ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

Ведрана Кулага Симић
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***************************

Компанија: Поанта Х2О д.о.о.

Град: Бања Лука

 

КОНКУРС

 

ПОАНТА Х2О д.о.о је генерални увозник филтера и омекшивача за третмане воде, зато је у потрази за новим чланом тима на сљедећој позицији:

 

- Теренски комерцијалиста (м/ж)

За подручје Бањалука - Прњавор

Потребне квалификације:

• Радно искуство у продаји;

• Познавање регионалног тржишта;

• Комуникативност и изражене преговарачке вјештине;

• Проактиван приступ и самосталност у извршавању послова;

• Познавање рада на рачунару (MS Office);

• Возачка дозвола Б категорије;

• ССС/ВШС/ВСС.

Број позиција: 1

 

- Административни референт (м/ж)

 

Стручна спрема и компетенце:

• Минимум ССС

• Познавање основа књиговодства

• Искуство у администрацији

• Одлично познавање рада на рачунару, MS Office пакета, посебно Excel програма

• Прилагодљивост и добре комуникацијске вјештине, тимски играч.

Нудимо:

• Динамичан и занимљив посао у тиму,

• Стимулативну зараду по учинку и залагању.

 

- Козметичарка (м/ж)

 

• Обављање услуга козметичких третмана лица и третмана тијела, масаже, и услуге педикира, маникира и депилације,

• разговор са клијентима и помоћ у избору одговарајућег третмана.

Услови:

• Пожељно искуство у педикира и маникира,

• познавање основа дерматологије,

• љубазност, комуникативност, одговорност, спремност за тимски рад

 

Пријава, рокови и остале информације

 

• Ако испуњавате тражене услове и желите се представити путем индивидуалног усменог разговора, молимо вас пошаљите молбу и CV са назнаком позиције за коју се пријављујете најкасније до 25.1.2021. године путем и-мејла: poantah2o@gmail.com .

пријаве се примају до 15.1.2021.  године

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ”

БАЊАЛУКА

Ул. Јована Дучића бр.23

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за пријем радника

 

Наставни предмет:

 

1. Професор тамбуре -  1 извршилац -  на неодређено вријеме,

2. Професор кларинета – 4 наставна часа – 1 извршилац на одређено вријеме, до краја наставне 2020/2021 године.

 

           

    Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати  морају имати завршен одговарајући факултет.

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са највише остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома  наведеног факултета.

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

-  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге  рођених  или овјерена копија личне карте,

-  увјерење о држављанству РС или БиХ,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-  увјерење издато од Завода о запошљавању  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном  стажу издато  од  ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу школе.

Напомена: Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 18.1.2021. године у 10 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс . Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе. Изабрани кандидат ће накнадно а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања. 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”

БАЊАЛУКА

Бистрица бб

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну  радног мјеста

1. Професор/наставник српског језика на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу -  9 часова у Подручном одјељењу Перван - 1 извршилац;

2. Професор/наставник физике  на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства - приправник, 16 часова (Централна школа, ПО Борковићи и ПО Перван) - 1 извршилац;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;(за радно мјесто под редним бројем 1.)

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи; (за радно мјесто  под редним бројем 1.)

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца - (за радно мјесто под редним бројем 1.)

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 20.1.2021. године (сриједа ) са почетком у 9 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на  адресу школе  са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                 

ЈУ ГИМНАЗИЈА, ГРАДИШКА

Ул. Петра Мисимовића 3а,

тел.051/814-783 ,

 е-mail: ss15@skolers.org

директор школе расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Опис радног мјеста

- Професор математике и информатике, један извршилац, 14 часова наставе седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању на одређено вријеме, од 21.1.2021. до 31.8.2021. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

*Да је држављанин РС - БиХ - увјерењем о држављанству,

*Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених,

*Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

*Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

*Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС”, бр. 120/20) као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

*Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

*Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића  3а, 78400 Градишка, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу најкасније 3 дана прије заказивања тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 15.1.2021. године са почетком у 11.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 15.1.2021. године са почетком у 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ”

ГРАДИШКА, Михајла Пупина 10,

тел.: 051/813 - 313,

Е-mail: ос035@skolers.org

               

директор установе  расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, за рад у продуженом боравку - до 30.6.2021. године - 2 извршиоца, лица са искуством

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су

према члану 5. Правилника:

1. Да је држављаним РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом     личне карте,

3. Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које    не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног     избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства     личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и     другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела  сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против   достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања  дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

  Увјерење из става 1. т. 4. и т. 5 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

Посебни услови:

-  за водитеља продуженог боравка - под редним бројем 1. - да има завршен први циклус  одговарајућег студијског програма и звање професор разредне наставе или еквивалент,        односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог   звања у васпитно-образовном раду;

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговрајућој области;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.   Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији           незапослених лица која траже запослење;

4.  Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке   из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа    по врстама посла;

5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Листа кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће објављена на огласној табли школе.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен 18.1.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама  школе. Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

***

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ ДОО ЛАКТАШИ

Карађорђева бр.44, 78250 Лакташи

Телефон: +387(0)51 532 256

Е-mail: info@termelaktasi.com  

 

На основу указане потребе, директор Терме Лакташи д.о.о. Лакташи објављује

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено вријеме

 

1. Кувар ..................................1 извршилац

 

Услови: Општа радна и здравствена способност

    Посебни услови:  - ССС – КВ кувар;

                          - Елементарна комуникација на енглеском језику;

                                 - Општа култура понашања и комуникације;

                                 - Радно искуство у струци - пожељно;

                                 - Склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

Услови: Општа радна и здравствена способност

    Посебни услови:  - ССС – КВ кувар или друга струка;

                           - Елементарна комуникација на енглеском језику;

                                 - Општа култура понашања и комуникације;

                                 - Радно искуство у струци - пожељно;

                                 - Склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

Посебно напомињемо да у обзир долазе и кандидати са подручја општина Бањалука, Градишка и Србац. Послодавац обезбјеђује топли оброк и исплату накнаде превоза у висини пуне мјесечне карте у јавном превозу, а за кандидате из удаљених општина смјештај.

 

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију Хотела “Сан”, Лакташи, улица Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mail-а terme@termelaktasi.com .

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ПРЊАВОР

директор школе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног  мјеста на одређено вријеме

 

 

1. Наставник / професор разредне наставе (централна школа одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка наставнице са неплаћеног одсуства)  - 1 извршилац

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Потребна документа:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана 20.1.2021. године у 10 часова.

 

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

Контакт телефон: 051/597-123

 

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

                   

1. Наставник/професор за наставни предмет техничко образовање и информатику - 50% норме.... 1 извршилац на неодређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способност, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. овог закона.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 18.1.2021. године у 9 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање или интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће се разматрати.

 

Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком  “Пријава на конкурс”  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

 

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра, те обавезна употреба маски.

 

Контакт телефон: 051/597-123-школа.  

 

  

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана