ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*************

****************

“ФИНИУС” ДОО БАЊАЛУКА

 

Предузеће “Финиус” д.о.о. Бањалука, дана 24.12.2019. године за пријем у радни однос расписује сљедећи:

 

КОНКУРС

 

1. Достављач тапацираног намјештаја    1  извршилац;

 

 

Услови за кандидате:

- ССС било којег смјера;

- Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима;

- Положен возачки испит “Б” категорија;

- Добре комуникацијске способности;

- Склоност ка тимском раду;

 

 

Локација на којој ће се обављати послови за које се расписује конкурс је Бањалука, салон “Урбан намјештај”.

 

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве могу доставити на мејл: инфоЖфиниус.ба, путем поште на адресу Ул. Слободана Кустурића бр. 9, Бањалука 78 000 или путем телефона 051/961-633.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста, а најдуже 15 дана од дана објаве конкурса.

***

ТРГОВИНА “ДУЈИЋ” СП

ТРЖНИЧКА 11, БАЊАЛУКА

Телефон: 061-923-860

расписује

ОГЛАС

за рад на

неодређено вријеме

 

- Трговац  ............................................................................................ 1 извршилац

 

Услови:

- средња стручна спрема

- РВИ од 40% или више

 

Посебан захтјев :

Пријаве на оглас телефоном или на мејл zone.dubica@gmail.com

 

Оглас је отворен до 25.1.2020. године.

***

МИ-БОСПО је прва Микрокредитна фондација која становништву омогућава приступ кредитима, са посебним фокусом на жене предузетнице ниских примања, с циљем јачања и подстицања предузетничког духа жена и с циљем јачања њиховог економског и друштвеног положаја.

Подржавајући и подстичући предузетнички дух жене економски јачамо породицу и утичемо на смањење сиромаштва у друштву.

Будите дио успјешног МИ-БОСПО тима и пријавите се на

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

- Кредитни/а аналитичар/ка, два/ије (2) извршитеља/ке

Мјесто рада:  Бањалука

Опис посла:

Идентификује добре клијенте и врши промоцију МИ-БОСПО производа, одрађује кораке обраде кредита према кредитним политикама, осигурава повратак клијената.

 

Нудимо:

• Угодну радну атмосферу

• Стимулативна примања

• Сталне едукације и усавршавање у току Ваше каријере у МКФ МИ-БОСПО

• Могућност напредовања

 

Услови за пријаву:

• ССС, ВШС, ВСС, економског  смјера

• возачка дозвола Б категорије

• познавање рада на рачунару Word и Excel

• спремност за рад на терену

Личне квалитете: изражена комуникативност, транспарентност, способност преговарања.

 

Радни однос се закључује на одређено вријеме у трајању од дванаест (12) мјесеци уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме.

Пробни рад је у трајању од три (3) мјесеца.

Заинтересовани?

 

Радујемо се Вашој пријави путем:

•        www.mi-bospo.org; под рубриком 'ЗАПОСЛЕЊЕ',

•        е-mail mi-bospo@mi-bospo.org ;

•        поште на адресу: МКФ МИ-БОСПО Тузла, ул. Босне сребрене бб, 75000 Тузла

 

Уз образац Пријаве за  запослење обавезно је доставити и мотивационо писмо.

Више информација о огласу можете добити на бесплатну инфо линију 035 275-333.

Крајњи рок за пријаву је 21.1.2020. године.

Уколико испуњавате услове тражене у огласу бићете контактирани у веома кратком року.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Улица Мирка Ковачевића 27,

 78000 Бањалука

расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

1. Проф/наст. музичке културе –приправник  –  1 извршилац –  на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, односно до 31.12.2020.

 

За радно мјесто под редним бројем 1. тражи се приправник

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104., 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 24.1.2020. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе назнаком “за конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА, БАЊАЛУКА

Ул. Младена Стојановића бр.7

78000 Бањалука                                                           

расписује

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

          I Предмет:

Школски одбор ЈУ Грађевинска школа Бањалука расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Грађевинска школа Бањалука (у даљем тексту директор школе).

 

           II  Опис послова:

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

           III   Мандат:

1. Мандат директора траје  четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност. 

2. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

           IV Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању:

 

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година

2. Да је држављанин РС односно БиХ

3. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

 

Посебни услови:

1. Има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. Није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4. Има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. Испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

 

          V Потребна документација:

          Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити сљедећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци),

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент),

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, односно за обављање васпитно-образовног рада,

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (затражиће школа по службеној дужности за кандидата који буде изабран по конкурсу),

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице  (не старије од 3 мјесеци),

8. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим доказује да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

9. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и  до сада оствареним резултатима рада,

10. Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период.

 

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

              Достављена документа неће се враћати кандидатима.

 

             VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

 

          Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у затвореној коверти лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком за “ Јавни конкурс за избор директора школе”.

           Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

              Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Грађевинска школа Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА”, ГРАДИШКА

Видовданска 58, тел.: 051/813-385,

е-mail: ss17@skolers.org

 

директор ЈУ Средње стручне и техничке школе Градишка расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор услуживања - 8 часова теорије и 12 часова практичне наставе, у занимању угоститељски техничар и конобар. Потребна стручна спрема: висока угоститељска; виша угоститељска; менаџер хотелијарства-ресторатер; виши стручни радник технологије услуживања; 1 извршилац, са радним искуством, на неодређено вријеме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

Уз потписану пријаву потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе за занимање у којој је наведено стручно звање;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

3.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

- врсти посла

-  степену стручне спреме

- дужини оствареног радног стажа

 5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

  7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ће се обавити дана 21.1.2020. године у 12 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ 78405

тел:051/ 899 010, 899 011, 899 012

 е-mail: os037@skolers.org

директор  школе  расписује

 

                                                                                          

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник/професор разредне наставе  - 1 извршилац  (пуна норма), лице са радним искуством и положеним  стручним  испитом  на одређено вријеме  до повратка радника с боловања.

2. Професор  хемије - 1 извршилац  8 часова непуна  норма - приправник  лице без радног  искуства   на одређено вријеме,  до повратка радника с породиљског боловања, по распореду часова понедјељак и уторак.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених и овјереном  копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу  а прије  заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотреба опојних средстава што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Посебни услови:

- за наставника под редним бројем 1 - да има завршен први циклус одговарајућег студијског програма и звање професор  разредне наставе или еквивалент , односно високу стручну спрему и радно искуство након стицања стручне спреме и траженог звања у васпитно –образовном раду;

- за наставника под редним бројем 2. да има завршен први циклус одговарајућег   студијског  програма и звање професор  хемије  или еквивалент , односно високу стручну спрему  без радног  искуства  приправник ,

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту , за кандидате под тачком 1 ,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9. Увјерење о неосуђиваности,

Право учешћа на конкурс на основу члана 104.  Став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која  су стекла  радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном  васпитању и образовању,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс  неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју и тест.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса ће се обавити  17.1.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама  школе.

Кандидати се неће позивати  посебно на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту  или  интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)  дана  од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве са документацијом  достављају се на адресу школе: ОШ “Младен Стојановић” Г. Подградци  78405 Горњи Подградци.                                 

***

ЈУ ЦСШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СРБАЦ,

 Ул. Данка Митрова 5,

 78420 Србац

Школски одбор расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор  и именовање директора школе

 

1. За директора може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- да се на кандидата не односи члан 9. став 1. Устава БиХ,

- да се против кандидата не води кривични поступак,

- да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- да кандидат не обавља дужност, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса (“Сл. гласник РС” број 73/08 и 52/14),

- да има завршен први циклус студијског програма стечен након 4 године студија, и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне тачке,

- да има предложен Програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе.

2. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама.

3. Директор се именује на период од 4 године

4. Документи које су кандидати дужни приложити уз пријаву:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- љекарско увјерење, не старије од 6 мјесеци

- овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан 9. став 1. Устава БиХ,

- уверење да се против кандидата не води кривични поступак,

- увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса (“Сл. гласник РС” број 73/08 и 52/14),

- овјерену копију дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за самостално обављање васпитно-образовног рада,

- потврду о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи и

- програм рада за мандатни период.

5. Сви кандидати ће писаним  путем бити обавијештени о избору директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве и потребну документацију доставити лично у секретаријат школе или на адресу: ЈУ Центар средњих школа  “Петар Кочић” Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

Информације на телефон: 051-740-135

***

ЈУ ЦСШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СРБАЦ,

Ул. Данка Митрова 5,

 78420 Србац

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Вјероучитељ исламске вјеронауке (4 часа), са радним искуством  на одређено вријеме, до 10.6.2020. године

 

          Поред  услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС”  број 34/15 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број 29/12 и 80/14 и 83/15).

          Пријем радника врши се у складу с Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

Потребна документа:

1. Пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује са контакт подацима (адреса, телефон, и-мајл)

2. Увјерење о држављанству

3. Извод из матичне књиге рођених

4. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске  установе о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

7.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

8. увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством  (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

13. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани  кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

14. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

15. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије  приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који  су доставили потпуне и благовремене пријаве  и који испуњавају  услове конкурса, обавиће се  тестирање и интервју 17.1.2020. у 8  часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања, а по могућности и на интернет страницу школе.

 Школа кандидате неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  8 дана од дана објављивања у дневним новинама. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:  ЈУ Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

          Контакт телефон 051-740-135.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”БЈЕЛАЈЦЕ

Бјелајце бб, 

70 260 МРКОЊИЋ ГРАД;

Тел: 050 251 173;

 е-mail: оs061@skolers.org

директор школе  расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор разредне наставе, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, лице са искуством (положен стручни испит), до 26.2.2020. године, у Подручном одјељењу Баљвине.

2.  Професор или наставник математике 16 часова на одређено вријеме, лице са искуством (положен стручни испит),  до повратка радника са функције, најдуже до 25.2.2020. године ....1 извршилац

3. Професор или наставник физике на одређено вријеме 6 часова, лице са искуством (положен стручни испит), до повратка радника са функције, најдуже до 25.2.2020. године ....1 извршилац 

I  Општи услови за пријем :

                         - да су држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству)

                          - да су старији од 18 година (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте)

                   - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.

 

          Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да су радно способни, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II  Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, број:44/17 и 31/18) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС” број: 74/18 и 26/19):

         

          - овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

          - увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

          -  додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци.

          -  увјерење о положеном стручном испиту.     

          - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

          - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

          - увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          - увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

    Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити  интервјуисани и тестирани дана 21.1.2020. године у 9 часова у просторијама матичне школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласни таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.    

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

начелник општине Шипово, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења за буџет, финансије, управљање развојем и привреду и начелника одјељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове у општинску управу Шипово

 

I - Начелник општине расписује јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења за буџет, финансије, управљање развојем и привреду и начелника одјељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове, и то:

1. Начелник одјељења за буџет, финансије, управљање развојем и привреду .......................................................................................................... 1 извршилац

2. Начелник одјељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове ........................................................................................................... 1 извршилац

 

II – Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Шипово (“Службени гласник општине Шипово”, број: 18/19).

Опис послова за радно мјесто под бројем 1.:

- руководи радом одјељења,

- организује, обједињује, усмјерава и координише рад у одјељењу,

- врши координацију рада са другим службама, одјељењима и одсјецима Општинске управе,

- остварује сарадњу са Одсјеком за управљање развојем и привреду,

- додјељује задатке, прати и подноси извјештаје о реализацији годишњих и других

 планова рада одјељења, укључујући  и планове имплементације Стратегије,

- учествује у свим фазама управљања развојем: планирању, реализацији, праћењу,

 вредновању и извјештавању,

- редовно информише начелника  и друге начелнике одјељења о активностима везаним

 за управљање развојем из надлежности одјељења,

- координира и иницира активности у циљу реализације планова имплементације

 Стратегије интегралног развоја из надлежности одјељења,

- успоставља сарадњу са другим организационим јединицама Општинске управе и

 другим организацијама и установама чији је оснивач општина с циљем ефикасног

 управљања развојем из надлежности одјељења,

- идентификује потенцијалне изворе финансирања, иницира и успоставља сарадњу,

 одржава редовну комуникацију са спољним актерима у процесу управљања развојем

 из надлежности Одјељења

- одговоран је за законито, благовремено, правилно и економично извршење послова из надлежности одјељења,

- информише начелника о раду одјељења,

- припрема информације, анализе и извјештаје за потребе начелника и Скупштине,

- спроводи и стара се о благовременом извршењу одлука и других аката Скупштине и њених тијела који се односе на буџет,

- издаје налоге и упутства за извршавање послова из дјелокруга одјељења,

- контролише рад службеника у одјељењу, предлаже начелнику план коришћења годишњих одмора службеника,

- води евиденцију о присуству службеника на послу, врши оцјењивање рада запослених у одјељењу,

- учествује у изради и реализацији оквирних докумената потребних за функционисање одјељења (одлуке, правилници и други акти),

- сарађује са општинским, градским и републичким органима и организацијама,

- учествује у изради развојних стратегија, планова и програма,

- обезбјеђује израду одлука и других аката у име начелника, у вези са додјелом средстава у складу са Одлуком о извршењу буџета,

- обезбјеђује израду нацрта, приједлога и ребаланса буџета у складу са буџетским календаром,

- води процедуру добијања мишљења на нацрт и сагласности Министарства финансија на приједлог буџета и његовог ребаланса,

- обезбјеђује израду извјештаја и информација о извршењу буџета,

- потписује периодичне, годишње и консолидоване финансијске извјештаје општине,

- предлаже начелнику покретање дисциплинског поступка,

- обавља и друге послове које му у складу са законом повјери начелник,

 -за свој рад одговаран је начелнику.

Опис послова за радно мјесто под бројем 2.:

- руководи радом одјељења,

- организује, обједињује, усмјерава и координише рад у одјељењу,

- врши координацију рада са другим организационим јединицама општинске управе,

- одговоран је за законито, благовремено, правилно и економично извршавање послова из надлежности одјељења,

- издаје налоге и упутства за извршавање послова из дјелокруга рада одјељења, контролише рад службеника и води евиденцију о присуству службеника на послу,

- предлаже план коришћења годишњих одмора службеника,

- врши оцјењивање рада запослених у одјељењу,

- прати стање послова из надлежности одјељења и информише руководство о раду одјељења,

- припрема одговарајуће извјештаје, информације и анализе из дјелокруга рада одјељења, за потребе начелника и Скупштине општине Шипово,

- предузима и предлаже мјере и активности из области просторног уређења и стамбено-комуналних послова,

- учествује у изради и реализацији нормативних аката потребних за адекватно функционисање одјељења (одлуке, правилници и други акти),

- учествује у изради програма уређења градског грађевинског земљишта и врши друге послове у погледу уређења и коришћења грађевинског земљишта,

- учествује у изради програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и програма зимске службе,

- сарађује са општинским, градским и републичким органима и организацијама,

- учествује у изради развојних стратегија, планова, програма и пројеката,

- остварује сарадњу са Одсјеком за управљање развојем и привреду,

- додјељује задатке, прати и подноси извјештаје о реализацији годишњих и других планова рада одјељења, укључујући и планове имплементације Стратегије развоја,

- учествује у свим фазама управљања развојем, укључујући планирање, реализацију, праћење, вредновање и извјештавање о реализацији Стратегије развоја,

- редовно информише начелника Општине и начелнике других одјељења о активностима везаним за управљање развојем из надлежности одјељења,

- иницира и координише активностима из надлежности одјељења, с циљем реализације планова имплементације Стратегије развоја,

- успоставља сарадњу са другим организационим јединицама општинске управе и осталим организацијама и установама чији је оснивач општина Шипово, с циљем ефикасног управљања развојем из надлежности одјељења,

- идентификује потенцијалне изворе финансирања, иницира и успоставља сарадњу, те одржава редовну комуникацију са спољним актерима у процесу управљања развојем из надлежности одјељења,

- спроводи одговарајуће активности приликом израде и прибављања инвестиционо-техничке документације, те евидентира и чува наведену документацију,

- прати и проучава стање у простору, води одговарајуће евиденције и регистре, те прикупља и чува податке о стању простора,

- располаже документацијом потребном за праћење стања у простору и документацијом потребном за израду и спровођење докумената просторног уређења,

- спроводи активности на припреми, изради и доношењу докумената просторног уређења за подручје општине Шипово (израда програмских елемената и смјерница, организовање јавног увида, стручне и јавне расправе, праћење рада носилаца израде планских докумената),

- прикупља, евидентира и чува податке који чине документациони основ просторно-планских докумената,

- стара се о вођењу адресног регистра и издавању увјерења о кућном броју,

- обезбјеђује издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, те одобрења за уклањање објеката,

- сарађује са овлашћеним правним лицима и пружа техничку подршку у раду стручних лица у поступку издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола,

- врши пријем странака и пружа стручну помоћ, даје упутства и савјете из области просторног уређења, стамбених и комуналних послова,

- учествује у припреми тендерске документације за инвестиције у области грађевинарства, просторног уређења, те стамбених и комуналних послова,

- обавља остале послове из области просторног уређења и стамбено-комуналних дјелатности, који су дефинисани важећим прописима,

- одговара за законито, благовремено и ефикасно обављање повјерених послова,

- одговара за исправност и одржавање средстава рада,

- обавља остале послове које му повјери начелник,

- за свој рад одговара начелнику општине Шипово.

III – Мандат

Начелник одјељења бира се и именује на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шипово. У случају пријема кандидата из реда службеника или намјештеника Општинске управе Шипово, исти имају право распореда на раније распоређено радно мјесто, на неодређено вријеме, у складу са чланом 57. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV – Статус

Начелник одјељења има статус руководећег службеника у Општинској управи и права из радног односа остварује у складу са законом.

V – Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

    мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

    општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем

    нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса и

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

VI – Посебни услови:  

За радно мјесто под бројем 1.:

1. Висока стручна спрема, завршен четворогодишњи студиј или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент – дипломирани економиста,

2. Три године радног искуства у траженом степену образовања,

3. Положен стручни испит за рад у управи,

4. Познавање рада на рачунару,

5. Посједовање лиценце за обављање професионалне – стручне активности у звању “Сертификовани рачуновођа”.

За радно мјесто под бројем 2.:

1. Висока стручна спрема, завршен четворогодишњи студиј или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент – дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани правник

2. Три године радног искуства у траженом степену образовања,

3. Положен стручни испит за рад у управи,

4. Познавање рада на рачунару.

 

VII – Пријава на јавни конкурс

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници општине Шипово, а може се преузети и у пријемној канцеларији Општинске управе Шипово.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

 

VIII – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ, а изјава да кандидат:

- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1 Устава БиХ);

- није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 44 и 45 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, саставни је дио пријаве на јавни конкурс.

 

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопије:

- дипломе о траженој стручној спреми,

- увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима управе,

- увјерења о радном искуству у траженом степену образовања,

- исправе или изјаве да познаје рад на рачунару.

 

IX - Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће интервју, а о времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

X - Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса  (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова и увјерење о здравственој способности, све у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

Уколико прворангирани кандидат не достави тражене доказе, или комисија за спровођење конкурса на основу приложених доказа утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

XI -  Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине и на општинској њеб-страници.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.  Уколико јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу достављати лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Шипово, или путем поште, на адресу: Општина Шипово, Трг патријарха српског Павла број 1, 70270 Шипово, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења.”

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Ведрана Каурин, самостални стручни сарадник за општу управу и персоналне послове, контакт телефон 050/360-086.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СИТНИЦА,

 СИТНИЦА 23

 

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор информатике - приправник, 1 извршилац , 4 часа редовне наставе на неодређено радно вријеме

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 (1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана 17.1.2020. год. са почетком у 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто наставника  информатике”, на адресу : ЈУ ОШ “Петар Кочић” Ситница, Ситница 23, број поште 79283 Ситница.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана