе за електротехничку струку, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма, са радним искуством       – 1 извршилац;
 3. Професор стручно-теоријске наставе за електротехничку струку, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, непуна норма – 15 часова наставе, са радним искуством              – 1 извршилац;
 4. Професор енглеског језика и књижевности, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством              – 1 извршилац;
 5. Доктор медицине на одређено вријеме до 31.08.2023. године, непуна норма – 18 часова наставе, са радним искуством                                   – 1 извршилац;
 6. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                    - 1 извршилац;
 7. Наставник практичне наставе за медицинске техничаре (дипломирана медицинска сестра или виша медицинска сестра – техничар), на одређено вријеме до 31.08.2023. године, непуна норма – 8 часова наставе, са радним искуством                        – 1 извршилац;

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама .

 (1)Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са неведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1)Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент; за радно мјесто под тачком 1), 2), 3), 4), 5) и 6).

2) За радно мјесто под тачком 7. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент или овјерену фото-копију дипломе о одговарајућој вишој стручној спреми у којој је наведено стручно звање у одређеној  области или еквивалент;

3) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

5) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

6) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

7) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

8) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

11) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12) За радно мјесто под тачком 6.  потребно је да кандидати доставе сагласност надлежне вјерске заједнице.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 21.09.2022. године (сриједа) са почетком у 10 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

           

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист „Глас Српске".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ „ Др Младен Стојановић" Јошавка

 Јошавка бб, 78244 Јошавка

 

р а с п и с у ј е


 К О Н К У Р С
 за пријем радника

 

 1. Професор хемије- непуна норма- 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године, 1 извршилац;
 2. Професор физике- непуна норма-  2 часа редовне наставе, на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године, 1 извршилац
 3. Професор разредне наставе-приправник– Подручно одјељење Бранешци, пуна норма на одређено вријеме, до краја школске 2022/2023. године – 1 извршилац;
 4. Професор ликовне културе- непуна норма (11 часова редовне наставе)- на неодређено вријеме– 1 извршилац;
 5. Професор историје- непуна норма-4 часа редовне наставе- на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године-1 извршилац.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
1. Да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
  
Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у ОШ , која подразумијева:
-Овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеој области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
-Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту, осим за радно мјесто под редним бројем 3.,
-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
-Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),
-Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме, осим за радно мјесто под редним бројем 3.,
-Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
-Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ " Др Младен Стојановић " Јошавка,  у уторак, 20.09.2022. године, са почетком у 13:00 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.
НАПОМЕНА: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање дистанце,те обавезна употреба маски.  
Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске ", а шаљу се на адресу школе са назнаком „ЗА КОНКУРС".
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ „Новак Пивашевић"  Стара Дубрава

 78 243 Стара Дубрава

 

р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос и то:

 

 1. Наставник/професор хемије, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 4 часа редовне норме – 1 извршилац
 2. Наставник/професор физике, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 2 часа редовне норме – 1 извршилац
 3. Наставник/професор физичког и здравственог васпитања, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 9 часова редовне норме – 1 извршилац
 4. Наставник/професор основа информатике, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 2 часа редовне норме – 1 извршилац.

 

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ,  и посебне услове прописане чланом 104. 105.  и 106.  Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.


Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а то је:
• Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити дана 20.09.2022. године у 10:00 часова.
Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу школе са назнаком „за конкурс".

***

ЈУ ОШ „НОВАК ПИВАШЕВИЋ" СТАРА ДУБРАВА – ЧЕЛИНАЦ

 

доноси:

ОДЛУКУ

о поништењу јавног конкурса

 

I

Поништава се јавни конкурс објављен дана 31.08.2022. године у дневним новинама „Глас Српске" а који се односи на следећа радна мјеста:

 1. Наставник/професор хемије, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 4 часа редовне норме – 1 извршилац
 2. Наставник/професор физике, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 2 часа редовне норме – 1 извршилац
 3. Наставник/професор физичког и здравственог васпитања, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 9 часова редовне норме – 1 извршилац
 4. Наставник/професор основа информатике, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовној установи, 4 часа редовне норме – 1 извршилац.

II

Одлука о поништењу јавног конкурса за наведена рада мјеста ће бити објављена у дневним новинама „Гласу Српске" 07.09.2022. године.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Конкурс објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана 31.08.2022. године, поништава се због процедуралне грешке. Одлука о поништењу конкурса за наведена радна мјеста ће бити објављена у дневним новинама „Глас Српске" дана 07.09.2022. године.

***

ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани

Поточани 78435 

расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ   РАДНОГ  МЈЕСТА

1. РАЧУНОВОЂА ШКОЛЕ, на одређено вријеме- до повратка радника са функције, пуно радно вријеме, 1 извршилац, лице са радним искуством и одговарајућом лиценцом за рад којом се уређује књиговодствено-рачуноводствена област

2. ПРОФЕСОР ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, на неодређено вријеме, непуно радно вријеме( ЦШ, ПШ Хрваћани и ПШ Кокори),14 часова, 1 извршилац, лице са радним искуством  и положеним стручним испитом,

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контак телефоном), на којој треба написати и е-mail адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оргинал или овјерена фотокопија).

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)
 2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),
 3.  Љекарско увјерење да је радно способан, које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( школа ће за изабраног кандидата тражити службенм путем прије заснивања радног односа)
 5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије зансивања радног односа)
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности,полног интегритета, злоставаљања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред  документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних  Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критерујумима из  члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
8.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
9.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за радно мјесто  професор  ликовне културе

11. Одговарајућа  лиценца за рад којом се уређује књиговодствено- рачуноводствена област  за радно мјесто   рачуновођа школе

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању, имају лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом  доставити на адресу школе. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 22.9.2022.  године ( четвртак)  у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 13.30 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе  20.09.2022.године.
Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.
Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЗУ "Пријатељи"

Трг српских бораца 1Ц

Прњавор

Тл. 065-686-778

 

 

ОГЛАС

 

ЗУ "Пријатељи" Прњавор овим путем оглашава потребу за запошљавањем радника  на неодређено радно вријеме ради попуне упражњеног радног мјеста и то:

 

 Доктор медицине и Доктор специјалиста породичне медицине.

 

Услов завршен Медицински факултет са или без радног искуства.

Оглас остаје отворен до попуне радних мијеста.

Плата по договору са могућношћу специјализације.

 

 

 

Јавна установа  Средњошколски центар Мркоњић Град

 Симе Шолаје 91,70260 Мркоњић Град

 Школски одбор ЈУ Машинске школе, Мркоњић Град  

р а с п и с у ј е

КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Средњошколски центар, Мркоњић Град

 

I -   ПРЕДМЕТ

Школски одбор ЈУ Машинска школа, Мркоњић Град расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе  Средњошколски центар,  Мркоњић Град.

II – ОПИС ПОСЛОВА

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу важећим правним прописима.

За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору. Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III- МАНДАТ

Мандат директора ЈУ Средњошколски центар, Мркоњић Град траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања  пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са достављеног списка.

 

 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За директора Јавне установе Средњошколски центар, Мркоњић Град може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању , Правилником о условима и начину избора  директора школе и Статутом школе, и то:

1.Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/ РС,

3) да је старији од 18 година

2.Посебни услови:

1) да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4) да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

5)  да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

 

V- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс приложити :

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не стрије од шсет мјесеци),

-Доказ  односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење у положеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада,

- Доказ о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи, као наставник или   стручни сарадник након стицања дипломе (најмање пет година),

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Препоруку ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Увјерење да кандидат није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора ( школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног центра јавне безбједности затражити увјерење прије заснивања радног односа),

-Увјерење да се против кандидата  не води кривични поступак,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Друге доказе о спровођењу знања и способности.

Докази се достављају у оригинали или овјерене фотокопије у складу са законом и не могу бити старији од шест мјесеци.

VI - РОК ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа  Средњошколски центар, Мркоњић Град, Симе Шолаје 91,70260 Мркоњић Град  СА НАЗНАКОМ „Јавни конкурс за избор и именовање директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

 

Рок за подношење пријава је петнаест(15) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати канидатима.

VII-напомене

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Средњошколски центар, Мркоњић Град у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школе.

***

ЈУ Основна школа „Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град

Његошева 15

70260 Мркоњић Град

расписује:

К О Н К У Р С

за слободна радна мјеста

 1. Наставник српског језика – 8 часова, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до 31.08.2023. године, 1 извршилац;
 2. Наставник физике – 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено             вријеме – до 31.08.2023. године, 1 извршилац;
 3. Наставник физичког и здравственог васпитања - 3 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до 31.08.2023. године, 1 извршилац.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом    пријављивања на конкурс су:

 • да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;
 • да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
 • да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);
 • да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);
 • да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата Школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 • да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;
 2. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ( за лица са искуством);
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 7. Извод из матичне књиге рођених;
 8. Увјерење о држављанству;
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за лица са искуством);
 10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

-    у уторак, 20.09.2022. године са почетком у 09.00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе.

***

ЈУ Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' Кнежево

Ул. Дујка Комљеновић бб

 

расписује

                                                         

К О Н К У Р С

за слободна радна мјеста

 

-наставник разредне наставе – за рад у ПО – (1)   извршилац са  радним искуством и положеним  стручним испитом, на одређено вријеме  до 31.8.2023.године.

-наставник енглеског језика – за рад у ПО 4 (четири)часа редовне наставе – (1)   извршилац са  радним искуством и положеним  стручним испитом, на одређено вријеме  до 31.8.2023.године

--наставник музичке културе 13(тринаест)часова редовне наставе са  радним искуством и положеним  стручним испитом, на одређено вријеме  до повратка радника са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104.  Закона о основном  васпитању и образовању  и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове  у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 177.Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
1. увјерење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,
3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    
Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9.Правилника и то:

а) овјерену фото-копију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је     наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                   г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                      
д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                         

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату  из категорије борца;
и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;     

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана 19.09.2022.године ( понедјељак) у 12:00

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. 
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске". 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе.

***

ЈУ Основна школа „Немања Влатковић" Шипово

 Омладинска 1, 70270 Шипово

 

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник математике, пуна норма ( 16 часова у ПО Пљева и 8 часова у Централној школи), на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ..........1 извршилац,

2. Наставник физике, пуна норма ( 6 часова у ПО Пљева и 18 часова у Централној школи), на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ...........1 извршилац,

3. Наставник руског језика, 14 часова седмично ( 8 часова у ПО Пљева и 6 часа у Централној школи), на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним ...........1 извршилац,

4. Наставник разредне наставе, у ПО Волари, на одређено вријеме, до повратка наставнице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним ...........1 извршилац,

5. Наставник разредне наставе, у ПО Мујџићи, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ...........1 извршилац,

6. Наставник разредне наставе, у ПО Пљева, на одређено вријеме, до 31.08.2023.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ...........2 извршиоца,

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити следећу документацију :

 

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Овјерену фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да доостави кандидат који у току студија није положио предметну групу

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручнре спреме и дужина стажа

10. Увјерење надлежног органа за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење надлежног органа за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. Увјерење надлежног органа за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном стаатусу ратног војног инвалида уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом .

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и

искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене .

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће поставити на огласној табли , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 23.09.2022. године са почетком у 12.00 часова .

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком "за конкурс" , те обавезно назначити за које радно мјесто .

***

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић", Горњи Рибник

                                                      

расписује

К О Н К У Р С

За  наставни кадар у школској 2022/2023.години

 

 

 1. Професор њемачког језика и књижевности ..................................... 14 часова, један извршилац, подручна школа Доњи Врбљани и централна школа,радно искуство и  положен стручни испит,до краја школске 2022/223године,
 2. Професор биологије .................................................... 6 часова, један извршилац,подручна школа Доњи Врбљани,радно искуство и положен стручни испит,до повратка радника са породиљског одсуства,

                                                                                           

 

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

-Увјерење о држављанству 

-Извод из МКР или копија личне карте

-Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту

-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)   

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи потребно је приложити :

-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

-Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

-Доказ о стажу  увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)

-Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен ОСАМ  дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ"Десанка Максимовић" у Горњем Рибнику,  19.СЕПТЕМБРА.  2022.године у 0900 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

***

ЈУ Основна школа „Свети Сава"

 Светосавска 2, 78 220 Котор Варош

 

расписује

 

 КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник основа информатике, пуна норма  - на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

2. Наставник српског језика, пуна норма – на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитим за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

3. Наставник основа информатике, непуна норма (6 часова), на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

4. Наставник њемачког језика, непуна норма (6 часова) – на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

 

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3 и 4  имају и лица из члана 114 став (5)  Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  , а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, за радна мјеста под редним бројем 2 и 4 дана 23.9.2022. године у 11.00 часова, а за радна мјеста под редним бројем 1 и 3 дана 27.9.2022. године у 12.30 часова  у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу школе  са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" МАСЛОВАРЕ

 

                           ТЕКСТ ИСПРАВКЕ КОНКУРСА ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" МАСЛОВАРЕ ОБЈАВЉЕНОГ  ДАНА  31.08.2022. год. У   ДНЕВНИМ НОВИНАМА  " ГЛАС СРПСКЕ".

 

У   Конкурсу ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" МАСЛОВАРЕ објављеном дана 31.08.2022. године у дневним новинама "Глас Српске"  врши се исправка  тачке  2.   и  сада гласи :

 • Наставник физике , 1 извшрилац, 10 часова, на неодређено вријеме, приправник

Исправка се врши због уочене техничке грешке.

Напомена : Тестирање и интервју кандидата који се буду пријавили након објављивања исправке конкурса на  радно мјесто под тачком 2.  одржаће се  дана 23.09.2022. године у   13,00 часова у просторијама школе.

Преостали текст конкурса остаје исти.

***

ЈУ „ Никола Тесла „ Котор Варош

улица Николе Тесле б.б.

 78 220 Котор Варош

 

КОНКУРС

 

За попуну упражњених радних мјеста

  

 1. Професор математике информатике, на одређено вријеме до краја шк.2022/23, односно до 31.08.2023. године, пуна норма (15 часа математике и 4 часа предмети у електро струци), 1 извршилац, са искуством
 2. Професор електро струке (дипл.инж.електротехнике), на одређено вријеме до краја шк. 2022/23 године, односно до 31.08.2023. године, пуна норма, 1 извршилац, приправник,
 3. Професор електро струке (дипл.инж.електротехнике), на одређено вријеме до краја шк.2022/23, односно до 31.8.2023. године, непуна норма 8 часова наставе ,1 извршилац, приправник,
 4. Професор машинске струке (дипл.инж.машинства),на одређено вријеме до  краја шк.2022/23, односно до 31.08.2023.године, непуна норма (9 часова теорије и 4 часа практичне наставе у четвртом степену), 1 извршилац, са искуством,
 5. Професор машинске струке (дипл.инж.машинства),на одређено вријеме до  краја шк.2022/23, односно до 31.08.2023.године, пуна норма, 1 извршилац, са искуством,
 6. Професор права (дипл.правник), на одређено вријеме до краја шк.2022/23, односно до 31.08.2023.године, непуна норма (4 часаса теорије и 2 часа практичне наставе у четвртом степену),1 извршилац, приправник,
 7. Професор за предмете  технологија занимања и познавање материјала за фризере, на одређено вријеме до краја шк.2022/23, односно до 31.08.2023.године, непуна норма (6 часова),1 извршилац,са искуством,
 8. Професор дерматологије (доктор медицине) на одређено вријеме до краја  шк.2022/23, односно до 31.08.2023.године, непуна норма ( 2 часа), 1 извршилац, са искуством.
 9. Професор ликовне културе ( естетика струке ), на одређено вријеме до краја шк.2022/23 године, односно до 31.08.2023. године,непуна норма ( 2 часа ), 1 извршилац ,са искуством.
 10. Професор познавања робе код трговаца , на одређено вријеме до краја шк.2022/23 године, односно до 31.08.2023. године,непуна норма ( 2 часа ), 1 извршилац ,са искуством.
 11. Професор биологије ( екологија и заштита животне средине ), на одређено вријеме до краја шк.2022/23 године, односно до 31.08.2023. године,непуна норма ( 2 часа ), 1 извршилац ,са искуством.
 12. Професор католичке вјеронауке, на одређено вријеме до краја шк.2022/23 године, односно до 31.08.2023. године,непуна норма ( 1 час ), 1 извршилац ,са искуством

 

 

 

Поред општих услова предвиђеним Законом о раду ,  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин РС или БиХ, што се доказује Увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа.

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да притив њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 6. кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и адреса становања и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити и сљедећу документацију, посебни услови,  (овјерене фотокопије):

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклус устудијског

програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,( лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије за оба циклуса стуијског програма ),

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, ( осим под тачкама 2,3 и 6 )

-увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ( осим под тачкама 2,3 и 6 )

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита, ( осим под тачкама 2,3 и 6 )

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ( лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи  за оба циклуса стуијског програма ),

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

- увјерење о радном стажу  од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла а ако је лице радило са непуним радним временом  потребно је то врјеме прерачунати у пуно радно вријеме,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату

из категоријепородице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних срадника као и лица из члана 104.став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, уколико испуњавају остале услове прописаним наведеним законом.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о

поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања

критеријума за пријем.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 22.09.2022. године у 12,00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у школи или поштом на адресу школе са назнаком „Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана