ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.08.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.08.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.08.2020. године.

 

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

**************

**********************

 

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

РАВНОГОРСКА 1

78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

 

- Персонални асистент за лица са инвалидитетом ......... 2 извршиоца

 

Удружењу дистрофичара регије Бањалука, потребан је мушки радник, персонални асистент за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 30 до 45 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/569-925

 

Оглас отворен до 28.8.2020.                                                                                      

***

“ТРГОПРОМЕКС” ДОО 

ПОСЛОВНИЦА  АЛУМИНА Б. ЛУКА

 

Расписује

                                                    КОНКУРС

 за позиције

 

1. Трговац у продаји .......................... 5 извршилаца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• обавезно радно искуство на истим или сличним пословима

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

2. Економски техничар................ 3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

3. Складиштар .................................   3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

 

4. Комерцијалиста за продају грађевинских материјала ............... 2 извршиоца

регија Бањалука

 

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

5. Монтер АЛУ и ПВЦ столарије ....................... 3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

6. Радник у производњи столарије................... 3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

7. Дипломирани грађевински инжењер.....................  2 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ВСС

• радно искуство минимално 6 мјесеци

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

8. Грађевински техничар .....................   3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

9. Машински  техничар ...................... 3 извршиоца

регија Бањалука

Потребне квалификације

• најмање ССС

• возачка дозвола Б категорије

• спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

 

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: предраг@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана

***

САРТО С.П.

Ул. Книнска бр.6

78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

 

1. Шнајдер (ж) ................................ 1 извршилац

 

Опис посла: Шивање конфекције на индустријској машини

Радно вријеме: Прије подне

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон  066/939-888.

Конкурс је отворен до 30.8.2020.

***

СШЦ “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

Војводе Пере Креце 13

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Секретар, на одређено вријеме .............................................................. 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и услове из: члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Статута школе и другим општим актима.

Општи услови:

- да је држављанин РС (БиХ),

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старије од 18 година и

- да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против     достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета и другог насиља над малољетним лицем.

Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија или еквивалент – Правни факултет – 240 ECTS бодова

Потребна документација

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана,

5. Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад у школи и

6. Увјерење да се против лица не води кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета и другог насиља над малољетним лицем.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије, не старије од шест мјесеци.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту  интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Средњошколског центра “Гемит-Апеирон”,

са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ”

Бранка Радичевића 16

78000 Бањалука

 

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка – 5 (пет) извршилаца пуна норма - на одређено вријеме до краја наставног процеса шк. 2020/21. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. За наставни предмет – српски језик – 20 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдаље до 28.2.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац;

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, (за радна мјеста под бројем 1. и 2.), дана 20.8.2020. године у 8 часова у просторијама школе обавиће се тестирање док ће се интервју обавити са почетком у 9 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за наведена радна мјеста, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

 

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

МАЊАЧКИХ УСТАНИКА 32

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто наставник разредне наставе у ПО Доња Кола - 1 извршилац - на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

2. Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка - 2 извршиоца –  на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2020/2021 години, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу.

3. Професор/наставник техничког образовања – 1 извршилац - непуна норма 1 час редовне наставе на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

4. Професор/наставник физике - 1 извршилац -  непуна норма 4 часа редовне наставе на одређено вријеме до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1, да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања  дјеце. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и  5. За изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета за радна мјеста под редним бројем.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за радна мјеста под редним бројем.

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за радна мјеста под  редним бројем;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног-војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

       

 

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 20.8.2020. године (четвртак) у 9 часова у просторијама школе.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса  за радна мјеста  школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

           Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Булевар војводе Степе Степановића 116

78000 Бањалука

 

  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор разредне наставе - пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства – два извршиоца.

За радно мјесто под редним бројем 1. траже се лица без искуства - приправници.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105, 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 20.8.2020. године у 8 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра те обавезна употреба маски.

 

Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

****

ЈЗУ БОЛНИЦА ГРАДИШКА,

Др Младена Стојановића 20,

78400 Градишка

 

 

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос

 

 

1.       Руководилац одсјека за рачуноводство

 

Кандидати морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови:

- да су држављани РС;

- да су старији од 18 година

- да имају општу здравствену способност

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање посла за наведено радно мјесто, односно да се против њих не води кривични или прекршајни поступак.

 

Посебни услови:

- ВСС, VII степен, завршен економски факултет;

- посједовање лиценце сертификованог рачуновође издатог од Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске;

- радно искуство на пословима сертификованог рачуновође од најмање три године;

- познавање рада на рачунару;

 

Опис послова:

- Организује и руководи радом одсјека за рачуноводство, координира рад са осталим службама

- Контролише правилно, благовремено и квалитетно рјешавање послова постављених пред књиговодство;

- Организује рад на спровођењу пописа имовине, средстава и извора средстава;

- Одговара за тачност података који се презентују директору, Управном одбору, Министарству здравља и социјалне заштите, Фонду здравственог осигурања Републике Српске и осталима према потреби;

- Израда мјесечних финансијских извјештаја збирно и по радним јединицама;

- Израда потребних извјештаја према Фонду здравственог осигурања Републике Српске и Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске;

- Израда полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја;

- Организује рад при ревизијама финансијских извјештаја као и осталим контролама у току године;

- Прати и проучава прописе из свог домена, води потребна задужења, води евиденцију кредита код банака и других давалаца ;

- Организује одлагање и чување пословних књига у складу са Правилником;

- Пријем и подјела поште која се односи на књиговодство;

- Води радне листе запослених у свом сектору;

- Присуствује семинарима и едукацијама;

- Прави извјештај о стању добављача и купаца;

- Врши плаћање по налогу непосредног руководиоца;

- Врши ликвидацију приспјеле документације и усмјерава је на обраду;

- Даје упутства из области књиговодства непосредним извршиоцима;

- Врши кореспонденцију ради усаглашавања књиговодственог стања или

неисправне документације;

- Обавља остале послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњењу општих и посебних услова и кратку биографију.

Болница ће са изабраним кандидатом ће потписати уговор о пробном раду. Уколико радник током пробног рада задовољи на пословима које захтјева радно мјесто, са радником ће се закључити уговор о раду на неодређено вријеме.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања истог у листу “Глас Српске.”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом могу се предати на протокол ЈЗУ Болнице Градишка или путем поште на адресу: ЈЗУ Болница Градишка, Др Младена Стојановића 20, 78400 Градишка са напоменом за конкурс.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ “ МАСЛОВАРЕ,

78 223 МАСЛОВАРЕ

 

На основу члана 113. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20 ), директор школе  р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Професор математике – 1 извршилац, 4 часа, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године.

2. Професор ликовне културе – 1 извршилац, 7 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године.

 

 

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

 

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16 и 66/18) и чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

 

1. Овјерену фото копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, а које садржи податке о: врсти посла; степену стручне спреме; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош “ Масловаре,  у петак, 21.8.2020. године, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске “, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78 223 Масловаре.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана