ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

      

******************

*************************

 

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ “РАДОСТ” БРАТУНАЦ

 расписује се:

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

 

1. Дипломирани васпитач, са положеним стручним испитом за васпитно-образовни рад, одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства - 2 извршиоца.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.1/16) испуњавати и услове предвиђене чланом 60. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, бр.79/15 ) и  чланом 7. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи (“Сл. гласник РС”, бр. 36/16.).

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 62. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, бр.79/15).

 

Општи услови:

а) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

б)  Да је пунољетан;

в) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

 

           Поред општих услова кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 52.  Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, бр.79/15), односно да:

 

1. имају најмање први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. имају положен стручни испит за васпитно-обарзовни рад и

3. имају љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

 

Документација која се прилаже уз пријаву:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о неосуђиваности које ће Јавна установа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа (изузев за кандидате који су рођен на територији Федерације БиХ гдје се по федералним законима ово увјерење издаје на лични захтјев физичког лица),

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент

- Овјерену фотокопију додатка дипломе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад,

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

 

Дана, 31.5.2019. године, у 12 часова у просторијама ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Радост” Братунац, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

         

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

             Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

 

 

Пријаву са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом  на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Радост” Братунац, Доситеја Обрадовића 12., 75 420 Братунац.

 

 

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана