ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

      

******************

*************************

 

ГРАД ТРЕБИЊЕ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом

 

1. Дипломирани инжењер грађевине (ВСС или завршен први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова)  – 1 извршилац

2. Дипломирани информатичар (ВСС или завршен први циклус студија

     са остварених 240 ECTS бодова)  – 1 извршилац

3. Дипломирани политиколог - факултет политичких наука - смјер политикологија (ВСС или завршен први циклус студија

     са остварених 240 ECTS бодова)  – 1 извршилац

 

 

Приправнички статус:

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправнички стаж траје 12 (дванаест) мјесеци.

Након проведеног приправничког стажа кандидату ће се омогућити полагање стручног испита. 

 

Опис посла:

Кандидати ће током приправничког стажа обављати послове у складу са Програмом обуке за оспособљавање приправника са високом стручном спремом.

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, у периоду од три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе,

7. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ.

 

Посебни услови:

1. Дипломирани инжењер грађевине (ВСС или завршен први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова)  - 1 извршилац

2. Дипломирани информатичар (ВСС или завршен први циклус студија

     са остварених 240 ECTS бодова)  - 1 извршилац

3. Дипломирани политиколог - факултет политичких наука - смјер политикологија (ВСС или завршен први циклус студија

 са остварених 240 ECTS бодова)  – 1 извршилац

 

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење уколико буде изабран, увјерење да се не води кривични поступак, изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса, изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ, изјаву да се не налази у условима неспојивости и сукобу интереса сагласно одредбама чланова 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број:97/16), изјаву да нема радног искуства у струци, диплома о завршеној школи.

Сви кандидати који испуњавају услове из јавног конкурса биће позвани на интервју.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Право на пријаву по овом конкурсу имају само кандидати који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС – Филијала Требиње.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Град Требиње, Вука Караџића број 2, са назнаком Комисија за спровођење конкурса за пријем приправника са високом стручном спремом ради оспособљавања за запошљавање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана