ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

**********************

ЈУ ОШ "МИЛУТИН БОЈИЋ" ПОТКОЗАРЈЕ

Поткозарје бб

78216 Поткозарје

 

Расписује:

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Професор /наставник информатике на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 8  часова - 1 извршилац;

2. Професор /наставник енглеског  језика  на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2  часа - 1 извршилац;

3. Професор /наставник њемачког  језика  на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2  часа - 1 извршилац;

4. Професор /наставник физичког и здравственог васпитања  на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2  часа - 1 извршилац;

5. Професор /наставник хемије  на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 8  часа - 1 извршилац;

6. Професор /наставник математике на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства  - приправник - 16  часова - 1 извршилац;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу; (за радно мјесто под редним бројем 1, 2, 3, 4. и 5.)

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи; (за радно мјесто под редним бројем 1, 2, 3, 4. и 5.)

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца - (за радно мјесто  под редним бројем  1,  2, 3, 4. и 5.)

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 19.10.2021. године (уторак) са почетком у 13 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе са назнаком "За конкурс".

***

 "ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА" АД  - Минутица  БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

• Бањалука, Челинац, Градишка, Лакташи– више извршилаца

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару ("MC of­fi­ce")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених,

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: po­sao@mi­nu­ti­ca.ba .

 

Молбе доставити на адресу:

 

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 "Глас српски - Трговина" а.д - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" БАЊАЛУКА

Саве Ковачевића бб

78000 Бањалука

Расписује:                                             

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка- пуна норма, на одређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, до повратка радника са боловања - 1 извршилац

2. Водитељ продуженог боравка- пуна норма, на одређено вријеме - подручно одјељење Чесма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.8.2022. године - 1 извршилац

3. Професор/наставник разредне наставе - пуна норма  на одређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка радника са боловања  - 1 извршилац

4. Професор / наставник техничког образовања - непуна норма 3 часа, на одређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 31.8.2022. године - 1 извршилац

5. Професор/наставник српског језика - пуна норма  на одређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка радника са функције  - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

 Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, да није старије од 6 мјесеци;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити  22.10.2021. године са почетком  у 12 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Бањалука, Саве Ковачевића бб, 78000 Бањалука, са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ "ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА"  БАЊАЛУКА

Јована Рашковића, бр. 28

78 000 Бањалука

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Психолог  - 1 извршилац, на неодређено вријеме, 50% норме;

 

За радно мјесто под редним бројем један, тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

      Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца или послодаваца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

        Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  21.10. 2021. године (четвртак) у 11 часова у просторијама ЈУ "Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора" Бањалука у улици Јована Рашковића, бр. 28, обавиће се тестирање и интервју.

       Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

       Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: ЈУ "Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора" Бањалука, улица Јована Рашковића, бр. 28, 78 000 Бањалука, са назнаком "За конкурс".  

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ" БАЊАЛУКА

Јована Дучића број  23

78 000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

          За директора школе може да буде изабрано лице које  испуњава сљедеће услове:

1. има завршен најмање први циклус студијског програма стечен након четири године студија и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3. није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против

њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. има предложен програма рада и истиче се својим радом и способностима  за организовање васпитно-образовног рада школе,

5. испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе о испуњавању свих ставки услова конкурса и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених ,

-  љекарско увјерење (изабрани кандидат ће доставити након избора, не старије од шест мјесеци),

- диплому о завршеној стручној спреми,

- увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца )

- потврда о радном стажу,

- кратку биографију у којој наводи до сада остварене резултате у раду,

- приједлог програма рада за четворогодишњи период.

Директор школе се именује на период од 4 (четири) године.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе оригинална документа  или овјерене копије истих.

Пријаве са доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу : Јавна установа Музичка школа "Владо Милошевић" Бањалука, Ул. Јована Дучића број  23, 78 000 Бањалука .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе, о именовању  директора у року од осам ( 8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ" БАЊАЛУКА

Јована Дучића број  23

78 000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника:

 

Наставни предмет:

 

1.  Професор клавира – 2 извршиоца  –  на одређено вријеме до краја наставне 2021/2022 године – пуна норма,

2. Професор клавира – 1 извршилац  –  на одређено вријеме до повратка радника са именоване функције – пуна норма,

3. Професор клавира – 1 извршилац  –  на неодређено вријеме - пуна норма,

4. Професор тамбуре – приправник – 1 извршилац - на неодређено вријеме – пуна норма,

5. Професор флауте  – 1 извршилац  –  на одређено вријеме до краја наставне 2021/2022 године – пуна норма,

 

            Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати  морају имати завршен одговарајући факултет, осим за радно мјесто под редним бројем

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом, осим под тачком 4.,  а уколико се не пријави лице са положеним стручним испитом биће примљен кандидат без положеног стручног испита.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са највише остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома  наведеног факултета , а под тачком 2. завршен одговарајући степен и врсту школске спреме – III, IV или V степен стручне спреме, техничка занимања.

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

-  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге  рођених  или овјерена копија личне карте,

-  увјерење о држављанству РС или БиХ,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-  увјерење издато од Завода о запошљавању  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном  стажу издато  од  ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Музичка  школа "Владо Милошевић" Бањалука, улица  Јована Дучића број  23.

Напомена: Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 19.10.2021. године у 12 часова у просторијама музичке школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе. Изабрани кандидат ће накнадно, а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен  8 дана од дана објављивања. 

***

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" БАЊАЛУКА

Мише Ступара 24

78000 Бањалука

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, пуна норма,  на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 28.2.2022. године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу – 1 извршилац.

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6 Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС (БиХ), а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назнаком на које радно мјесто се пријављује) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под тачком 1. обавиће се у сриједу, 20.10.2021. године, са почетком у 12.40 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце и обавезно ношење заштитне маске.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука, Мише Ступара 24, 78000 Бањалука, са назнаком "За конкурс ".

***

ЈУ "ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА", БАЊАЛУКА

Младена Стојановића 7

78000 Бањалука

 

 

ПОНИШТАВАЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

објављеног 15.9.2021. године

 

          Конкурс објављен 15.9.2021. године,  у дневном листу "Глас Српске" за упражњено радно мјесто под тачком 2. наставник њемачког језика, 1 извршилац на неодређено вријеме, непуна норма (10 часова) - радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, поништава се због процедуралних и техничких пропуста током провођења конкурсне процедуре.

Нови конкурс за пријем наставника њемачког језика ће бити објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске  у дневном листу "Глас Српске".

***

"СТАРСС" ДОО БАЊАЛУКА

Славићка бб Бронзани Мајдан

78 000 Бањалука

 

ЗАПОШЉАВА:

• 4 радника са завршеном електро или машинском школом

• није потребно радно искуство

• обезбијеђен превоз

• 2 смјене

Радно мјесто: помоћни радник у производњи на ЦНЦ машинама за бризгање пластике.

Оглас је отворен 10 дана.

Молимо озбиљне и заинтересоване да своје пријаве шаљу на е-mail:

starss.bl@gmail.com

***

ЈЗУ БОЛНИЦА ГРАДИШКА

Др Младена Стојановића 20

78400 Градишка

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

1. Доктор медицине .......................................................…..3 извршиоца

 

Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови:

- да су држављани БиХ;

- да су старији од 18 година;

- да имају општу здравствену способност (љекарско увјерење накнадно прилаже изабрани кандидат);

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање посла за наведено радно мјесто, да им није изречена мјера забране обављања дјелатности на коју се односи конкурс, односно да се против њих не води кривични поступак.

 

Посебни услови:

 

- завршен медицински факултет;

- посједовање лиценце за рад;

- положен стручни испит;

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе сљедећа документа:

• Кратку пословну биографију (са контакт подацима);

• Овјерену фотокопију дипломе медицинског факултета;

• Овјерену фотокопију лиценце за рад;

• Овјерену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

• Извод из матичне књиге рођених;

• Овјерену фотокопију увјерења надлежног суда да није осуђиван за кривично дјело, да му није изречена мјера забране обављања дјелатности на коју се односи конкурс и да се против кандидата не води кривични поступак;

• Уверење о држављанству;

• Увјерење ЦИПС-а о пребивалишту.

 

Радни однос се заснива на пуно радно вријеме.

 

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника у радни однос ће претходно обавити разговор, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања истог у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за избор кандидата по огласу је 30 дана по истеку рока за пријаву.

Пријаве са потребном документацијом могу се предати на протокол ЈЗУ Болнице Градишка или путем поште на адресу: ЈЗУ Болница Градишка, Др Младена Стојановића 20, 78400 Градишка, са напоменом за конкурс.

***

ЈУ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ТРН

Доситејева 34

78252 ТРН

Расписује:

 

КОНКУРС

за радна мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе, рад у ПО Гламочани, на одређено радно вријеме, до 31.8.2022. године, лице са искуством, положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Професор/наставник разредне наставе, пуна норма, приправник, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању члан 104. став 1.и 6. и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да је радно способан,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата ( назначити адресу и контакт телефон),

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – за кандидате под тачком 1.,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца - за кандидате под тачком 1.,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о   утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима,

14.   Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли стаж ван школе у трајању од најмање једне године у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 19. октобра 2021. године  са почетком у 10 часова  у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен  на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "за конкурс".

 О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 22. октобра 2021. године.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***

"МАЛИШИЋ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" д.о.о. ЛАКТАШИ

Карађорђева 1

Лакташи

Дистрибутерска твртка "MILAŠIĆ" EXPORT-IMPORT д.о.о., Читлук,  расписује:

 

НАТЈЕЧАЈ

за попуну радног мјеста

 

- Возач - достављач

 

Опис посла

- врши пријевоз и доставу робе из продајног асортимана друштва цестовном, домаћем промету

-обавља послове вожње и пријевоза возила твртке,

- брине се о техничкој исправности возила и хигијени возила,

- ради на одржавању возила.

- припрема и вози возило на технички преглед.

- одговара за возило док га вози , као и за алат и други материјал који се налази уз возило.

- обавља и друге сродне послове у оквиру своје стручне спреме,

 

Основни увјет

- возачка дозвола Ц категорије и положен државни испит за кв возача моторних возила, те посједовање картице за дигиталне тахографе

 

Остали увјети

- комуникативност и професионалан однос према послу

- особа с изнимним смислом за организацију, точност и правовременост

- одговорна, стабилна и смирена особа

- брзо усвајање протокола функционирања трговачког друштва

- брза прилагодба радном тиму

 

Стручна спрема:

Најмање Средња стручна спрема

 

Потребне године искуства:

Пожељно

 

Мјесто рада:

Подручје Бање Луке

 

Више о твртци:

www.malisic.ba

www.facebook.com/malisic.export.import/?ref=ts&fref=ts

 

Пријаве с фотографијом слати искључиво на е-mail: бањалукаЖмалисиц.ба.

Натјечај остаје отворен до 8.10.2021. године

***

ЈУ ОШ "НОВАК ПИВАШЕВИЋ"

СТАРА ДУБРАВА – ЧЕЛИНАЦ

Стара Дубрава бб

78 243 Стара Дубрава

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1. Секретар школе (непуна норма - 80% радног времена) на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду и  посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а то је:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених  најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом;

• Увјерење о положеном стручном испиту;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити дана 18.10.2021. године у 10 часова.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Трг бораца број 1

78420 Србац

 

 

Начелник општине Србац расписује:          

                      

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме:

1. Самостални стручни сарадник за послове заштите животне средине -  1 извршилац,

2. Самостални стручни сарадник за главну књигу трезора - 1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

- Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV – Општи и посебни услови:

Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан  IX став 1. Устава БиХ и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

Посебни услови:

За радно мјесто под 1.

Четворогодишњи студиј, природно-математички факултет или први циклус студија - дипломирани еколог са најмање 240 EC­TS бодова, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под 2.

Четворогодишњи студиј, економски факултет или први циклус студија - дипломирани економиста са најмање 240 EC­TS бодова, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

Лице које је радило у другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад у управи може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења.

В – Неспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

ВИ - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фотокопију дипломе, фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фотокопију увјерења о држављанству, фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  ИЏ  став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије  објављивања конкурса и да се на њега не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из тачке шест конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

          Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фотокопије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију

VIII - Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику РС" и дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

IX -  Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.) - Пријава на јавни конкурс, који се  може преузети у Шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" РАЗБОЈ

Лијевче бб

78429 ЛИЈЕВЧЕ

 расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Водитељ продуженог боравка

- 4 извршиоца  на одређено радно вријеме, до 30.6.2022. године, пуна радна норма, положен стручни испит

2. Професор/наставник  разредне наставе

- 1 извршилац на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства (20.6.2022. године), положен стручни испит

3. Професор/наставник математике

 - 1  извршилац на одређено радно вријеме, норма 8 часова, до 31.8.2022. године, приправник

         

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 За наведена радна мјеста траже се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

                      Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

  

Потребна документација

           Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, краћом биографијом и списком докумената који се достављају, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

                         1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

                         2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

                         3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

                         4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

                         5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

                       6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

               Увјерење из става 1. тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

               Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , и то:

                         1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.                         

                         2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

                           3. Увјерење о положеном стручном испиту, или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

                           4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

                           5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

                           6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

                           7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

                           8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

                          9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

              Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. став 1. Закона.

             Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

               Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 18.10.2021. године у 12 часова у просторијама школе.

               Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.

               Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

               Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

               Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

               Пријаве са документацијом и назнаком "за конкурс" доставити на адресу школе.

               Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу "Глас Српске".

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ПРЊАВОР

Цара Лазара 26

78430 Прњавор

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор разредне наставе - 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом – до повратка радника са боловања.

2. Професор разредне наставе за водитеља у продуженом боравку - 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом – пуна норма до 30.6.2022. године.

3. Професор разредне наставе за водитеља у продуженом боравку - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом – на пола радног времена, до 30.6.2022. године.

 

 

          За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

    5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

   6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

   7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

   8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

  9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 11. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

 12. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

  13. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

 14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

 15. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

  16. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервју  у сриједу,  20.10.2021. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Никола Тесла" Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу Школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" ПОТОЧАНИ

78435 Поточани 

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник / професор биологије, пуна норма, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.12.2021. године,  до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, централна школа Поточани, Подручна школа Хрваћани, Подручна школа Кокори

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, на којој треба написати и и-мејл адресу, како би комисија доставила Обавјештење  за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте (да је пунољетан),

3.  Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж.

7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе:  ЈУ Основна школа

 "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 21.10.2021. ( четвртак) године у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 13 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе у уторак 19.10.2021. године.

Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1

78430 ПРЊАВОР

 

На основу члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању в.д. директора  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор  рачунарства и информатике и стручних предмета у рачунарско-информатичком смјеру, за 20 часова - пуна норма на одређено вријеме до 31.8.2022. године, приправник - 1 извршилац

2. Професор рачунарства и информатике и стручних предмета у рачунарско-информатичком смјеру, за 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2022. године,  приправник - 1 извршилац

3. Професор руског језика за 2 часа на одређено вријеме до повратка радника са функције, приправник - 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

 За наведена радна мјеста, поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1., 2.  Закона о средњем образовању и васпитању, чланом 5. и 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника врши се у складу са  Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Потребна документа:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

2. увјерење о држављанству РС или БиХ,

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од 3 мјесеца),

5. овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент

6. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

9. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које  не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидати који буду изабрани, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,  злоупотребе опојних средстава  и увјерење  о подацима из посебног регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће затражити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 19.10.2021. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор,  са почетком у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на сајт школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр.1, 78430 Прњавор са назнаком "Пријава на конкурс  за радно мјесто професор".

***

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Стојана Јанковића 1

МРКОЊИЋ ГРАД

 

На основу члана 48. тачка 3) и  члана 77. Закона о судовима Републике Српске и члана 8. Правилника о унутрашњем судском пословању, предсједник Основног суда у Мркоњић Граду  објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на неодређено вријеме једној извршиоца, на радно мјесто - Референт за пријем и отпрему поште и архиву, уз обавезан пробни рад.

 

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове:

- завршена средња управна или биротехничка школа, економска школа или гимназија, а изузетно нека друга средња школа – ССС/ИВ степен,

- положен стручни испит за рад у органима управе,

- познавање рада на рачунару,

- 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Диплому - свједочанство о завршеној школи,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење да се не води кривични поступак не старије од  6 мјесеци,

- Доказ о радном искуству,

- Доказ о положеном стручном испиту,

- Доказ о познавању рада на рачунару.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

 

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из огласа, Комисија за спровођење јавног огласа обавиће улазни интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени путем контакт  телефона, који су  обавезни навести у пријави.

 

Изабрани кандидат прије заснивања радног односа доставља: увјерење о здравственој способности,  овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци затвора или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду и овјерену изјаву да није отпуштан из државног органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Основног суда у Мркоњић Граду.

 

Пријаве са потребним доказима достављају се лично  или путем поште на адресу:

Основни суд у Мркоњић Граду, ул. Стојана Јанковића број 1

са назнаком: "Пријава на оглас".

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ – ДРИНИЋ

Центар 15

79290 ДРИНИЋ

 

На основу  Закона о раду и чл.4 Посебног Колективног уговора запослених у здравству, чл. 24. Статута  Дома здравља и  Одлуке бр.186/2021 ЈЗУ Дом здравља расписује:

 

ОГЛАС  

за слободно радно мјесто

 

1.  Доктор медицине – 1 извршилац на одређено вријеме

 

Услови:

- завршен медицински факултет

- положен стручни испит,

- са и без радног искуства.

 

Пријаве се подносе на адресу Установе (директору).

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Уз пријаву доставити следећа документа:

 

- Доказ о завршеном факултету,

- Доказ о положеном стручном испиту,

- Извод из Матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- Увјерење о радној способности  (након избора).

 

Непотпуне пријаве ће се одбацити.

О избору кандидати ће бити писмено обавијештени у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о избору.

***

ЈУ ОШ "НЕМАЊА ВЛАТКОВИЋ" ШИПОВО

Омладинска 1

70270 ШИПОВО

 

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

 

1. Наставник техничког образовања, 4 часа седмично ( 1 час у Централној школи и 3 часа у ПО Пљева), на одређено вријеме - до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом........................................................................ 1 извршилац

2. Наставник  информатике, 4 часа седмично ( 1 час у Централној школи и 3 часа у ПО Пљева), на одређено вријеме - до 31.8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ............................................................................................................... 1 извршилац

3. Наставник математике, пуна норма (6 часова у Централној школи и 12 часова у ПО Пљева), на одређено вријеме – до повратка наставнице са боловања,   лице са радним искуством и положеним стручним испитом  ............................................................................................................ 1 извршилац

4. Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а што подразумијева:

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

8.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица   која траже запослење,

9.  Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног  радног стажа по врстама посла,

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Право учешћа на конкурсу  имају лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци  уколико испуњавају услове прописане Законом  о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 177. Закона.

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће  поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22.10.2021. године  са почетком у  9.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе,  у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА МАЧКИЋ" ПРЕВИЈА

Доња Превија бб

79287 ПРЕВИЈА

расписује:

 

КОНКУРС

за избор директора школе

I – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању  и Статутом школе.

II -  Мандат

Директор се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат  се рачуна од дана ступања на дужност.

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из радног односа остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорим за запослене у области образовања и културе Републике Српске, Статутом школе те  Правилником о раду.

IV – Услови 

За директора основне школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, а то су :

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност  за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања  дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном  пресудом на безусловну казну  затвора, против којег није  покренут кривични  поступак за дјела  учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ

V - Сукоб интереса

Кандидати за избор директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти РС.

 

VI –Потребна документација

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1) Извод из матичне књиге рођених,

2) Увјерење о држављанству,

3) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

4)  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност),

 5)  Диплому о завршеној стручној спреми,

 6)  Увјерење о положеном стручном  испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

 7)  Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник     или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

 8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора  (школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата , а прије ступања на дужност

 9) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против   достојанства личности, морала, службене дужности полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

10) Приједлог програма рада  директора у наредном четворогодишњем мандату,

11) Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији  у складу са законом.

 

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе,

са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VIII - Напомена

Министарство  просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке. Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке. 

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОТОР ВАРОШ

Светосавска 2

78 220 КОТОР ВАРОШ    

Расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Педагог - на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6 Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

 3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 19.10.2021. године у 11 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ЈЕЗЕРО

Вука Караџића бб

70 206 ЈЕЗЕРО

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Наставник техничког образовања - 1 извршилац, 4 часа, на одређено вријеме, до 31. 8.2022. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

- Наставник математике 1 извршилац, 16 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

I Општи услови за пријем кандидата:

-  да је држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству),

-  да је пунољетан (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

         

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци,  

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење надлежног органа о статусу члана породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније 3 (три) дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 21.10.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.   

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве на интервју и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Пријаве слати на адресу школе у року 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком "за конкурс". Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана