ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

“СЛАТИНА КОМЕРЦ” ДОО

БРАНКА ПОПОВИЋА 73, БАЊАЛУКА

Телефон: 051-371-844, 065-663-415

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

- Складиштар .................................................................... 1 извршилац

 

Услови:

- возачка дозвола “Б” категорије

- пожељно радно искуство

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Оглас је отворен до 9.9.2019. године.

 

Кандидати се на оглас могу пријавити путем сљедећих контаката:

 

“Слатина комерц” д.о.о. Бранка Поповића 73, Бањалука

телефон: 051-371-844, 065-663-415

***

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

 Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука

 

 

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

- Руководилац техничког одјељења                                       1 извршилац

 

Услови: Поред  општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове: и то:

 

ВСС - машинског смјера са 3 год. рад. искуства, на истим или сличним пословима,

-  Познавање енглеског језика, (напредни ниво),

-  Положен возачки испит “Б” кат.,

-   Рад на рачунару –напредни ниво

 

Посебни услови:

Посједовање вјештине аналитичког, иновативног и креативног размишљања, брзог закључивања и доношења одлука,

Развијене способности јасног и увјерљивог изражавања идеја, планова и приједлога у писаном и говорном облику,

Способност организације времена,

Тактичност и умијеће преговарања,

Склоност ка тимском раду

Оријентисаност на резултате

 

Садржај посла:

-  Организује, усмјерава, координише и надзире рад техничког одјељења и одсјека производње,

-   Идентификује кључне техничке потребе и врши процјену техничких рјешења, те надгледа спровођење одабраних рјешења,

-   Учествује у дефинисању посебних инвестиционих планова и инвестиционог одржавања, надзире техничку реализацију истих,

-   Предлаже и уводи мјере за унапређење организације, квалитета производа и услуга,

-   Сарађује са пословним партнерима по питањима и проблемима техничке реализације уговорених радова, сервисирања опреме и др.,

-   Координише и надзире реализацију пројеката и израђује оперативне планове,

-   Организује, планира и надзире реализацију радних налога,

-   Извјештава директора Друштва о свом раду и раду Техничког одјељења,

Одговорности за:

-  Примјену законских прописа из своје области,

-  Едуковање и управљање учинком радника у техничком одјељењу,

-  Реализацију пројеката,

-  Спровођење мјера и процедура управљања квалитетом,

 -  Квалитет готових производа и услуга.

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова  из огласа доставити  на е-mail: info@novajelsingrad.com  или на адресу:                                                                                     

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука.            

***

                        

 “ФРАТЕЛЛО ТРАДЕ” АД

Рамићи бб Бањалука

 

оглашава

 

ОГЛАС

за попуну радних мјеста и пријем у радни однос

на одређено вријеме

 

 

Радна мјеста:

 

1. Радник у складишту - складиштар, ССС, III степен - 1 извршилац, мушкарац

 

2. Радник у погону производње, ССС, III  или IV степен - 1 извршилац, мушкарац

 

3. Радник у погону производње, на чишћењу и паковању лигње и рибе, ССС, III степен -  1 извршилац, жена

         

Општи услови које радници морају испуњавати:

Да је држављанин РС,

Да има стално пребивалиште на територији РС град Бањалука,

Да задовољава опште услове здравствене способности,

Да није кажњаван

Радно искуство: није неопходно

 

 

Оглас остаје отворен до попуне наведених радних мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа  info@fratello-trade.com  

 или лично у сједиште привредног друштва, адреса Рамићи бб, Бањалука.

***

УСЗ Центар за специјалистичке социјалне услуге “За мајку и дијете”,

ул. Старог Вујадина бр.53.

78.000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

 за рад на одређено вријеме:

 

- Асистент у настави (м/ж)                

                              

Мјесто рада: Бањалука

 

Опис посла:

· Старање да дијете редовно похађа одгојно-образовни процес

· Пружање помоћи, мотивисање и подстицање дјетета у учењу, учешћу у другим активностима, изради задатака, као и пружању језичке подршке када је потребна

· Пружање помоћи дјетету да се интегрише у одјељење

· Подстицање позитивног односа и става ученика у односу на ученика којем је потребна додатна подршка

· Старање о безбједности дјетета током боравка у школи, трајања наставе у природи, излета или екскурзије

· Пружање помоћи наставнику

· Сарадња и рад са родитељима и породицом

 

Потребне квалификације и вјештине:

· ВСС

· Пожељно искуство у раду са дјецом са потешкоћама у развоју

· Сналажљивост, организованост и самоиницијативност

Број позиција: 1

 

Е-mail: centarzamajkuidijete@gmail.com  

Адресу: УСЗ Центар за специјалистичке социјалне услуге “За мајку и дијете”,

ул. Старог Вујадина бр.53.

78.000 Бањалука

Рок за пријаву је 5.9.2019.

 

Све додатне информације можете добити на тел +387 51 49 06 16

+387 66 95 48 10

 

Више информација о установи потражите на www.centarzamajkuidijete.com

Напомена: Само кандидати ужег избора биће контактирани, остале пријаве похрањујемо у базу кандидата.

Захваљујемо на разумијевању.

За кандидате/асистенте који нису из Бањалуке обезбијеђен је смјештај.

Локација: Бањалука

Број извршилаца: 1

***

“ГРУПА ТНТ”

Ул. Вељка Млађеновића бр.бб

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

 

- Трговац (ж) ................................   1  извршилац

 

 

Услови:

- Потребно је да се лица налазе на евиденцији бироа и да припадају категорији - дјеца палих бораца.

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/345-856

- Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

“ГИПС МОНТАЖА” СП

БОГДАНА М. КРАЈИШНИКА 15, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-632-040

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

 

- Молер ........................................................................................... 3 радника

- Гипсар ........................................................................................ 3 радника

 

Радно искуство пожељно.

 

Мјесто рада Бањалука.

Оглас је отворен до 28.9.2019. године.

Кандидати заинтересовани за рад све информације за оглас могу добити на телефон 065-632-040.

***

ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО “ИГ” ДОО БАЊАЛУКА

Краља Петра I Карађорђевића 92-96

78 000 Бањалука

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на одређено вријеме

 

 

1. Референт возног парка ............................................... 1 извршилац

 

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Услови:

1. ВСС, дипл. инж. саоб. или ССС - саобраћајни техничар

2. Положен возачки испит Б категорије

3. Рад на рачунару

 

Опис радних обавеза:

1. Референт возног парка

2. Послови из домена опште службе

3. Услуге доставе и преузимања пошиљки

4. Послови из домена испомоћи пројектним бироима укључујући рад на терену

5. Возач по потреби

 

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве на оглас:

Факс: 051/348-372;

Маил: info@institutig.com  

***

Република Српска

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

78 207 Кола, бб, Бањалука

 

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за

 

1.  Наставни предмет биологија – ЦШ Кола (8 часова) и ПШ Стричићи (8 часова) – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;

2.  Наставни предмет демократија и људска права  -  ЦШ Кола (1 час) и ПШ Стричићи (1 час) – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године;

3.  Наставни предмет математика – ПШ Стричићи (4 часа) – 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања;

4.  Наставни предмет енглески језик – ПШ Стричићи (8 часова) и ПШ Павићи (2 часа) – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;

5.  Наставни предмет њемачки језик - ПШ Стричићи (8 часова) - 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године;

 

 

За  радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4. и 5. траже се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.  да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

     Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.;

4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана,  24.9.2019. године (уторак), у 10 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Кочић” Кола, бб, 78207 Кола, Бањалука, са назнаком “За конкурс”.    

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор стручно-теоретске наставе за саобраћајну струку - дипл. инж. саобраћаја (смјер друмски саобраћај или логистика) - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством,

 

         1.  Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС  , Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената:

  

- пријаву на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и у којој се мора обавезно навести адреса и контакт телефон и радно мјесто на које конкурише,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, увјерење треба да садржи сљедеће податке (врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца, ратног војног инвалида, борца.

 

Напомена:

У складу са чл. 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању , на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран  прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

          Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука , са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста”.

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Интервју и тестирање са кандидатима, одржаће се дана, 19.9.2019. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ГЕМИТ-АПЕИРОН”

БАЊАЛУКА

ПЕРЕ КРЕЦЕ 13

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Чистачица, на одређено вријеме до завршетка наставе у другом полугодишту ...... 1 извршилац

Поред општих услова, утврђених законом  којим се уређују радни односи, кандидати треба да имају завршену основну школу или средњу школу III или IV степена.

Потребна документација:

1. Пријава на конкурс (са кратком биографијом, бројем телефона, адресом електронске поште и адресом становања),

2. Диплома о завршеном образовању,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Извод из матичне књиге држављана,

5. Увјерење о некажњавању.

 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене копије.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад  (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о невођењу кривичног поступка код надлежног суда  (не старије од 6 мјесеци)  доставља кандидат који буде изабран.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од првог дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

О времену и мјесту  интервјуа, сви кандидати који испуњавају услове конкурса, биће обавијештени путем достављеног контакта.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на адресу:

Средњошколски центар “Гемит-Апеирон”, Пере Креце 13, 78000 Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду примљени у радни однос, своја документа могу подићи у нашој правној служби сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

 

“МЕГАМОНТ” ДОО ЧЕЛИНАЦ

Ђуре Пуцара Старог бр. 8, Челинац

Телефон: 051-551-024

 

ТРАЖИ

раднике за монтажу електродијелова

 

Предност имају радници старости од 18 до 45

Степен образовања и стручна спрема нису битни

Све информације можете добити на бројеве телефона:

065 535 083    Винко Џомбић

065 587 708     Перо Ћорић

065 430 848     Марко Ћорић

***

 

“ТРИ БЕСТ” ДОО, Рамићи бб,

Бањалука

 

предузеће за пројектовање, производњу, услуге, трговину и заступање, бави се пројектовањем, производњом, монтажом и сервисом лифтова у области металске индустрије, због проширења својих активности у Босни и Херцеговини, расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос:

1. Бравар – 3 извршиоца

 

1. Општи услови

-  КВ/III степен, занимање бравар

-  Радно искуство није неопходно;

-  Лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање дуже од 6 мјесеци.

 

2. Посебни услови:

- Самосталност у раду, самоиницијативност, организационе способности;

Рок трајања огласа – 15 дана

 

Начин пријаве кандидата: Заинтересовани кандидати који испуњавању горе наведене услове могу своје Пријаве/Биографије послати на е-mail: mirela@tribestbl.com , путем поште на адресу “ТРИ БЕСТ “ д.о.о. Бањалука, Рамићи бб или доставити лично у просторије предузећа.

За све додатне информације можете нас контактирати на број тел. 051/394-076.

***

 

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

  расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

- Професор за стоматолошку групу предмета, ВСС, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 6 часова, лице са радним искуством.

 

  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије

породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана, 13.9.2019. године (петак).

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће  интервју и тестирање дана, 16.9.2019. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавијештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Медицинска школа Бањалука, Цетињска бр. 1, са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***                                                                  

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

 

 

 

      На основу члана 132. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Одлуке број: 633-1/19. од 26.8.2019. године, ЈУ Медицинска школа Бањалука, оглашава

 

 

          ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

 

  Поништава се  конкурс за пријем радника у ЈУ Медицинска школа Бањалука објављен дана, 14.8.2019. године, у дневном листу “Глас Српске”, у дијелу који се односи на попуну радног мјеста Професор за стоматолошку групу предмета, ВСС, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, пуна норма часова (под редним бројем: 2).

 

  Конкурс се поништава због коначног усклађивања са важећим прописима, а прије почетка школске 2019/2020. године броја слободних часова за наведено радно мјесто (6 часова седмично).

***

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске” Бањалука

Видовданска 43

78 000 Бањалука

Тел/факс: 051/218-322

 

КОНКУРС

 

 

За пријем у радни однос:

 

1. Дипл. инж. заштите на раду, заштите од пожара, заштите животне средине, машинства, електротехнике, грађевинарства, дипл. хемичар, физичар

 

- стручно оспособљавање ради обављања приправничког стажа (приправник), 1 извршилац

 

Општи услови:

 

- Да је држављанин РС, БиХ,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није кажњаван.

 

Посебни услови:

 

- ВСС (мин. 180 ETCS бодова) из области заштите на раду, заштите од пожара, заштите животне средине, машинства, електротехнике, грађевинарства, хемије или физике

- Потврда да је пријављен на евиденцију незапослених Завода за запошљавање РС као активни тражилац посла.

 

          Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о обављању приправничког стажа у периоду од 12 мјесеци

 

Потребна документа:

         

          Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова, као и биографију.

          Увјерење о некажњавању издато од Основног суда у мјесту пребивалишта и љекарско увјерење се доставља након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду за приправника.

 

Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

 

          Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Института или путем поште на адресу ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бањалука, Видовданска 43, 78 000 Бањалука уз назнаку “Пријава на јавни конкурс”.

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања јавног огласа.

***

ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Алеја Светог Саве бб, Бањалука

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

- Судијски асистент - дактилограф на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца ...... 1 извршилац.

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове.

 

Општи услови: да је држављанин РС или БиХ, да је старији од осамнаест година, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да се не води кривични поступак.

 

Посебни услови: Средња економска школа (економског или правног смјера) или друга средња школа, IV степен, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (програми Windows, Word, Excel, Potlook и Internet explorer).

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење да није осуђиван, односно да се не води кривични поступак, диплому о завршеној школи, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима управе.

 

Пријаву на оглас са овјереном копијом тражених докумената, којима се доказује испуњеност општих и посебних услова, доставити непосредно или путем поште Врховном суду Републике Српске на адресу: Алеја Светог Саве бб, Бањалука.

 

Рок за подношење пријава кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања. Препоручује се кандидатима да у пријави на оглас поред адресе наведу и број телефона ради контакта.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос извршиће се интервју и тестирање са пријављеним кандидатима.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

     

   На основу члана 40. Статута Универзитета у Бањалуци и Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, број: 02.2.1/0601-1576-3/19 од 12.7.2019. године, ректор Универзитета у Бањалуци расписује

 

 

КОНКУРС

за пријем приправника на Универзитету у Бањалуци

 

1.  Приправник, дипломирани професор српског језика, висока стручна спрема – 1 извршилац;

2.  Приправник, дипломирани инжењер агроекономије, висока стручна спрема – 1 извршилац;

3.  Приправник, дипломирани инжењер геодезије, висока стручна спрема - 1 извршилац.

 

Радни однос се заснива на период од једне године.

 

          I Опис послова: Приправници ће обављати послове у сврху стручне обуке и      оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

 

          II Мјесто рада: Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бањалука.

 

          III Општи услови:

- да је кандидат држављанин РС/БиХ;

-  да је старији од осамнаест (18) година;

-  да има општу здравствену способност;

-  да се против кандидата не води кривични поступак.

 

IV Посебни услови:

- за кандидата под редним бројем 1, висока стручна спрема – дипломирани професор српског језика;

- за кандидата под редним бројем 2, висока стручна спрема – дипломирани инжењер агроекономије;

- за кандидата под редним бројем 3, висока стручна спрема – дипломирани инжењер геодезије;

- да кандидат први пут заснива радни однос у струци;

- да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске;

- познавање рада на рачунару.

 

      V Потребна документација

 Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

 - Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

- Диплому/увјерење о стручној спреми;

- Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

 

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пријаву са наведеним документима и доказима, уз назнаку “Пријава на конкурс за пријем приправника”, доставити на сљедећу адресу:

Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

 

       На основу члана 40. Статута Универзитета у Бањалуци и Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, број: 02.2.1/0601-1576-2/19 од 9.7.2019. године, ректор Универзитета у Бањалуци расписује

 

КОНКУРС

за пријем приправника на Универзитету у Бањалуци

 

1. Приправник - дипломирани правник из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске – 2 извршиоца;

2. Приправник - дипломирани еколог из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске – 1 извршилац;

3. Приправник - дипломирани инжењер пољопривреде из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске – 1 извршилац;

4. Приправник - дипломирани инжењер технологије из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске – 1 извршилац;

 

Радни однос се заснива на период од једне године.

 

          I Опис послова: Приправници ће обављати послове у сврху стручне обуке и      оспособљавања за самосталан рад у професији за коју су образовани.

 

          II Мјесто рада: Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1а, 78000 Бањалука.

         

          III Општи услови :

- да је држављанин РС/БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

IV Посебни услови:

- за кандидата под редним бројем 1. висока стручна спрема – дипломирани правник;

- за кандидата под редним бројем 2. висока стручна спрема – дипломирани еколог;

- за кандидата под редним бројем 3. висока стручна спрема – дипломирани инжењер пољопривреде;

- за кандидата под редним бројем 4. висока стручна спрема – дипломирани инжењер технологије;

- да кандидат први пут заснива радни однос у струци;

- да је кандидат дијете погинулог борца Војске Републике Српске;

- да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске;

- познавање рада на рачунару.

 

      V Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци);

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

- Доказ да је кандидат дијете погинулог борца Војске Републике Српске;

- Диплому/увјерење о стручној спреми;

- Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

 

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку Пријава на конкурс за пријем приправника, доставити на сљедећу адресу:

- Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука.

***

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Александровац  – 2 извршиоца

2. Челинац - 2 извршиоца

3. Бањалука - више извршилаца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

   - Копију извода из матичне књиге рођених

   - Копију увјерења о држављанству

   - Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће “ФРАТЕЛЛО ТРАДЕ” АД, Рамићи бб Бања Лука, оглашава

 

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста и пријем на одређено вријеме

 

 

 

1. Радно мјесто:

Помоћни радник у малопродаји, рибарници – 1 извршилац, мушкарац

Мјесто рада: Бањалука, пословни простор на градској тржници

Пријем у радни однос на одређено вријеме

Пуно радно вријеме.

 

 

2 . Општи услови које радник мора испуњавати:

Стручна спрема: Основна школа,

Да је држављанин РС,

Да има стално пребивалиште на територији РС град Бањалука,

Да задовољава опште услове здравствене способности,

Да није кажњаван,

Радно искуство: није неопходно.

 

3. Опис послова:

Чишћење свјеже рибе, распакивање, излагање робе у расхладне витрине,

Пријем робе, истовар и смјештај у Коморе,

Контрола робе, расхладних и других уређаја унутар објекта,

Одговара за робу у објекту,

Чишћење и одржавање хигијене расхладне опреме и објекта у цјелини,

Остали послови по налогу непосредног руководиоца.

 

4. Пријем од 1.11.2019. године, оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа info@fratello-trade.com  или лично у сједиште привредног друштва, адреса Рамићи бб, Бањалука.

***

“ГУРМАН”

Ул. Циглане 144

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

на неодређено вријеме

 

- Конобар ................................   2  извршиоца

 

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 063/829-581

- Оглас отворен до 2.10.2019.

***

“ГУРМАН”

Ул. Циглане 144

78000 Бањалука

 

расписује

ОГЛАС

на неодређено вријеме

 

- Конобар ................................   2  извршиоца

 

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 063/829-581

- Оглас отворен до 2.10.2019.

***

 

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

Дервента  – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално  ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com  

 

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

 “Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

“OMNICOM” ДОО

Бањалука

Грчка бр. 5

 

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос

 

 

- Монтер грејне и расхладне технике ......................................... 1 извршилац

 

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- познавање варења цијеви за централно гријање

- возачка дозвола “Б” категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omnicom.com  или лично доставити на адресу: “OMNICOM” д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

“OMNICOM” ДОО

Бањалука

Грчка бр. 5

 

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос

 

 

- Електроинсталатер .............................................................. 1 извршилац

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- возачка дозвола “Б” категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omnicom.com  или лично доставити на адресу: “OMNICOM” д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

 

“OMNICOM” ДОО

Бањалука

Грчка бр. 5

 

КОНКУРС

За пријем радника у радни однос

 

- Фригоматичар – монтажер и сервисер клима уређаја .......... 1 извршилац

 

Услови:

- ССС или КВ радник

- пожељно радно искуство

- познавање варења цијеви фреонске инсталације

- возачка дозвола “Б” категорије

 

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Пријаве на оглас са биографијом доставити на е-mail: igor.k@omnicom.com  или лично доставити на адресу: “OMNICOM” д.о.о., Грчка 5, Бањалука.

***

                                                                                  

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

Митрополита Георгија Николајевича 22

 

ЈУ Народна библиотека Градишка,   расписује

 

КОНКУРС

 за пријем радника

 

I  Библиотекар у позајмном одјељењу – 1 извршилац на неодређено вријеме .

II Општи услови за кандидата

Кандидат мора испуњавати сљедеће опште услове:

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто,

- да се против њега не води кривични поступак.

III  Посебни услови за кандидате

- висока стручна спрема,

- једна година радног искуства у библиотечкој струци

- положен стручни испит за библиотекара.

ИВ  Потребна документација

Уз пријаву на конкурс са контакт телефоном, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- увјерење о радном искуству,

- увјерење о положеном стручном испиту за библиотекара,

- љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат).

V Рокови

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

VI  Остале одредбе

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Документација достављена уз пријаву на конкурс се не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу библиотеке са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

ТУРЈАК

Телефон 051/879-051

 е-mail: os039@skolers.org

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор разредне наставе ,са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2020. године - пола норме за јутарње чување.

2. Професор физике - 6 часова,  са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 30.6.2020. године.

  Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника. Право учешћа имају и лица која  испуњавају услове  из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању.

 Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује  увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела и сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата , школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали  услове у погледу профила и звања наставника.

 

Тестирање и интервју са  кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 17.9.2019. године  са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа  службеним путем за изабраног кандидата.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”,

Трн, Доситејева 34,

тел.: 051 508 070,

е-mail: os057@skolers.org

 расписује

КОНКУРС

за радна мјеста

 

1.  Професор/наставник разредне наставе,  на одређено радно вријеме у Централној школи у Трну, до повратка радника са боловања, лице са искуством,

2. Професор/наставник разредне наставе, на одређено радно вријеме у Подручном одјељењу Гламочани,  до повратка радника са боловања, лице са искуством.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1.  Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.  Увјерење о држављанству (да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине),

3.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6.  Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10.  Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће  поставити на огласној табли школе, апо могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању,

 Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи, а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 17. септембра 2019. године  са почетком у  13 часова у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

 О пријему и ранг-листи кандидати ће бити обавијештени 19. септембра 2019. године.

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “НОВАК ПИВАШЕВИЋ”

СТАРА ДУБРАВА - ЧЕЛИНАЦ

Телефон/факс: 051/561-155; 561-255; 551-602;

е-mail: os046@skolers.org

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 

1.  Наставник/професор њемачког језика, без искуства – приправник, 8 часова седмичне норме - 1 извршилац

2.  Наставник/професор физичког васпитања, 2 часа седмичне норме на одређено вријеме  до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате који конкуришу за радно мјесто под редним бројем 2.;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити дана, 16.9.2019. године, у 10 часова.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ “Новак Пивашевић”  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком “за конкурс”.

***

       

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦСШ “ИВО АНДРИЋ” ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр.1,

тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

 

На основу одлуке директора број  2066/19 од 29.8.2019. године ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић”Прњавор објављује

 

 

ДЈЕЛИМИЧНО ПОНИШТАВАЊЕ

 конкурса за попуну упражњених радних мјеста

 

Дјелимично се поништава конкурс за попуну упражњених радних мјеста објављен у “Гласу Српске” 28.8.2019. године  у дијелу који се односи на радно мјесто професора православне и исламске вјеронауке, под тачком 5. и 6.                                                                                    

***

 

ЈУ ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

ПОТОЧАНИ

 расписује се

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник /професор математике, 1 извршилац, 4 часа, на одређено радно вријеме, до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

2. Наставник/професор физике, 1 извршилац, 18 часова, на неодређено вријеме, приправник

3. Наставник/професор енглеског језика, 1 извршилац, 18 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, најдуже до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и стручним испитом

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (адресом и  контакт телефоном), на којој треба написати и и-мејл адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерена фотокопија).

 

Општи услови

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)

2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење да је радно способан које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа)

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Посебни услови

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж (односи се  за кандидате за радна мјеста под бројем 1 и  3)

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење о положеном стручном испиту  (односи се  за кандидате за радна  мјеста под бројем 1 и  3)

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању имају лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавала услове по погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе:  ЈУ Основна школа

 “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана, 16.9.2019. године, у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 14 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе у петак, 13.9.2019. године.

Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

Ул. Симе Шолаје 89

 МРКОЊИЋ ГРАД

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - пуна норма, на одређено вријеме, до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 1 извршилац

У радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати морају испуњавати услове из чл. 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

-  да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству;

-  да је пунољетан, што доказује изводом  из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

-  да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

-  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем  (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење службеним путем, а прије заснивања радног односа);

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа). Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.  Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу:

5.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7.  Извод из матичне књиге рођених;

8.  Увјерење о држављанству;

9.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. Увјерење о невођењу кривичног поступка за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у петак, 13.9.2019. године, и то са почетком у

9 часова за кандидате за радно мјесто водитеља продуженог боравка

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће објавити на огласној табли. Кандидати се неће посебно позивати на на тестирање и интервју, а ако се не појаве , сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити лично или на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Петар Кочић”

Симе Шолаје 89

70260 Мркоњић Град

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ  “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”КНЕЖЕВО 

Д. Комљеновића бб Кнежево,

телефон: 051/591-670,

 е-mail: os085@skolers.org

 

КОНКУРС                                                                                                                                                                            за слободна радна мјеста

 

Одређено вријеме до  31.8.2020. године

1. Наставник разредне наставе за рад у ПО - са радним искуством и положеним  стручним испитом за рад у васпитно- образовном процесу  .................... 1 извршилац 

 

 Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104.  Закона о основном  васпитању и образовању  и члана 5. тачка г) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове  у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 177. Закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

   

Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то: 

 

а) овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је  наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,  

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                      

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                        

 з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату  из категорије борца;

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;    

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана, 16.9.2019. године, у 13 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.                

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:                                                  

ЈУ- Основна школа “Доситеј Обрадовић” Кнежево Ул. Дујка Комљеновић бб.    

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “РАДЕ МАРИЈАНАЦ”

Стројице, Стројице бб, Шипово

тел.: 050/480-720,

е-mail: os092@skolers.org

 

 

ЈУ Основна школа “Раде Маријанац” Стројице поништава конкурс који је објављен 21.8.2019. године и био отворен до 29.8.2019. године, а који гласи:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.  Професор/наставник  физике,  6 (шест) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године - са радним искуством и положеним стручним испитом.

2.  Професор/наставни хемије, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

3.  Професор/наставник техничког образовања, 4 (четири) часа седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

4.  Професор/наставник италијанског језика, 8 (осам) часова седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године – са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Конкурс се поништава из техничких разлога.

***                          

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МЛАДОСТ”

ШИПОВО

 

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос ради обављања приправничког стажа

 

I Основни подаци

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа:

 

1. Дипломирани педагог  - 1 извршилац.

 

II Општи услови за пријем приправника

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест   мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у    предшколској установи,

III Посебни услови за пријем приправника

1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму педагогија.

 

IV Потребна документација

Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

1. Пријаву на јавни конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану и са назначеном адресом становања и контакт телефоном),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења трајања),

3. Увјерење о држављанству (оригинал не старији од 6 мјесеци или овјерена фотокопија),

4. Диплома (оригинал или овјерена фотокопија),

5. Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал или овјерена фотокопија),

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме (оригинал или овјерена фотокопија)

7. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца) и

8. Љекарско увјерење (прилаже онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу).

V Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним документима се могу доставити лично на протокол Установе, или путем поште на адресу вртића: ЈУ Дјечији вртић “Младост” Шипово, ул. Гаврила Принципа 14.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у просторијама вртића, а кандидати ће бити посебно позвани.

Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ “НИКОЛА ТЕСЛА

КОТОР ВАРОШ

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

Иправка конкурса објављеног у дневним новинама “Глас Српске” од 28.8.2019. године. У тачкама 1, 2, 3, 5, 6. и 7. умјесто до краја школске 2020/21, односно до 31.8.2019. године треба да стоји до краја школске 2019/20, односно до 31.8.2020. године.

***

 

“ФТФ ДОО”
за производњу, трговину и услуге
Забрђе б.б., 78220 Котор Варош

Пројектант алуминијумских система “SCHÜCO/Технолог/Машински инжењер/Архитект (м/ж)

“Ф.Т.Ф. д.о.о.” је предузеће за пројектовање и производњу алуминијумских фасада, прозора и врата за аустријско тржиште. Због потребе проширења нашег тима, расписујемо:

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем у радни однос за радно мјесто:

Пројектант алуминијумских система “SCHÜCO” – 1 извршилац

Опис радног мјеста:

• Разрађује конструкциону и технолошку документацију,

• Израђује радионичке цртеже и оптимизацијске листе,

• Израђује спецификације потребног материјала за израду готових производа,

• Учествује у припреми производње.

 

Услови:

• ВСС, технички факултет, изнимно ССС са искуством.

• Обавезно познавање рада у софтверима “Schucal”, “Логикал”.

• Одлично познавање рада у софтверима “AutoCAD”, “SolidWorks” и сл..

• Пожељно познавање њемачког језика

• Спремност за рад у тиму

• Самоиницијативност и флексибилност у раду

• Организацијске вјештине

• Минимално 2 године радног искуства на истим или слични пословима

 

Нудимо вам:

• Добре услове рада уз могућност усавршавања

• Редовну и стимулативну зараду

• Могућност сталног запослења

 

За пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедеће:

1. ЦВ - биографија

2. Копија дипломе односно доказ о стручној спреми

3. Доказ о радном искуству

 

Уколико испуњавате наведене услове, пријаву можете послати електронским путем на и-мејл адресу: ј.miljanovic@ftf-kv.com

 Или путем поште на адресу фирме.

Само одабрани кандидати бит ће контактирани.

Мјесто рада: Котор Варош

Датум објаве: 3.9.2019. год.

Оглас остаје отворен до 20.9.2019. год.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА,

Краља Алфонса XIII бр. 34

 расписује

КОНКУРС

за избор директора

ЈУ Економске школе Бањалука

За директора школе може да буде изабрано лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане чланом 129. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању  и то:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ЕСТС бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног  рада школе,

5.  да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у ЈУ Економској школи Бањалука.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Овјерену фотокопију личне карте;

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци);

5. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 6 мјесеци);

6. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци);

7. Диплому о завршеном школовању;

8. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада;

9. Увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи;

10. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

11. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној копији.

Директор школе именује се на период од четири године.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Школски одбор ће размотрити пријаве и министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о именовању директора у року од осам дана од дана пријема рјешења од ресорног министарства.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној коверти, лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса XIII бр. 34, са назнаком: “Конкурс за избор директора школе” (НЕ  ОТВАРАТИ).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

                                                                        

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана