ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

УСЗ Центар за специјалистичке социјалне услуге “ЗА МАЈКУ И ДИЈЕТЕ”

Старог Вујадина 53

78 000 БАЊАЛУКА

 

расписује:

КОНКУРС

за попуну радних мјеста:

 

1) Доктор опште медицине - 1 извршилац;

Услови: Завршен медицински факултет и лиценца. Искуство пожељно али није обавезно.

 

2) Дипломирани медицинар здравствене његе /дипломирана медицинска сестра/медицинска сестра/медицински техничар - 1 извршилац;

 Услови: ССС, искуство је пожељно али не и неопходно.

 

3) Дипломирани физиотерапеут - 1 извршилац;

 Услови: пожељан завршен општи смјер медицинске школе. Искуство је пожељно, не и обавезно.

 

4) Дипломирани дефектолог  – 1  извршилац;

 Услови: Завршен факултет, искуство је пожељно, не и обавезно.

 

5) Дипломирани логопед – 1 извршилац;

Услови: Завршен факултет, искуство је пожељно, не и обавезно.

 

Конкурс је отворен до 12.3.2020. Пријаве слати путем електронске поште  centarzamajkuidijete@gmail.com

***

ГРАД БАЊАЛУКА                                                                                   

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ”

        БАЊАЛУКА

 

расписује се:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на упражњено радно мјесто

 

1. Васпитач – на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а не дуже од 17.3.2021. године – један извршилац

2. Васпитач – на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а не дуже од годину дана – један извршилац

3. Васпитач – до повратка радника са боловања – један извршилац

4. Васпитач – до повратка радника са другог радног мјеста – један извршилац

 

Кандидати за радно мјесто васпитача под тачком од 1. до 4.  конкурса  треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

- завршен факултет - дипл. васпитач предшколске дјеце;

- 1 година радног искуства у струци,

- положен стручни испит и

- познавање рада на рачунару

 

Кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће опште услове:

- да су  држављани РС, односно  БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да против кандидата није покренут кривични поступак и

- да имају општу здравствену способност.

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому;

- Потврду о радном искуству;

- Увјерење о положеном стручном испиту;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца);

- Доказ (сертификат) о познавању рада на рачунару;

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) се доставља по извршеном избору по конкурсу.

 

Дана 16.3.2020. године  у 8 часова  у просторијама ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање”  Бањалука, ул. Јована Дучића 3, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили  потпуне и благовремене пријаве, односно  који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу: ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука, ул. Јована Дучића 3.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Ул. Кола бб

78207 БАЊАЛУКА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић”  Кола, Бањалука

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду,  Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

-  Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

-  Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе  са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Булевар војводе Степе Степановића бр.116

78000 Бањалука

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставни предмет математика – на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, односно до 31.1.2021. године – пуна норма - један извршилац - лице ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Професор разредне наставе – на одређено вријеме до повратка радника са боловања – пуна норма - један извршилац - лице без искуства – приправник.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105, 106. и 111. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 1.;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 1.;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 1.;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. и 2., дана 18.3.2020. године (сриједа) са почетком у 12.30 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1. и 2. школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

***

СТОМАТОЛОГИЈА ДР СТОЈАНОВИЋ

Ул. Триве Амелице бр.41

78000 Бањалука

расписује

 

                                                                          ОГЛАС

1. Медицински техничар/стоматолошки техничар .................1 извршилац

 

Услови:

- Потребна стоматолошка сестра за звањем општа медицинска сестра, сестра са завршеном здравственом његом или зубно-стоматолошка сестра

- Положен стручни и државни испит

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/773-377.

Звати од 10 до 17 сати.

Конкурс остаје отворен до 10.3.2020.

***

ГРАЂЕВИНСКО ДРУШТВО “НОВОГРАДЊА”

Ул. Церска бр.14

78000 Бањалука

 

 Расписује

КОНКУРС

за радника грађевинске струке

 

1. Армирач..................    1 извршилац

2. Тесар       ..................... 1 извршилац

3. Молер.........................  1 извршилац

4. Фасадер ......................1 извршилац

5. Помоћни радник........ 1 извршилац

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити путем телефонског броја:051/432-902 сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

 

Напомена: Разматраће се и пријаве са искуством у наведеним занимањима, а без одговарајуће стручне спреме.

 

Конкурс отворен до 4.3.2020.

***

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ТУМАЧА РС

Алеја Св. Саве бр.25

78000 Бањалука

 

 Расписује

 

 

                                                                                ОГЛАС:

 

Примају се 2 радника на одређено, са могућношћу заснивања сталног радног односа

 

Радно мјесто:                преводилац за њемачки језик

 

Опис радног мјеста:     обављање послова писаног превођења

са њемачког  језика на српски и обратно,

рад у 40-сатној радној седмици.

 

Услови:                                 - ВСС - Филолошки факултет, њемачки језик и књижевност,

                             - звање сталног судског тумача за њемачки језик и/или

                                минимално 2 године искуства у превођењу писаних докумената

                             - беспријекоран углед у професионалном смислу,

- приврженост тимском раду, посједовање возачке дозволе “Б” категорије

 

Оглас остаје отворен до 20.3.2020. године

 

Молимо кандидате да уз доказе о испуњавању услова  доставе молбу за пријем у радни однос и биографију са подацима. Потребно је доставити фотокопије доказа, достављена документација се не враћа кандидату. Сви кандидати који испуне услов и буду ушли у ужи избор, биће позвани на интервју. Усменим путем се не могу добити информације. Документацију слати на адресу послодавца.

***

 

XTREME FIT

Ул. Гундулићева бр.88

78000 БАЊАЛУКА

         Расписује

                                                                 ОГЛАС

 

1. Фитнес инструктор/физиотерапеут (м) ..........................    1 извршилац

 

Услови:

- Радно искуство минимум 6 мјесеци

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/941-550

Оглас остаје отворен до 20.3.2020.

***

“MILTEX” ДОО  БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бб

Тел: 051/300-328; 051/306-321

Е-mail: info@miltex-bl.com

Расписује

 

КОНКУРС

за радно мјесто

 

1. Складиштар (м)……………………............................…………….1 извршилац

Образовање: Пожељно техничког смјера –средња/виша школа

 

Услови:

• Познавање рада у складишту

• Руковање стандардним ручним алатима (предност имају кандидати са искуством рада у производњи)

• Возачка дозвола Б категорије

• Предност имају кандидати са искуством

 

Неопходне вјештине:

• Професионалан однос и одговорност према послу

• Способност за тимски рад али и доношење самосталних одлука сходно ситуацијама у производњи

• Жеља за учењем и усавршавањем

Нудимо:

• Уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења

• Сигурна и редовна примања

• Препознавање и награђивање Вашег труда

• Рад у позитивном и динамичном окружењу

Пријаву са радном биографијом можете слати на доље наведене адресе. Непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Ул. Саве Ковачевића бр.66

78000 БАЊАЛУКА

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Секретар школе – дипломирани правник – приправник на пословима секретара у основној школи, пуна норма, на неодређено вријеме, 1 извршилац.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду  и посебне услове прописане чланом 129. Закона о основном  васпитању и образовању .

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању   и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи . 

 

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

-  да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

-  да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу;

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа

 - да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и списком приложене документације), потребно је доставити:        

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, правни факултет,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о држављанству,

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације  поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 19.3.2020. године, у просторијама школе, обавиће се тестирање са почетком у 9  часова  и интервју са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и  интервју, а ако се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

“ЕЛНОС”

Ул. Благоја Паровића бр.100 е

78000 БАЊАЛУКА

објављује

 

КОНКУРС

за радно мјесто

 

• Инжењер електротехнике

 

С циљем да професионално одговоримо изазову пораста захтјева домаћих и иностраних тржишта, “Елнос” БЛ Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, за позицију електро инжењера за рад на пројектима изградње и реконструкције далековода називних напона до 400 kV.

 

• Инжењер електротехнике, смјер електроенергетика, за рад на пројектима изградње и реконструкције далековода 1 извршилац

 

Општи услови:

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике, смјер електроенергетика

- Познавање рада на рачунару (МS Office, MS Project, AutoCAD)

- Познавање енглеског језика (обавезан услов)

- Возачка дозвола”Б” категорије

 

Специфични услови који ће се посебно бодовати:

- Посједовање лиценци за израду техничке документације и извођење радова

- Радно искуство на пословима извођења и/или пројектовања далековода 

- Познавање осталих страних језика

 

Оглас остаје отворен до 16.3.2020. године.

 

Пријаве и биографије доставити на и-мејл careers@elnosgroup.com

***

“ЕЛНОС”

Ул. Благоја Паровића бр.100 е

78000 БАЊАЛУКА

објављује

 

КОНКУРС

за радно мјесто

 

 

• Инжењер грађевинарства

 

Са циљем да професионално одговоримо изазову пораста захтјева домаћих и иностраних тржишта, “Елнос” БЛ Бањалука пружа изврсну могућност запослења у сектору инжењеринга, за позицију грађевинског инжењера за ангажман на пројектима изградње и реконструкције далековода називних напона до 400 kV.

 

 

 

• Инжењер грађевинарства, конструктивног смјера, за рад на пројектима изградње и реконструкције далековода   1 извршилац

 

Општи услови:

- Занимање: дипломирани инжењер грађевинарства, конструктивни смјер

- Познавање рада на рачунару (МS Office, MS Project, AutoCAD)

- Познавање енглеског језика (обавезан услов)

- Возачка дозвола “Б” категорије

 

Специфични услови који ће се посебно бодовати:

- Посједовање лиценци за израду техничке документације и извођење радова

- Радно искуство на пословима извођења и/или пројектовања далековода 

- Познавање осталих страних језика

 

 

Оглас остаје отворен до 16.3.2020. године.

 

Пријаве и биографије доставити на и-мејл careers@elnosgroup.com  

***

“OMNICOM” ДОО

Ул. Грчка бр. 5

78000 БАЊАЛУКА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Монтер грејне и расхладне технике .........................................1 извршилац

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- познавање варења цијеви за централно гријање

- возачка дозвола “Б” категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omicom.ba  или лично доставити на адресу: “OMNICOM” д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

 

2. Електроинсталатер .............................................................. 1 извршилац

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- возачка дозвола “Б” категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omicom.ba  или лично доставити на адресу: “OMNICOM” д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

 

 

3. Фригоматичар – монтажер и сервисер клима уређаја..........1 извршилац

 

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- познавање варења цијеви фреонске инсталације

- возачка дозвола “Б” категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omicom.ba  или лично доставити на адресу: “OMNICOM” д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

ЈУ ОШ “ДАНИЛО БОРКОВИЋ”  

ГРАДИШКА

расписује се

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

 

1. Професор  / наставник  разредне  наставе    -  1  извршилац ,  лице  са  радним  искуством   и   положеним  стручним   испитом, за  рад  у  продуженом  боравку ,  на  одређено  радно  вријеме  до  повратка  наставнице  са  породиљског  одсуства , а  најдуже  до  30.6.2020.  год.          

 

 

Уз  потписану     пријаву  са кратком  биографијом ( адресом  и  контакт телефоном ) ,   доставити  документа  којима  се  доказује  да  кандидат  испуњава  опште  и  посебне  услове  за  пријем у  радни  однос   (оригинал или овјерену фотокопију):

 

Општи  услови: 

1. Увјерење о држављанству  (да је  држављанин РС, БиХ);

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте  (да  је  пунољетан) ;

3. Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа,  увјерење не може  бити  старије  од шест  мјесеци);

4. Увјерење о неосуђиваности  правоснажном  пресудом  за  кривична дјела  учињена  против  достојанства  личности,  морала,  службене  дужности,  трговине  људима,  злостављања  дјетета, полног  и  другог  насиља  над  дјететом  или  малољетним  лицем,  злоупотребе  опојних  средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

5. Увјерење  о  подацима  из  посебног  Регистра  лица  правоснажно  осуђених  за  кривична  дјела  сексуалне  злоупотребе  и  искоришћавања  дјеце  (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

6. Увјерење  да  против  њега  није  покренут  кривични  поступак за  дјела  учињена  против  достојанства  личности,  морала, службене  дужности,  полног  интегритета, злостављања  дјетета,  полног  и  другог  насиља  над  дјететом  или  малољетним  лицем.   

 

Поред  документације  којом  се  доказује  испуњеност  општих  услова   за  заснивање  радног  односа,  прописаних  Законом  о  раду, потребно  је  доставити  и  сљедећу  документацију  на  основу  које  се  доказује  испуњеност  посебних  услова  и  документацију  на  основу  које  се  врши  бодовање  по  критеријима  из  члана  115.  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  и  важећег  Правилника  о  процедури  пријема,  критеријумима  за  пријем  у  радни  однос  и  начину   бодовања  кандидата  у  основној  школи.

 

Посебни  услови: 

1.  Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење  о  положеној  педагошко-психолошкој  и  дидактичко  - методичкој  групи  предмета,  које  је  дужан  да  достави  кандидат  који  у  току  студија  није  положио н педагошко-психолошку  и  дидактичко – методичку  групу  предмета,

4. Увјерење  да  се  кандидат  ослобађа  обавезе  полагања  стручног  испита  или  је  положио  разлику  дијела  испита  у  складу  са  Правилником  о  полагању  стручног  испита  у  школи,    

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

6. Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење  о  положеном  стручном  испиту.  

Право  учешћа  на  конкурсу  на  основу  члана 104. Став  6) Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  имају  и  лица  која  су  стекла  радни  стаж  ван  школе  у  трајању  од  најмање  годину  дана  у  струци  уколико  испуњавају  остале  услове  прописане  Законом  о  основном  васпитању  и  образовању. 

 

Право  учешћа  на  конкурсу  имају  и  лица  која  су  по  прописима  важећим  до  ступања  на  снагу  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању  испуњавала  услове  у  погледу  степена  и  врсте  стручне  спреме.     

 

 

Пријем  у  радни  однос  извршиће  се  у  складу  са  чланом  115.  Закона  о  основном  васпитању  и  образовању,  Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима  за  пријем  у  радни  однос  и  начину  бодовања  кандидата  у  основној  школи    а  у  складу  са  Одлуком  Уставног  суда  РС ,  бр.  У  - 83/14 од  24.2.2016.  год. 

 

Позивају   се кандидати да на  Пријави  тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. (ЈУ Основна школа “Данило  Борковић “, улица  Мајора  Милана  Тепића бр.19; 78 400  Градишка,  са  назнаком  “ЗА  КОНКУРС”)

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена  комисија неће узети у разматрање.

Тестирање  и интервју  ће  се  обавити  18.3.2020.  године (сриједа)  у 12 часова  у  просторијама школе . 

 

Списак  кандидата  који  испуњавају  услове  конкурса  Школа  ће  поставити  на  огласну таблу школе  у  петак, 13.3.2020.  године.   

Кандидати  се  неће  посебно  позивати  на  тестирање и интервју .

 

Ако  се не  појави  на  тестирању  или  интервјуу  сматраће  се  да  је  кандидат  одустао  од  пријаве  на  конкурс. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.   

Кандидати  су  дужни  доставити  овјерене  копије  свих  докумената  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.                                       

***

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЊЕГУ СТАРИХ ЛИЦА “МИЛДОМ”

Ул, Цара Душана 40, Трн

Расписује

ОГЛАС

за сљедеће радно мјесто:

- Кувар

 

За наведено радно мјесто потребно је испунити сљедеће услове:

- ССС, смјер кувар

- радно искуство 1 година

- педантност и систематичност у раду

- склоност тимском раду

 

Опис послова:

- припремање намирница у складу са нормативима и процедурама рада,

- придржавање прописа за складиштење намирница и одржавање хигијенског стандарда,

- одржавање опреме, средстава за рад и радног простора,

- сервирање хране.

 

Конкурс отворен 15 дана

***

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Ул. Видовданска бр. 5

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: dzcelinac@teol.net

 

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

1. Возач санитетског возила .........1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

           .

Општи услови:

-  Да је држављанин РС, БиХ,

- Да је пунољетан,

-  Да је здравствено способан,

-  Да није осуђиван за кривична дјела. 

 

Посебни услови: 

- КВ возач, (возач моторних возила),

- едукација -  базични тренинг за хитну помоћ

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или овјереној фотокопији следећа документа:

- Увјерење о држављанству РС, БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о некажњавању,

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Свједочанство о завршеној школи за КВ возаче,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности.

-  Доказ о завршеној едукацији из прве помоћи и

кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) за возаче санитетских возила.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Писмене позиве за интервју са кандидатима који испуњавају услове огласа, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

 

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана  објављивања у дневном листу “Глас Српске”. 

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља “Свети Врачеви”  78240 Челинац, Ул. Видовданска бр. 5, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем возача санитетског возила.

***

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

 ЈУ ОШ “IVО АНДРИЋ”

 Кулаши 119, ПРЊАВОР

тел./факс: 051/666-118,

е-mail: os080@skolers.org

 

Школски одбор ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор.

 

II - Опис послова

  Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са одредбама Закона о основном васпитању и образовању. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

  Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

  

III – Мандат (вријеме за које се врши именовање)

  Директор ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Прњавор се бира на период од 4 (четири) године, тј. мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV – Статус

  Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Прњавор , те Правилником о раду.

  Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року 8 дана од дана разматрања пријава.

  На приједлог министра Влада именује за директора кандидата из претходне алинеје.

              

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа „Иво Андрић” Кулаши, Прњавор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

  

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске /БиХ,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад .

  

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, а  на расписани конкурс за директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 1 и 2 Закона о основном васпитању и образовању, 

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става.

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

   

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву приложити:

1) увјерење о држављанству;

2)  извод из матичне књиге рођених;

3) диплому о завршеној стручној спреми;

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

6) увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

(Наведено увјерење Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност);

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату:

9) препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или у овјереном препису у складу са законом

  

VII – Рок за подношење пријава кандидата на конкурс и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши, Кулаши бр.119, 78430 Кулаши, са назнаком - Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Кулаши - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) се неће враћати кандидатима.

  

VIII – Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Министарство просвјете и културе доставља Школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора  у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса  о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ “IVАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

Његошева 15

70260 МРКОЊИЋ ГРАД

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић” Мркоњић Град расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Психолог - пуна норма, приправник, на одређено вријеме – годину дана, 1 извршилац;

2. Професор/наставник разредне наставе - пуна норма, лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, 1 извршилац.

          Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању.

          Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата Школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за лице са радним искуством);

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Извод из матичне књиге рођених;

8. Увјерење о држављанству;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

          Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак , 16.3.2020. године са почетком у 9 часова.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве , сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Иван Горан Ковачић”, Његошева 15, 70260 Мркоњић Град

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

 СИТНИЦА, СИТНИЦА 23 – ОПШТИНА РИБНИК

тел.: 050 421 026, е-mail: os050@skolers.org

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник енглеског језика  - са радним искуством и положеним стручним испитом,    1 извршилац , 16 часова редовне наставе на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског одсуства.

 

 (1 ) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су  :

1 ) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2 ) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3 ) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4 )  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5 ) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6 ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења  из тачака 4 ) и 5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова , потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1 ) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2 ) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3 ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4 ) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5 )  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6 )  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7 ) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8 ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9 ) увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10 ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата , уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју одржаће се у просторијама школе дана, 17.3.2020. год. (уторак) са почетком у 8.30 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8  (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто наставника  енглеског језика” на адресу послодавца.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана