ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

„МАД – ГРАДЊА" с.п. Бања Лука

Крајишких бригада 249

78000 Бања Лука

ОГЛАС

Радник на грађевини ........................................... 4 извршиоца

Опис посла:

-помоћни радник у грађевинарству

Рад на одређено вријеме

Мјесто рада :Бања Лука

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт  телефон: 065/586-844 (Александар).

Конкурс отворен 15 дана од дана објаве.

***

Творница обуће БЕМА д.о.о. Бања Лука

Војводе Пере Креце бб

Бања Лука

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

Творница обуће БЕМА д.о.о. Бања Лука расписује конкурс за пријем у радни однос радника на административним пословима.

Услови:

-средња стручна спрема

-познавање рада на рачунур

-познавање њемачког језика

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објаве.

***

„КОЗАРАПУТЕВИ" д.о.о. Бања Лука,

Ул.Туњице б.б.

78000 Бања Лука

следећи:

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем једног броја радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:

 

Оглас за радна мјеста:

 

1.       Дипломирани саобраћајни инжењер – 1 извршиоц;

            2.         Дипломирани грађевински инжењер – 1 извршиоц;

3.       Грађевински техничар – 2 извршиоца;

4.       Руковаоц грађевинским машинама– 3 извршиоца;

5.       НК грађевински радник – 10 извршиоца;

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

За мјесто под редним бројем 1.- завршен саобраћајни факултет, дипломирани инжењер саобраћаја (VII степен стручне спреме);

За мјесто под редним бројем 2. – завршен грађевински факултет (VII степен стручне спреме);

За мјесто под редним бројем 3.- завршена грађевинска школа, грађевински техничар са радним искуством (IV степен стручне спреме);

            За мјесто под редним бројем 4 - завршена средња школа (КВ);

За мјесто под редним бројем 5. - да су физички и психички способни за обављање послова.   Пожељно посједовање возачке дозволе Б категорије и радно искуство у области нискоградње.

                                                                                  

         Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ" и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бања Лука.

         Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци, односно до краја овогодишње грађевинске сезоне. По истеку уговора постоји могућност да се са једним бројем радника закључи Уговор о раду на неодређено вријеме. 

         Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу „КОЗАРАПУТЕВИ" д.о.о. Бања Лука, Туњице б.б. са назнаком „пријава на оглас" или на е-mail адресу: [email protected]

         Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/366-160.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

РС ГОЛД ЗЛАТАРЕ с.п Бања Лука

Краља Петра I Карађорђевића 87

78000 Бања Лука

На основу постављених циљева раста и све већих захтјева на тржишту, тражимо енергичног и мотивисаног трговца за рад у нашој радњи.

Задаци:

  Услуживање купаца

  Пријем и слагање робе

  Истицање цијена и декларација на производима

  Одржавање хигијене радног простора

  Рад на фискалној каси

  Вођење пословних књига

  Редован попис робе

Услови:

  Минимално ССС

  Посједовање организационих и преговарачких способности, проактиван приступ послу и радним обавезама, флексибилност и рад у тиму

  Основно знање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати могу свој ЦВ послати на еmail адресу [email protected] или предати лично на адресу Краља Петра I Карађорђевића 87.

Уколико сте амбициозна, динамична и вриједна особа и желите да се запослите и напредујете у компанији која се одликује савременим и професионалним приступом пословању, онда сте права особа за наш тим.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ  „ЗВЈЕЗДИЦА"

Ул. Јована Дучића бр.50, 78000 Бања Лука

zvjezdicabl@gmail.com

Телефон: 065-347-888

Расписује:

О Г Л А С

За рад на неодређено вријеме:

1.  ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ .................................... 4 ИЗВРШИОЦА

2.  ПОМОЋНО ОСОБЉЕ(СЕРВИРКА) ............................................. 2 ИЗВРШИОЦА

Мјесто рада Бања Лука

Кандидати се могу пријавити на оглас лично на адресу или на број телефона 065-347-888.

Оглас отворен до 10.02.2023. године.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „ГИМНАЗИЈА",БАЊА ЛУКА

78000 БАЊА ЛУКА

расписује:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор физичког васпитања, пуна норма, 1 извршилац, 20 наставних часова, на неодређено радно вријеме.

2. Радни однос из тачке 1. Јавног конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбом члана 104. став 1. тачка 1., 2. и 3. и одредбом члана 104. став 3. и одредбом члана 124. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању , одредбама чланова 1.-25. Правилника  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и одредбама чланова 1.- 8. Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

1.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

2.  Увјерење о држављанству;

3.  Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.  Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци;

5.  а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање;

6.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса;

7.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању);

8.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита);

9.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

11.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да саржи  податке из којих се јасно види:

  врста посла,

  степен стручне спреме,

  дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

  непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом);

12.      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14.      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из одредби члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Тестирање и интервју са кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 13.02.2023. године у 12:40 часова, у просторијама  ЈУ Гимназија, Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр. 13, Бања Лука.

 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Гимназија, Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр. 13, 78000 Бања Лука.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ СВЕТИ САВА"

БАЊА ЛУКА

 

 

расписује:

 

К О Н К У Р С

 за попуну  радног мјеста

 

1.  Професор/наставник математике, пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . - Доставља кандидат.

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

• Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 15.02.2023. године  са почетком у 10,00 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа ''Свети Сава'' Бања Лука, Ужичка бб, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ЈУ Политехничка школа Бања Лука

 ул. Николе Пашића 11А

78000 Бања Лука

расписује

 

Конкурс

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1.  Професор основе предузетништва – 1 извршилац,  на одређено вријеме до 31.08.2023.године , непуна норма ( 8 часова) – радник са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Кандидати поред  општих  услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане  Закона о средњем образовању и васпитању  и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

-    овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студиског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-    увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-    увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

-    додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-    извод из матичне књиге рођених ,

-    увјерење о држављанству РС и БиХ;

-    увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-    увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-    увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати  у пуно радно вријеме),

-    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико ипуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критерјума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 14.02.2023. . године (уторак) са почетком у  10:00 ,  у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријеве на конкурс.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата  који буде изабран прије заснивања  радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кадидатима.

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом даставити лично или поштом на адресу  Школе: ЈУ Политехничка школа Бања Лука,  ул. Николе Пашића 11А.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.    

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊА ЛУКА

 

 

расписује :

 

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1.  Професор стручно-теоретске наставе за занимање Ликовни техничар, Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, 1 извршилац – 10 часова, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, приправник,  

 2. Професор стручно-теоретске наставе , за занимање Козметички техничар   1 извршилац , пуна норма   -  на неодређено вријеме, лице са радним искуством.

3. Професор физичког васпитања, 12 часова, на одређено вријеме, 1 извршилац, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи . Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању   и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон  и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):
 -Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент ,
-Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу  или Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стучног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;
-Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству

-Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – не старије од 6 мјесеци
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен ;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико   је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:
1) врста посла;
2)  степен стручне спреме;
3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Законао средњем образовању и васпитању- лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе,уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истакнути на огласну таблу школе у року утврђеном Правилником.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју   сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се   дана  14.02.2023.године са почетком у 10 :00,  часова у просторијама школе.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити  љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце прибавља школа службеним путем за кандидате који буду изабрани по конкурсу.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве са потребном документацијом слати у запечаћеној коверти на адресу ЈУ Технолошка школа  Бања  Лука,    Пиланска бб   Бања Лука или у

Секретаријат школе – лично. Потребно је назначити за које се радно мјесто конкурише.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

По завршеном избору сви кандидати ће бити писмено обавијештени о резултатима конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

 "Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, ПЈ "Интеграл"

Трг Републике Српске 8/XII

78000 Бања Лука

 

РАДНО МЈЕСТО: Референт за правне послове, 1 извршилац

ОПИС ПОСЛОВА:

       -     Обављање секретарских послова скупштине и управе друштва

-        Учешће у изради општих и појединачних аката друштва

-        Упис у судски регистар података који се уписују у судски регистар и упис промјена

-        Заступање друштва пред судовима и другим органима у свим поступцима по овлашћењу Директора Друштва

-        Састављање свих поднесака којима се обраћа надлежним органима (тужбе, поднесци, жалбе, ревизије)

-        Обезбеђење података и документације за вођење спорова

-        Ажурно вођење евиденције о непокретностима привредног Друштва

-        Учешће у преговорима код закључивања свих уговора

-        Праћење реализације свих уговора и благовремено предлагање измјена- анекса, уколико за то постоје разлози

-        Сарађује са осталим службама у Друштву у циљу правилне примјене законских и других прописа

-        Дужан је чувати класификоване (тајне) податке до којих дође током рада

-        По налогу директора друштва обавља и друге послове из области којом руководи

УСЛОВИ:

-        ВСС – дипломирани правник,

-        Радно искуство 5 година,

-        Пожељно да има положен правосудни испит.

 

Пријаве слати на адресу "Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, ПЈ "Интеграл", Трг Републике Српске 8/ЏII, 78000 Бања Лука или на mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА: 15 дана од дана објављивања

***

ЈУ Дјечији вртић „Невен" Челинац

Војводе Мишића бр.2

78 240 Челинац

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме у ЈУ Дјечији вртић „Невен" Челинац

 

Расписује се Јавни конкурс за пријем радника:

1.          Дипломирани васпитач предшколске дјеце на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског - 1 извршилац

У радни однос на упражњено радно мјесто прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за васпитно-образовни рад.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сву документацију којом кандидат доказује испуњеност општих услова у складу са Законом о раду, затим документацију којом кандидат доказује испуњеност посебних услова прописаних Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи и Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи.

 

Испуњеност општих услова, кандидати за радно мјесто васпитача доказују достављањем сљедеће документације:

 

1.  Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2.  Извод из матичне књиге рођених;

3.  Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже га само кандидат који буде изабран након конкурса, а прије заснивања радног односа);

4.  Увјерење којим кандидат доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и исказивање дјечије порнографије, одузимања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела (установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.  Увјерење којим кандидат доказује да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.  Увјерење којим кандидат доказује да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и исказивање дјечије порнографије, одузимања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

Уз потписану пријаву, испуњеност посебних услова кандидати за радно мјесто васпитача доказују достављањем сљедеће документације, на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи:

1.  Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму за предшколско васпитање и образовање или програму за образовање васпитача - за радно мјесто дипломирани васпитач предшколске дјеце;

2.  Увјерење о положеном стручном испиту;

3.  Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена  или овјерена фото-копија индекса;

5.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6.  Овјерену фото-копију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7.  Увјерење општинског односно органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида;

9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10.         Биографију.

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана 13.2.2023. године у 12.00 часова у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Невен" Челинац, Војводе Мишића бр. 2, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјесто васпитача.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације, поставља се на огласној табли установе.

Рок за подоношење пријава са свом потребном документацијом којом се доказује испуњеност општих и посебних услова као и документацијом на основу које се врши бодовање је осам дана, од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се могу доставити лично или послати поштом на адресу:

ЈУ Дјечији вртић „Невен" Челинац

Војводе Мишића бр.2

78 240 Челинац

Са назнаком „Пријава на конкурс"

***

ЈУ ОШ " Бранко Ћопић" Прњавор

Раде Врањешевић бр.1А

78 430 Прњавор

 директор школе  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

1.       НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  до повратка наставнице са боловања,  ПШ Штрпци) – 1 извршилац

НАПОМЕНА: уколико се на јавни конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом  за рад у васпитно-образовном процесу,  у радни однос ће се примити приправник.

 

2.       ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до завршетка наставе у шк.2022/2023. години , (у складу са чланом 54. Закона о основном васпитању и образовању, централна школа) – 1 извршилац

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 114.,115, и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача,  а пријем (бодовање) кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или овјерена копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета,

полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критерујумима прописаним Правилником и то:

 

7. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ( у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана            14.02.2023.  године у 12,00 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа " Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 – 15,00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ „Свети Сава" Котор Варош

Светосавска 2

78 220 Котор Варош

Расписује:

 КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.  Наставник математике – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, пуна норма, са радним искуством - 1 извршилац.

2.  Наставник њемачког језика– на одређено вријеме,  до повратка радника са боловања, непуна норма (4 часа редовне наставе), са радним искуством - 1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став 5  Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1)  да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4)  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,

5)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса 14.2.2023. године у 11.00 часова у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу:  ЈУ Основна школа „Свети Сава", Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана